Back to collection

Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 五千五百佛名神呪除障滅罪經

Scroll 8

Click on any word to see more details.

五千五百滅罪神呪經卷第八

北印度三藏闍那崛多

[0349c13] 「◎南無清淨如來 南無如來 南無大光如來 南無如來 南無如來 南無福德莊嚴 ◎南無福德如來 南無所得如來 南無示現如來 南無示現如來 南無無邊如來 南無如來 南無妙月如來 南無如來 南無福德如來 南無如來 南無無邊如來 南無如來 南無如來 南無善意如來 南無如來 南無莊嚴如來 南無如來 南無蓮華如來 南無那羅延如來 南無比陀佛陀如來 南無無邊如來 南無師子如來 南無如來 南無妙覺如來 南無福德如來 南無娑婆如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無羅漢如來 南無覺者如來 南無波羅如來 南無如來 南無如來 南無熾盛光如來 南無思惟如來 南無寶月如來 南無如來 南無華威如來 南無最上如來 南無名稱如來 南無如來 南無法燈如來 南無功德如來 南無如來 南無師子步行如來 南無神祇如來 南無覺如 南無蓮華如來 南無如來 南無娑羅如來 南無如來 南無威勢如來 南無光明如來 南無如來 南無分陀利如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無顯赫如來 南無如來 南無如來 南無無邊如來 南無無邊如來 南無精進如來 南無諸天如來 南無覺如 南無如來 南無如來 南無福德如來 南無精進如來 南無名稱如來 南無名稱如來 南無羅漢金剛如來 南無光明如來 南無如來 南無應供養如來 南無功德如來

[0350a21] 四千如來

[0350a22] 「南無思惟如來 南無供養如來 南無如來 南無菩提如來 南無心意如來 南無覺如 南無功德如來 南無雜色如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無無憂如來 南無天國如來 南無師子如來 南無無邊如來 南無如來 南無如來 南無功德如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無無畏如來 南無宿如來 南無月天如來 南無如來 南無大名如來 南無如來 南無如來 南無名稱如來 南無天王如來 南無如來 南無如來 南無心意如來 南無清淨如來 南無如來 南無星宿如來 南無驚怖如來 南無淨意如來 南無如來 南無功德如來 南無勝者如來 南無雜色如來 南無普現如來 南無如來 南無如來 南無大車如來 南無師子步行如來 南無如來 南無如來 南無步行如來 南無明日如來 南無如來 南無清淨如來 南無如來 南無摩尼如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無方便如來 南無善思如來 南無普現如來 南無師子如來 南無如來 南無大步如來 南無蓮華如來 南無如來 南無不死如來 南無無邊如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無善見如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無無礙如來 南無師子行者如來 南無如來 南無如來 南無無畏如來 南無大燈如來 南無如來 南無如來 南無般若如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無無邊如來 南無如來 南無名稱相如 南無如來 南無如來 南無熾盛相如 南無那羅延如來 南無寶淨如來 南無如來 南無善思如來 南無善意如來 南無甘露如來 南無師子如來 南無如來 南無善意如來 南無如來 南無寶幢如來 南無如來 南無甘露如來 南無聖者如來 南無祭祀如來 南無大相如來 南無明日如來 南無達摩如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無光明如來 南無孔雀如來 南無如來 南無如來 南無無量如來 南無名稱如來 南無如來 南無不死如來 南無不死如來 南無天國如來 南無如來 南無如來 南無福德如來 南無師子如來 南無如來 南無寶淨如來 南無陀羅如來 南無雜色如來 南無如來 南無如來 南無普觀如來 南無污染如來 南無名稱如來 南無如來 南無龍天如來 南無如來 南無覺如 南無如來 南無如來 南無甘露如來 南無實相如來 南無明日如來 南無不死如來 南無如來 南無羅漢如來 南無如來 南無福德所得如來 南無福德功德如來 南無譬如 南無法燈如來 南無如來 南無莊嚴如來 南無如來 南無堅牢精進如來 南無光明如來 南無不正名稱如來 南無正覺如來 南無無量莊嚴如來 南無師子如來 南無福德如來 南無觀瞻如來 南無如來 南無如來 南無難勝如來 南無如來 南無如來 南無華光如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無熾盛如來 南無如來 南無陀羅莊嚴如來 南無功德如來 南無如來 南無威力如來 南無清淨如來 南無智光如來 南無如來 南無木叉如來 南無不空如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無清淨如來 南無毘盧遮那名稱如來 南無光明最上如來 南無如來 南無月光如來 南無如來 南無福德功德如來 南無如來

[0351a20] 二百如來

[0351a21] 「南無如來 南無覺如 南無如來 南無如來 南無不死如來 南無無礙名稱如來 南無甘露如來 南無智者如來 南無不錯覺者如來 南無如來 南無不由如來 南無神通如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無法勝如來 南無如來 南無如來 南無相如 南無眾生如來 南無無畏如來 南無普明如來 南無如來 南無如來 南無定身如來 南無如來 南無陀羅如來 南無無畏如來 南無覺如 南無如來 南無功德如來 南無如來 南無那羅延勇健如來 南無師子如來 南無如來 南無世間如來 南無熾盛光如來 南無師子迅雷如來 南無如來 南無名稱如來 南無覺如 南無如來 南無如來 南無覺如 南無如來 南無如來 南無種種如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無天華如來 南無蓮華如來 南無如來 南無月明如來 南無莊嚴如來 南無如來 南無如來 南無蓮華如來 南無名稱如來 南無苦行如來 南無師子遊戲如來 南無摩尼如來 南無如來 南無智者如來 南無福德地處如來 南無般若如來 南無如來 南無威力如來 南無如來 南無覺者如來 南無如來 南無一切如來 南無無疑超越如來 南無善思如來 南無如來 南無調如來 南無智者如來 南無如來 南無如來 南無摩訶如來 南無師子如來 南無如來 南無一切世間如來 南無金剛如來 南無師子如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無莊嚴如來 南無日光如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無供養如來 南無大聲如來 南無智者如來 南無無邊如來 南無如來

[0351c07] 三百如來

[0351c08] 「南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無神通如來 南無覺如 南無須達如來 南無如來 南無顯現如來 南無月光如來 南無如來 南無禪定如來 南無如來 南無功德如來 南無降伏如來 南無如來 南無如來 南無功德如來 南無如來 南無世間福德如來 南無如來 南無如來 南無慚愧如來 南無顯赫如來 南無師子如來 南無遊戲如來 南無如來 南無如來 南無功德如來 南無行者如來 南無覺者如來 南無勇健如來 南無如來 南無堅苦如來 南無調供養如來 南無可畏如來 南無名稱如來 南無一切成就如來 南無覺者如來 南無甘露如來 南無微妙如來 南無大力如來 南無大步如來 南無不死清淨如來 南無遊戲如來 南無思惟如來 南無如來 南無苦行如來 南無如來 南無無諍覺如 南無師子如來 南無如來 南無如來 南無光明如來 南無甘露如來 南無道行如來 南無佛如來 南無如來 南無不獨如來 南無上行如來 南無如來 南無如來 南無普光如來 南無莊嚴如來 南無師子如來 南無摩婁多如來 南無如來 南無大步如來 南無微妙如來 南無福德如來 南無如來 南無如來 南無名聞如來 南無功德如來 南無覺者如來 南無供養如來 南無妙智如來 南無如來 南無如來 南無覺如 南無甘露如來 南無如來 南無功德如來 南無如來 南無智者如來 南無如來 南無優鉢羅如來 南無自在如來 南無五上如來 南無苦行如來 南無功德如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無慚愧覺者如來 南無功德供養如來 南無雜色如來 南無那摩如來 南無安住如來

[0352a23] 四百如來

[0352a24] 「南無妙香如來 南無戒香如來 南無覺如 南無如來 南無應供養如來 南無如來 南無熾盛光如來 南無(尊長)如來 南無雜色如來 南無無意如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無神通光如來 南無威力如來 南無功德如來 南無名聞如來 南無如來 南無無意如來 南無羅摩如來 南無如來 南無功德如來 南無如來 南無如來 南無大名如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無天幢如來 南無如來 南無如來 南無瞻仰如來 南無覺如 南無如來 南無如來 南無甘露雨如來 南無師子如來 南無二十如來 南無如來 南無功德如來 南無甘露如來 南無法華如來 南無莊嚴如來 南無世間如來 南無如來 南無如來 南無甘露如來 南無如來 南無善覺如來 南無如來 南無降伏如來 南無甘露如來 南無大名如來 南無如來 南無有如 南無蓮華如來 南無供養如來 南無如來 南無如來 南無大功德如來 南無如來 南無火光如來 南無如來 南無如來 南無不空如來 南無如來 南無如來 南無實用如來 南無無礙覺如 南無如來 南無如來 南無莊嚴如來 南無如來 南無如來 南無寂光如來 南無無疑如來 南無不錯覺如 南無苦行如來 南無端正如來 南無無畏如來 南無如來 南無如來 南無選擇如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無無色如來 南無歸依如來 南無覺如 南無如來 南無善辯覺如 南無如來 南無如來 南無滿如來 南無如來 南無如來 南無不住如來 南無如來

[0352c08] 四千五百如來

[0352c09] 「南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無可喜如來 南無境界如來 南無如來 南無平等如來 南無降伏如來 南無供養如來 南無如來 南無不錯方便如來 南無精進如來 南無微妙如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無智力如來 南無普眼如來 南無如來 南無如來 南無虛空覺如 南無如來 南無無比如來 南無如來 南無羅漢如來 南無供養如來 南無如來 南無無畏名聞如來 南無精進如來 南無如來 南無覺如 南無如來 南無自在王如來 南無無邊覺如 南無如來 南無不死如來 南無如來 南無解脫苦行如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無羅漢如來 南無如來 南無如來 南無所得如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無師子如來 南無名聞如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無羅漢如來 南無如來 南無無量如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無無疑摩尼如來 南無如來 南無如來 南無諸天供養如來 南無駛流如來 南無如來 南無智者如來 南無橋梁如來 南無賢者如來 南無不空如來 南無如來 南無如來 南無功德如來 南無寂光如來 南無如來 南無軟弱如來 南無天色如來 南無法意如來 南無如來 南無無礙如來 南無天華如來 南無雜色如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來

[0353a23] 一百如來

[0353a24] 「南無分明如來 南無惡道如來 南無不死如來 南無如來 南無大燈如來 南無不空苦行如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無不思議如來 南無普賢如來 南無如來 南無歡喜如來 南無端正如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無祭祀如來 南無如來 南無解脫如來 南無超越駛流如來 南無調怨敵如來 南無無行如來 南無不死如來 南無無垢如來 南無雜音如來 南無無量光如來 南無勇力苦行如來 南無無量光如來 南無如來 南無如來 南無思惟如來 南無如來 南無不死心如來 南無最上如來 南無堅意如來 南無如來 南無如來 南無菩提如來 南無如來 南無六通如來 南無威力如來 南無人名如來 南無決定如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無大水如來 南無月光如來 南無如來 南無解脫如來 南無無行如來 南無瞻波如來 南無功德供養如來 南無善思如來 南無功德如來 南無如來 南無如來 南無陀羅如來 南無蓮華如來 南無蓮華如來 南無精妙如來 南無最上如來 南無心華如來 南無長上功德如來 南無虛空分別如來 南無如來 南無如來 南無月明如來 南無如來 南無極力如來 南無如來 南無如來 南無覺如 南無端正如來 南無最上功德如來 南無功德如來 南無如來 南無羅漢如來 南無功德如來 南無無諍如來 南無如來 南無精進如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無香象如來 南無覺如 南無意思如來 南無如來 南無苦行如來 南無如來 南無彌留如來 南無清淨如來 南無如來 南無功德如來 南無示現如來

[0353c11] 二百如來

[0353c12] 「南無如來 南無法力如來 南無如來 南無如來 南無調伏如來 南無如來 南無不死如來 南無不死如來 南無最勝如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無莊嚴如來 南無無邊精進如來 南無無邊如來 南無如來 南無菩提如來 南無無礙覺如 南無眼目如來 南無如來 南無如來 南無智藏如來 南無如來 南無法行如來 南無利益如來

[0353c23] 四千七百二十五如來

[0353c24] 爾時世尊說偈言

如是世尊,  智者放逸
 不值,  惡道中流轉行
 住持順忍,  多聞空閑
 滿甚深,  應當如是
 作惡,  未知惡業果報
 一切當作,  如是諸佛。」

[0354a02] 佛說彌勒菩薩摩訶薩諸菩薩大比丘眾夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽非人歡喜奉行

五千五百滅罪神呪經卷第八

【經文資訊大正藏 14 No. 0443 五千五百神咒滅罪
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供大德提供高麗藏 CD 經文,北美大德提供,Xian 大德提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary