Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 407

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第四

三藏法師玄奘 

第二善現品第六
[0034b19] 「復次善現菩薩摩訶薩云何增語菩薩摩訶薩?」

[0034b20] 「世尊!」

[0034b20] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0034b21] 「世尊!」

[0034b21] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0034b22] 「世尊!」

[0034b22] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0034b23] 「世尊!」

[0034b23] 「無常增語菩薩摩訶薩?」

[0034b24] 「世尊!」

[0034b24] 「無常增語菩薩摩訶薩?」

[0034b25] 「世尊!」

[0034b25] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0034b26] 「世尊!」

[0034b26] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0034b27] 「世尊!」

[0034b27] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0034b28] 「世尊!」

[0034b28] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0034b29] 「世尊!」

[0034b29] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0034c01] 「世尊!」

[0034c01] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0034c02] 「世尊!」

[0034c02] 「無我增語菩薩摩訶薩?」

[0034c03] 「世尊!」

[0034c03] 「無我增語菩薩摩訶薩?」

[0034c04] 「世尊!」

[0034c04] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0034c05] 「世尊!」

[0034c05] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0034c06] 「世尊!」

[0034c06] 「不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0034c07] 「世尊!」

[0034c07] 「不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0034c08] 「世尊!」

[0034c08] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0034c09] 「世尊!」

[0034c09] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0034c10] 「世尊!」

[0034c10] 「不空增語菩薩摩訶薩?」

[0034c11] 「世尊!」

[0034c11] 「不空增語菩薩摩訶薩?」

[0034c12] 「世尊!」

[0034c12] 「色有增語菩薩摩訶薩?」

[0034c13] 「世尊!」

[0034c13] 「有相增語菩薩摩訶薩?」

[0034c14] 「世尊!」

[0034c14] 「無相增語菩薩摩訶薩?」

[0034c15] 「世尊!」

[0034c15] 「無相增語菩薩摩訶薩?」

[0034c16] 「世尊!」

[0034c16] 「色有增語菩薩摩訶薩?」

[0034c17] 「世尊!」

[0034c17] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0034c18] 「世尊!」

[0034c18] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0034c19] 「世尊!」

[0034c19] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0034c20] 「世尊!」

[0034c20] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0034c21] 「世尊!」

[0034c21] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0034c22] 「世尊!」

[0034c22] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0034c23] 「世尊!」

[0034c23] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0034c24] 「世尊!」

[0034c25] 「遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0034c25] 「世尊!」

[0034c26] 「遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0034c26] 「世尊!」

[0034c27] 「不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0034c27] 「世尊!」

[0034c28] 「不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0034c29] 「世尊!」

[0034c29] 「雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0035a01] 「世尊!」

[0035a01] 「雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0035a02] 「世尊!」

[0035a02] 「清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0035a03] 「世尊!」

[0035a03] 「清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0035a04] 「世尊!」

[0035a04] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0035a05] 「世尊!」

[0035a05] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0035a06] 「世尊!」

[0035a06] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0035a07] 「世尊!」

[0035a07] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0035a08] 「世尊!」

[0035a09] 「復次善現菩薩摩訶薩云何增語菩薩摩訶薩?」

[0035a10] 「世尊!」

[0035a10] 「意處增語菩薩摩訶薩?」

[0035a11] 「世尊!」

[0035a11] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0035a12] 「世尊!」

[0035a12] 「意處增語菩薩摩訶薩?」

[0035a13] 「世尊!」

[0035a14] 「無常增語菩薩摩訶薩?」

[0035a14] 「世尊!」

[0035a15] 「意處無常增語菩薩摩訶薩?」

[0035a16] 「世尊!」

[0035a16] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0035a17] 「世尊!」

[0035a17] 「意處增語菩薩摩訶薩?」

[0035a18] 「世尊!」

[0035a18] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0035a19] 「世尊!」

[0035a19] 「意處增語菩薩摩訶薩?」

[0035a20] 「世尊!」

[0035a20] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0035a21] 「世尊!」

[0035a21] 「意處增語菩薩摩訶薩?」

[0035a22] 「世尊!」

[0035a22] 「無我增語菩薩摩訶薩?」

[0035a23] 「世尊!」

[0035a23] 「意處無我增語菩薩摩訶薩?」

[0035a24] 「世尊!」

[0035a24] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0035a25] 「世尊!」

[0035a25] 「意處增語菩薩摩訶薩?」

[0035a26] 「世尊!」

[0035a27] 「不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0035a27] 「世尊!」

[0035a28] 「意處不淨增語菩薩摩訶薩

[0035a29] 「世尊!」

[0035a29] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0035a29] 「世尊!」

[0035b01] 「意處增語菩薩摩訶薩?」

[0035b02] 「世尊!」

[0035b02] 「不空增語菩薩摩訶薩?」

[0035b03] 「世尊!」

[0035b03] 「意處不空增語菩薩摩訶薩?」

[0035b04] 「世尊!」

[0035b04] 「有相增語菩薩摩訶薩?」

[0035b05] 「世尊!」

[0035b05] 「意處有相增語菩薩摩訶薩?」

[0035b06] 「世尊!」

[0035b06] 「無相增語菩薩摩訶薩?」

[0035b07] 「世尊!」

[0035b07] 「意處無相增語菩薩摩訶薩?」

[0035b08] 「世尊!」

[0035b09] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0035b09] 「世尊!」

[0035b10] 「意處增語菩薩摩訶薩?」

[0035b11] 「世尊!」

[0035b11] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0035b12] 「世尊!」

[0035b12] 「意處增語菩薩摩訶薩?」

[0035b13] 「世尊!」

[0035b13] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0035b14] 「世尊!」

[0035b14] 「意處寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0035b15] 「世尊!」

[0035b15] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0035b16] 「世尊!」

[0035b16] 「意處寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0035b17] 「世尊!」

[0035b18] 「遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0035b18] 「世尊!」

[0035b19] 「意處遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0035b20] 「世尊!」

[0035b20] 「不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0035b21] 「世尊!」

[0035b21] 「意處不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0035b22] 「世尊!」

[0035b22] 「雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0035b23] 「世尊!」

[0035b23] 「意處雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0035b24] 「世尊!」

[0035b24] 「清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0035b25] 「世尊!」

[0035b25] 「意處清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0035b26] 「世尊!」

[0035b27] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0035b27] 「世尊!」

[0035b28] 「意處增語菩薩摩訶薩?」

[0035b29] 「世尊!」

[0035b29] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0035c01] 「世尊!」

[0035c01] 「意處增語菩薩摩訶薩?」

[0035c02] 「世尊!」

[0035c03] 「復次善現菩薩摩訶薩云何色處增語菩薩摩訶薩?」

[0035c04] 「世尊!」

[0035c04] 「法處增語菩薩摩訶薩?」

[0035c05] 「世尊!」

[0035c05] 「色處增語菩薩摩訶薩?」

[0035c06] 「世尊!」

[0035c06] 「法處增語菩薩摩訶薩?」

[0035c07] 「世尊!」

[0035c08] 「色處無常增語菩薩摩訶薩?」

[0035c08] 「世尊!」

[0035c09] 「法處無常增語菩薩摩訶薩?」

[0035c10] 「世尊!」

[0035c10] 「色處增語菩薩摩訶薩?」

[0035c11] 「世尊!」

[0035c11] 「法處增語菩薩摩訶薩?」

[0035c12] 「世尊!」

[0035c12] 「色處增語菩薩摩訶薩?」

[0035c13] 「世尊!」

[0035c13] 「法處增語菩薩摩訶薩?」

[0035c14] 「世尊!」

[0035c14] 「色處增語菩薩摩訶薩?」

[0035c15] 「世尊!」

[0035c15] 「法處增語菩薩摩訶薩?」

[0035c16] 「世尊!」

[0035c16] 「色處無我增語菩薩摩訶薩?」

[0035c17] 「世尊!」

[0035c17] 「法處無我增語菩薩摩訶薩?」

[0035c18] 「世尊!」

[0035c18] 「色處增語菩薩摩訶薩?」

[0035c19] 「世尊!」

[0035c19] 「法處增語菩薩摩訶薩?」

[0035c20] 「世尊!」

[0035c21] 「色處不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0035c21] 「世尊!」

[0035c22] 「法處不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0035c23] 「世尊!」

[0035c23] 「色處增語菩薩摩訶薩?」

[0035c24] 「世尊!」

[0035c24] 「法處增語菩薩摩訶薩?」

[0035c25] 「世尊!」

[0035c25] 「色處不空增語菩薩摩訶薩?」

[0035c26] 「世尊!」

[0035c26] 「法處不空增語菩薩摩訶薩?」

[0035c27] 「世尊!」

[0035c27] 「色處有相增語菩薩摩訶薩?」

[0035c28] 「世尊!」

[0035c28] 「法處有相增語菩薩摩訶薩?」

[0035c29] 「世尊!」

[0035c29] 「色處無相增語菩薩摩訶薩?」

[0036a01] 「世尊!」

[0036a01] 「法處無相增語菩薩摩訶薩?」

[0036a02] 「世尊!」

[0036a03] 「色處增語菩薩摩訶薩?」

[0036a03] 「世尊!」

[0036a04] 「法處增語菩薩摩訶薩?」

[0036a05] 「世尊!」

[0036a05] 「色處增語菩薩摩訶薩?」

[0036a06] 「世尊!」

[0036a06] 「法處增語菩薩摩訶薩?」

[0036a07] 「世尊!」

[0036a07] 「色處寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0036a08] 「世尊!」

[0036a08] 「法處寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0036a09] 「世尊!」

[0036a09] 「色處寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0036a10] 「世尊!」

[0036a10] 「法處寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0036a11] 「世尊!」

[0036a12] 「色處遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0036a12] 「世尊!」

[0036a13] 「法處遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0036a14] 「世尊!」

[0036a14] 「色處不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0036a15] 「世尊!」

[0036a15] 「法處不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0036a16] 「世尊!」

[0036a16] 「色處雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0036a17] 「世尊!」

[0036a17] 「法處雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0036a18] 「世尊!」

[0036a19] 「色處清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0036a19] 「世尊!」

[0036a20] 「法處清淨增語菩薩摩訶薩

[0036a21] 「世尊!」

[0036a21] 「色處增語菩薩摩訶薩?」

[0036a21] 「世尊!」

[0036a22] 「法處增語菩薩摩訶薩?」

[0036a23] 「世尊!」

[0036a23] 「色處增語菩薩摩訶薩?」

[0036a24] 「世尊!」

[0036a24] 「法處增語菩薩摩訶薩?」

[0036a25] 「世尊!」

[0036a26] 「復次善現菩薩摩訶薩云何眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0036a27] 「世尊!」

[0036a27] 「色界眼識界所生增語菩薩摩訶薩?」

[0036a29] 「世尊!」

[0036a29] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0036b01] 「世尊!」

[0036b01] 「色界乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0036b02] 「世尊!」

[0036b02] 「眼界無常增語菩薩摩訶薩?」

[0036b03] 「世尊!」

[0036b03] 「色界乃至所生無常增語菩薩摩訶薩?」

[0036b05] 「世尊!」

[0036b05] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0036b06] 「世尊!」

[0036b06] 「色界乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0036b07] 「世尊!」

[0036b07] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0036b08] 「世尊!」

[0036b08] 「色界乃至所生受苦增語菩薩摩訶薩?」

[0036b10] 「世尊!」

[0036b10] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0036b11] 「世尊!」

[0036b11] 「色界乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0036b12] 「世尊!」

[0036b12] 「眼界無我增語菩薩摩訶薩?」

[0036b13] 「世尊!」

[0036b13] 「色界乃至所生無我增語菩薩摩訶薩?」

[0036b15] 「世尊!」

[0036b15] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0036b16] 「世尊!」

[0036b16] 「色界乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0036b17] 「世尊!」

[0036b17] 「眼界不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0036b18] 「世尊!」

[0036b18] 「色界乃至所生不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0036b20] 「世尊!」

[0036b20] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0036b21] 「世尊!」

[0036b21] 「色界乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0036b22] 「世尊!」

[0036b22] 「眼界不空增語菩薩摩訶薩?」

[0036b23] 「世尊!」

[0036b23] 「色界乃至所生不空增語菩薩摩訶薩?」

[0036b25] 「世尊!」

[0036b25] 「眼界有相增語菩薩摩訶薩?」

[0036b26] 「世尊!」

[0036b26] 「色界乃至所生有相增語菩薩摩訶薩?」

[0036b27] 「世尊!」

[0036b27] 「眼界無相增語菩薩摩訶薩?」

[0036b28] 「世尊!」

[0036b28] 「色界乃至所生無相增語菩薩摩訶薩?」

[0036c01] 「世尊!」

[0036c01] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0036c02] 「世尊!」

[0036c02] 「色界乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0036c03] 「世尊!」

[0036c04] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0036c04] 「世尊!」

[0036c05] 「色界乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0036c06] 「世尊!」

[0036c06] 「眼界寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0036c07] 「世尊!」

[0036c07] 「色界乃至所生寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0036c08] 「世尊!」

[0036c09] 「眼界寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0036c09] 「世尊!」

[0036c10] 「色界乃至所生寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0036c11] 「世尊!」

[0036c11] 「眼界遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0036c12] 「世尊!」

[0036c12] 「色界乃至所生遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0036c14] 「世尊!」

[0036c14] 「眼界不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0036c15] 「世尊!」

[0036c15] 「色界乃至所生不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0036c16] 「世尊!」

[0036c17] 「眼界雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0036c17] 「世尊!」

[0036c18] 「色界乃至所生雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0036c19] 「世尊!」

[0036c19] 「眼界清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0036c20] 「世尊!」

[0036c20] 「色界乃至所生清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0036c22] 「世尊!」

[0036c22] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0036c22] 「世尊!」

[0036c23] 「色界乃至所生受生增語菩薩摩訶薩?」

[0036c24] 「世尊!」

[0036c24] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0036c25] 「世尊!」

[0036c25] 「色界乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0036c26] 「世尊!」

[0036c28] 「復次善現菩薩摩訶薩云何增語菩薩摩訶薩?」

[0036c29] 「世尊!」

[0036c29] 「耳識所生增語菩薩摩訶薩?」

[0037a02] 「世尊!」

[0037a02] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0037a03] 「世尊!」

[0037a03] 「乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0037a04] 「世尊!」

[0037a04] 「無常增語菩薩摩訶薩?」

[0037a05] 「世尊!」

[0037a05] 「乃至所生無常增語菩薩摩訶薩?」

[0037a07] 「世尊!」

[0037a07] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0037a08] 「世尊!」

[0037a08] 「乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0037a09] 「世尊!」

[0037a09] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0037a10] 「世尊!」

[0037a10] 「乃至所生受苦增語菩薩摩訶薩?」

[0037a12] 「世尊!」

[0037a12] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0037a13] 「世尊!」

[0037a13] 「乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0037a14] 「世尊!」

[0037a14] 「無我增語菩薩摩訶薩?」

[0037a15] 「世尊!」

[0037a15] 「乃至所生無我增語菩薩摩訶薩?」

[0037a17] 「世尊!」

[0037a17] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0037a18] 「世尊!」

[0037a18] 「乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0037a19] 「世尊!」

[0037a19] 「不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0037a20] 「世尊!」

[0037a20] 「乃至所生不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0037a22] 「世尊!」

[0037a22] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0037a23] 「世尊!」

[0037a23] 「乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0037a24] 「世尊!」

[0037a24] 「不空增語菩薩摩訶薩?」

[0037a25] 「世尊!」

[0037a25] 「乃至所生不空增語菩薩摩訶薩?」

[0037a27] 「世尊!」

[0037a27] 「有相增語菩薩摩訶薩?」

[0037a28] 「世尊!」

[0037a28] 「乃至所生有相增語菩薩摩訶薩?」

[0037a29] 「世尊!」

[0037a29] 「無相增語菩薩摩訶薩?」

[0037b01] 「世尊!」

[0037b01] 「乃至所生無相增語菩薩摩訶薩?」

[0037b03] 「世尊

[0037b03] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0037b04] 「世尊!」

[0037b04] 「乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0037b05] 「世尊!」

[0037b06] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0037b06] 「世尊!」

[0037b07] 「乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0037b08] 「世尊!」

[0037b08] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0037b09] 「世尊!」

[0037b09] 「乃至所生寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0037b11] 「世尊!」

[0037b11] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0037b12] 「世尊!」

[0037b12] 「乃至所生寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0037b13] 「世尊!」

[0037b14] 「遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0037b14] 「世尊!」

[0037b15] 「乃至所生遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0037b16] 「世尊!」

[0037b16] 「不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0037b17] 「世尊!」

[0037b17] 「乃至所生不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0037b19] 「世尊!」

[0037b19] 「雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0037b20] 「世尊!」

[0037b20] 「乃至所生雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0037b21] 「世尊!」

[0037b21] 「清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0037b22] 「世尊!」

[0037b22] 「乃至所生清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0037b24] 「世尊!」

[0037b24] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0037b25] 「世尊!」

[0037b25] 「乃至所生受生增語菩薩摩訶薩?」

[0037b26] 「世尊!」

[0037b26] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0037b27] 「世尊!」

[0037b27] 「乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0037b29] 「世尊!」

[0037c01] 「復次善現菩薩摩訶薩云何增語菩薩摩訶薩?」

[0037c02] 「世尊!」

[0037c02] 「香界鼻識所生增語菩薩摩訶薩?」

[0037c04] 「世尊!」

[0037c04] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0037c05] 「世尊!」

[0037c05] 「香界乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0037c06] 「世尊!」

[0037c06] 「無常增語菩薩摩訶薩?」

[0037c07] 「世尊!」

[0037c07] 「香界乃至所生無常增語菩薩摩訶薩?」

[0037c09] 「世尊!」

[0037c09] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0037c10] 「世尊!」

[0037c10] 「香界乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0037c11] 「世尊!」

[0037c11] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0037c12] 「世尊!」

[0037c12] 「香界乃至所生受苦增語菩薩摩訶薩?」

[0037c14] 「世尊!」

[0037c14] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0037c15] 「世尊!」

[0037c15] 「香界乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0037c16] 「世尊!」

[0037c16] 「無我增語菩薩摩訶薩?」

[0037c17] 「世尊!」

[0037c17] 「香界乃至所生無我增語菩薩摩訶薩?」

[0037c19] 「世尊!」

[0037c19] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0037c20] 「世尊!」

[0037c20] 「香界乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0037c21] 「世尊!」

[0037c21] 「不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0037c22] 「世尊!」

[0037c22] 「香界乃至所生不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0037c24] 「世尊!」

[0037c24] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0037c25] 「世尊!」

[0037c25] 「香界乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0037c26] 「世尊!」

[0037c26] 「不空增語菩薩摩訶薩?」

[0037c27] 「世尊!」

[0037c27] 「香界乃至所生不空增語菩薩摩訶薩?」

[0037c29] 「世尊!」

[0037c29] 「有相增語菩薩摩訶薩?」

[0038a01] 「世尊!」

[0038a01] 「香界乃至所生有相增語菩薩摩訶薩?」

[0038a02] 「世尊!」

[0038a02] 「無相增語菩薩摩訶薩?」

[0038a03] 「世尊!」

[0038a03] 「香界乃至所生無相增語菩薩摩訶薩?」

[0038a05] 「世尊!」

[0038a05] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0038a06] 「世尊!」

[0038a06] 「香界乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0038a07] 「世尊!」

[0038a08] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0038a08] 「世尊!」

[0038a09] 「香界乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0038a10] 「世尊!」

[0038a10] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0038a11] 「世尊!」

[0038a11] 「香界乃至所生寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0038a13] 「世尊!」

[0038a13] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0038a14] 「世尊!」

[0038a14] 「香界乃至所生寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0038a15] 「世尊!」

[0038a15] 「遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0038a16] 「世尊!」

[0038a16] 「香界乃至所生遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0038a18] 「世尊!」

[0038a18] 「不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0038a19] 「世尊!」

[0038a19] 「香界乃至所生不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0038a20] 「世尊!」

[0038a21] 「雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0038a21] 「世尊!」

[0038a22] 「香界乃至所生雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0038a23] 「世尊!」

[0038a23] 「清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0038a24] 「世尊!」

[0038a24] 「香界乃至所生清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0038a26] 「世尊!」

[0038a26] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0038a27] 「世尊!」

[0038a27] 「香界乃至所生受生增語菩薩摩訶薩?」

[0038a28] 「世尊!」

[0038a28] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0038a29] 「世尊!」

[0038a29] 「香界乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0038b02] 「世尊!」

[0038b03] 「復次善現菩薩摩訶薩云何增語菩薩摩訶薩?」

[0038b04] 「世尊!」

[0038b04] 「舌識所生增語菩薩摩訶薩?」

[0038b06] 「世尊!」

[0038b06] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0038b07] 「世尊!」

[0038b07] 「乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0038b08] 「世尊!」

[0038b08] 「無常增語菩薩摩訶薩?」

[0038b09] 「世尊!」

[0038b09] 「乃至所生無常增語菩薩摩訶薩?」

[0038b11] 「世尊!」

[0038b11] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0038b12] 「世尊!」

[0038b12] 「乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0038b13] 「世尊!」

[0038b13] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0038b14] 「世尊!」

[0038b14] 「乃至所生受苦增語菩薩摩訶薩?」

[0038b16] 「世尊!」

[0038b16] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0038b17] 「世尊!」

[0038b17] 「乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0038b18] 「世尊!」

[0038b18] 「無我增語菩薩摩訶薩?」

[0038b19] 「世尊!」

[0038b19] 「乃至所生無我增語菩薩摩訶薩?」

[0038b21] 「世尊!」

[0038b21] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0038b22] 「世尊!」

[0038b22] 「乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0038b23] 「世尊!」

[0038b23] 「不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0038b24] 「世尊!」

[0038b24] 「乃至所生不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0038b26] 「世尊!」

[0038b26] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0038b27] 「世尊!」

[0038b27] 「乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0038b28] 「世尊!」

[0038b28] 「不空增語菩薩摩訶薩?」

[0038b29] 「世尊!」

[0038b29] 「乃至所生不空增語菩薩摩訶薩?」

[0038c02] 「世尊!」

[0038c02] 「有相增語菩薩摩訶薩?」

[0038c03] 「世尊!」

[0038c03] 「乃至所生有相增語菩薩摩訶薩?」

[0038c04] 「世尊!」

[0038c04] 「無相增語菩薩摩訶薩?」

[0038c05] 「世尊!」

[0038c05] 「乃至所生無相增語菩薩摩訶薩?」

[0038c07] 「世尊!」

[0038c07] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0038c08] 「世尊!」

[0038c08] 「乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0038c09] 「世尊!」

[0038c10] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0038c10] 「世尊!」

[0038c11] 「乃至所生增語菩薩摩訶薩?」

[0038c12] 「世尊!」

[0038c12] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0038c13] 「世尊!」

[0038c13] 「乃至所生寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0038c15] 「世尊!」

[0038c15] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0038c16] 「世尊!」

[0038c16] 「乃至所生寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0038c17] 「世尊!」

[0038c17] 「遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0038c18] 「世尊!」

[0038c18] 「乃至所生遠離