Back to collection

Fo Shuo Sun Duo Ye Zhi Jing 佛說孫多耶致經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說孫多耶致經

月支居士支謙

[0966b06] 如是

[0966b06] 一時舍衛國祇樹給孤獨 說經

[0966b07] 梵志 望見拄杖:「 飲水不受沙門
不如。」

[0966b11] 梵志沙門:「夫人二十一不得美食 瞋恚愚癡凝結
應儀貢高憍慢嫉妬慳貪惻隱虛偽內外相違無愧穢行
無禮
不受不孝邪道供奉家財令親不覺非常不歸三尊美食奢華二十
污垢 地獄餓鬼畜生

[0966b25] 「沙門自新 內外清淨淨潔成色 沙門天下供奉殿
施者進行禪定不還應儀沙門得道佛經執心端正孝順經教
群生女人窮苦地獄餓鬼畜生群生三寶
心淨永康無極如斯美食終始無罪群生本性瞋恚愚癡嫉妬沙門
蓮華不能無罪三毒十惡 佛戒
洋銅須臾太山 。」

[0966c12] 梵志白佛:「 水流。」

[0966c14] 梵志: 「得獲 沙門
不願三界寂滅 受法?」

[0966c18] 對曰:「。」

[0966c19] 佛言:「得道?」

[0966c19] 對曰:「。」

[0966c19] 佛言:「 得道。」

[0966c20] 梵志長跪: 「拄杖佛經 中有燈火 沙門願佛!」

[0966c23] 佛言:「。」

[0966c23] 對曰: 「。」

[0966c24] 佛言:「沙門。」

[0966c24] 沙門 二十一欲念霍然無想 應儀頭面佛足:「 。」

[0966c27] 佛言:「 ?」

[0966c28] 對曰:「佛道。」

[0966c28] :「二十一。」

[0966c29] 沙門聞經 歡喜作禮退

佛說孫多耶致經

* * *

【經文資訊大正藏 14 No. 0582 佛說孫多耶致經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供大德提供高麗藏 CD 經文,北美大德提供法師提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary