Back to collection

Father and Son Compilation (Fu Zi He Ji Jing) 父子合集經

Scroll 18

Click on any word to see more details.

父子合集經卷第十八

西天譯經三藏大夫大師賜紫沙門日稱 

六界差別品第二十六
[0969b18] 佛言:「大王有人睡夢中共相執持憶念夢中?」

[0969b20] :「!」

[0969b20] 佛言:「大王云何以為智者?」

[0969b21] :「世尊何以夢中畢竟無有美妙疲勞無所得。」

[0969b23] 佛言:「大王如是如是愚癡異生可意愛樂如是身業語業意業造作剎那不依東方西北方四維上下中間命終心想睡覺夢中最後現前大王攀緣二種生起作業地獄傍生琰摩阿脩羅同分種類相續不絕大王最後名為最初起名為生大王從來緣生從來從來大王無有何以自性空如是了知身識身識生生輪迴輪迴涅槃涅槃自性空無有作者受者世俗顯示第一義

[0969c12] 「大王幻境如夢一切諸法空寂空解脫門空無無相解脫門無相希求解脫門三解脫門菩提廣大如法究竟虛空譬喻如是

[0969c18] 「復次大王譬如有人睡夢中以為衣服纏身憶念夢中熾然苦惱?」

[0969c20] :「!」

[0969c20] 佛言:「大王云何真實智者?」

[0969c22] :「世尊何以夢中畢竟身受苦惱疲勞無有。」

[0969c24] 佛言:「大王如是如是愚癡凡夫異生嫌惡執著惡業身業語業意業造作剎那不依東方西北方四維上下中間命終恐懼睡覺夢中最後現前大王攀緣二種生起作業地獄傍生琰摩阿修羅同分品相最後名為最初起名為生大王從來緣生從來從來大王無有何以自性空如是了知身識身識生生輪迴輪迴涅槃涅槃自性空了知業報自性非有無有作者受者名相分別顯示

[0970a12] 「大王幻境如夢一切諸法空寂空解脫門空無無相解脫門無相希求解脫門了知三解脫門菩提廣大如法究竟虛空譬喻如是

[0970a18] 「復次大王夢中悉皆不覺憶念夢中身根憂惱?」

[0970a20] :「!」

[0970a20] 佛言:「大王云何以為智者?」

[0970a21] :「世尊何以夢中畢竟無有身根疲勞無有。」

[0970a23] 佛言:「如是如是愚癡凡夫異生執著恐怖身業語業意業造作剎那不依東方西北方四維上下中間命終夢中最後現前大王攀緣二種生起作業地獄傍生琰摩阿脩羅同分品相隨轉最後名為最初起名為生大王從來緣生從來從來大王無有何以自性空如是了知身識身識生生輪迴輪迴涅槃涅槃自性空了知業報自性非有無有作者受者名相分別顯示

[0970b12] 「大王幻境如夢一切諸法空寂空解脫門空無無相解脫門無相希求解脫門三解脫門菩提廣大如法究竟虛空譬喻如是

[0970b17] 「復次大王夢中幻師五欲種種欲樂身為圍遶快樂憶念夢中事業?」

[0970b20] :「!」

[0970b20] 佛言:「大王云何夢境以為智者?」

[0970b21] :「世尊何以夢中畢竟幻師變現五欲疲勞無有。」

[0970b23] 佛言:「大王如是如是愚癡凡夫異生追求轉增如是身業語業意業造作剎那不依東方西北方四維上下中間命終心想業報現前猶如夢中大王攀緣二種生起作業地獄傍生琰摩阿脩羅同分品相隨轉最後名為最初起名為生大王身識從來緣生從來從來大王無有何以自性空如是了知身識身識生生輪迴輪迴涅槃涅槃自性空作業不可得不可得名相分別顯示

[0970c12] 「大王幻境如夢一切諸法空寂空解脫門空無無相解脫門無相希求解脫門了知三解脫門菩提廣大如法究竟虛空譬喻如是

[0970c17] 「復次大王譬如有人睡夢中瀑流己身及其眷屬種種苦惱憶念夢中?」

[0970c20] :「!」

[0970c20] 佛言:「大王以為智者?」

[0970c21] :「世尊何以夢中畢竟無水苦惱疲勞無有。」

[0970c23] 佛言:「大王如是如是愚癡凡夫異生諸法憂惱展轉尋求對治不了惡行身業語業意業造作剎那不依東方西北方四維上下中間命終夢中大王攀緣二種生起作業地獄傍生琰摩阿脩羅同分品相不絕最後名為最初起名為生大王從來緣生從來從來大王無有何以自性空如是了知身識身識生生輪迴輪迴涅槃涅槃自性空無有作者受者名相分別顯示

[0971a12] 「大王幻境如夢一切諸法空寂空解脫門空無無相解脫門無相希求解脫門三解脫門菩提廣大如法究竟虛空譬喻如是

[0971a18] 「復次大王譬如有人睡夢中飲酒不識善法惡行功德過失不覺夢中?」

[0971a20] :「!」

[0971a21] 佛言:「大王云何真實智者?」

[0971a22] :「世尊何以夢中畢竟飲酒疲勞無有。」

[0971a24] 佛言:「大王如是如是愚癡凡夫異生諸法染心身業語業意業造作剎那不依東方西北方四維上下中間命終業報心想夢中大王攀緣二種生起作業地獄傍生琰摩阿脩羅同類品相隨轉最後名為最初起名為生大王身識從來緣生從來從來大王無有何以自性空如是了知身識身識生生輪迴輪迴涅槃涅槃自性空無有作者受者不可得名相分別顯示

[0971b12] 「大王幻境如夢一切諸法自性空寂空解脫門空無無相解脫門無相希求解脫門了知三解脫門菩提廣大如法究竟虛空譬喻如是。」

父子合集經卷第十八

【經文資訊大正藏 11 No. 0320 父子合集經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供大德提供高麗藏 CD 經文,北美大德提供西提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary