Back to collection

Bodhisattva Teachings (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 佛說大乘菩薩藏正法經

Scroll 8

Click on any word to see more details.

佛說大乘菩薩藏正法經卷第八

西天譯經三藏大夫祿大師賜紫沙門法護 

如來不思議品第四
[0797a08] 「復次舍利子云何名為菩薩佛如來最上大智不可思議信解清淨超越分別疑悔復生起身希有舍利子諸佛如來無礙知見一切法

[0797a13] 「復次舍利子譬喻宣說發明如來波羅蜜多菩薩信解清淨乃至希有舍利子譬如殑伽沙世界一切草木枝葉分量有人一處一處一切灰燼殑伽沙一切世界大海之中千歲分布有如智力圓滿具足大海之中分布一切世界若干若干世界若干根本若干蘊聚若干枝葉在於若干何以諸佛如來法界中善如是若干一切世界廣大如來應供正等正覺大威德大神通廣大名稱世間善男子善女人佛如來最上大智信解清淨分別皆是如來慈心建立現證一切善根邊際邊際何以諸佛如來法界中善佛如來發生一念信解功德

[0797b03] 「舍利子譬喻顯明智人譬如有人壽限一時百分白言:『世尊。』殑伽河次第大海之中爾時白言:『世尊願佛。』舍利子如來應供正等正覺最上大智圓滿具足大海之中百分授與其一不為海水舍利子我所表示分明有人如是經久如來智力不能如來應供正等正覺亦復如是善男子善女人如來如是大智信解清淨分別皆是如來慈心建立佛功德空中現證一切善根邊際邊際何以諸佛如來法界中善佛如來發生一念信解功德。」

[0797b23] 爾時尊者舍利子白佛:「世尊諸佛如來如來智能諸法?」

[0797b24] 佛言:「舍利子!」

[0797b24] 舍利子白佛:「名為名為?」

[0797b25] 「舍利子知識四處一者親近增長堅牢廣大二者親近增長堅牢廣大親近增長堅牢廣大四者隨行親近增長堅牢廣大名為五取蘊了知地界水界火界風界空界了知識界法界有所分別了知施設了知施設了知施設了知施設了知施設了知施設內心寂靜所行無有可分分別作意分別有為所行有所有為無為法無識可行無為若是生住滅了別無生無滅無住舍利子如是諸法之中如是如是是故如來大智不可思議菩薩信解清淨超越分別疑悔復生起身希有。」

[0797c21] 爾時世尊伽陀

所有殑伽沙, 十方世界草木
 , 大海千歲
 佛十力微妙, 
 若干, 分布
 十方眾生界, 貪瞋癡了知
 一切意樂所行, 
 大智十力世間, 十方乃至法界
 調不生分別心, 一切佛子信解

[0798a01] 「復次舍利子云何名為如來微妙光明不可思議菩薩信解清淨超越分別疑悔復生起身希有如來應供正等正覺法界中善所有光明廣大微妙三千大千世界一切普遍光明照曜無雲日光高出如來應供正等正覺亦復如是三千大千世界廣大光明照曜大地所有一切星宿燈光大火超出最勝廣大微妙熾盛至于日月光四大王天宮殿莊嚴具光明三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天宮殿莊嚴具光明梵眾天梵輔天大梵天宮殿莊嚴具光明超出最勝廣大微妙熾盛少光天無量光天光音天少淨天無量淨天遍淨天無雲天福生天廣果天無想天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天宮殿莊嚴具光明如來應供正等正覺清淨光明超出最勝廣大微妙熾盛何以如來圓滿廣大無量解脫解脫知見舍利子三千大千世界一切光明施設表示佛如來所有光明百分不及乃至波尼不及譬如世間置於閻浮檀金無有光明不能照曜三千大千世界所有一切光明施設表示佛如來最上無光照曜如來無有廣大最勝善業現前隨轉三千大千世界之中廣大照曜不以日月晝夜時分如來世間一切眾生安住圓光如來應供正等正覺阿僧祇世界之中廣大照曜何以如來最上波羅蜜多般若波羅蜜多

[0798b07] 「舍利子譬喻譬如有人三千大千世界大地東方一世界一塵第二世界一點如是乃至西北方各各世界舍利子云何世界邊際?」

[0798b12] 舍利子:「世尊善逝!」

[0798b13] 佛言:「舍利子如來應供正等正覺亦復如是一切世界之中光明廣大照曜光明佛光百分不及乃至波尼不及何以如來應供正等正覺最上波羅蜜多般若波羅蜜多

[0798b19] 「舍利子大地所有草木樹林鐵圍乃至須彌山皆是如來大光任持三千大千世界廣大照曜下劣眾生不能信解眾生不能如來圓光眾生圓光廣大俱盧舍見佛一由旬見佛三千大千世界之內見佛舍利子如來光明何人世界登地菩薩無邊一切世界見佛光明如來一切眾生虛空界眾生界光明普遍照曜菩薩信解清淨超越分別疑悔復生起身希有。」

[0798c03] 爾時世尊伽陀

所有日月光明, 帝釋梵王光明
 乃至色究竟天, 不及佛光
 色究竟天等, 乃至三千大千界
 毛孔, 十六不及
 虛空光明廣大, 眾生廣大亦復
 如來光明, 無邊無際虛空等
 應化見佛, 不比世間
 不能日光, 日光無所有
 下劣眾生如是, 光明照曜
 不能光明, 佛光無所有
 見佛圓光, 俱盧舍由旬
 三千世界, 佛光明相
 九地十地, 登地諸菩薩
 安住大地, 佛光大慧
 菩薩大慧, 依止無邊光明
 諸佛利眾生, 諸佛剎土不思議
 諸佛如來不思議, 不思議亦復
 不思議淨信心, 不思議

[0798c22] 「復次舍利子云何名為如來圓滿不可思議菩薩信解清淨超越分別疑悔復生起身希有舍利子如來如是說:『世間所生一切眾生淨戒清淨身業清淨語業清淨意業諸眾生世間世間世法婆羅門沙門寂靜觀想三摩地最上波羅蜜多。』如來如是說:『不見世間一切沙門婆羅門天人阿修羅清淨戒蘊定蘊佛如來無量清淨定蘊。』何以如來應供正等正覺最上波羅蜜多波羅蜜多

[0799a06] 「舍利子譬喻可樂?」

[0799a07] 舍利子白佛:「世尊正是願佛苾芻如來清淨波羅蜜多所聞信奉受持。」

佛說大乘菩薩藏正法經卷第八

【經文資訊大正藏 11 No. 0316 佛說大乘菩薩藏正法經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供大德提供高麗藏 CD 經文,北美大德提供,CBETA 提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary