Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 471

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第四七十一

三藏法師玄奘 

第二品第七十六
[0382b24] 爾時具壽善現白佛:「世尊真法真如實際乃至真法真如實際乃至意處真法真如實際色處乃至法處真法真如實際眼界乃至真法真如實際色界乃至法界真法真如實際眼識界乃至意識界真法真如實際乃至真法真如實際所生乃至所生真法真如實際地界乃至識界真法真如實際因緣乃至增上緣真法真如實際所生諸法真法真如實際無明乃至老死真法真如實際布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多真法真如實際四靜慮四無量四無色定真法真如實際四念住乃至八聖道支真法真如實際無相解脫門真法真如實際內空乃至無性自性空真法真如實際道聖諦真法真如實際八解脫乃至十遍處真法真如實際淨觀乃至如來地真法真如實際乃至法雲地真法真如實際一切陀羅尼門三摩地真法真如實際五眼六神通真法真如實際如來十力乃至十八佛不共法真法真如實際三十二大士相八十隨好真法真如實際住捨真法真如實際一切智一切相智真法真如實際預流果乃至獨覺菩提真法真如實際一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提真法真如實際善法善法真法真如實際記法無記真法真如實際有漏無漏法真法真如實際世間法出世間法真法真如實際有為法無為法真法真如實際?」

[0383a07] 善現:「乃至不異真法真如實際如是乃至一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提不異真法真如實際善法善法不異真法真如實際記法無記不異真法真如實際有漏無漏法不異真法真如實際世間法出世間法不異真法真如實際有為法無為法不異真法真如實際。」

[0383a14] 具壽善現白佛:「真法真如實際無有云何世尊施設異熟地獄傍生施設異熟感人施設黑白黑白異熟傍生施設異熟預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提諸佛無上菩提?」

[0383a21] 善現:「世俗施設如是因果差別不依勝義勝義不可說因果差別所以者何勝義諦諸法性相不可分別如何因果差別

[0383a24] 「善現勝義諦乃至無生無滅無染畢竟無際空乃至意處無生無滅無染畢竟無際空色處乃至法處無生無滅無染畢竟無際空眼界乃至無生無滅無染畢竟無際空色界乃至法界無生無滅無染畢竟無際空眼識界乃至意識界無生無滅無染畢竟無際空乃至無生無滅無染畢竟無際空所生乃至所生無生無滅無染畢竟無際空地界乃至識界無生無滅無染畢竟無際空因緣乃至增上緣無生無滅無染畢竟無際空所生諸法無生無滅無染畢竟無際空無明乃至老死無生無滅無染畢竟無際空布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無生無滅無染畢竟無際空四靜慮四無量四無色定無生無滅無染畢竟無際空四念住乃至八聖道支無生無滅無染畢竟無際空無相解脫門無生無滅無染畢竟無際空內空乃至無性自性空無生無滅無染畢竟無際空真如乃至不思議界無生無滅無染畢竟無際空道聖諦無生無滅無染畢竟無際空八解脫乃至十遍處無生無滅無染畢竟無際空淨觀乃至如來地無生無滅無染畢竟無際空乃至法雲地無生無滅無染畢竟無際空一切陀羅尼門三摩地無生無滅無染畢竟無際空五眼六神通無生無滅無染畢竟無際空如來十力乃至十八佛不共法無生無滅無染畢竟無際空三十二大士相八十隨好無生無滅無染畢竟無際空住捨無生無滅無染畢竟無際空一切智一切相智無生無滅無染畢竟無際空預流果乃至獨覺菩提無生無滅無染畢竟無際空一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提無生無滅無染畢竟無際空善法善法無生無滅無染畢竟無際空記法無記無生無滅無染畢竟無際空有漏無漏法無生無滅無染畢竟無際空世間法出世間法無生無滅無染畢竟無際空有為法無為法無生無滅無染畢竟無際空。」

[0383c16] 具壽善現白佛:「世俗施設因果分位差別不依勝義一切愚夫異生預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提無上菩提。」

[0383c20] 善現:「云何愚夫異生如實覺世勝義二諦如實二諦應有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提無上菩提愚夫異生不如覺世勝義聖道聖道不可施設聖果分位差別聖者如實覺世勝義聖道聖道聖果差別。」

[0383c27] 具壽善現白佛:「聖道聖果?」

[0383c28] 佛言:「!」

[0383c28] 具壽善現白佛:「聖道聖果?」

[0383c29] 佛言:「善現聖道聖果聖道聖果聖道聖果聖道聖果所以者何勝義諦道果不可得如是善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時有情施設聖果種種差別不分有為無為施設聖果分位差別。」

[0384a07] 具壽善現白佛:「不分有為無為施設聖果分位差別云何如來正等覺三結預流果欲貪一來果五結不還果上分五結阿羅漢果所有皆是滅法獨覺菩提煩惱習相續無上菩提世尊云何甚深義趣不分有為無為施設聖果分位差別?」

[0384a15] 善現:「云何預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提無上菩提如是聖果有為無為?」

[0384a18] 善現對曰:「如是聖果無為。」

[0384a18] 善現:「無為法中有分別?」

[0384a19] 善現對曰:「世尊!」

[0384a20] 善現:「云何善男子善女人通達一切有為無為同一所謂無相爾時諸法有所分別有為無為?」

[0384a23] 善現對曰:「世尊!」

[0384a23] 善現:「諸菩薩摩訶薩亦復如是行深般若波羅蜜多時有情宣說諸法不分說法內空乃至無性自性空

[0384a26] 「菩薩摩訶薩諸法執著諸法執著布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多執著四靜慮四無量四無色定執著四念住乃至八聖道支執著無相解脫門執著內空乃至無性自性空執著真如乃至不思議界執著道聖諦執著八解脫乃至十遍處執著乃至法雲地執著一切陀羅尼門三摩地執著五眼六神通執著如來十力乃至十八佛不共法執著住捨執著一切智一切相智執著一切菩薩摩訶薩執著諸佛無上菩提執著一切智智執著菩薩摩訶薩執著一切處得無

[0384b13] 「諸如來正等覺變化布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不受不住有情般涅槃如是乃至一切智智不受不住有情般涅槃諸菩薩摩訶薩亦復如是行深般若波羅蜜多時一切法若非無記有漏無漏世間出世間有為無為執著所以者何諸法如實。」

第二品第七十七之一

[0384b24] 爾時具壽善現白佛:「世尊諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如何諸法實相?」

[0384b26] 善現:「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時變化不行一切不行色蘊乃至識蘊不行乃至意處不行色處乃至法處不行眼界乃至不行色界乃至法界不行眼識界乃至意識界不行乃至不行所生乃至所生不行地界乃至識界不行因緣乃至增上緣不行所生諸法不行無明乃至老死不行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不行四靜慮四無量四無色定不行四念住乃至八聖道支不行無相解脫門不行內空乃至無性自性空不行真如乃至不思議界不行道聖諦不行八解脫乃至十遍處不行淨觀乃至如來地不行乃至法雲地不行一切陀羅尼門三摩地不行五眼六神通不行如來十力乃至十八佛不共法不行三十二大士相八十隨好不行住捨不行一切智一切相智不行預流果乃至獨覺菩提不行一切菩薩摩訶薩不行諸佛無上菩提不行一切智智不行內法外法不行隨眠不行善善法不行記法無記不行有漏無漏法不行世間法出世間法不行有為法無為法不行聖道聖道諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時亦復如是一切法所行諸法實相。」

[0384c23] 具壽善現白佛:「云何變化聖道?」

[0384c24] 善現:「變化聖道無染輪轉生死。」

[0384c25] 具壽善現白佛:「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時一切法云何無實?」

[0384c27] 善現:「云何一切如來正等覺變化實事實事有染輪轉趣事?」

[0385a01] 善現對曰:「世尊諸如來正等覺變化實事有染輪轉生死。」

[0385a03] 善現:「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時一切法實相亦復如是通達諸法無實。」

[0385a05] 具壽善現白佛:「一切一切乃至意處一切色處乃至法處一切眼界乃至一切色界乃至法界一切眼識界乃至意識界一切乃至一切所生乃至所生一切地界乃至識界一切因緣乃至增上緣一切所生諸法一切無明乃至老死一切布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多一切四靜慮四無量四無色定一切四念住乃至八聖道支一切無相解脫門一切內空乃至無性自性空一切真如乃至不思議界一切苦道聖諦一切八解脫乃至十遍處一切淨觀乃至如來地一切乃至法雲地一切陀羅尼門三摩地一切五眼六神通一切如來十力乃至十八佛不共法一切三十二大士相八十隨好一切住捨一切一切智一切相智一切預流果乃至獨覺菩提一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提一切善法善法記法無記有漏無漏法世間法出世間法有為法無為法?」

[0385b06] 善現:「如是如是諸法無不。」

[0385b07] 具壽善現白佛:「一切法變化無實乃至無實有為無為由此雜染清淨輪轉生死無從解脫云何菩薩摩訶薩有情?」

[0385b12] 善現:「云何諸菩薩摩訶薩本行菩薩道有情地獄傍生天趣?」

[0385b14] 善現對曰:「世尊!」

[0385b14] 善現:「如是如是諸菩薩摩訶薩本行菩薩道不見有情三界所以者何諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時一切法通達知見幻化實有。」

[0385b18] 具壽善現白佛:「菩薩摩訶薩一切法通達知見幻化實有諸菩薩摩訶薩為何事故修行六波羅蜜多為何事故修行四靜慮四無量四無色定為何事故修行四念住乃至八聖道支為何事故修行無相解脫門為何事故安住內空乃至無性自性空為何事故安住真如乃至不思議界為何事故安住道聖諦為何事故修行八解脫乃至十遍處為何事故修行乃至法雲地為何事故修行一切陀羅尼門三摩地為何事故修行五眼六神通為何事故修行如來十力乃至十八佛不共法為何事故修行住捨為何事故修行一切智一切相智為何事故修行一切菩薩摩訶薩為何事故修行諸佛無上菩提為何事故成熟有情為何事故嚴淨佛土?」

[0385c05] 善現:「有情一切法通達幻化實有諸菩薩摩訶薩三無數劫有情修行菩薩難行苦行有情一切法不能通達幻化實有是故菩薩三無數劫有情修行菩薩難行苦行

[0385c11] 「復次善現菩薩摩訶薩一切法不能通達幻化實有三無數劫有情菩薩行嚴淨佛土成熟有情菩薩摩訶薩一切法如實通達幻化實有是故三無數劫有情修行波羅蜜多廣說乃至成熟有情嚴淨佛土證得無上菩提。」

[0385c18] 爾時具壽善現白佛:「世尊若一法如如夢光影陽焰尋香城變化有情何處諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多救拔?」

[0385c21] 善現:「有情虛妄分別諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多虛妄分別救拔。」

[0385c24] 具壽善現白佛:「何等何等?」

[0385c25] 善現:「施設名色乃至意處名色乃至法處眼界乃至名色乃至法界眼識界乃至意識界名為名為名為名為地獄傍生名為名為善法善法記法無記有漏無漏法世間法出世間法有為法無為法預流果一來果不還果阿羅漢果獨覺菩提一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提異生名聲獨覺菩薩如來

[0386a08] 「善現如是一切施設一切實有有為法有名由此無為實有愚夫異生妄執諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多悲願熏心方便善巧教令遠離如是:『分別妄想眾緣和合汝等執著無實自性智者執著空法?』如是善現諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多方便善巧有情

[0386a17] 「善現二種愚夫異生執著何等所謂色相無色云何色相所有過去未來現在如是一切自性愚夫異生分別執著名色無色相者所有無色愚夫異生相分煩惱無色諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多方便善巧有情遠離二相教安無相教安無相二邊無相如是善現諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多方便善巧有情遠離諸相無相執著。」

[0386b01] 具壽善現白佛:「一切法有名一切皆是虛妄分別中都云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時善法增進增進善法善法增進圓滿安立有情三乘?」

[0386b07] 善現:「諸法少有實事非但有名相者諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時善法增進增進善法諸法實事諸相是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時善法增進增進善法無相方便圓滿般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多無相方便圓滿四靜慮四無量四無色定無相方便圓滿四念住乃至八聖道支無相方便圓滿無相解脫門無相方便圓滿內空乃至無性自性空無相方便圓滿真如乃至不思議界無相方便圓滿道聖諦無相方便圓滿八解脫乃至十遍處無相方便圓滿乃至法雲地無相方便圓滿一切陀羅尼門三摩地無相方便圓滿五眼六神通無相方便圓滿如來十力乃至十八佛不共法無相方便圓滿住捨無相方便圓滿一切智一切相智無相方便圓滿一切菩薩摩訶薩無相方便圓滿諸佛無上菩提無相方便圓滿一切智智無相方便成熟有情嚴淨佛土

[0386c03] 「如是善現一切法實事諸相諸菩薩摩訶薩顛倒執著無相方便善法增進善法增進

[0386c07] 「復次善現諸法中有實法相者諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時一切法覺知無相無念作意無漏證得無上菩提安立有情無漏法無漏法無相無念作意

[0386c11] 「如是善現諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多方便善巧安立有情無漏法真實饒益他事。」

[0386c15] 具壽善現白佛:「一切法無漏無相無念作意世尊有漏無漏法世間法出世間法有為法無為法無諍流轉還滅聲聞獨覺菩薩佛法?」

[0386c21] 善現:「云何有漏無相無漏法?」

[0386c22] 善現對曰:「世尊!」

[0386c23] 善現:「云何