Back to collection

Sutra on the Names of a Thousand Buddhas from the Future Kalpa (Weilai Xingxiu Jie Qian Fo Ming Jing) 未來星宿劫千佛名經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

未來星宿劫千佛名經(諸佛大功德)

譯人

[0388a21] 修善明理共生五濁惡世五陰煩惱三毒熾盛輪轉生死無有在世人民恒沙何以作惡三塗畜生不復得人法花經:「三惡道充滿天人減少不久可悲。」是以如來教化勤行精進禮拜無量劫福生以致無為未來星宿劫千佛出世名字如是聞名一心不畏必得涅槃三塗生死安住具足多聞受持習誦千佛無量阿僧祇劫生死重罪諸佛神通三昧無礙辯大法陀羅尼門一切經種種智慧隨宜說法欺誑名利嫉妬六和敬一心奉持如是行者阿耨多羅三藐三菩提(丹本前後長行)。

[0388b11] 南無南無華嚴南無南無阿須輪南無作吉祥南無師子南無寶意如來南無辦事南無辦事南無種姓南無雷音南無無比南無智慧自在南無師子南無南無福德光明南無燈明南無目犍連南無無憂南無思惟智慧南無如來南無諸天供養法佛南無勇悍如來南無無限南無智慧南無如來南無歡樂如來南無如來南無如來南無師子南無如來南無相好如來南無月光如來南無如來南無如來南無如來南無常光南無栴檀相好南無無限南無蓮華南無蓮華化生南無如來南無南無如來南無栴檀相好南無如來南無大海南無幡幢南無梵王南無香熏南無南無如來南無無量壽佛南無大德如來南無金寶南無如來南無如來南無南無好樂南無師子南無魔天相好南無帝釋光明南無大相南無師子南無寂滅幢幡南無持戒南無相好南無面首南無無憂相好南無蓮華南無大地如來南無大力南無淨行南無遊戲南無蓮華南無南無如來南無華嚴如來南無香象如來南無如來南無直行如來南無如來南無南無無常南無如來南無栴檀南無如來南無南無須彌山南無摩尼珠南無金剛王南無難勝南無難勝南無如來南無()如來南無大海如來南無南無南無天中天南無師子南無智慧南無無底南無如來南無厚德如來南無如來南無精進南無如來南無如來南無出現如來南無如來南無如來南無如來南無普見如來南無寶樹如來南無如來南無如來南無如來南無眾生南無如來南無如來南無如來南無如來南無如來南無蓮華南無厚德如來南無幡幢如來南無寶月()南無()南無如來南無蓮華南無如來南無南無寶淨如來南無無量寶蓋南無南無須彌南無虛空南無南無放光如來南無無染南無在華南無南無栴檀南無南無如來南無香象如來南無南無山王南無如來南無無能南無栴檀南無如來南無光網如來南無紅蓮南無寶光滅佛南無善現南無南無須彌南無安王如來南無如來南無南無南無慧光如來南無南無無量光佛南無無能南無網光如來南無如來南無無量淨南無無量南無蓮華南無如來南無能仁南無如來南無南無寶樹如來南無如來南無如來南無稱佛南無如來南無名稱南無精進南無()南無無能香光佛南無南無須彌山南無()南無蓮華南無南無香光如來南無遠方南無自在南無雲雷南無無際南無無量成佛南無種種無量行佛南無無量德光南無如來南無南無南無如來南無稱佛南無發意南無莊嚴一切南無蓮華南無光輪成王南無南無一切南無燈光行佛南無南無如來南無無畏如來南無蓮華南無蓮華南無如來南無無量南無無量聚會南無如來南無南無寶光如來南無寶明如來南無如來南無無量()南無如來南無須彌山南無南無蓮華南無如來南無眾生()南無寶蓋南無如來南無無量南無如來南無南無發意轉輪南無遠方南無曠野南無日輪南無如來南無功德南無眾生中立南無無能南無無畏如來南無如來南無無比()南無光輪南無因緣南無人乘力士南無如來南無金剛南無慧淨如來南無如來南無南無南無蓮華南無名稱南無無量光南無須彌山南無種種南無無量光佛南無男女南無南無南無須彌山()南無可喜眾生見佛南無無想音聲南無如來南無音聲南無無憂南無南無種姓如來南無南無如來南無成就如來南無如來南無名稱如來南無南無如來南無如來南無如來南無無量幢佛南無清涼如來南無羅網南無如來南無無量南無諸法南無一切眾生南無普見一切法南無有無南無南無蓮華南無如來南無南無眾生南無慧光如來南無如來南無南無南無如來南無無量()光明南無常滅南無一切法南無墮落南無山王如來南無栴檀清涼南無南無無量稱佛南無清涼南無無比南無南無月光南無如來南無須彌山南無名稱南無名號南無名稱()南無名稱南無如來南無蓮華南無南無放香南無如來南無如來南無遠方稱佛南無須彌山南無寶光如來南無火焰如來南無三界南無光輪如來南無虛空南無窮盡南無天鼓音聲南無如來南無如來南無無畏疆界南無南無疆界南無南無()南無南無慧光南無蓮花出現南無南無月半南無香象如來南無無量光佛南無蓮華南無如來南無南無栴檀清涼()南無南無如來南無如來南無無量南無如來南無一切南無蓮華南無南無如來南無無量山王南無虛空南無無量南無無量光佛南無南無如來南無不捨弘誓南無金華如來南無如來南無南無放光如來南無蓮華出現南無華蓋如來南無南無南無音聲南無大雄如來南無無量聚會南無如來南無無礙南無南無如來南無無想南無無量具足南無南無蓮華南無如來南無去來今無礙南無如來南無寶山南無南無如來南無無比南無南無長養如來南無無量南無如來南無遠方南無南無如來南無師子如來南無寶山南無如來南無藥王南無如來南無無量香光南無普觀如來南無南無雄猛如來南無南無南無如來南無清涼南無無量精進南無十方南無南無無量雄猛南無蓮華南無羅網南無南無南無安樂南無一切觀佛南無名稱南無()南無南無寶光如來南無諸眾生南無虛空無際南無淨德如來南無虛空南無南無南無無量雄猛法佛南無淨眼如來南無大車南無南無南無須彌山南無常住南無無量南無月輪南無須彌南無如來南無如來南無無礙南無無量南無威神南無善思調南無輪王南無如來南無()如來南無造成遠方南無南無決斷如來南無如來南無如來南無南無眾生南無無量南無無量南無一切南無無礙南無無礙()光明南無蓮華南無一切南無()如來南無音聲南無蓮花南無須彌南無南無南無威神南無寂定如來南無如來南無一切南無不可思議南無在於遊戲南無無畏南無無量香光佛南無南無福德南無無量雄猛南無須彌山南無須彌南無無量光佛南無普見南無如來南無南無如來南無如來南無成熟如來南無南無如來南無金剛南無自在王南無慧力稱佛南無如來南無南無善眼如來南無南無須彌山南無虛空須彌南無十力南無師子南無南無滿月如來南無如來南無南無音聲南無寶華如來南無蓮華南無栴檀南無須彌南無如來南無寶蓋如來南無香象如來南無無量南無名稱南無不可思議南無如來南無安隱南無蓮華南無南無藥王如來南無無量意南無如來南無無量南無無量光佛南無無量南無色聲南無無量虛空南無如來南無南無虛空南無南無須彌南無無礙南無大海如來南無如來南無如來南無無垢南無如來南無南無德光南無慧光南無蓮華南無如來南無蓮花南無南無如來南無拘留南無如來南無蓮花南無放光如來南無慈氏如來南無蓮華光明南無法幢佛南無無量南無須彌南無南無能仁南無觀佛南無音聲無礙南無無礙南無南無無量光佛南無善眼(丹本)南無無憂南無無垢南無三世南無無礙()南無無量光明南無無礙()南無無量南無無量南無如來南無如來南無寶蓋如來南無如來南無如來南無光輪南無光明如來南無南無無礙南無無量南無無礙南無南無羅網光聚南無南無蓮華南無華山南無自在南無放光如來南無如來南無觀佛南無頂上南無蓮華頂上南無稱佛南無南無南無()光明南無無量精進南無梨樹南無寶樹如來南無正覺蓮華南無師子音南無南無如來南無栴檀南無無量光明南無光輪南無須彌南無無礙南無無涯南無南無如來南無如來南無一切南無南無南無無量南無南無如來南無無量南無無量南無虛空南無音聲南無藥王如來南無南無南無南無虛空南無虛空南無虛空南無如來南無南無蓮華南無師子南無成就南無師子南無師子南無南無須彌南無如來南無()南無香象如來南無如來南無須彌南無無量南無香嚴如來南無如來南無須彌南無如來南無南無須彌南無梨樹南無光輪南無如來南無精進南無善思南無師子如來南無諸眾南無南無無量國土南無精進南無捨離南無南無如來南無造化如來南無須彌光南無光輪南無成就佛南無如來南無如來南無寶蓋如來南無栴檀南無栴檀南無須彌南無寶光如來南無梨樹南無淨德如來南無淨眼如來南無無畏南無如來南無如來南無山王如來南無轉化南無無量南無無比南無羅網緣起南無南無無量南無蓮花南無羅網南無無量南無梨樹南無發意轉法輪南無端正南無()南無如來南無無量光佛南無南無無量南無無量南無無量南無如來南無月光如來南無金光明南無如來南無精進南無無量南無決斷願佛南無調如來南無調休息南無南無無趣南無虛空南無成就南無成就南無火光如來南無常精進南無如來南無無量南無南無善言南無如來南無一種南無無量南無無量精進南無羅網南無光輪南無普觀如來南無無名稱佛南無恐怖南無無量德光南無南無一切南無魔界南無無量南無無量執持南無無量音聲南無()如來南無光德如來南無南無無量光佛南無南無無量南無須彌光南無梨樹南無如來南無善眼如來南無如來南無寶華德佛南無南無月華如來南無一切南無轉化一切牽連南無無量辯才南無無諍南無南無()如來南無香光如來南無須彌南無香象如來南無如來南無無量南無如來南無光輪南無如來南無蓮花南無如來南無無量南無無量南無如來南無如來南無華蓋南無如來南無如來南無金華如來南無香華如來南無須彌南無導師如來南無如來南無如來南無一切眾生南無轉化南無南無如來南無無量南無開光南無放香南無放光南無蓮華南無羅網南無南無一界南無如來南無南無南無香熏如來南無無量南無無量南無無量觀佛南無無我()南無如來南無初發意南無南無南無一切南無如來南無娛樂(丹本娛樂自在)、南無安隱南無須彌()南無大種南無精進南無紅蓮南無白蓮華威德南無如來南無如來南無無邊南無月光南無遠方聲稱南無自在王南無無量光明南無須彌南無吉祥南無無量安隱南無月光南無一切莊嚴南無華光如來南無幢幡南無隱藏南無南無無邊南無一切南無虛空南無聲音南無南無南無無量香象南無須彌光南無燈明南無蓮華南無安隱南無名稱南無梨樹南無無量光明南無大部分南無南無帝釋南無普光威德南無(丹本)南無精進南無無礙威德南無蓮華南無蓮花梨樹南無如來南無日輪南無南無蓮花梨樹南無寶蓋南無南無寶幢威德南無無量南無香熏南無思惟