Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 325

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三二十五

三藏法師玄奘 

菩薩品第四十八
[0659c07] 「善現菩薩摩訶薩得無菩提稱揚歡喜讚歎住捨住捨稱揚住捨歡喜讚歎住捨

[0659c12] 「善現菩薩摩訶薩得無菩提自攝圓滿壽量他攝圓滿壽量稱揚攝受圓滿壽量歡喜讚歎攝受圓滿壽量

[0659c15] 「善現菩薩摩訶薩得無菩提自轉法輪轉法輪稱揚轉法輪歡喜讚歎轉法輪

[0659c17] 「善現菩薩摩訶薩得無菩提自攝正法他攝正法稱揚攝護正法歡喜讚歎攝護正法

[0659c21] 「善現菩薩摩訶薩得無菩提無所得方便如是

[0659c22] 「善現菩薩摩訶薩如是甚深般若波羅蜜多方便善巧如是安住安住如是如是安住得無障礙識得無障礙得無障礙意處得無障礙色處得無障礙法處得無障礙眼界得無障礙得無障礙色界得無障礙法界得無障礙眼識界得無障礙意識界得無障礙得無障礙得無障礙所生得無障礙所生得無障礙地界得無障礙識界得無障礙無明得無障礙名色六處老死得無障礙生命得無障礙不與取欲邪行虛誑語麁惡離間語雜穢貪欲瞋恚邪見得無障礙四靜慮得無障礙四無量四無色定得無障礙布施波羅蜜多得無障礙淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多得無障礙內空得無障礙外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空得無障礙真如得無障礙法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界得無障礙四念住得無障礙四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支得無障礙苦聖諦得無障礙道聖諦得無障礙八解脫得無障礙八勝處九次第定十遍處得無障礙空解脫門得無障礙無相解脫門得無障礙得無障礙離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地得無障礙五眼得無障礙六神通得無障礙三摩地得無障礙陀羅尼門得無障礙佛十力得無障礙四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法得無障礙十二支緣起得無障礙修道得無障礙預流果得無障礙一來不還阿羅漢果得無障礙獨覺菩提得無障礙菩薩正性離生得無障礙嚴淨佛土得無障礙成熟有情得無障礙菩薩神通得無障礙一切智得無障礙一切相智得無障礙一切煩惱相續習氣得無障礙得無障礙住捨得無障礙圓滿壽量得無障礙轉法輪得無障礙正法得無障礙所以者何

[0660b12] 「善現菩薩摩訶薩從前攝受攝受攝受攝受意處攝受色處攝受法處攝受眼界攝受攝受色界攝受法界攝受眼識界攝受意識界攝受攝受攝受所生攝受所生攝受地界攝受識界攝受無明攝受名色六處老死攝受生命攝受不與取欲邪行虛誑語麁惡離間語雜穢貪欲瞋恚邪見攝受四靜慮攝受四無量四無色定攝受布施波羅蜜多攝受淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多攝受內空攝受外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空攝受真如攝受法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受四念住攝受四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受苦聖諦攝受道聖諦攝受八解脫攝受八勝處九次第定十遍處攝受空解脫門攝受無相解脫門攝受攝受離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地攝受五眼攝受六神通攝受三摩地攝受陀羅尼門攝受佛十力攝受四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法攝受十二支緣起攝受修道攝受預流果攝受一來不還阿羅漢果攝受獨覺菩提攝受菩薩正性離生攝受嚴淨佛土攝受成熟有情攝受菩薩神通攝受一切智攝受一切相智攝受一切煩惱相續習氣攝受攝受住捨攝受圓滿壽量攝受轉法輪攝受正法何以

[0660c22] 「善現不可攝受不可攝受不可攝受不可攝受

[0660c25] 「善現不可攝受不可攝受意處不可攝受意處不可攝受意處

[0660c28] 「善現色處不可攝受色處不可攝受色處法處不可攝受法處不可攝受法處

[0661a02] 「善現眼界不可攝受眼界不可攝受眼界不可攝受不可攝受

[0661a04] 「善現色界不可攝受色界不可攝受色界法界不可攝受法界不可攝受法界

[0661a07] 「善現眼識界不可攝受眼識界不可攝受眼識界意識界不可攝受意識界不可攝受意識界

[0661a11] 「善現不可攝受不可攝受不可攝受不可攝受

[0661a14] 「善現所生不可攝受所生不可攝受所生所生不可攝受所生不可攝受所生

[0661a19] 「善現地界不可攝受地界不可攝受地界識界不可攝受識界不可攝受識界

[0661a22] 「善現無明不可攝受無明不可攝受無明名色六處老死不可攝受乃至老死不可攝受乃至老死

[0661a26] 「善現生命不可攝受生命不可攝受生命不與取欲邪行不可攝受不與取欲邪行不可攝受不與取欲邪行

[0661a29] 「善現虛誑語不可攝受虛誑語不可攝受虛誑語麁惡離間語雜穢不可攝受麁惡離間語雜穢不可攝受麁惡離間語雜穢

[0661b04] 「善現貪欲不可攝受貪欲不可攝受貪欲瞋恚邪見不可攝受瞋恚邪見不可攝受瞋恚邪見

[0661b07] 「善現靜慮不可攝受靜慮不可攝受靜慮第二第三第四靜慮不可攝受第二第三第四靜慮不可攝受第二第三第四靜慮

[0661b10] 「善現無量不可攝受無量不可攝受無量無量不可攝受無量不可攝受無量

[0661b13] 「善現空無邊處不可攝受空無邊處不可攝受空無邊處識無邊處無所有處非非想不可攝受識無邊處無所有處非非想不可攝受識無邊處無所有處非非想

[0661b19] 「善現布施波羅蜜多不可攝受布施波羅蜜多不可攝受布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可攝受淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可攝受淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

[0661b24] 「善現內空不可攝受內空不可攝受內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空不可攝受外空乃至無性自性空不可攝受外空乃至無性自性空

[0661c01] 「善現真如不可攝受真如不可攝受真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不可攝受法界乃至不思議界不可攝受非法乃至不思議界

[0661c05] 「善現四念住不可攝受四念住不可攝受四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可攝受四正斷乃至八聖道支不可攝受四正斷乃至八聖道支

[0661c09] 「善現苦聖諦不可攝受苦聖諦不可攝受苦聖諦道聖諦不可攝受道聖諦不可攝受道聖諦

[0661c12] 「善現八解脫不可攝受八解脫不可攝受八解脫八勝處九次第定十遍處不可攝受八勝處九次第定十遍處不可攝受八勝處九次第定十遍處

[0661c16] 「善現空解脫門不可攝受空解脫門不可攝受非空解脫門無相解脫門不可攝受無相解脫門不可攝受無相解脫門

[0661c20] 「善現不可攝受不可攝受離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地不可攝受離垢地乃至法雲地不可攝受離垢地乃至法雲地

[0661c24] 「善現五眼不可攝受五眼不可攝受五眼六神通不可攝受六神通不可攝受六神通

[0661c27] 「善現三摩地不可攝受三摩地不可攝受三摩地陀羅尼門不可攝受陀羅尼門不可攝受陀羅尼門

[0662a01] 「善現佛十力不可攝受佛十力不可攝受佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法不可攝受四無所畏乃至十八佛不共法不可攝受四無所畏乃至十八佛不共法

[0662a05] 「善現十二緣起不可攝受十二緣起不可攝受十二緣起

[0662a07] 「善現修道不可攝受修道不可攝受修道

[0662a10] 「善現預流果不可攝受預流果不可攝受預流果一來不還阿羅漢果不可攝受若一不還阿羅漢果不可攝受非一不還阿羅漢果

[0662a13] 「善現獨覺菩提不可攝受獨覺菩提不可攝受非獨菩提

[0662a15] 「善現菩薩正性離生不可攝受菩薩正性離生不可攝受菩薩正性離生

[0662a17] 「善現嚴淨佛土不可攝受嚴淨佛土不可攝受嚴淨佛土

[0662a18] 「善現成熟有情不可攝受成熟有情不可攝受成熟有情

[0662a20] 「善現菩薩神通不可攝受菩薩神通不可攝受菩薩神通

[0662a21] 「善現一切智不可攝受一切智不可攝受一切智一切相智不可攝受一切相智不可攝受非道一切相智

[0662a25] 「善現一切煩惱相續習氣不可攝受一切煩惱相續習氣不可攝受一切煩惱相續習氣

[0662a27] 「善現不可攝受不可攝受住捨不可攝受住捨不可攝受住捨

[0662b01] 「善現圓滿壽量不可攝受圓滿壽量不可攝受圓滿壽量

[0662b02] 「善現轉法輪不可攝受轉法輪不可攝受轉法輪

[0662b04] 「善現正法不可攝受正法不可攝受正法。」

[0662b05] 菩薩菩薩摩訶薩無生法忍

不退轉品第四十九之一

[0662b08] 爾時具壽善現白佛:「世尊不退轉菩薩摩訶薩我等云何不退轉菩薩摩訶薩?」

[0662b10] 佛言:「善現菩薩摩訶薩如實知異生聲聞地獨覺諸菩薩諸如來如是諸法真如變異無分別無二無二菩薩摩訶薩如實悟入諸法真如諸法真如分別無所得方便菩薩摩訶薩如實悟入諸法真如真如一切法無二無疑何以真如一切法不可說一異菩薩摩訶薩不輕語言語言義利無義發言菩薩摩訶薩好惡長短平等憐愍說法善現不退轉菩薩摩訶薩有如如是不退轉菩薩摩訶薩。」

[0662b24] 具壽善現白佛:「世尊不退轉菩薩摩訶薩?」

[0662b25] 佛言:「善現菩薩摩訶薩一切法無行無狀無相不退轉菩薩摩訶薩。」

[0662b27] 具壽善現白佛:「世尊一切法無行無狀無相菩薩摩訶薩退轉不退轉?」

[0662b29] 佛言:「善現菩薩摩訶薩退轉不退轉退轉不退轉何以善現自性無所有自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0662c04] 「善現菩薩摩訶薩退轉不退轉意處退轉不退轉何以善現自性無所有意處自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0662c08] 「善現菩薩摩訶薩色處退轉不退轉法處退轉不退轉何以善現色處自性無所有法處自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0662c12] 「善現菩薩摩訶薩眼界退轉不退轉退轉不退轉何以善現眼界自性無所有自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0662c16] 「善現菩薩摩訶薩色界退轉不退轉法界退轉不退轉何以善現色界自性無所有法界自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0662c21] 「善現菩薩摩訶薩眼識界退轉不退轉意識界退轉不退轉何以善現眼識界自性無所有意識界自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0662c25] 「善現菩薩摩訶薩退轉不退轉退轉不退轉何以善現自性無所有自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0662c29] 「善現菩薩摩訶薩所生退轉不退轉所生退轉不退轉何以善現所生自性無所有所生自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0663a06] 「善現菩薩摩訶薩地界退轉不退轉識界退轉不退轉何以善現地界自性無所有識界自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0663a10] 「善現菩薩摩訶薩無明退轉不退轉名色六處老死退轉不退轉何以善現無明自性無所有乃至老死自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0663a14] 「善現菩薩摩訶薩布施波羅蜜多退轉不退轉淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多退轉不退轉何以善現布施波羅蜜多自性無所有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0663a20] 「善現菩薩摩訶薩內空退轉不退轉外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空退轉不退轉何以善現內空自性無所有外空乃至無性自性空自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0663a27] 「善現菩薩摩訶薩真如退轉不退轉法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界退轉不退轉何以善現真如自性無所有法界乃至不思議界自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0663b04] 「善現菩薩摩訶薩四念住退轉不退轉四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支退轉不退轉何以善現四念住自性無所有四正斷乃至八聖道支自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0663b09] 「善現菩薩摩訶薩苦聖諦退轉不退轉道聖諦退轉不退轉何以善現苦聖諦自性無所有道聖諦自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0663b13] 「善現菩薩摩訶薩四靜慮退轉不退轉四無量四無色定退轉不退轉何以善現四靜慮自性無所有四無量四無色定自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0663b17] 「善現菩薩摩訶薩八解脫退轉不退轉八勝處九次第定十遍處退轉不退轉何以善現八解脫自性無所有八勝處九次第定十遍處自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0663b22] 「善現菩薩摩訶薩空解脫門退轉不退轉無相解脫門退轉不退轉何以善現空解脫門自性無所有無相解脫門自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0663b26] 「善現菩薩摩訶薩五眼退轉不退轉六神通退轉不退轉何以善現五眼自性無所有六神通自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0663c01] 「善現菩薩摩訶薩三摩地退轉不退轉陀羅尼門退轉不退轉何以善現三摩地自性無所有陀羅尼門自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0663c05] 「善現菩薩摩訶薩佛十力退轉不退轉四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法退轉不退轉何以善現佛十力自性無所有四無所畏乃至十八佛不共法自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0663c11] 「善現菩薩摩訶薩預流果退轉不退轉一來不還阿羅漢果退轉不退轉何以善現預流果自性無所有一來不還阿羅漢果自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0663c15] 「善現菩薩摩訶薩獨覺菩提退轉不退轉何以善現獨覺菩提自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0663c18] 「善現菩薩摩訶薩一切智退轉不退轉一切相智退轉不退轉何以善現一切智自性無所有一切相智自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0663c22] 「善現菩薩摩訶薩異生退轉不退轉聲聞地獨覺菩薩地如來地退轉不退轉何以善現異生自性無所有聲聞地獨覺菩薩地如來地自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0663c27] 「善現菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提退轉不退轉何以善現阿耨多羅三藐三菩提自性無所有菩薩摩訶薩不住退轉

[0664a02] 「復次善現不退轉菩薩摩訶薩不樂外道沙門婆羅門形相言說沙門婆羅門等於所知法實施設正見法門善現成就如是不退轉菩薩摩訶薩

[0664a06] 「復次善現不退轉菩薩摩訶薩善說毘奈耶信解無疑戒禁取惡見世俗吉祥以為清淨禮敬天神諸世間外道不以種種華鬘衣服瓔珞寶幢幡蓋伎樂燈明供養天神外道善現成就如是不退轉菩薩摩訶薩

[0664a14] 「復次善現不退轉菩薩摩訶薩不生地獄傍生阿素洛不生卑賤種族旃荼羅不受[-+]、無形女人亦復不受攣躄矬陋等身不生無暇善現成就如是不退轉菩薩摩訶薩

[0664a20] 「復次善現不退轉菩薩摩訶薩常樂十善業道生命生命稱揚生命歡喜讚歎生命不與取不與取稱揚不與取歡喜讚歎不與取離欲邪行離欲邪行稱揚離欲邪行歡喜讚歎離欲邪行虛誑語虛誑語稱揚虛誑語歡喜讚歎虛誑語麁惡麁惡稱揚麁惡語法歡喜讚歎麁惡語者離間語離間語稱揚離間語歡喜讚歎離間語雜穢雜穢稱揚雜穢語法歡喜讚歎雜穢語者貪欲貪欲稱揚貪欲歡喜讚歎貪欲瞋恚瞋恚稱揚瞋恚歡喜讚歎瞋恚邪見邪見稱揚邪見歡喜讚歎邪見菩薩摩訶薩乃至夢中十惡業道善現