Back to collection

Sutra on the Names of the Buddhas (Fo Shuo Fo Ming Jing) 佛說佛名經

Scroll 7

Click on any word to see more details.

佛說佛名經卷第七

後魏北印度三藏菩提流支

[0149a08] ◎爾時諸比丘白佛:「世尊世尊如是諸佛如來所有壽命長短?」

[0149a09] 諸比丘:「汝等諦聽比丘娑婆世界賢劫釋迦牟尼佛國土一劫安樂世界一日一夜安樂世界阿彌陀佛國土一劫袈裟世界一日一夜袈裟世界金剛佛國土一劫不退輪世界光明波頭摩如來國土一日一夜不退輪世界一劫無垢世界法幢如來國土一日一夜無垢世界一劫然燈世界師子如來國土一日一夜然燈世界一劫光明世界盧舍那如來國土一日一夜光明世界一劫難過世界法光波頭摩如來國土一日一夜難過世界一劫莊嚴世界一切如來國土一日一夜莊嚴世界一劫世界如來國土一日一夜比丘如是滿足阿僧祇千萬世界最後波頭摩世界如來佛國土一日一夜比丘如是世界無量無邊長短不等諸佛如來壽命住世亦復如是

[0149a28] 「諸比丘汝等應當諸佛如是

[0149b01] 「『南無如是諸佛如來 南無釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無金剛 南無光明波頭摩 南無法幢佛 南無師子佛 南無盧舍那 南無法光波頭摩 南無一切 南無 南無 南無不動 南無尼羅 南無阿私 南無 南無阿樓那 南無常智 南無妙智 南無自在天 南無梵天 南無 南無菴摩羅 南無不退 南無不動 南無尼羅 南無 南無阿私 南無 南無阿樓那 南無無垢 南無 南無不退 南無第一眼 南無尼羅 南無不動 南無阿私 南無 南無 南無 南無微妙清淨 南無不退 南無尼羅 南無阿私 南無 南無阿樓那 南無 南無 南無自在 南無 南無 南無彌留 南無波頭摩 南無普眼 南無 南無金剛齊 南無 南無一切法決定 南無彌留 南無 南無弗沙佛 南無波頭摩 南無火光 南無法意 南無善法 南無 南無 南無微妙 南無 南無 南無自在 南無 南無 南無 南無妙行 南無無礙 南無無邊上首 南無普眼 南無婆羅 南無 南無日光 南無無邊 南無法幢佛 南無無邊然燈佛 南無功德然燈佛 南無功德 南無金剛幢 南無因陀羅 南無功德 南無功德 南無無垢大悲 南無金剛那羅延 南無無礙勝行 南無 南無勝莊 南無一切法海上莊嚴 南無深法 南無然燈佛 南無功德海光明 南無盧遮那 南無滿虛空法界然燈佛 南無不退然燈佛 南無法界 南無妙法山王威德 南無一切法 南無寶光然燈 南無須彌功德威德 南無法雲 南無然燈 南無 南無法然師子佛 南無不退法界 南無智力威德山王 南無電光世界栴檀香光 南無決定清淨無垢世界盧舍那佛 南無甘露莊嚴劫清淨世界栴檀然燈 南無住劫妙香世界須彌光 南無善見莊嚴世界無邊功德種種莊嚴 南無清淨清淨世界金剛 南無不可不可世界毘沙門 南無不可不可世界寶月 南無不可世界不可思議光明 南無清淨莊嚴劫樂清淨世界 南無塵劫光明塵世火光 南無讚歎清淨世界莊嚴 南無德光莊嚴劫世界初善 南無栴檀平等成就佛 南無法海光明 南無無垢轉法輪 南無寂靜威德王 南無虛空然燈佛 南無自在 南無 南無威德 南無寶華 南無 南無一切智光明月 南無 南無閻浮威德王 南無莊嚴 南無種種光明 南無善觀 南無無垢智光明王 南無金剛那羅延精進 南無不可降伏 南無師子 南無無垢智通 南無無垢眼 南無金剛菩提 南無燈火 南無 南無功德 南無智光 南無普照 南無波頭摩 南無 南無普光師子佛 南無法界境界慧月 南無一切虛空樂說 南無 南無寂靜 南無甘露威德 南無法海吼聲 南無羅網 南無光明微塵 南無虛空鏡像 南無滿月 南無清淨華光 南無 南無無垢功德火光 南無寶月 南無光明威德王 南無智行 南無然燈佛 南無無垢 南無不可功德 南無三昧 南無本願無垢 南無然燈佛 南無齊聲 南無 南無 南無法海波頭摩無畏 南無法海 南無無垢 南無法輪光明 南無 南無法海 南無然燈佛 南無法華 南無山雞 南無法行 南無法智 南無 南無山王 南無普門 南無一切法精進 南無法寶 南無寂光 南無法光樂說光明 南無 南無普光 南無 南無智光明王 南無福德光華 南無日光明王 南無師子 南無寶相 南無莊嚴 南無普照 南無羅網 南無無畏那羅延師子佛 南無不二勇猛 南無波頭摩 南無功德 南無法炬 南無菩提善覺 南無普賢鏡像 南無法幢然燈行佛(丹本無行) 南無金剛海幢 南無 南無栴檀 南無眾生 南無功德華威德光 南無波頭摩華 南無波頭摩 南無光明 南無相山盧舍那佛 南無聞名 南無法成光勝 南無普門光明須彌 南無功德威德 南無勝法勇猛 南無轉法輪光明 南無光明功德般若 南無轉法輪 南無法華盧舍那清淨 南無波頭摩光明藏 南無 南無寶山 南無種種光明彌留 南無光明 南無福德() 南無 南無功德威德 南無 南無法雲 南無法輪 南無威德 南無法輪清淨 南無金山威德 南無賢首彌留威德 南無 南無法力 南無 南無摩尼 南無一切法光明 南無法輪威德 南無威德 南無精進光明 南無三昧天冠光明 南無寶光 南無法炬寶帳 南無樂法光明師子佛 南無莊嚴 南無光明雷電 南無無垢 南無無礙虛空光明 南無 南無世間光明 南無三昧光明 南無 南無 南無法輪光明 南無三世鏡像威德 南無法界師子 南無光明 南無盧舍那須彌 南無一切三昧師子佛 南無普光然燈佛 南無法界然燈佛 南無普門光明 南無賢首 南無普光 南無 南無法界 南無虛空 南無尼羅 南無自在王 南無普照須彌 南無無礙虛空 南無智光十方 南無吼聲 南無不空見佛 南無普照 南無 南無金色 南無 南無閻浮()遮那光明 南無金色光明 南無()稱佛 南無不空稱佛 南無 南無成就 南無普賢 南無無垢光 南無 南無日月 南無 南無法幢佛 南無無邊功德 南無寶藏 南無無垢 南無無量壽 南無 南無 南無普護 南無薩婆』」

[0151a14] 爾時比丘即從座起偏袒右肩右膝著地白佛:「世尊世尊過去?」

[0151a15] 比丘:「比丘譬如恒河沙世界有頂滿微塵比丘有人微塵恒河沙世界一微塵如是恒河沙世界一塵如是微塵比丘云何微塵不著微塵微塵數可知?」

[0151a21] 比丘:「世尊!」

[0151a21] 比丘:「比丘微塵可知過去同名釋迦牟尼佛入涅槃不可數比丘過去諸佛現前諸佛同名摩訶摩耶同名同名迦毘羅諸佛第一聲弟子同名舍利弗目犍連侍者弟子同名阿難何況種種異名異名異名異名弟子異名侍者比丘若干世界何等世界微塵何等世界不著微塵世界微塵不著微塵有頂比丘第二一微塵若干微塵數世界佛國土阿僧祇千萬那由他世界比丘若干微塵數世界如是千萬億那由他阿僧祇劫一塵如是微塵比丘如是若干世界滿微塵十方世界比丘世界微塵世界有頂滿微塵比丘云何微塵可知?」

[0151b11] 比丘:「世尊!」

[0151b11] 比丘:「微塵可知同名同名同名同名弟子同名侍者同名釋迦牟尼佛不可釋迦牟尼佛不勝如是盧舍那佛如是無垢如是

[0151b16] 「光明清淨如是

[0151b17] 「無垢光如是

[0151b18] 「無垢清淨如是

[0151b19] 「成就無邊功德如是

[0151b20] 「寶光如是如是如是波頭摩如是日月如是寶蓋如是

[0151b22] 「比丘當歸如是阿僧祇同名

[0151b24] 「『南無普光奮迅王 南無普照 南無藥王 南無彌留 南無莊嚴 南無成就佛 南無寶蓋 南無 南無成就佛 南無 南無三昧 南無觀佛 南無寶雞 南無尸羅 南無 南無實意(丹本) 南無莊嚴 南無自在王 南無栴檀 南無 南無自在 南無彌留 南無無光 南無莊嚴 南無大智 南無 南無自在 南無無畏上勝山王 南無 南無依止 南無住持 南無一切世間 南無法照 南無無垢光 南無普光佛 南無一切 南無寂靜 南無普明 南無山王師子境界 南無住持 南無功德 南無住持 南無樂說 南無難勝 南無金色波頭摩成王 南無作佛 南無無量 南無親光 南無龍天 南無 南無師子佛 南無 南無 南無 南無人王 南無 南無 南無精進 南無因陀羅 南無清淨無垢光菩提寶華不斷光明 南無山王師子境界 南無 南無福德自在 南無 南無無垢威德 南無功德 南無成就 南無成就 南無 南無威德 南無阿輸迦世界

[0151c25] 「善男子善女人受持必得不退菩提

[0151c27] 「『南無難陀世界栴檀

[0151c27] 「善男子善女人受持畢竟清淨心

[0151c29] 「『南無跋陀世界 南無世界魔力 南無滿月世界無憂 南無世界 南無吼聲世界 南無世界 南無世界樹提 南無世界金剛功德 南無過去無量無邊

[0152a05] 「善男子畢竟不退菩提心

[0152a07] 「『南無彌留

[0152a07] 「成佛第一八十千萬那由他聲聞第二七十千萬那由他第三六十千萬那由他第四二十五千萬那由他如是菩薩無量無邊千萬億那由他

[0152a12] 「『南無師子

[0152a12] 「如來九十九聲聞第二九十第三九十三第四九十九如是菩薩摩訶薩無量無邊

[0152a16] 「『南無

[0152a16] 「八十聲聞菩薩僧如是

[0152a18] 「『南無妙行

[0152a18] 「八十聲聞菩薩僧如是

[0152a20] 「『南無無量莊嚴

[0152a20] 「八十聲聞第二七十乃至第十如是菩薩僧如是無量無邊

[0152a23] 「『南無 南無威德

[0152a23] 「九十聲聞如是第二乃至第十如是菩薩摩訶薩無量無邊

[0152a26] 「『南無一切光明

[0152a26] 「那由他聲聞菩薩僧如是

[0152a28] 「『南無無量光明

[0152a28] 「聲聞九十六第二九十四第三九十二菩薩僧如是

[0152b02] 「『南無

[0152b02] 「聲聞八十第二七十第三六十菩薩僧如是

[0152b04] 「應當歸命如是無量無邊諸佛菩薩

[0152b04] 「復次比丘應當敬禮南方清淨無垢世界菩薩文殊師利現在普見如來佛國土復次比丘敬禮四大菩薩第一光明現在東方無畏如來佛國土第二現在南方如來佛國土第三現在西方如來佛國土第四願意成就現在北方那羅延如來佛國土

「『
[0152b12] 敬禮東方無畏如來佛國土光明菩薩

[0152b13] 「『敬禮南方如來佛國土菩薩

[0152b14] 「『敬禮西方如來佛國土菩薩

[0152b15] 「『敬禮北方那羅延如來佛國土願意成就菩薩。』」

[0152b17] 復次摩訶男比丘如來:「世尊過去入涅槃?」

[0152b18] 摩訶男:「汝今諦聽比丘東方恒河沙世界南方恒河沙世界西方恒河沙世界北方恒河沙世界上下四維恒河沙世界一切世界有頂滿微塵比丘云何如是微塵可知?」

[0152b23] 比丘:「世尊!」

[0152b23] 比丘:「如是同名釋迦牟尼佛過去入涅槃不可數比丘過去諸佛現在諸佛同名摩訶摩耶同名同名迦毘羅第一聲弟子同名舍利弗目犍連侍者弟子同名阿難陀何況種種異名異名異名異名弟子異名侍者比丘若干世界何等世界微塵何等世界不著微塵世界微塵不著有頂比丘第二微塵若干微塵數世界佛國土阿僧祇千萬那由他世界世界比丘若干微塵數世界如是千萬億那由他阿僧祇劫一塵如是微塵比丘如是若干世界微塵不著滿微塵十方世界比丘世界微塵不著世界有頂滿微塵比丘云何微塵可知?」

[0152c13] 比丘:「世尊!」

[0152c14] 比丘:「微塵可知同名釋迦牟尼佛同名摩訶摩耶同名同名迦毘羅第一弟子同名舍利弗目犍連侍者弟子同名阿難陀不可復次比丘第三世界微塵微塵數世界若干千萬億那由他阿僧祇劫一塵如是微塵第四若干微塵數世界不著有頂滿微塵比丘云何微塵可知?」

[0152c23] 比丘:「世尊!」

[0152c24] 比丘:「若干微塵可知同名釋迦牟尼佛同名同名世界同名弟子同名侍者同名不可比丘如是第五第六第七第八第九第十復次比丘第十一若干微塵一微塵十方若干世界微塵數一微塵若干如是微塵若干世界微塵數比丘云何微塵可知?」

[0153a03] 比丘:「世尊!」

[0153a04] 比丘:「有人若干微塵佛國土如是神通東方世界無量無邊如是東方世界一微塵東方如是微塵微塵不著有頂滿微塵如是南方乃至十方有頂滿微塵比丘云何微塵可知?」

[0153a10] 比丘:「世尊!」

[0153a11] 比丘:「若干微塵可知現今在世同名釋迦牟尼佛入涅槃不可數同名摩訶摩耶同名同名迦毘羅弟子同名舍利弗目犍連侍者弟子同名阿難陀何況種種異名比丘若干微塵數住世一同釋迦牟尼佛不可窮盡如是同名然燈佛同名提波同名燈光同名一切同名同名波頭摩同名毘婆尸佛同名尸棄佛同名毘舍浮佛同名拘留孫佛同名拘那含牟尼佛同名迦葉佛如是異名乃至異名侍者入涅槃現在

[0153a22] 「應當敬禮如是諸佛

[0153a24] 「『敬禮同名釋迦牟尼佛 敬禮同名然燈佛 敬禮同名提波 敬禮同名燈光 敬禮同名一切 敬禮同名 敬禮同名波頭摩 敬禮同名毘婆尸佛 敬禮同名尸棄佛 敬禮同名毘舍浮佛 敬禮同名拘留孫佛 敬禮同名拘那含牟尼佛 敬禮同名迦葉佛』」

[0153b02] 比丘白佛:「世尊世尊未來幾許?」

[0153b03] 比丘:「汝今諦聽比丘未來星宿劫三百佛出世同名同名莊嚴

[0153b06] 「中有千萬佛出世同名菩提婆羅佛出世同名

[0153b08] 「千佛出世同名散花

[0153b09] 「自在世界千佛出世同名清淨波羅香山

[0153b10] 「普華八百佛出世同名

[0153b12] 「三百佛出世同名梵聲

[0153b12] 「三十佛出世同名釋迦牟尼佛

[0153b13] 「八千同名然燈佛出世

[0153b14] 「六十同名歡喜佛出世

[0153b15] 「佛出世同名弗沙佛

[0153b16] 「十八千佛出世同名自在王(十八八十)。

[0153b17] 「三百佛出世同名波頭摩

[0153b18] 「五百佛出世同名

[0153b19] 「千佛出世同名閻浮

[0153b20] 「十二八千佛出世同名見一切義佛

[0153b21] 「千佛出世同名

[0153b22] 「九千佛出世同名迦葉佛

[0153b23] 「十八佛出世同名因陀羅

[0153b24] 「十五佛出世同名

[0153b25] 「六十佛出世同名莊嚴

[0153b26] 「六十佛出世同名

[0153b27] 「五百佛出世同名

[0153b28] 「六十佛出世同名莊嚴

[0153b29] 「六十二佛出世同名行佛

[0153c01] 「六十佛出世同名自在王

[0153c02] 「八千佛出世同名精進

[0153c03] 「佛出世同名決定光明

[0153c04] 「八十佛出世同名實法決定

[0153c05] 「六十二佛出世同名

[0153c06] 「六十千佛出世同名波頭摩

[0153c07] 「四十千佛出世同名莊嚴

[0153c08] 「五百佛出世同名

[0153c08] 「四十那由他佛出世同名

[0153c10] 「千佛出世同名功德安隱自在王

[0153c11] 「六十千佛出世同名柔軟

[0153c12] 「佛國土微塵數千萬不可說不可說佛出世同名普賢

[0153c13] 「七千佛出世同名莊嚴

[0153c14] 「比丘未來諸佛無量無邊不可說不可說不可窮盡比丘應當一心歸命如是諸佛。」

[0153c18] 爾時舍利弗偏袒右肩右膝著地胡跪合掌白佛:「世尊現在?」

[0153c19] 舍利弗:「現在?」

[0153c20] 舍利弗:「如是世尊見佛。」

[0153c21] 舍利弗:「十方無量無邊不可說不可說世界釋迦牟尼佛在世