Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 314

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三十四

三藏法師玄奘 

善友品第四十五
[0600a16] 爾時具壽善現白佛:「世尊諸菩薩摩訶薩為難一切法自性空希求無上菩提無上菩提。」

[0600a18] 佛言:「善現如是如是諸菩薩摩訶薩為難一切法自性空希求無上菩提無上菩提善現諸菩薩摩訶薩一切法如夢光影陽焰變化尋香城自性世間義利發趣無上菩提世間利益發趣無上菩提世間安樂發趣無上菩提救拔諸世間發趣無上菩提世間歸依發趣無上菩提世間發趣無上菩提世間究竟發趣無上菩提世間發趣無上菩提世間光明發趣無上菩提世間發趣無上菩提世間導師發趣無上菩提世間將帥發趣無上菩提世間發趣無上菩提。」

[0600b06] 具壽善現白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩世間義利發趣無上菩提?」

[0600b08] 佛言:「善現菩薩摩訶薩解脫一切有情眾苦修行布施發趣無上菩提解脫一切有情眾苦修行淨戒發趣無上菩提解脫一切有情眾苦修行安忍發趣無上菩提解脫一切有情眾苦修行精進發趣無上菩提解脫一切有情眾苦修行靜慮發趣無上菩提解脫一切有情眾苦修行般若發趣無上菩提善現菩薩摩訶薩世間義利發趣無上菩提。」

[0600b19] 具壽善現白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩世間利益發趣無上菩提?」

[0600b21] 佛言:「善現菩薩摩訶薩五趣怖畏有情置於涅槃無畏彼岸發趣無上菩提善現菩薩摩訶薩世間利益發趣無上菩提。」

[0600b24] 具壽善現白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩世間安樂發趣無上菩提?」

[0600b26] 佛言:「善現菩薩摩訶薩憂苦愁惱有情置於涅槃安隱彼岸發趣無上菩提善現菩薩摩訶薩世間安樂發趣無上菩提。」

[0600b29] 具壽善現白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩救拔諸世間發趣無上菩提?」

[0600c02] 佛言:「善現菩薩摩訶薩有情生死眾苦發趣無上菩提菩提如實斷苦法有情聞已三乘漸次修行解脫善現菩薩摩訶薩救拔諸世間發趣無上菩提。」

[0600c07] 具壽善現白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩世間歸依發趣無上菩提?」

[0600c08] 佛言:「善現菩薩摩訶薩一切生法有情解脫無餘般涅槃發趣無上菩提善現菩薩摩訶薩世間歸依發趣無上菩提。」

[0600c13] 具壽善現白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩世間發趣無上菩提?」

[0600c15] 佛言:「善現菩薩摩訶薩有情一切法不和發趣無上菩提善現菩薩摩訶薩世間發趣無上菩提。」

[0600c18] 善現:「世尊云何一切法不和?」

[0600c19] 佛言:「善現不和無生無生不和不和無生無生不和

[0600c25] 「善現不和無生無生不和意處不和意處意處意處無生意處無生意處意處意處不和

[0601a02] 「善現色處不和色處色處色處無生色處無生色處色處色處不和法處不和法處法處法處無生法處無生法處法處法處不和

[0601a09] 「善現眼界不和眼界眼界眼界無生眼界無生眼界眼界眼界不和色界眼識界所生不和色界乃至所生色界乃至所生色界乃至所生無生色界乃至所生無生色界乃至所生色界乃至所生色界乃至所生不和

[0601a19] 「善現不和無生無生不和耳識所生不和乃至所生乃至所生乃至所生無生乃至所生無生乃至所生乃至所生乃至所生不和

[0601a28] 「善現不和無生無生不和香界鼻識所生不和香界乃至所生香界乃至所生香界乃至所生無生香界乃至所生無生香界乃至所生香界乃至所生香界乃至所生不和

[0601b09] 「善現不和無生無生不和舌識所生不和乃至所生乃至所生乃至所生無生乃至所生無生乃至所生乃至所生乃至所生不和

[0601b19] 「善現身界不和身界身界身界無生身界無生身界身界身界不和身識所生不和乃至所生乃至所生乃至所生無生乃至所生無生乃至所生乃至所生乃至所生不和

[0601b28] 「善現不和無生無生不和法界意識界所生不和法界乃至所生法界乃至所生法界乃至所生無生法界乃至所生無生法界乃至所生法界乃至所生法界乃至所生不和

[0601c09] 「善現地界不和地界地界地界無生地界無生地界地界地界不和識界不和識界識界識界無生識界無生識界識界識界不和

[0601c15] 「善現無明不和無明無明無明無生無明無生無明無明無明不和名色六處老死憂惱不和即行乃至老死憂惱乃至老死憂惱即行乃至老死憂惱無生乃至老死憂惱無生即行乃至老死憂惱乃至老死憂惱即行乃至老死憂惱不和

[0601c24] 「善現布施波羅蜜多不和布施波羅蜜多布施波羅蜜多布施波羅蜜多無生布施波羅蜜多無生布施波羅蜜多布施波羅蜜多布施波羅蜜多不和淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不和淨戒乃至般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多無生淨戒乃至般若波羅蜜多無生淨戒乃至般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多不和

[0602a06] 「善現內空不和內空內空內空無生內空無生內空內空內空不和外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空不和外空乃至無性自性空外空乃至無性自性空外空乃至無性自性空無生外空乃至無性自性空無生外空乃至無性自性空外空乃至無性自性空外空乃至無性自性空不和

[0602a17] 「善現真如不和即真真如即真無生真如無生即真真如即真不和法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不和法界乃至不思議界法界乃至不思議界法界乃至不思議界無生法界乃至不思議界無生法界乃至不思議界法界乃至不思議界法界乃至不思議界不和

[0602a26] 「善現苦聖諦不和苦聖諦苦聖諦苦聖諦無生苦聖諦無生苦聖諦苦聖諦苦聖諦不和道聖諦不和道聖諦道聖諦道聖諦無生道聖諦無生道聖諦道聖諦道聖諦不和

[0602b04] 「善現四靜慮不和四靜慮四靜慮四靜慮無生四靜慮無生四靜慮四靜慮四靜慮不和四無量四無色定不和四無量四無色定四無量四無色定四無量四無色定無生四無量四無色定無生四無量四無色定四無量四無色定四無量四無色定不和

[0602b11] 「善現八解脫不和八解脫八解脫八解脫無生八解脫無生八解脫八解脫八解脫不和八勝處九次第定十遍處不和八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處無生八勝處九次第定十遍處無生八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處不和

[0602b20] 「善現四念住不和四念住四念住四念住無生四念住無生四念住四念住四念住不和四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不和四正斷乃至八聖道支四正斷乃至八聖道支四正斷乃至八聖道支無生四正斷乃至八聖道支無生四正斷乃至八聖道支四正斷乃至八聖道支四正斷乃至八聖道支不和

[0602b29] 「善現空解脫門不和空解脫門空解脫門空解脫門無生空解脫門無生空解脫門空解脫門空解脫門不和無相解脫門不和無相解脫門無相解脫門無相解脫門無生無相解脫門無生無相解脫門無相解脫門無相解脫門不和

[0602c08] 「善現菩薩十地不和菩薩十地菩薩十地菩薩十地無生菩薩十地無生菩薩十地菩薩十地菩薩十地不和

[0602c12] 「善現五眼不和五眼五眼五眼無生五眼無生五眼五眼五眼不和六神通不和六神通六神通六神通無生六神通無生六神通六神通六神通不和

[0602c17] 「善現佛十力不和佛十力佛十力佛十力無生佛十力無生佛十力佛十力佛十力不和四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法不和四無所畏乃至十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法無生四無所畏乃至十八佛不共法無生四無所畏乃至十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法不和

[0602c27] 「善現不和無生無生不和住捨不和住捨住捨住捨無生住捨無生住捨住捨住捨不和

[0603a05] 「善現一切智不和一切智一切智一切智無生一切智無生一切智一切智一切智不和一切相智不和一切相智一切相智一切相智無生一切相智無生一切相智一切相智一切相智不和

[0603a13] 「善現一切陀羅尼門不和一切陀羅尼門一切陀羅尼門一切陀羅尼門無生一切陀羅尼門無生一切陀羅尼門一切陀羅尼門一切陀羅尼門不和一切三摩地不和一切三摩地一切三摩地一切三摩地無生一切三摩地無生一切三摩地一切三摩地一切三摩地不和

[0603a21] 「善現預流果不和預流果預流果預流果無生預流果無生預流果預流果預流果不和一來不還阿羅漢果不和一來不還阿羅漢果一來不還阿羅漢果一來不還阿羅漢果無生一來不還阿羅漢果無生一來不還阿羅漢果一來不還阿羅漢果一來不還阿羅漢果不和

[0603a29] 「善現獨覺菩提不和獨覺菩提獨覺菩提獨覺菩提無生獨覺菩提無生獨覺菩提獨覺菩提獨覺菩提不和

[0603b04] 「善現一切菩薩摩訶薩不和一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩無生一切菩薩摩訶薩無生一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩不和

[0603b09] 「善現諸佛無上菩提不和諸佛無上菩提諸佛無上菩提諸佛無上菩提無生諸佛無上菩提無生諸佛無上菩提諸佛無上菩提諸佛無上菩提不和

[0603b14] 「善現菩薩摩訶薩有情一切法有如不和合相發趣無上菩提。」

[0603b17] 具壽善現白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩世間究竟發趣無上菩提?」

[0603b18] 佛言:「善現菩薩摩訶薩發趣無上菩提有情如是色究竟即非究竟即究竟即意處究竟即意處色處究竟即色處法處究竟即法處眼界究竟即眼界色界眼識界所生究竟即色界乃至所生究竟即耳識所生究竟即乃至所生究竟即香界鼻識所生究竟即香界乃至所生究竟即舌識所生究竟即乃至所生身界究竟即非身身識所生究竟即乃至所生究竟即法界意識界所生究竟即非法乃至所生地界究竟即地界識界究竟即識界無明究竟即無明名色六處老死憂惱究竟即乃至老死憂惱布施波羅蜜多究竟即布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多究竟即淨戒乃至般若波羅蜜多內空究竟即內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空究竟即外空乃至無性自性空真如究竟即真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界究竟即非法乃至不思議界苦聖諦究竟即苦聖諦道聖諦究竟即道聖諦四靜慮究竟即四靜慮四無量四無色定究竟即四無量四無色定八解脫究竟即八解脫八勝處九次第定十遍處究竟即八勝處九次第定十遍處四念住究竟即四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支究竟即四正斷乃至八聖道支空解脫門究竟即非空解脫門無相解脫門究竟即無相解脫門菩薩十地究竟即菩薩十地五眼究竟即