Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 369

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三六十九

三藏法師玄奘 

學道品第六十四
[0900c07] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀大慈無常不可戲論戲論應觀大悲大喜無常不可戲論戲論應觀大慈不可戲論戲論應觀大悲大喜不可戲論戲論應觀大慈無我不可戲論戲論應觀大悲大喜無我不可戲論戲論應觀大慈不淨不可戲論戲論應觀大悲大喜不淨不可戲論戲論應觀大慈寂靜寂靜不可戲論戲論應觀大悲大喜寂靜寂靜不可戲論戲論應觀大慈遠離不遠不可戲論戲論應觀大悲大喜遠離不遠不可戲論戲論應觀大慈若是遍知若非遍知不可戲論戲論應觀大悲大喜若是遍知若非遍知不可戲論戲論

[0900c26] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀無常不可戲論戲論應觀無常不可戲論戲論應觀不可戲論戲論應觀不可戲論戲論應觀無我不可戲論戲論應觀無我不可戲論戲論應觀不淨不可戲論戲論應觀不淨不可戲論戲論應觀寂靜寂靜不可戲論戲論應觀寂靜寂靜不可戲論戲論應觀遠離不遠不可戲論戲論應觀遠離不遠不可戲論戲論應觀若是遍知若非遍知不可戲論戲論應觀若是遍知若非遍知不可戲論戲論

[0901a16] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀一切智無常不可戲論戲論應觀一切相智無常不可戲論戲論應觀一切智不可戲論戲論應觀一切相智不可戲論戲論應觀一切智無我不可戲論戲論應觀一切相智無我不可戲論戲論應觀一切智不淨不可戲論戲論應觀一切相智不淨不可戲論戲論應觀一切智寂靜寂靜不可戲論戲論應觀一切相智寂靜寂靜不可戲論戲論應觀一切智遠離不遠不可戲論戲論應觀一切相智遠離不遠不可戲論戲論應觀一切智若是遍知若非遍知不可戲論戲論應觀一切相智若是遍知若非遍知不可戲論戲論

[0901b07] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀預流果無常不可戲論戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提無常不可戲論戲論應觀預流果不可戲論戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提不可戲論戲論應觀預流果無我不可戲論戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提無我不可戲論戲論應觀預流果不淨不可戲論戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提不淨不可戲論戲論應觀預流果寂靜寂靜不可戲論戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提寂靜寂靜不可戲論戲論應觀預流果遠離不遠不可戲論戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提遠離不遠不可戲論戲論應觀預流果若是遍知若非遍知不可戲論戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若是遍知若非遍知不可戲論戲論

[0901b29] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀一切菩薩摩訶薩無常不可戲論戲論應觀諸佛無上菩提無常不可戲論戲論應觀一切菩薩摩訶薩不可戲論戲論應觀諸佛無上菩提不可戲論戲論應觀一切菩薩摩訶薩無我不可戲論戲論應觀諸佛無上菩提無我不可戲論戲論應觀一切菩薩摩訶薩不淨不可戲論戲論應觀諸佛無上菩提不淨不可戲論戲論應觀一切菩薩摩訶薩寂靜寂靜不可戲論戲論應觀諸佛無上菩提寂靜寂靜不可戲論戲論應觀一切菩薩摩訶薩遠離不遠不可戲論戲論應觀諸佛無上菩提遠離不遠不可戲論戲論應觀一切菩薩摩訶薩若是遍知若非遍知不可戲論戲論應觀諸佛無上菩提若是遍知若非遍知不可戲論戲論

[0901c22] 「復次善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀苦聖諦遍知遍知不可戲論戲論應觀聖諦不可戲論戲論應觀聖諦應作應作不可戲論戲論應觀道聖諦修習修習不可戲論戲論

[0901c28] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀四靜慮不可戲論戲論應觀四無量四無色定不可戲論戲論

[0902a03] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀四念住不可戲論戲論應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可戲論戲論

[0902a07] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀空解脫門不可戲論戲論應觀無相解脫門不可戲論戲論

[0902a11] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀八解脫不可戲論戲論應觀八勝處九次第定十遍處不可戲論戲論

[0902a14] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀五眼不可戲論戲論應觀六神通不可戲論戲論

[0902a18] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀預流果不可戲論戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提不可戲論戲論

[0902a22] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀布施波羅蜜多不可戲論戲論應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可戲論戲論

[0902a26] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀內空不可戲論戲論應觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空不可戲論戲論

[0902b04] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀真如不可戲論戲論應觀法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不可戲論戲論

[0902b09] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀菩薩正性離生不可戲論戲論應觀菩薩十地正行圓滿圓滿不可戲論戲論

[0902b13] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀一切有情成熟成熟不可戲論戲論應觀一切佛土嚴淨嚴淨不可戲論戲論

[0902b17] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀佛十力不可戲論戲論應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法不可戲論戲論

[0902b21] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀大慈不可戲論戲論應觀大悲大喜不可戲論戲論

[0902b25] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀不可戲論戲論應觀不可戲論戲論

[0902b28] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀一切智不可戲論戲論應觀一切相智不可戲論戲論

[0902c04] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀一切三摩地不可戲論戲論應觀一切陀羅尼門不可戲論戲論

[0902c08] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀一切煩惱習相續應斷應斷不可戲論戲論應觀諸佛無上菩提不可戲論戲論

[0902c12] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應觀如是一切法有情不可戲論戲論

[0902c15] 「何以善現一切法有性不能戲論有性無性不能戲論無性有性不能戲論無性無性不能戲論有性有無不可得戲論戲論戲論無所有

[0902c18] 「是故善現戲論戲論戲論意處戲論色處戲論法處戲論眼界戲論戲論色界戲論法界戲論眼識界戲論意識界戲論戲論戲論所生戲論所生戲論地界戲論識界戲論無明戲論名色六處老死憂惱戲論布施波羅蜜多戲論淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多戲論內空戲論外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空戲論真如戲論法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界戲論四念住無戲論四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支戲論苦聖諦戲論道聖諦戲論四靜慮戲論四無量四無色定戲論八解脫戲論八勝處九次第定十遍處戲論一切三摩地戲論一切陀羅尼門戲論空解脫門戲論無相解脫門戲論戲論離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地戲論五眼戲論六神通戲論佛十力戲論四無所畏四無礙解十八佛不共法戲論大慈戲論大悲大喜戲論戲論戲論一切智戲論一切相智戲論預流果戲論一來不還阿羅漢果獨覺菩提戲論一切菩薩摩訶薩戲論一切煩惱習相續戲論諸佛無上菩提戲論

[0903a24] 「如是善現諸菩薩摩訶薩戲論甚深般若波羅蜜多。」

[0903a27] 爾時具壽善現白佛:「世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多云何一切法戲論?」

[0903a29] 佛言:「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多無自性無自性無自性戲論是故戲論戲論

[0903b03] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多無自性意處無自性無自性戲論是故戲論意處戲論

[0903b06] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多色處無自性法處無自性無自性戲論是故色處戲論法處戲論

[0903b10] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多眼界無自性無自性無自性戲論是故眼界戲論戲論

[0903b13] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多色界無自性法界無自性無自性戲論是故色界戲論法界戲論

[0903b17] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多眼識界無自性意識界無自性無自性戲論是故眼識界戲論意識界戲論

[0903b21] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多無自性無自性無自性戲論是故戲論戲論

[0903b24] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多所生無自性所生無自性無自性戲論是故所生戲論所生戲論

[0903b29] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多地界無自性識界無自性無自性戲論是故地界戲論識界戲論

[0903c03] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多無明無自性觀行名色六處老死憂惱無自性無自性戲論是故無明戲論乃至老死憂惱戲論

[0903c08] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多布施波羅蜜多無自性淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無自性無自性戲論是故布施波羅蜜多戲論淨戒乃至般若波羅蜜多戲論

[0903c13] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多內空無自性外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空無自性無自性戲論是故內空戲論外空乃至無性自性空戲論

[0903c19] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多真如無自性觀法法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無自性無自性戲論是故真如戲論法界乃至不思議界戲論

[0903c24] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多四念住無自性四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無自性無自性戲論是故四念住無戲論四正斷乃至八聖道支戲論

[0903c28] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多苦聖諦無自性道聖諦無自性無自性戲論是故苦聖諦戲論道聖諦戲論

[0904a03] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多四靜慮無自性四無量四無色定無自性無自性戲論是故四靜慮戲論四無量四無色定戲論

[0904a07] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多八解脫無自性八勝處九次第定十遍處無自性無自性戲論是故八解脫戲論八勝處九次第定十遍處戲論

[0904a11] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多一切三摩地無自性一切陀羅尼門無自性無自性戲論是故一切三摩地戲論一切陀羅尼門戲論

[0904a15] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多觀空解脫門無自性無相解脫門無自性無自性戲論是故空解脫門戲論無相解脫門戲論

[0904a18] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多無自性離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無自性無自性戲論是故戲論離垢地乃至法雲地戲論

[0904a23] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多五眼無自性六神通無自性無自性戲論是故五眼戲論六神通戲論

[0904a27] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多觀佛十力無自性四無所畏四無礙解十八佛不共法無自性無自性戲論是故佛十力戲論四無所畏四無礙解十八佛不共法戲論

[0904b02] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多大慈無自性大悲大喜無自性無自性戲論是故大慈戲論大悲大喜戲論

[0904b05] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多無自性無自性無自性戲論是故戲論戲論

[0904b09] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多一切智無自性一切相智無自性無自性戲論是故一切智戲論一切相智戲論

[0904b13] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多預流果無自性一來不還阿羅漢果獨覺菩提無自性無自性戲論是故預流果戲論一來不還阿羅漢果獨覺菩提戲論

[0904b17] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多一切菩薩摩訶薩無自性一切煩惱習相續諸佛無上菩提無自性無自性戲論是故一切菩薩摩訶薩戲論一切煩惱習相續諸佛無上菩提戲論

[0904b23] 「善現菩薩摩訶薩如是戲論甚深般若波羅蜜多一切法無自性戲論便菩薩正性離生。」

[0904b26] 爾時具壽善現白佛:「世尊一切法無自性戲論菩薩摩訶薩何等菩薩正性離生聲聞獨覺佛道?」

[0904b29] 佛言:「善現菩薩摩訶薩聲聞獨覺佛道菩薩正性離生諸菩薩摩訶薩一切菩薩道菩薩正性離生善現第八證入正性離生乃至無學證得阿羅漢果菩薩摩訶薩亦復如是一切菩薩道菩薩正性離生乃至金剛喻定未能一切智智一剎那相應妙慧證得一切智智。」

[0904c10] 具壽善現白佛:「世尊菩薩摩訶薩圓滿一切相智一切菩薩道菩薩正性離生世尊豈不第八預流果一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果獨覺如來世尊如是諸菩薩摩訶薩圓滿一切相智一切菩薩正性離生菩薩摩訶薩第八第八