Back to collection

Drumakinnararājaparipṛcchā (Fo Shuo Dun Zhen Tuo Luo Suo Wen Rulai Sanmei Jing) 佛說伅真陀羅所問如來三昧經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說伅真陀羅所問如來三昧經

後漢月氏三藏支婁迦讖

[0348b27] 如是

[0348b27] 一時羅閱祇耆闍崛山比丘

[0348b28] 菩薩三千一一十方佛來到——無所罣礙心所羞慚金剛無能諸佛一切諸佛具足菩薩心他人施與淨戒莊嚴忍辱柔軟僧那阿僧祇劫那術精進不懈怠三昧三摩他人以是自娛功德不解須彌無能常有慈心身光無所罣礙一切傷心等心護者一道有利無利有名無名過世所有一切不已外道降伏優曇時時一切名曰泥洹無極上僧深法師子怛薩阿竭受決諦法光明日月十方莫不聞一切諸佛無不救護悉皆深法不斷三寶功德剎土心淨往還道一般若波羅蜜漚和拘舍羅則是人心法教得所諸人所行醫王供養過去功德無相諸法無所有野馬如夢山中悉知一切音聲諸法各各智慧肉眼慧眼法眼佛眼過度功德菩薩不復轉移便三昧金剛三昧三昧寶明三昧不捨一切三昧悉知一切三昧得佛智慧作為一切具足

[0349a08] 菩薩名曰()、菩薩名曰()、菩薩名曰寶手()、菩薩名曰()、菩薩名曰()、菩薩名曰()、菩薩名曰()、菩薩名曰眼見()、菩薩名曰持地()、菩薩名曰歡喜()、菩薩名曰()、菩薩名曰大利()、菩薩名曰()、菩薩名曰意樂()、菩薩名曰人中()、菩薩名曰()、菩薩名曰()、菩薩名曰不等()、菩薩名曰()、菩薩名曰一切(二十)、菩薩名曰彌勒()、菩薩名曰()、菩薩名曰()、菩薩名曰()、菩薩名曰()、菩薩名曰()、菩薩名曰()、菩薩名曰明王()、菩薩名曰所見()、菩薩名曰(三十)、菩薩名曰()、菩薩名曰天官()、菩薩名曰天眼()、菩薩名曰()、菩薩名曰()、菩薩名曰()、菩薩名曰安處()、菩薩名曰安處()、菩薩名曰()、菩薩名曰金剛(四十)、菩薩名曰三世()、菩薩名曰不異()、菩薩名曰()、菩薩名曰不盡()、菩薩名曰稽留()、菩薩名曰()、菩薩名曰()、菩薩名曰飽滿一切()、菩薩名曰文殊(四十九),如是菩薩三千

[0349b08] 三千大千剎土釋梵護持一一諸天閱叉犍陀羅阿須倫迦留羅真陀羅人非人說經

[0349b11] 菩薩整衣叉手長跪讚歎佛說:「不及世間過度

[0349b14] 「布施總持一切莫不歸於三界無能()。

[0349b16] 「饒益()赤色中和無能莫不()。

[0349b18] 「以降外道在於之上轉動一切功德無極()。

[0349b21] 「無所得

[0349b22] 「淨戒不安諸天一切天中天()。

[0349b24] 「莫不歡喜形像見者無不愛樂施與()。四諦過於說法無涯三世行為一切()。

[0349b28] 「諸天一切不敢當則是天上天下()。

[0349c02] 「政法一切等慈一切()。

[0349c04] 「柔軟清淨聞者莫不無所不至一切具足歸於()。

[0349c06] 「無相甚深不可得入眾功德(十一)。

[0349c08] 「悉知因緣所生功德過度可見(十二)。

[0349c10] 「從來諸法野馬歸於功德(十三)。

[0349c12] 「所生無生已滅無有如法(十四)。

[0349c13] 「大山金剛(十五)。

[0349c15] 「名流三世莫不聞一切報答不以

[0349c17] 「(十六),讚歎。」

[0349c18] 佛言:「。」

[0349c18] :「何謂菩薩自在()?何謂菩薩深法()?何謂菩薩一切人心()?何謂菩薩()?何謂菩薩心()?何謂菩薩因緣有所()?何謂菩薩施與莊嚴持戒忍辱精進一心智慧()?何謂菩薩梵天()?何謂菩薩()?何謂菩薩得勝()?何謂菩薩得度(十一)?何謂菩薩聲聞辟支佛一切示現其中(十二)?何謂菩薩生死泥洹(十三)?何謂菩薩一切法身(十四)?何謂菩薩示現(十五)?何謂菩薩尊貴帑藏(十六)?何謂菩薩入道(十七)?何謂菩薩諸法(十八)?何謂菩薩(十九)?何謂菩薩世間(二十)?何謂菩薩自在端正()?何謂菩薩()?何謂菩薩()?何謂菩薩()?何謂菩薩護一切()?何謂菩薩法輪()?何謂菩薩乃至()?」

[0350a07] 佛言:「善哉善哉菩薩乃爾一切得所當來摩訶衍。」

[0350a09] 佛言:「諦聽諦聽我所。」

[0350a10] :「樂欲。」

[0350a10] 佛言:「菩薩四事自在何謂光明一切無所罣礙();所有不為愛惜();說法中斷();說法不以怛薩阿竭不可議踊躍菩薩施與()。名曰四事

[0350a16] 「四事深入諸法功德何謂十二因緣真知();無異();生死有所從來有所();一切諸法()。四事

[0350a20] 「四事悉知一切人心功德增減何謂四事法身無瑕();();四事();破壞便三昧()。四事

[0350a23] 「四事隨一所行教化何謂四事();一切();諸法();淨潔一切人心()。四事

[0350a26] 「四事一切人心所行何謂四事();無所罣礙();無有();不復()。四事

[0350a29] 「四事罪福何謂四事一切();();因緣示現持法();有人失道()。四事

[0350b03] 「四事布施莊嚴何謂四事莊嚴();示現();();不可()。四事

[0350b06] 「四事淨戒莊嚴便遮迦越羅菩薩心();釋提桓因菩薩心莊嚴();梵天菩薩莊嚴();一切惡道生天世間作人菩薩心莊嚴()。四事

[0350b10] 「四事忍辱莊嚴何謂四事聲聞得所();譬如迦陵();一切莫不愛樂();功德堅固()。四事

[0350b13] 「四事精進莊嚴何謂四事金剛不能便();一切();具足學問();心所具足()。四事

[0350b17] 「四事莊嚴何謂四事()、調戲()、不為弊惡()、自知無異(),四事

[0350b19] 「四事智慧莊嚴何謂四事有人不著不斷();();一切所有();一切諸法()。四事

[0350b23] 「四事梵天何謂四事一切()、一切()、總攬諸法而已()、等於一切不捨(),四事

[0350b26] 「四事何謂四事四禪不動菩薩();四事三昧三摩漚和拘舍羅不生無色();自在心();十方諸佛()。四事

[0350c01] 「四事自在何謂四事();諸法();();自貢得度()。四事

[0350c04] 「四事深入何謂四事不斷中道取證();生死漚和拘舍羅();所見悉知不捨所見();親近十二因緣()。四事

[0350c07] 「四事羅漢辟支佛一切示現中有何謂四事三昧()、諸法嚴飾()、自娛審諦()、自知(),四事

[0350c11] 「四事離生般泥洹何謂四事諸佛()、()、漚和拘舍羅()、忘本發心(),四事

[0350c14] 「四事一切法身何謂四事一切自然諸人法身自然();一切自然();自然自然不疑();自然泥洹自然()。四事

[0350c18] 「四事何謂四事泥洹具足佛法遍知();遮迦越羅其中功德();不肖功德();有所施與尊貴()。四事

[0350c23] 「四事無想何謂四事生死無常心淨();();一切諸法無我();泥洹()。四事

[0350c26] 「四事諸見何謂四事清淨()、慧眼不見()、佛眼在前()、諸法(),四事

[0350c29] 「四事自在何謂四事覆蔽()、()、()、(),四事

[0351a02] 「四事習俗何謂四事世事();便一切();憎愛();()。四事

[0351a05] 「四事何謂四事自在()、自在()、自在()、漚和拘舍羅自在(),四事

[0351a07] 「四事何謂四事怛薩阿竭()、一切讚歎形容()、發心菩薩()、(),四事

[0351a09] 「四事諸法何謂四事俗事();一切();所聞無有得法();隨俗有所作為()。四事

[0351a13] 「四事何謂四事一切因緣()、()、捨身他人()、不用身故一切(),四事

[0351a16] 「四事一切何謂四事捨身他人()、()、所聞不以()、長養(),四事

[0351a19] 「四事當成輪轉何謂四事自恣();無盡();諸法();他人()。四事

[0351a22] 「四事乃至何謂四事生死菩薩();便得無生法受生();();怛薩阿竭(),道地道地次第四事。」

[0351a27] 佛說菩薩四事三千大千剎土震動光明不明諸天妓樂娛樂供養天華:「善哉善哉無數劫所行功德聞已便一切廣說未曾菩薩如是吾等所以者何。」

[0351b05] 爾時諸天四千阿耨多羅三菩提菩薩得無生法

[0351b07] 菩薩:「怛薩阿竭般泥洹功德?」

[0351b09] 佛言:「八法功德無有菩薩();功德增益一切();無極一切();學問不厭不厭();諸法();功德長養死後();功德具足本願諸佛擁護();降伏恐懼()。菩薩以是般泥洹便功德。」

[0351b17] 爾時三千大千剎土震動山陵海水如故枯木若干方面其餘亦復如是為生蓮華車輪無數光明三千大千剎土所見妓樂爾時香山沒人