Back to collection

Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 五千五百佛名神呪除障滅罪經

Scroll 2

Click on any word to see more details.

五千五百佛名經卷第二

北印度三藏闍那崛多

[0322c24] 「◎南無佛如來 南無虛空清淨如來 南無自在王如來 南無須彌如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無迦陵伽王如來 南無光明如來 南無婆伽婆普世如來 南無光明如來 南無虛空光明如來 南無光明如來 南無無量光明如來 南無彌留光明如來 南無須彌光明如來 南無光明如來 南無清淨光明如來 南無光明如來 南無無邊光明如來 南無光明如來 南無光明如來 南無光明如來 南無光明如來 南無光明如來 無法光明如來 南無智圓光明如來 南無閻浮光明如來 南無光明如來 南無金光明如來 南無光明如來 南無法界光明如來 南無虛空光明如來 南無光明如來 南無諸法可畏光明如來 南無光明功德如來 南無種種功德光明如來 南無熾盛琉璃光明如來 南無功德摩尼光明如來 南無金光如來 南無寶光如來 南無婆伽婆十方無盡如來 南無歡喜海波自在如來 南無不退如來 南無解脫精進日光如來 南無攀緣如來 南無妙月如來 南無如來 南無如來 南無寶光如來 南無如來 南無無量光如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無放光如來 南無平等香光如來 南無無邊如來 南無如來 南無虛空圓光如來 南無不空如來 南無放光如來 南無無上如來 南無佛華光如來 南無羅網如來 南無如來 南無無邊如來 南無喜樂如來 南無如來 南無如來 南無華光如來 南無普光如來 南無如來 南無神通光如來 南無法光如來 南無放光如來 南無法界電光如來 南無廣大智光如來 南無婆伽婆寶相莊嚴彌留如來 南無彌留如來 南無普門彌留如來 南無智光彌留如來 南無毘盧遮那功德彌留如來 南無法燈功德彌留如來 南無功德彌留如來 南無功德彌留如來 南無須彌如來

[0323b12] 七百

[0323b13] 「南無摩尼須彌如來 南無彌留如來 南無彌留如來 南無彌留如來 南無大須彌如來 南無彌留如來 南無彌留如來 南無最勝彌留如來 南無彌留如來 南無彌留如來 南無彌留如來 南無最上彌留如來 南無虛空彌留如來 南無彌留如來 南無彌留如來 南無彌留如來 南無彌留如來 南無無上彌留如來 南無勝妙彌留如來 南無彌留如來 南無分別彌留如來 南無如來 南無功德如來 南無金山如來 南無寂光如來 南無功德聚如來 南無法力功德聚如來 南無辯才如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無寶華如來 南無如來 南無光聚如來 南無無量光如來 南無如來 南無如來 南無帝釋如來 南無如來 南無普光如來 南無最上如來 南無如來 南無寶光如來 南無華光如來 南無寂光如來 南無金剛如來 南無圓光如來 南無不思議如來 南無無垢光如來 南無閻浮金光如來 南無功德華威如來 南無普法門面如來 南無彌留如來 南無無垢如來 南無摩尼圓光如來 南無法海如來 南無光明如來 南無祭祀如來 南無無盡意如來 南無無礙如來 南無白毫功德光明如來 南無智光如來 南無如來 南無法意如來 南無寂靜如來 南無如來 南無無量如來 南無如來 南無如來 南無攀緣如來 南無如來 南無天意如來 南無金剛如來 南無思惟如來 南無如來 南無清淨如來 南無如來 南無善意如來 南無如來 南無釋迦如來 南無婆伽婆世界自在如來 南無自在如來 南無自在如來 南無自在如來 南無大自在如來 南無自在如來 南無自在如來 南無師子自在如來 南無無畏自在如來 南無師子自在如來 南無上龍自在如來 南無自在如來 南無自在如來 南無自在如來 南無自在如來 南無自在如來 南無自在如來 南無自在如來 南無月光自在如來

[0324a03] 八百

[0324a04] 「南無大自在如來 南無自在如來 南無光明無垢胎藏如來 南無胎藏如來 南無蓮華功德胎藏如來 南無蓮華胎藏如來 南無胎藏如來 南無蘇利耶胎藏如來 南無蓮華功德胎藏如來 南無天主胎藏如來 南無功德胎藏如來 南無金剛胎藏如來 南無胎藏如來 南無功德胎藏如來 南無智光蓮華光明胎藏如來 南無法智所生普光胎藏如來 南無光明胎藏如來 南無無量胎藏如來 南無功德胎藏如來 南無摩尼胎藏如來 南無無光功德彌留胎藏如來 南無婆羅功德胎藏如來 南無蓮華光明胎藏如來 南無毘盧遮那功德胎藏如來 南無寶相莊嚴彌留如來 南無如來 南無如來 南無所生如來 南無如來 南無眷屬如來 南無如來 南無如來 南無寶髻如來 南無寶積如來 南無寶勝如來 南無如來 南無寶山如來 南無莊嚴如來 南無如來 南無所得如來 南無形像如來 南無如來 南無光明如來 南無如來 南無功德海如來 南無大海如來 南無如來 南無珊瑚如來 南無如來 南無無不如來 南無一切波羅蜜無礙如來 南無香光如來 南無法海所生如來 南無所生如來 南無如來 南無功德海如來 南無海門如來 南無福德如來 南無苦行如來 南無智光如來 南無婆伽婆如來 南無賢上如來 南無如來 南無如來 南無無畏如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無閻浮如來 南無因陀羅如來 南無如來 南無虛空如來 南無如來 南無蓮華如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無善生如來 南無如來 南無善宿如來 南無善分如來 南無善現如來 南無如來 南無如來 南無善行如來 南無宿如來 南無聰明如來 南無如來 南無善意如來 南無如來 南無清淨如來 南無善思如來 南無如來 南無三昧如來 南無如來 南無如來 南無莊嚴如來 南無不正如來 南無真如如來 南無如來

[0324b25] 九百

[0324b26] 「南無師子如來 南無金剛如來 南無如來 南無蓮華如來 南無蓮華如來 南無如來 南無勇力如來 南無梵天如來 南無梵天如來 南無最上如來 南無如來 南無如來 南無自在天如來 南無帝釋天如來 南無如來 南無憂陀那如來 南無法天如來 南無日天如來 南無水天如來 南無帝釋如來 南無無礙帝釋如來 南無明燈如來 南無大帝如來 南無帝釋如來 南無天帝釋如來 南無大帝如來 南無帝釋如來 南無大眾帝釋如來 南無帝釋如來 南無帝釋如來 南無一切帝釋如來 南無帝釋如來 南無帝釋如來 南無如來 南無無言最上如來 南無如來 南無最上如來 南無蓮華最上如來 南無最上如來 南無如來 南無最上如來 南無最上如來 南無最上如來 南無法界最上如來 南無一切福德彌留最上如來 南無一切最上如來 南無智德如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無蓮華如來 南無帝釋如來 南無一切如來 南無無邊福德如來 南無光明如來 南無金華如來 南無菩提分如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無種種如來 南無如來 南無開敷華如來 南無如來 南無華開敷如來 無法華開敷如來 南無莊嚴如來 南無如來 南無法光如來 南無如來 南無婆伽婆梵音如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無虛空如來 南無師子音如來 南無聲音如來 南無一切法震音如來 南無無邊法界如來 南無如來 南無無量如來 南無如來 南無智光如來 南無滿如來 南無娑羅帝釋如來 南無牟尼如來 南無不動如來 南無滿如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無毫相如來 南無上齒如來 南無如來 南無如來 南無梵德如來 南無如來 南無祭祀如來 南無如來 南無佛如來

[0325a17] 一千

[0325a18] 「南無如來 南無無邊如來 南無無邊如來 南無無邊無垢如來 南無無邊光明如來 南無無邊如來 南無無邊如來 南無無邊如來 南無無邊最上功德如來 南無無邊真如 南無無邊如來 南無無邊如來 南無阿僧祇劫成就佛如來 南無無垢覺如 南無清淨覺如 南無覺如 南無無量覺如 南無覺如 南無虛空覺如 南無無閡如來 南無覺如 南無師子無邊覺如 南無寶相覺如 南無圓光如來 南無普光如來 南無佛虛空光明如來 南無普光如來 南無光明如來 南無如來 南無如來 南無天帝釋如來 南無妙色如來 南無摩尼如來 南無可畏如來 南無可畏如來 南無可畏如來 南無可畏如來 南無可畏最上如來 南無可畏如來 南無可畏如來 南無可畏如來 南無可畏如來 南無可畏如來 南無自在如來 南無一切如來 南無自在如來 南無自在如來 南無自在如來 南無無邊如來 南無如來 南無如來 南無天神自在如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無功德如來 南無寂靜如來 南無調伏如來 南無調伏如來 南無調如來 南無調心如來 南無金剛如來 南無金剛如來 南無金剛如來 南無金剛智如來 南無摩尼如來 南無金剛如來 南無金剛如來 南無金剛齊如來 南無金剛如來 南無金剛蓮華如來 南無如來 南無蓮華如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無金剛蓮華如來 南無如來 南無如來 南無寂光如來 南無無邊步行師子如來 南無無畏金剛那羅如來 南無師子如來 南無虛空師子如來 南無一切三昧師子如來 南無法燈師子如來 南無大悲師子如來 南無師子吼如來 南無師子如來 南無師子如來 南無毘盧遮那如來 南無毘盧遮那如來 南無毘盧遮那莊嚴如來 南無虛空功德毘盧遮那如來 南無不可得毘盧遮那如來 南無功德蓮華遊戲毘盧遮那如來 南無無邊音聲虛空毘盧遮那如來 南無如來 南無善寂如來

[0325c10] 一千一百

[0325c11] 「南無如來 南無善行如來 南無到彼岸如來 南無如來 南無到彼岸如來 南無無比威德如來 南無無量功德莊嚴過去莊嚴劫如來 南無功德莊嚴劫波如來 南無功德如來 南無熾盛功德莊嚴如來 南無功德莊嚴如來 南無光明莊嚴如來 南無莊嚴如來 南無莊嚴如來 南無無盡福海最勝莊嚴如來 南無名稱如來 南無大名如來 南無無邊名稱如來 南無名稱如來 南無名稱如來 南無可畏名稱如來 南無名稱如來 南無無垢名稱如來 南無那羅延金剛精進如來 南無大勢至精進如來 南無精進如來 南無精進如來 南無熾盛精進如來 南無無邊精進如來 南無精進如來 南無一切世間愛見最上精進如來 南無善淨無垢如來 南無如來 南無熾盛如來 南無如來 南無如來 南無難勝如來 南無如來 南無多摩羅多羅栴檀如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無無有如來 南無香象如來 南無善淨如來 南無法界如來 南無如來 南無寶華如來 南無散華如來 南無普華如來 南無如來 南無如來 南無莊嚴如來 南無白體如來 南無愛體如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無分別如來 南無如來 南無一切如來 南無一切如來 南無無礙如來 南無如來 南無不空如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無無畏如來 南無無處如來 南無無畏如來 南無不可如來 南無如來 南無一切如來 南無功德如來 南無如來 南無勝者如來 南無如來 南無如來 南無光勝如來 南無不可不勝如來 南無一切所生如來 南無功德所生如來 南無無垢所生如來 南無所生如來 南無所生如來 南無善生如來 南無功德如來 南無一切莊嚴如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無無礙如來 南無如來 南無無邊無礙如來 南無大功德如來 南無大力如來

[0326b01] 一千二百

[0326b02] 「南無如來 南無威力如來 南無法力如來 南無彌留師子如來 南無法界廣智如來 南無一切眾生心體如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無三昧彌留最上如來 南無普觀如來 南無三世廣智如來 南無如來 南無如來 南無歡欣如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無無礙如來 南無如來 南無清淨如來 南無虛空如來 南無如來 南無淨智如來 南無清淨如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無善法如來 南無法界蓮華如來 南無蓮華如來 南無蓮華如來 南無蓮華如來 南無分荼利如來 南無道分如來 南無金華如來 南無如來 南無如來 南無無邊如來 南無如來 南無精進如來 南無金剛如來 南無熾盛如來 南無如來 南無蓮華如來 南無迦羅如來 南無功德賢者如來 南無摩尼賢者如來 南無本性功德賢者如來 南無小賢如來 南無賢者如來 南無如來 南無勝者如來 南無大勝如來 南無無邊勝者如來 南無勝者如來 南無難勝如來 南無如來 南無然燈如來 南無無畏如來 南無如來 南無歡喜如來 南無如來 南無拘物頭如來 南無釋迦牟尼如來 南無金仙如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無清淨如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無善眼清淨如來 南無金色如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無瞻婆如來 南無堅牢如來 南無如來 南無如來 南無堅信如來 南無如來 南無遊戲名稱如來 南無如來 南無如來 南無無邊如來 南無無垢如來 南無善臂如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無圓光如來 南無如來 南無苦行如來◎ ◎南無摩耶如來 南無摩耶如來 南無摩耶如來


[0326c19] 一千三百

五千五百佛名經卷第二

【經文資訊大正藏 14 No. 0443 五千五百神咒滅罪
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供大德提供高麗藏 CD 經文,北美大德提供,Xian 大德提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary