Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 382

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三百八十二

三藏法師玄奘 

功德品第六十八
[0972a13] 「復次善現有如正等覺化作一佛能化無量俱胝那庾多化佛修行布施波羅蜜多修行淨戒波羅蜜多修行安忍波羅蜜多修行精進波羅蜜修行靜慮波羅蜜多修行般若波羅蜜多修行四靜慮修行四無量四無色定修行四念住修行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支修行空解脫門修行無相解脫門安住內空安住外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空安住真如安住法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界安住苦聖諦安住道聖諦修行八解脫修行八勝處九次第定十遍處修行一切陀羅尼門修行一切三摩地修行修行離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地修行五眼修行六神通修行佛十力修行四無所畏四無礙解十八佛不共法修行大慈修行大悲大喜修行修行住捨修行一切智修行一切相智修行三十二大士相修行八十隨好證得預流果證得一來不還阿羅漢果獨覺菩提證得菩薩證得諸佛無上菩提

[0972b14] 「善現云何化佛諸法有所分別破壞?」

[0972b16] 善現答言:「世尊善逝變化無分別。」

[0972b18] 佛言:「善現由此因緣菩薩摩訶薩亦復如是般若波羅蜜多有情說法不分破壞法相如實安立有情安住住地有情一切法無所得有情解脫妄想顛倒執著方便所以者何

[0972b23] 「善現本性本性本性本性何以乃至畢竟

[0972b27] 「善現本性意處本性本性意處本性意處何以乃至意處畢竟

[0972c02] 「善現色處本性法處本性色處本性色處法處本性法處何以色處乃至法處畢竟

[0972c06] 「善現眼界本性本性眼界本性眼界本性何以眼界乃至畢竟

[0972c10] 「善現色界本性法界本性色界本性色界法界本性法界何以色界乃至法界畢竟

[0972c14] 「善現眼識界本性意識界本性眼識界本性眼識界意識界意識界何以眼識界乃至意識界畢竟

[0972c18] 「善現本性本性本性本性何以乃至畢竟

[0972c22] 「善現所生本性所生本性所生本性所生所生本性所生何以所生乃至所生畢竟

[0972c29] 「善現地界本性識界本性地界本性地界識界本性識界何以識界畢竟

[0973a04] 「善現因緣本性等無間緣所緣緣增上緣本性因緣本性因緣等無間緣所緣緣增上緣本性等無間緣所緣緣增上緣何以因緣乃至增上緣畢竟

[0973a09] 「善現諸緣所生本性諸緣所生本性諸緣所生何以諸緣所生畢竟

[0973a12] 「善現無明本性名色六處老死憂惱本性無明本性無明乃至老死憂惱本性乃至老死憂惱何以無明乃至老死憂惱畢竟

[0973a17] 「善現布施波羅蜜多本性淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本性布施波羅蜜多本性布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本性淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以布施乃至般若波羅蜜多畢竟

[0973a24] 「善現四靜慮本性四無量四無色定本性四靜慮本性四靜慮四無量四無色定本性四無量四無色定何以四靜慮四無量四無色定畢竟

[0973a28] 「善現四念住本性四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支本性四念住本性四念住四正斷乃至八聖道支本性四正斷乃至八聖道支何以四念住乃至八聖道支畢竟

[0973b05] 「善現空解脫門本性無相解脫門本性空解脫門本性非空解脫門無相解脫門本性無相解脫門何以無相解脫門畢竟

[0973b09] 「善現內空本性外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空本性內空本性內空外空乃至無性自性空本性外空乃至無性自性空何以內空乃至無性自性空畢竟

[0973b17] 「善現苦聖諦本性道聖諦本性苦聖諦本性苦聖諦道聖諦本性道聖諦何以道聖諦畢竟

[0973b21] 「善現八解脫本性八勝處九次第定十遍處本性八解脫本性八解脫八勝處九次第定十遍處本性八勝處九次第定十遍處何以八解脫乃至十遍處畢竟

[0973b26] 「善現一切陀羅尼門本性一切三摩地本性一切陀羅尼門本性非一陀羅尼門一切三摩地本性非一三摩地何以一切陀羅尼門一切三摩地畢竟

[0973c02] 「善現本性離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地本性本性離垢地乃至法雲地本性離垢地乃至法雲地何以乃至法雲地畢竟

[0973c08] 「善現五眼本性六神通本性五眼本性五眼六神通本性六神通何以五眼六神通畢竟

[0973c11] 「善現佛十力本性四無所畏四無礙解十八佛不共法本性佛十力本性佛十力四無所畏乃至十八佛不共法本性四無所畏乃至十八佛不共法何以佛十力乃至十八佛不共法畢竟

[0973c17] 「善現大慈本性大悲大喜本性大慈本性大慈大悲大喜本性大悲大喜何以大慈乃至畢竟

[0973c21] 「善現本性住捨本性本性住捨本性住捨何以住捨畢竟

[0973c25] 「善現一切智本性一切相智本性一切智本性一切智一切相智本性非道一切相智何以一切智一切相智畢竟

[0974a01] 「善現三十二大士相本性八十隨好本性三十二大士相本性三十二大士相八十隨好本性八十隨好何以三十二大士相八十隨好畢竟

[0974a05] 「善現預流果本性一來不還阿羅漢果獨覺菩提本性預流果本性預流果一來不還阿羅漢果獨覺菩提本性非一不還阿羅漢果獨覺菩提何以預流果乃至獨覺菩提畢竟

[0974a11] 「善現一切菩薩摩訶薩本性諸佛無上菩提本性一切菩薩摩訶薩本性非一菩薩摩訶薩諸佛無上菩提本性諸佛無上菩提何以一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提畢竟

[0974a17] 「善現世間法本性出世間法本性世間法本性世間法出世間法本性出世間法何以世間出世間法畢竟

[0974a21] 「善現有漏本性無漏法本性有漏本性非有無漏法本性無漏法何以有漏無漏法畢竟

[0974a24] 「善現有為法本性無為法本性有為法本性有為法無為法本性無為法何以有為法無為法畢竟

[0974a28] 「如是善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時有情宣說諸法有情諸法無所得何以有情一切法不可得

[0974b03] 「復次善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便一切法無所得方便方便方便方便意處方便色處方便法處方便眼界方便方便色界方便法界方便眼識界方便意識界方便方便方便所生方便所生方便住地方便識界方便因緣方便等無間緣所緣緣增上緣方便諸緣所生法空方便無明方便名色六處老死憂惱方便布施波羅蜜多方便淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多方便四靜慮方便四無量四無色定方便四念住方便四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支方便空解脫門方便無相解脫門方便內空方便外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空方便苦聖諦方便道聖諦方便八解脫方便八勝處九次第定十遍處方便一切陀羅尼門方便一切三摩地方便方便離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地方便五眼方便六神通方便佛十力方便四無所畏四無礙解十八佛不共法方便大慈方便大悲大喜方便法空方便住捨性空方便一切智方便一切相智方便三十二大士相方便八十隨好方便預流果方便一來不還阿羅漢果獨覺菩提方便一切菩薩摩訶薩方便諸佛無上菩提方便住世法空方便出世間法方便有漏法空方便無漏法方便有為法方便無為法

[0975a09] 「善現空無何以善現無自性不可得無自性不可得空無自性不可得無自性不可得無自性不可得有所

[0975a14] 「善現意處空無意處何以善現無自性不可得意處無自性不可得空無自性不可得意處無自性不可得無自性不可得有所

[0975a19] 「善現色處法處色處空無法處何以善現色處無自性不可得法處無自性不可得色處空無自性不可得法處無自性不可得無自性不可得有所

[0975a25] 「善現眼界眼界空無何以善現眼界無自性不可得無自性不可得眼界空無自性不可得無自性不可得無自性不可得有所

[0975b01] 「善現色界法界色界空無法界何以善現色界無自性不可得法界無自性不可得色界空無自性不可得法界無自性不可得無自性不可得有所

[0975b07] 「善現眼識界意識界眼識界空無意識界何以善現眼識界無自性不可得意識界無自性不可得眼識界空無自性不可得意識界無自性不可得無自性不可得有所

[0975b13] 「善現空無何以善現無自性不可得無自性不可得空無自性不可得無自性不可得無自性不可得有所

[0975b19] 「善現所生所生所生空無所生何以善現所生無自性不可得所生無自性不可得所生空無自性不可得所生無自性不可得無自性不可得有所

[0975b27] 「善現地界識界地界空無識界何以善現地界無自性不可得識界無自性不可得地界空無自性不可得識界無自性不可得無自性不可得有所

[0975c04] 「善現因緣等無間緣所緣緣增上緣因緣空無等無間緣所緣緣增上緣何以善現因緣無自性不可得等無間緣所緣緣增上緣無自性不可得因緣空無自性不可得等無間緣所緣緣增上緣無自性不可得無自性不可得有所

[0975c10] 「善現諸緣所生諸緣所生法空何以善現諸緣所生無自性不可得諸緣所生法空無自性不可得無自性不可得有所

[0975c14] 「善現無明名色六處老死憂惱無明空無乃至老死憂惱何以善現無明無自性不可得乃至老死憂惱無自性不可得無明空無自性不可得乃至老死憂惱無自性不可得無自性不可得有所

[0975c22] 「善現布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多布施波羅蜜多空無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以善現布施波羅蜜多無自性不可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無自性不可得布施波羅蜜多空無自性不可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無自性不可得無自性不可得有所

[0976a01] 「善現四靜慮