Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 371

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三七十一

三藏法師玄奘 

學道品第六十四
[0911b08] 「世尊云何菩薩摩訶薩無明般若波羅蜜多名色六處老死憂惱般若波羅蜜多?」

[0911b11] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時有無般若波羅蜜多乃至老死憂惱般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩無明般若波羅蜜多乃至老死憂惱般若波羅蜜多。」

[0911b19] 「世尊云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不淨觀般若波羅蜜多?」

[0911b21] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時般若波羅蜜多不淨觀般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不淨觀般若波羅蜜多。」

[0911b29] 「世尊云何菩薩摩訶薩靜慮般若波羅蜜多第二第三第四靜慮般若波羅蜜多?」

[0911c02] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時靜慮般若波羅蜜多第二第三第四靜慮般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩靜慮般若波羅蜜多第二第三第四靜慮般若波羅蜜多。」

[0911c11] 「世尊云何菩薩摩訶薩無量般若波羅蜜多無量般若波羅蜜多?」

[0911c13] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時無量般若波羅蜜多無量般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩無量般若波羅蜜多無量般若波羅蜜多。」

[0911c21] 「世尊云何菩薩摩訶薩空無邊處般若波羅蜜多識無邊處無所有處非非想般若波羅蜜多?」

[0911c24] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時空無邊處般若波羅蜜多識無邊處無所有處非非想般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩空無邊處般若波羅蜜多識無邊處無所有處非非想般若波羅蜜多。」

[0912a04] 「世尊云何菩薩摩訶薩隨念般若波羅蜜多隨念隨念隨念隨念隨念有方便隨念方便隨念寂靜隨念出息隨念般若波羅蜜多?」

[0912a08] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時隨念般若波羅蜜多有法隨念乃至出息隨念般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩隨念般若波羅蜜多隨念乃至出息隨念般若波羅蜜多。」

[0912a16] 「世尊云何菩薩摩訶薩無常想般若波羅蜜多無常無我不淨厭食一切世間不可斷想般若波羅蜜多?」

[0912a20] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時無常想般若波羅蜜多有無乃至般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩無常想般若波羅蜜多無常乃至般若波羅蜜多。」

[0912a28] 「世尊云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜多有情命者士夫補特伽羅意生儒童作者受者使受者知者使知者見者使見者般若波羅蜜多?」

[0912b05] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時般若波羅蜜多有情乃至使見者般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多有情乃至使見者般若波羅蜜多。」

[0912b13] 「世尊云何菩薩摩訶薩非常般若波羅蜜多非我遠離遠離寂靜寂靜般若波羅蜜多?」

[0912b16] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時非常般若波羅蜜多乃至寂靜寂靜般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩非常般若波羅蜜多乃至寂靜寂靜般若波羅蜜多。」

[0912b25] 「世尊云何菩薩摩訶薩四念住般若波羅蜜多四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支般若波羅蜜多?」

[0912b28] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時四念住般若波羅蜜多四正斷乃至八聖道支般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩四念住般若波羅蜜多四正斷乃至八聖道支般若波羅蜜多。」

[0912c07] 「世尊云何菩薩摩訶薩空解脫門般若波羅蜜多無相解脫門般若波羅蜜多?」

[0912c09] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時有空解脫門般若波羅蜜多有無解脫門般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩空解脫門般若波羅蜜多無相解脫門般若波羅蜜多。」

[0912c18] 「世尊云何菩薩摩訶薩八解脫般若波羅蜜多八勝處九次第定十遍處般若波羅蜜多?」

[0912c20] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時八解脫般若波羅蜜多八勝處九次第定十遍處般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩八解脫般若波羅蜜多八勝處九次第定十遍處般若波羅蜜多。」

[0912c29] 「世尊云何菩薩摩訶薩三摩地般若波羅蜜多三摩地三摩地般若波羅蜜多?」

[0913a03] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時三摩地般若波羅蜜多有無三摩地三摩地般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩三摩地般若波羅蜜多三摩地三摩地般若波羅蜜多。」

[0913a11] 「世尊云何菩薩摩訶薩苦聖諦般若波羅蜜多道聖諦般若波羅蜜多?」

[0913a14] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時苦聖諦般若波羅蜜多道聖諦般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩苦聖諦般若波羅蜜多道聖諦般若波羅蜜多。」

[0913a22] 「世尊云何菩薩摩訶薩苦智般若波羅蜜多集智滅智道智盡智無生智法智類智世俗智他心智如實智般若波羅蜜多?」

[0913a25] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時苦智般若波羅蜜多集智乃至如實智般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩苦智般若波羅蜜多集智乃至如實智般若波羅蜜多。」

[0913b03] 「世尊云何菩薩摩訶薩布施波羅蜜多般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多般若波羅蜜多?」

[0913b07] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時布施波羅蜜多般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩布施波羅蜜多般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多般若波羅蜜多。」

[0913b15] 「世尊云何菩薩摩訶薩內空般若波羅蜜多外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空般若波羅蜜多?」

[0913b20] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時內空般若波羅蜜多外空乃至無性自性空般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩內空般若波羅蜜多外空乃至無性自性空般若波羅蜜多。」

[0913b29] 「世尊云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜多離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地般若波羅蜜多?」

[0913c03] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時般若波羅蜜多離垢地乃至法雲地般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多離垢地乃至法雲地般若波羅蜜多。」

[0913c12] 「世尊云何菩薩摩訶薩五眼般若波羅蜜多六神通般若波羅蜜多?」

[0913c14] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時五眼般若波羅蜜多六神通般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩五眼般若波羅蜜多六神通般若波羅蜜多。」

[0913c21] 「世尊云何菩薩摩訶薩佛十力般若波羅蜜多四無所畏四無礙解十八佛不共法般若波羅蜜多?」

[0913c24] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時佛十力般若波羅蜜多四無所畏四無礙解十八佛不共法般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩佛十力般若波羅蜜多四無所畏四無礙解十八佛不共法般若波羅蜜多。」

[0914a04] 「世尊云何菩薩摩訶薩大慈般若波羅蜜多大悲大喜般若波羅蜜多?」

[0914a06] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大慈般若波羅蜜多大悲大喜般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩大慈般若波羅蜜多大悲大喜般若波羅蜜多。」

[0914a14] 「世尊云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜多住捨般若波羅蜜多?」

[0914a16] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時有無般若波羅蜜多住捨般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多住捨般若波羅蜜多。」

[0914a24] 「世尊云何菩薩摩訶薩一切三摩地般若波羅蜜多一切陀羅尼門般若波羅蜜多?」

[0914a26] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時一切三摩地般若波羅蜜多一切陀羅尼門般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩一切三摩地般若波羅蜜多一切陀羅尼門般若波羅蜜多。」

[0914b06] 「世尊云何菩薩摩訶薩一切智般若波羅蜜多一切相智般若波羅蜜多?」

[0914b08] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時一切智般若波羅蜜多有道一切相智般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩一切智般若波羅蜜多一切相智般若波羅蜜多。」

[0914b16] 「世尊云何菩薩摩訶薩預流果般若波羅蜜多一來不還阿羅漢果獨覺菩提般若波羅蜜多?」

[0914b19] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時預流果般若波羅蜜多一來不還阿羅漢果獨覺菩提般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩預流果般若波羅蜜多一來不還阿羅漢果獨覺菩提般若波羅蜜多。」

[0914b27] 「世尊云何菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩般若波羅蜜多諸佛無上菩提般若波羅蜜多?」

[0914c01] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時一切菩薩摩訶薩般若波羅蜜多諸佛無上菩提般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩般若波羅蜜多諸佛無上菩提般若波羅蜜多。」

[0914c09] 「世尊云何菩薩摩訶薩一切智智般若波羅蜜多一切煩惱習相續般若波羅蜜多?」

[0914c12] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時一切智智般若波羅蜜多一切煩惱習相續一切煩惱習相續般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩一切智智般若波羅蜜多一切煩惱習相續般若波羅蜜多。」

[0914c21] 「世尊云何菩薩摩訶薩有為般若波羅蜜多無為般若波羅蜜多?」

[0914c23] 「善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時有為般若波羅蜜多有無般若波羅蜜多何以善現非有般若波羅蜜多是故善現菩薩摩訶薩有為般若波羅蜜多無為般若波羅蜜多

[0915a02] 「復次善現有想不能布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以善現有想布施乃至般若必當我所由此便二邊二邊不解生死無道涅槃云何如實布施乃至般若波羅蜜多

[0915a07] 「善現有想不能四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以善現有想四念住乃至八聖道支必當我所由此便二邊二邊不解生死無道涅槃云何如實四念住乃至八聖道支

[0915a13] 「善現有想不能內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空何以善現有想內空乃至無性自性空必當我所由此便二邊二邊不解生死無道涅槃云何如實內空乃至無性自性空

[0915a20] 「善現有想不能真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界何以善現有想真如乃至不思議界必當我所由此便二邊二邊不解生死無道涅槃云何如實真如乃至不思議界

[0915a27] 「善現有想不能苦聖諦道聖諦何以善現有想必當我所由此便二邊二邊不解生死無道涅槃云何如實苦聖諦道聖諦

[0915b02] 「善現有想不能修空解脫門無相解脫門何以善現有想必當我所由此便二邊二邊不解生死無道涅槃云何如實修空解脫門無相解脫門

[0915b06] 「善現有想不能殊勝四靜慮四無量四無色定何以善現有想必當我所由此便二邊二邊不解生死無道涅槃云何如實殊勝四靜慮四無量四無色定

[0915b11] 「善現有想不能八解脫八勝處九次第定十遍處何以善現有想必當我所由此便二邊二邊不解生死無道涅槃云何如實八解脫八勝處九次第定十遍處

[0915b16] 「善現有想不能一切三摩地一切陀羅尼門何以善現有想必當我所由此便二邊二邊不解生死無道涅槃云何如實一切三摩地一切陀羅尼門

[0915b20] 「善現有想不能離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地何以善現有想必當我所由此便二邊二邊不解生死無道涅槃云何如實乃至法雲地

[0915b26] 「善現有想不能五眼六神通何以善現有想必當我所由此便二邊二邊不解生死無道涅槃云何如實五眼六神通

[0915c01] 「善現有想不能佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法何以善現有想必當我所由此便二邊二邊不解生死無道涅槃云何如實佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法

[0915c06] 「善現有想不能大慈大悲大喜何以善現有想必當我所由此便二邊二邊不解生死無道涅槃云何如實大慈大悲大喜

[0915c10] 「善現有想不能住捨何以善現有想必當我所由此便二邊二邊不解生死無道涅槃云何如實住捨

[0915c14] 「善現有想不能一切智一切相智何以善現有想必當我所由此便二邊二邊不解生死無道涅槃云何如實一切智一切相智?」

[0915c19] 爾時具壽善現白佛:「世尊何等何等是非?」

[0915c20] 佛言:「善現不二是非。」

[0915c20] 「世尊云何云何不二?」

[0915c21] 「善現色想色想