Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 491

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第四九十一

三藏法師玄奘 

第三善現品第
[0494b18] 「世尊云何菩薩摩訶薩遠離我執乃至見者?」

[0494b19] 「善現菩薩摩訶薩乃至見者畢竟非有所以者何乃至見者自性不可得菩薩摩訶薩遠離我執乃至見者。」

[0494b22] 「世尊云何菩薩摩訶薩遠離?」

[0494b23] 「善現菩薩摩訶薩一切法不可所以者何一切法畢竟不生菩薩摩訶薩遠離。」

[0494b25] 「世尊云何菩薩摩訶薩遠離?」

[0494b26] 「善現菩薩摩訶薩一切法非有所以者何一切法無生菩薩摩訶薩遠離。」

[0494b29] 「世尊云何菩薩摩訶薩遠離相想?」

[0494c01] 「善現菩薩摩訶薩雜染畢竟非有所以者何雜染本性菩薩摩訶薩遠離相想。」

[0494c03] 「世尊云何菩薩摩訶薩遠離?」

[0494c04] 「善現菩薩摩訶薩不見諸見自性所以者何所見諸法不可得菩薩摩訶薩遠離。」

[0494c06] 「世尊云何菩薩摩訶薩遠離名色?」

[0494c07] 「善現菩薩摩訶薩名色無所有所以者何真實名色不可得菩薩摩訶薩遠離名色。」

[0494c10] 「世尊云何菩薩摩訶薩遠離?」

[0494c11] 「善現菩薩摩訶薩無所有所以者何積聚法性不可得菩薩摩訶薩遠離。」

[0494c14] 「世尊云何菩薩摩訶薩遠離?」

[0494c14] 「善現菩薩摩訶薩諸處無所有所以者何法性不可得菩薩摩訶薩遠離。」

[0494c17] 「世尊云何菩薩摩訶薩遠離?」

[0494c18] 「善現菩薩摩訶薩無所有所以者何住持法性不可得菩薩摩訶薩遠離。」

[0494c20] 「世尊云何菩薩摩訶薩遠離?」

[0494c21] 「善現菩薩摩訶薩無所有所以者何虛妄不可得菩薩摩訶薩遠離。」

[0494c23] 「世尊云何菩薩摩訶薩遠離緣起?」

[0494c24] 「善現菩薩摩訶薩緣起無所有所以者何無明不可得菩薩摩訶薩遠離緣起。」

[0494c28] 「世尊云何菩薩摩訶薩遠離住著三界?」

[0494c29] 「善現菩薩摩訶薩三界無所有所以者何三界不可得菩薩摩訶薩遠離住著三界。」

[0495a02] 「世尊云何菩薩摩訶薩遠離一切法?」

[0495a03] 「善現菩薩摩訶薩諸法無所有所以者何諸法自性施設虛空不可得菩薩摩訶薩遠離一切法。」

[0495a06] 「世尊云何菩薩摩訶薩遠離一切法如理不如?」

[0495a08] 「善現菩薩摩訶薩諸法無有如理不如所以者何如是諸法不可得菩薩摩訶薩遠離一切法如理不如。」

[0495a11] 「世尊云何菩薩摩訶薩遠離佛見?」

[0495a12] 「善現菩薩摩訶薩佛見不得見佛所以者何真佛自性不可菩薩摩訶薩遠離佛見。」

[0495a15] 「世尊云何菩薩摩訶薩遠離依法?」

[0495a16] 「善現菩薩摩訶薩依法見不得見法所以者何真法自性不可菩薩摩訶薩遠離依法。」

[0495a18] 「世尊云何菩薩摩訶薩遠離?」

[0495a19] 「善現菩薩摩訶薩見不得所以者何自性無相無為不可菩薩摩訶薩遠離。」

[0495a22] 「世尊云何菩薩摩訶薩遠離?」

[0495a23] 「善現菩薩摩訶薩實有所以者何施設不可得菩薩摩訶薩遠離。」

[0495a26] 「世尊云何菩薩摩訶薩遠離空見?」

[0495a27] 「善現菩薩摩訶薩空法無所有不可觀見所以者何自性非有無不可見菩薩摩訶薩遠離空見。」

[0495b01] 「世尊云何菩薩摩訶薩遠離空性?」

[0495b02] 「善現菩薩摩訶薩一切法自性非空空有不可得所以者何有性非有菩薩摩訶薩遠離空性。」

[0495b06] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿通達?」

[0495b07] 「善現菩薩摩訶薩一切法自相菩薩摩訶薩圓滿通達。」

[0495b08] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿無相?」

[0495b09] 「善現菩薩摩訶薩思惟一切菩薩摩訶薩圓滿無相。」

[0495b11] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿?」

[0495b12] 「善現菩薩摩訶薩三界菩薩摩訶薩圓滿。」

[0495b14] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿三輪清淨?」

[0495b15] 「善現菩薩摩訶薩圓滿清淨十善業道菩薩摩訶薩圓滿三輪清淨。」

[0495b16] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿有情及於有情執著?」

[0495b18] 「善現菩薩摩訶薩大悲嚴淨菩薩摩訶薩圓滿有情及於有情執著。」

[0495b20] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿一切法平等性及於執著?」

[0495b22] 「善現菩薩摩訶薩一切法不增不減及於無住菩薩摩訶薩圓滿一切法平等性及於執著。」

[0495b25] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿有情平等性及於執著?」

[0495b27] 「善現菩薩摩訶薩有情不增不減及於無住菩薩摩訶薩圓滿有情平等性及於執著。」

[0495c01] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿真理究竟通達及於執著?」

[0495c02] 「善現菩薩摩訶薩一切法真實理趣如實通達通達及於無住菩薩摩訶薩圓滿真理究竟通達及於執著。」

[0495c06] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿無生忍?」

[0495c07] 「善現菩薩摩訶薩一切法無生知名畢竟不生菩薩摩訶薩圓滿無生忍。」

[0495c09] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿一切法理趣?」

[0495c11] 「善現菩薩摩訶薩一切法不行二相菩薩摩訶薩圓滿一切法理趣。」

[0495c13] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿滅除分別?」

[0495c14] 「善現菩薩摩訶薩一切法分別菩薩摩訶薩圓滿滅除分別。」

[0495c15] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿遠離?」

[0495c16] 「善現菩薩摩訶薩遠離一切無量菩薩摩訶薩圓滿遠離。」

[0495c18] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿遠離諸見?」

[0495c19] 「善現菩薩摩訶薩遠離聲聞獨覺菩薩摩訶薩圓滿遠離諸見。」

[0495c21] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿遠離煩惱?」

[0495c22] 「善現菩薩摩訶薩棄捨一切有漏煩惱習相續菩薩摩訶薩圓滿遠離煩惱。」

[0495c24] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿善巧止觀?」

[0495c25] 「善現菩薩摩訶薩一切智一切相智菩薩摩訶薩圓滿善巧止觀。」

[0495c27] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿調伏心性?」

[0495c28] 「善現菩薩摩訶薩三界不著不樂菩薩摩訶薩圓滿調伏心性。」

[0496a01] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿寂靜心性?」

[0496a02] 「善現菩薩摩訶薩六根菩薩摩訶薩圓滿寂靜心性。」

[0496a04] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿無礙智?」

[0496a05] 「善現菩薩摩訶薩修得佛眼一切法無礙菩薩摩訶薩圓滿無礙智。」

[0496a07] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿?」

[0496a08] 「善現菩薩摩訶薩六處棄捨菩薩摩訶薩圓滿。」

[0496a09] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿隨心所欲諸佛眾會?」

[0496a11] 「善現菩薩摩訶薩神通諸佛承事供養諸佛世尊轉法輪饒益一切菩薩摩訶薩圓滿隨心所欲諸佛眾會

[0496a15] 「善現諸菩薩摩訶薩第七遠離二十圓滿二十。」

[0496a16] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿悟入一切有情心行?」

[0496a18] 「善現菩薩摩訶薩一心如實遍知一切有情心所相差菩薩摩訶薩圓滿悟入一切有情心行。」

[0496a20] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿遊戲神通?」

[0496a21] 「善現菩薩摩訶薩遊戲種種自在神通親近供養一佛一佛能不佛土菩薩摩訶薩圓滿遊戲神通。」

[0496a25] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿諸佛其所嚴淨種種佛土?」

[0496a26] 「善現菩薩摩訶薩一佛十方無邊佛國示現不生佛國土成熟有情三千大千世界轉輪王莊嚴棄捨菩薩摩訶薩圓滿諸佛其所嚴淨種種佛土。」

[0496b03] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿承事供養諸佛世尊如來身如實觀察?」

[0496b04] 「善現菩薩摩訶薩饒益有情法義如實分別如是名為承事供養諸佛諦觀諸佛法身菩薩摩訶薩圓滿承事供養諸佛世尊如來身如實觀察

[0496b08] 「善現諸菩薩摩訶薩第八四法圓滿。」

[0496b10] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿?」

[0496b11] 「善現菩薩摩訶薩佛十力如實了知一切有情菩薩摩訶薩圓滿。」

[0496b13] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿嚴淨佛土?」

[0496b14] 「善現菩薩摩訶薩無所得方便嚴淨一切有情心行執著菩薩摩訶薩圓滿嚴淨佛土。」

[0496b17] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿等持?」

[0496b18] 「善現菩薩摩訶薩等持一切事業等持極成加行現前菩薩摩訶薩圓滿等持。」

[0496b22] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿有情善根化生?」

[0496b23] 「善現菩薩摩訶薩成熟有情殊勝善根其所受生菩薩摩訶薩有情善根化生

[0496b27] 「善現諸菩薩摩訶薩第九四法圓滿。」

[0496b28] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿攝受無邊處所大願有所證得?」

[0496c01] 「善現菩薩摩訶薩波羅蜜多圓滿嚴淨諸佛國土成熟有情隨心所願圓滿匱乏菩薩摩訶薩圓滿攝受無邊處所大願有所證得。」

[0496c05] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿諸天廣說乃至人非人?」

[0496c07] 「善現菩薩摩訶薩修習殊勝無礙解有情差別菩薩摩訶薩圓滿諸天廣說乃至人非人。」

[0496c10] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿無礙辯?」

[0496c11] 「善現菩薩摩訶薩修習殊勝無礙解有情無盡菩薩摩訶薩圓滿無礙辯。」

[0496c13] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿入胎具足?」

[0496c14] 「善現菩薩摩訶薩一切化生有情入胎具足種種菩薩摩訶薩圓滿入胎具足。」

[0496c17] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿出生具足?」

[0496c18] 「善現菩薩摩訶薩出胎示現種種希有有情見者歡喜饒益菩薩摩訶薩圓滿出生具足。」

[0496c21] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿家族具足?」

[0496c22] 「善現菩薩摩訶薩剎帝利大族婆羅門大族父母無可譏嫌菩薩摩訶薩圓滿家族具足。」

[0496c24] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿種姓具足?」

[0496c25] 「善現菩薩摩訶薩常在過去大菩薩種姓菩薩摩訶薩圓滿種姓具足。」

[0496c27] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿眷屬具足?」

[0496c28] 「善現菩薩摩訶薩無量無數菩薩摩訶薩眷屬雜類菩薩摩訶薩圓滿眷屬具足。」

[0497a02] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿生身具足?」

[0497a03] 「善現菩薩摩訶薩初生具足一切相好放大光明遍照無邊諸佛世界變動有情獲利菩薩摩訶薩圓滿生身具足。」

[0497a06] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿出家具足?」

[0497a07] 「善現菩薩摩訶薩出家無量無數俱胝那庾多前後圍遶尊重讚歎往詣道場剃除鬚髮三法受持引導無量無邊有情三乘圓寂菩薩摩訶薩圓滿出家具足。」

[0497a12] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿莊嚴菩提樹具足?」

[0497a13] 「善現菩薩摩訶薩殊勝善根廣大願力如是大菩提琉璃以為以上七寶三千大千佛土光明照曜周遍十方殑伽沙諸佛世界有情見者無不菩薩摩訶薩圓滿莊嚴菩提樹具足。」

[0497a19] 「世尊云何菩薩摩訶薩圓滿一切功德具足?」

[0497a20] 「善現菩薩摩訶薩滿足殊勝福慧資糧成熟有情嚴淨佛土菩薩摩訶薩圓滿一切功德具足。」

[0497a23] 「善現諸菩薩摩訶薩第十圓滿十二。」

[0497a24] 「世尊云何菩薩摩訶薩第十勝法圓滿諸如來無異?」

[0497a26] 「善現菩薩摩訶薩圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多圓滿四靜慮四無量四無色定圓滿四念住乃至八聖道支圓滿無相解脫門圓滿內空乃至無性自性空圓滿真如乃至不思議界圓滿道聖諦圓滿八解脫九次第定圓滿一切陀羅尼門三摩地圓滿五眼六神通圓滿如來十力乃至十八佛不共法一切智一切相智一切煩惱習相續便佛地由此菩薩摩訶薩第十勝法圓滿諸如來無異。」

[0497b09] 爾時具壽善現白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩第十如來地?」

[0497b10] 善現:「菩薩摩訶薩方便善巧六波羅蜜多四靜慮四無量四無色定三十七菩提分法廣說乃至十八佛不共法一切智一切相智淨觀種性地第八見地薄地離欲地已辦地獨覺菩薩地一切煩惱習相續便如來正等覺如來地善現如是菩薩摩訶薩第十如來地如是善現諸菩薩摩訶薩發趣大乘

[0497b20] 「復次善現如是大乘從何何處?』善現如是大乘三界一切智智無二方便無住所以者何大乘一切智智如是二法不合非有無色非有非有同一所謂無相無相無住所以者何無相

[0497b27] 「善現無相真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界所以者何真如乃至不思議界不能三界不能一切智智何以真如真如自性空乃至不思議界不思議界自性空

[0497c05] 「善現無相安隱寂靜無生無性無相無為所以者何乃至無為不能三界不能一切智智何以自性空乃至無為無為自性空

[0497c11] 「善現無相乃至所以者何乃至不能三界不能一切智智何以自性空乃至自性空

[0497c15] 「善現無相乃至意處所以者何乃至意處不能三界不能一切智智何以自性空乃至意處意處自性空

[0497c20] 「善現無相色處乃至法處所以者何色處乃至法處不能三界不能一切智智何以色處色處自性空乃至法處空法自性空

[0497c26] 「善現無相眼界乃至所以者何眼界乃至不能三界不能一切智智何以眼界眼界自性空乃至自性空

[0498a02] 「善現無相色界乃至法界所以者何色界乃至法界不能三界不能一切智智何以色界色界自性空乃至法界空法自性空

[0498a07] 「善現無相眼識界乃至意識界所以者何眼識界乃至意識界不能三界不能一切智智何以眼識界眼識界自性空乃至意識界意識界自性空

[0498a12] 「善現無相乃至所以者何乃至不能三界不能一切智智何以自性空乃至自性空

[0498a17] 「善現無相所生乃至所生所以者何所生乃至所生不能三界不能一切智智何以所生所生自性空乃至所生所生自性空

[0498a25] 「善現無相地界乃至識界所以者何地界乃至識界不能三界不能一切智智何以地界空地自性空乃至識界識界自性空

[0498b01] 「善現無相因緣乃至增上緣所以者何因緣乃至增上緣不能三界不能一切智智何以因緣因緣自性空乃至增上緣增上緣自性空

[0498b07] 「善現無相無明乃至老死所以者何無明乃至老死不能三界不能一切智智何以無明空無自性空乃至老死老死自性空

[0498b12] 「善現無相夢境光影陽焰尋香城變化所以者何夢境乃至變化不能三界不能一切智智何以夢境夢境自性空乃至變化事變自性空

[0498b17] 「善現無相布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多所以者何布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不能三界不能一切智智何以布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空乃至般若波羅蜜多般若波羅蜜多自性空

[0498b24] 「善現無相內空乃至無性自性空所以者何內空乃至無性自性空不能三界不能一切智智何以內空內空自性空乃至無性自性空無性自性空自性空

[0498b29] 「善現無相道聖諦所以者何道聖諦不能三界不能一切智智何以道聖諦道聖諦自性空

[0498c05] 「善現無相四念住乃至八聖道支所以者何四念住乃至八聖道支不能三界不能一切智智何以四念住四念住自性空乃至八聖道支八聖道支自性空

[0498c11] 「善現無相四靜慮所以者何四靜慮不能三界不能一切智智何以四靜慮四靜慮自性空

[0498c15] 「善現無相四無量所以者何四無量不能三界不能一切智智何以四無量四無量自性空

[0498c19] 「善現無相