Back to collection

Kuśalamūlasamparigraha (Fo Shuo Hua Shou Jing) 佛說華手經

Scroll 4

Click on any word to see more details.

佛說華手經卷第四


後秦龜茲國三藏鳩摩羅什 

上清品第十五

[0148b23] 至此中間世界上清 無相現在精進菩薩摩訶 無上道

[0148b26] 上清淨剎至此中間世界普明 明德現在上行菩薩摩訶薩 無上道

[0148b29] 普明至此中間世界中有 號曰現在菩薩摩訶薩 無上道

[0148c03] 至此中間世界歡喜中有 那羅延現在調菩薩摩訶薩 無上道

[0148c06] 歡喜至此中間世界離垢中有 離垢現在持明菩薩摩訶薩 無上道

[0148c09] 離垢至此中間世界中有 金剛現在菩薩摩訶薩 無上道

[0148c12] 寶剎至此中間世界一切 號曰淨意現在無量菩薩摩訶 無上道

[0148c15] 一切至此中間世界憂惱中有現在菩薩 無上道

[0148c18] 憂惱至此中間世界無邊 中有善思現在菩薩 摩訶薩無上道

[0148c21] 無邊至此中間世界平等 中有號曰現在無礙菩薩 無上道

[0148c24] 平等至此中間世界安隱中有 現在精進菩薩摩訶 無上道

[0148c27] 安隱至此中間世界中有 流布現在帝王菩薩摩訶薩 無上道

[0149a01] 至此中間世界照明 無邊彌樓現在 摩訶薩無上道

[0149a04] 照明至此中間世界莊嚴 中有號曰現在甘露菩薩 摩訶薩無上道

[0149a07] 莊嚴至此中間世界 無邊現在不休息菩薩摩訶 無上道

[0149a10] 至此中間世界中有 男女現在無邊菩薩摩訶 無上道

[0149a13] 至此中間世界阿竭流 中有現在香象菩薩摩訶 無上道

[0149a16] 阿竭流至此中間世界栴檀中有現在無量光菩薩 摩訶薩無上道

[0149a19] 栴檀至此中間世界 中有彌樓現在彌樓菩薩 無上道

[0149a22] 至此中間世界中有 知見一切心所現在大導師 菩薩摩訶薩無上道

[0149a25] 至此中間世界無相中有 無相現在一切法菩薩 無上道

[0149a28] 無相至此中間世界華嚴 號曰智德現在智光菩薩摩訶薩 無上道

[0149b02] 華嚴至此中間世界中有 無礙音聲現在妙眼菩薩摩訶薩 無上道

[0149b05] 至此中間世界中有 寶藏現在菩薩摩訶薩無上

[0149b08] 至此中間世界堅固中有動力現在善意菩薩摩訶薩

[0149b11] 堅固至此中間世界堅牢中有 號曰迦葉現在明燈菩薩摩訶薩 無上道

[0149b14] 堅牢至此中間世界蓮華 中有一切現在菩薩 無上道

[0149b17] 蓮華至此中間世界栴檀 中有號曰調現在智慧菩薩摩訶 無上道

[0149b20] 栴檀至此中間世界真諦中有 號曰現在菩薩摩訶薩 無上道

[0149b23] 真諦至此中間世界中有 號曰現在無邊菩薩摩訶薩 無上道

[0149b26] 從眾至此中間世界 號曰名稱現在菩薩摩訶薩 無上道

[0149b29] 至此中間世界妙喜 現在自在菩薩摩訶 無上道

[0149c03] 妙喜至此中間世界塵垢 號曰智德現在菩薩摩訶薩 無上道

[0149c06] 塵垢至此中間世界離生 號曰現在菩薩摩訶 無上道

[0149c09] 離生至此中間世界中有 號曰宿現在菩薩摩訶薩 無上道

[0149c12] 至此中間世界中有 無量現在寶相菩薩摩訶薩 無上道

[0149c15] 至此中間世界恐怖中有 號曰栴檀現在菩薩摩訶薩 無上道

[0149c18] 恐怖至此中間世界中有 網明現在無畏菩薩摩訶薩 無上道

[0149c21] 從眾至此中間世界無畏中有 號曰梵音現在梵聲菩薩摩訶薩 無上道

[0149c24] 無畏至此中間世界中有 無量現在無量 () 菩薩 摩訶薩無上道

[0149c27] 至此中間世界諸緣 一切法現在無礙菩薩 摩訶薩無上道

[0150a01] 諸緣至此中間世界 無能 () ,現在無邊辯才 菩薩摩訶薩無上道

[0150a04] 至此中間世界中有 無邊自在現在不斷辯才菩薩 無上道

[0150a07] 至此中間世界普現中有 一切法現在無相菩薩摩訶 無上道

[0150a10] 普現至此中間世界普見中有 普現諸法現在名聞菩薩摩訶 無上道

[0150a13] 普見至此中間世界功德 中有無邊現在淨眼菩薩 無上道

[0150a16] 功德至此中間世界離垢 中有現在無法菩薩 無上道

[0150a19] 離垢至此中間世界青蓮 中有號曰現在赤蓮華菩薩 摩訶薩無上道

[0150a22] 青蓮至此中間世界赤蓮華 中有號曰現在彌樓 摩訶薩無上道

[0150a25] 赤蓮華至此中間世界 中有現在諸法菩薩 無上道

[0150a28] 至此中間世界名天中有 堅固現在無垢菩薩摩訶薩 無上道

[0150b02] 至此中間世界中有 號曰現在菩薩摩訶薩 無上道

[0150b05] 至此中間世界樂德中有 號曰現在菩薩摩訶薩 無上道

[0150b08] 樂德至此中間世界中有 號曰現在菩薩摩訶薩 無上道

[0150b11] 從眾至此中間世界無濁中有 號曰醫王現在尸棄菩薩摩訶薩 無上道

[0150b14] 無濁至此中間世界無量中有 號曰煩惱現在差別菩薩 摩訶薩無上道

[0150b17] 無量至此中間世界中有 無邊現在無邊功德菩薩 摩訶薩無上道

[0150b20] 至此中間世界中有 栴檀現在菩薩摩訶 無上道

[0150b23] 從眾至此中間世界威德 現在菩薩摩訶 無上道

[0150b26] 威德至此中間世界 娑羅安立現在安住律儀 摩訶薩無上道

[0150b29] 從眾寶剎至此中間世界中有 現在菩薩摩訶薩

[0150c03] 至此中間世界大海中有 號曰調現在無憂菩薩摩訶薩 無上道

[0150c06] 大海至此中間世界安住中有 須彌現在為止 () 菩薩摩訶薩 無上道

[0150c09] 安住至此中間世界無怖畏 名聞現在 () 菩薩 無上道

[0150c12] 無怖畏至此中間世界 現在菩薩 無上道

[0150c15] 至此中間世界功德 中有號曰現在菩薩摩訶 無上道

[0150c18] 功德至此中間世界一切 中有堅固現在菩薩 摩訶薩無上道

[0150c21] 一切至此中間世界無憂中有號曰現在菩薩 無上道

[0150c24] 無憂至此中間世界名聞 現在菩薩摩訶 無上道

[0150c27] 名聞至此中間世界中有 現在菩薩摩訶薩 無上道

[0151a01] 至此中間世界名流十方 中有放香現在菩薩 無上道

[0151a04] 流布十方剎至此中間世界 中有號曰現在大聲菩薩摩訶 無上道

[0151a07] 從眾至此中間世界中有 號曰現在菩薩摩訶薩 無上道

[0151a10] 從眾至此中間世界中有 名流十方現在菩薩摩訶薩 無上道

[0151a13] 至此中間世界中有號曰高明現在須彌山菩薩摩訶薩 無上道

[0151a16] 至此中間世界寶明中有寶照明現在菩薩摩訶薩

[0151a19] 寶明至此中間世界熏香 號曰現在菩薩摩訶薩 無上道

[0151a22] 熏香至此中間世界 三界自在現在菩薩 摩訶薩無上道

[0151a25] 至此中間世界無畏中有 號曰現在無畏施菩薩摩訶薩 無上道

[0151a28] 無畏至此中間世界中有 空性自在現在菩薩摩訶薩 無上道

[0151b02] 至此中間世界安王中有 自在現在為生菩薩摩訶薩 無上道

[0151b05] 安王至此中間世界中有 現在菩薩摩訶薩

[0151b08] 至此中間世界安隱中有 自在現在無行菩薩摩訶薩 無上道

[0151b11] 安隱至此中間世界流布 流布現在菩薩摩訶薩 無上道

[0151b14] 流布至此中間世界陀羅尼 中有號曰山王現在陀羅尼自在王 菩薩摩訶薩無上道

[0151b17] 陀羅尼至此中間世界陀羅尼中有現在自在 摩訶薩無上道

[0151b20] 陀羅尼至此中間世界 中有號曰安立現在波羅菩薩 無上道

[0151b23] 至此中間世界中有 自在現在具足菩薩摩訶 無上道

[0151b26] 至此中間世界中有 功德現在無相菩薩摩訶 無上道

[0151b29] 至此中間世界中有佛寶成就現在善思菩薩摩訶 無上道

[0151c03] 至此中間世界名列宿中有現在歡喜菩薩摩訶薩

[0151c06] 宿至此中間世界名列宿 明德現在宿菩薩 無上道

[0151c09] 宿至此中間世界蓮華 現在佛法菩薩摩訶 無上道

[0151c12] 蓮華至此中間世界眾華中有 自在現在菩薩摩訶 無上道

[0151c15] 從眾至此中間世界白蓮華 中有半月現在須彌菩薩 無上道

[0151c18] 白蓮華至此中間世界 號曰香象現在不動菩薩摩訶薩 無上道

[0151c21] 至此中間世界中有無量現在無礙菩薩摩訶薩 無上道

[0151c24] 至此中間世界眾香中有 蓮華現在菩薩摩訶薩 無上道

[0151c27] 從眾至此中間世界眾華中有 現在菩薩摩訶薩 無上道

[0152a01] 從眾至此中間世界 中有栴檀現在妙眼菩薩摩訶 無上道

[0152a04] 至此中間世界寶藏 中有號曰現在菩薩摩訶 無上道

[0152a07] 寶藏至此中間世界明慧中有 明慧現在善覺菩薩摩訶薩 無上道

[0152a10] 明慧至此中間世界中有 號曰現在安王菩薩摩訶薩 無上道

[0152a13] 至此中間世界中有 無邊現在安立菩薩摩訶薩 無上道

[0152a16] 至此中間世界眾多中有 號曰明相現在普明菩薩摩訶薩 無上道

[0152a19] 從眾至此中間世界中有 無邊現在菩薩摩訶薩 無上道

[0152a22] 至此中間世界愛惜中有 現在畢竟功德成就菩薩 摩訶薩無上道

[0152a25] 愛惜至此中間世界可愛中有 一切功德現在功德畢竟 菩薩摩訶薩無上道

[0152a28] 可愛至此中間世界蓮華 現在樂施菩薩摩訶薩 無上道

[0152b02] 從眾蓮華至此中間世界 中有號曰現在無貪菩薩 無上道