Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 344

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三四十四

三藏法師玄奘 

品第五十七
[0765a15] 「諸天地界無相解脫門識界無相解脫門

[0765a16] 「諸天地界離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地識界乃至法雲地

[0765a20] 「諸天地界五眼六神通識界五眼六神通

[0765a21] 「諸天地界佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法識界佛十力乃至十八佛不共法

[0765a24] 「諸天地界住捨識界住捨

[0765a26] 「諸天地界一切智一切相智識界一切智一切相智

[0765a29] 「諸天地界一切陀羅尼門三摩地識界一切陀羅尼門三摩地

[0765b02] 「諸天地界預流一來不還阿羅漢果識界預流一來不還阿羅漢果

[0765b04] 「諸天地界獨覺菩提識界獨覺菩提

[0765b05] 「諸天地界一切菩薩摩訶薩識界一切菩薩摩訶薩

[0765b07] 「諸天地界諸佛無上菩提識界諸佛無上菩提

[0765b09] 「諸天地界一切智智識界一切智智

[0765b12] 「復次諸天無明布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多名色六處老死布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

[0765b15] 「諸天無明內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空名色六處老死內空乃至無性自性空

[0765b20] 「諸天無明真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界名色六處老死真如乃至不思議界

[0765b24] 「諸天無明道聖諦名色六處老死道聖諦

[0765b26] 「諸天無明四靜慮四無量四無色定名色六處老死四靜慮四無量四無色定

[0765b29] 「諸天無明八解脫八勝處九次第定十遍處名色六處老死八解脫八勝處九次第定十遍處

[0765c03] 「諸天無明四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支名色六處老死四念住乃至八聖道支

[0765c06] 「諸天無明無相解脫門名色六處老死無相解脫門

[0765c09] 「諸天無明離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地名色六處老死乃至法雲地

[0765c12] 「諸天無明五眼六神通名色六處老死五眼六神通

[0765c14] 「諸天無明佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法名色六處老死佛十力乃至十八佛不共法

[0765c18] 「諸天無明住捨名色六處老死住捨

[0765c20] 「諸天無明一切智一切相智名色六處老死一切智一切相智

[0765c23] 「諸天無明一切陀羅尼門三摩地名色六處老死一切陀羅尼門三摩地

[0765c26] 「諸天無明預流一來不還阿羅漢果名色六處老死預流一來不還阿羅漢果

[0765c28] 「諸天無明獨覺菩提名色六處老死獨覺菩提

[0766a01] 「諸天無明一切菩薩摩訶薩名色六處老死一切菩薩摩訶薩

[0766a04] 「諸天無明諸佛無上菩提名色六處老死諸佛無上菩提

[0766a06] 「諸天無明一切智智名色六處老死一切智智

[0766a09] 「復次諸天布施波羅蜜多內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多內空乃至無性自性空

[0766a14] 「諸天布施波羅蜜多真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如乃至不思議界

[0766a18] 「諸天布施波羅蜜多道聖諦淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多道聖諦

[0766a21] 「諸天布施波羅蜜多四靜慮四無量四無色定淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多四靜慮四無量四無色定

[0766a24] 「諸天布施波羅蜜多八解脫八勝處九次第定十遍處淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多八解脫八勝處九次第定十遍處

[0766a27] 「諸天布施波羅蜜多四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多四念住乃至八聖道支

[0766b01] 「諸天布施波羅蜜多無相解脫門淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相解脫門

[0766b04] 「諸天布施波羅蜜多離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至法雲地

[0766b08] 「諸天布施波羅蜜多五眼六神通淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多五眼六神通

[0766b10] 「諸天布施波羅蜜多佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多佛十力乃至十八佛不共法

[0766b14] 「諸天布施波羅蜜多住捨淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多住捨

[0766b17] 「諸天布施波羅蜜多一切智一切相智淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多一切智一切相智

[0766b19] 「諸天布施波羅蜜多一切陀羅尼門三摩地淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多一切陀羅尼門三摩地

[0766b22] 「諸天布施波羅蜜多預流一來不還阿羅漢果淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多預流一來不還阿羅漢果

[0766b25] 「諸天布施波羅蜜多獨覺菩提淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多獨覺菩提

[0766b27] 「諸天布施波羅蜜多一切菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多一切菩薩摩訶薩

[0766c01] 「諸天布施波羅蜜多諸佛無上菩提淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多諸佛無上菩提

[0766c04] 「諸天布施波羅蜜多一切智智淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多一切智智

[0766c07] 「復次諸天內空布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

[0766c12] 「諸天內空真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界外空乃至無性自性空真如乃至不思議界

[0766c16] 「諸天內空道聖諦外空乃至無性自性空道聖諦

[0766c18] 「諸天內空四靜慮四無量四無色定外空乃至無性自性空四靜慮四無量四無色定

[0766c20] 「諸天內空八解脫八勝處九次第定十遍處外空乃至無性自性空八解脫八勝處九次第定十遍處

[0766c23] 「諸天內空四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支外空乃至無性自性空四念住乃至八聖道支

[0766c26] 「諸天內空無相解脫門外空乃至無性自性空無相解脫門

[0766c28] 「諸天內空離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地外空乃至無性自性空乃至法雲地

[0767a02] 「諸天內空五眼六神通外空乃至無性自性空五眼六神通

[0767a04] 「諸天內空佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法外空乃至無性自性空佛十力乃至十八佛不共法

[0767a07] 「諸天內空住捨外空乃至無性自性空住捨

[0767a10] 「諸天內空一切智一切相智外空乃至無性自性空一切智一切相智

[0767a12] 「諸天內空一切陀羅尼門三摩地外空乃至無性自性空一切陀羅尼門三摩地

[0767a14] 「諸天內空預流一來不還阿羅漢果外空乃至無性自性空預流一來不還阿羅漢果

[0767a17] 「諸天內空獨覺菩提外空乃至無性自性空獨覺菩提

[0767a18] 「諸天內空一切菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空一切菩薩摩訶薩

[0767a20] 「諸天內空諸佛無上菩提外空乃至無性自性空諸佛無上菩提

[0767a23] 「諸天內空一切智智外空乃至無性自性空一切智智

[0767a25] 「復次諸天真如布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

[0767a29] 「諸天真如內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空法界乃至不思議界內空乃至無性自性空

[0767b05] 「諸天真如道聖諦法界乃至不思議界道聖諦

[0767b07] 「諸天真如四靜慮四無量四無色定法界乃至不思議界四靜慮四無量四無色定

[0767b09] 「諸天真如八解脫八勝處九次第定十遍處法界乃至不思議界八解脫八勝處九次第定十遍處

[0767b12] 「諸天真如四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支法界乃至不思議界四念住乃至八聖道支

[0767b15] 「諸天真如無相解脫門法界乃至不思議界無相解脫門

[0767b17] 「諸天真如離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地法界乃至不思議界乃至法雲地

[0767b20] 「諸天真如五眼六神通法界乃至不思議界五眼六神通

[0767b22] 「諸天真如佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法法界乃至不思議界佛十力乃至十八佛不共法

[0767b25] 「諸天真如住捨法界乃至不思議界住捨

[0767b27] 「諸天真如一切智一切相智法界乃至不思議界一切智一切相智

[0767b29] 「諸天真如一切陀羅尼門三摩地法界乃至不思議界一切陀羅尼門三摩地

[0767c03] 「諸天真如預流一來不還阿羅漢果法界乃至不思議界預流一來不還阿羅漢果

[0767c05] 「諸天真如獨覺菩提法界乃至不思議界獨覺菩提

[0767c06] 「諸天真如一切菩薩摩訶薩法界乃至不思議界一切菩薩摩訶薩

[0767c08] 「諸天真如諸佛無上菩提法界乃至不思議界諸佛無上菩提

[0767c11] 「諸天真如一切智智法界乃至不思議界一切智智

[0767c13] 「復次諸天苦聖諦布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多道聖諦布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

[0767c15] 「諸天苦聖諦內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空道聖諦內空乃至無性自性空

[0767c20] 「諸天苦聖諦真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界道聖諦真如乃至不思議界

[0767c24] 「諸天苦聖諦四靜慮四無量四無色定道聖諦四靜慮四無量四無色定

[0767c26] 「諸天苦聖諦八解脫八勝處九次第定十遍處道聖諦八解脫八勝處九次第定十遍處

[0767c29] 「諸天苦聖諦四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支道聖諦四念住乃至八聖道支

[0768a02] 「諸天苦聖諦無相解脫門道聖諦無相解脫門

[0768a04] 「諸天苦聖諦離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地道聖諦乃至法雲地

[0768a08] 「諸天苦聖諦五眼六神通道聖諦五眼六神通

[0768a09] 「諸天苦聖諦佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法道聖諦佛十力乃至十八佛不共法

[0768a12] 「諸天苦聖諦住捨道聖諦住捨

[0768a14] 「諸天苦聖諦一切智一切相智道聖諦一切智一切相智

[0768a16] 「諸天苦聖諦一切陀羅尼門三摩地道聖諦一切陀羅尼門三摩地

[0768a19] 「諸天苦聖諦預流一來不還阿羅漢果道聖諦預流一來不還阿羅漢果

[0768a21] 「諸天苦聖諦獨覺菩提道聖諦獨覺菩提

[0768a22] 「諸天苦聖諦一切菩薩摩訶薩道聖諦一切菩薩摩訶薩

[0768a24] 「諸天苦聖諦諸佛無上菩提道聖諦諸佛無上菩提

[0768a26] 「諸天苦聖諦一切智智道聖諦一切智智

[0768a29] 「復次諸天四靜慮布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多四無量四無色定布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

[0768b03] 「諸天四靜慮內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空四無量四無色定內空乃至無性自性空

[0768b08] 「諸天四靜慮真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界四無量四無色定真如乃至不思議界

[0768b11] 「諸天四靜慮道聖諦四無量四無色定道聖諦

[0768b13] 「諸天四靜慮八解脫八勝處九次第定十遍處四無量四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處

[0768b16] 「諸天四靜慮四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四無量四無色定四念住乃至八聖道支

[0768b19] 「諸天四靜慮無相解脫門四無量四無色定無相解脫門

[0768b21] 「諸天四靜慮離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地四無量四無色定乃至法雲地

[0768b24] 「諸天四靜慮五眼六神通四無量四無色定五眼六神通

[0768b26] 「諸天四靜慮佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法四無量四無色定佛十力乃至十八佛不共法

[0768b29] 「諸天四靜慮住捨四無量四無色定住捨

[0768c02] 「諸天四靜慮一切智一切相智四無量四無色定一切智一切相智

[0768c04] 「諸天四靜慮一切陀羅尼門三摩地四無量四無色定一切陀羅尼門三摩地

[0768c07] 「諸天四靜慮預流一來不還阿羅漢果四無量四無色定預流一來不還阿羅漢果

[0768c09] 「諸天四靜慮獨覺菩提四無量四無色定獨覺菩提

[0768c10] 「諸天四靜慮一切菩薩摩訶薩四無量四無色定一切菩薩摩訶薩

[0768c12] 「諸天四靜慮諸佛無上菩提四無量四無色定諸佛無上菩提

[0768c15] 「諸天四靜慮一切智智四無量四無色定一切智智

[0768c17] 「復次諸天八解脫布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多八勝處九次第定十遍處布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

[0768c20] 「諸天八解脫內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空八勝處九次第定十遍處內空乃至無性自性空

[0768c25] 「諸天八解脫真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界八勝處九次第定十遍處真如乃至不思議界

[0768c29] 「諸天八解脫道聖諦八勝處九次第定十遍處道聖諦

[0769a02] 「諸天八解脫四靜慮四無量四無色定八勝處九次第定十遍處四靜慮四無量四無色定

[0769a04] 「諸天八解脫四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支八勝處九次第定十遍處四念住乃至八聖道支

[0769a07] 「諸天八解脫無相解脫門八勝處九次第定十遍處無相解脫門

[0769a09] 「諸天八解脫離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地八勝處九次第定十遍處乃至法雲地

[0769a13] 「諸天八解脫五眼六神通八勝處九次第定十遍處五眼六神通

[0769a15] 「諸天八解脫佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法八勝處九次第定十遍處佛十力乃至十八佛不共法

[0769a18] 「諸天八解脫住捨八勝處九次第定十遍處住捨

[0769a20] 「諸天八解脫一切智一切相智八勝處九次第定十遍處一切智一切相智

[0769a23] 「諸天八解脫一切陀羅尼門三摩地八勝處九次第定十遍處一切陀羅尼門三摩地

[0769a25] 「諸天八解脫預流一來不還阿羅漢果八勝處九次第定十遍處預流一來不還阿羅漢果

[0769a28] 「諸天八解脫獨覺菩提八勝處九次第定十遍處獨覺菩提

[0769a29] 「諸天八解脫