Back to collection

Vairocana Sutra Lotus Platform Matrix Assembly Compassion Mandala Liturgy (She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui) 攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會

Scroll 2

Click on any word to see more details.

大毘盧遮那經大菩提密印標幟曼荼羅儀軌卷第二

大興善寺中天竺三藏輸波迦羅 

 爾時 毘盧遮那佛
 觀察大眾 執金剛
 薩埵 有法大日
 如來莊嚴具 同法幖幟
 菩薩摩訶薩 由是身故
 處於生死 
 如來 以此大菩提
 計都建立 如來幖幟
 諸天夜叉 八部禮敬
 受教奉行 諦聽
 演說 
 爾時 即便
 無害三昧 
 一切如來 無能
  說明

[0069a05] (曩莫三滿多沒馱南()阿三迷()()()()()()()

 金剛祕密主 明妃示現
 一切如來 三法
 波羅蜜滿 密印定慧
 二空 
 明妃 一切諸佛
 救世大印 正覺三昧耶
  法界
  印明
 轉法輪印 執金剛
 種子 印明如初
 真言菩薩 從此三昧
 無生 大菩提心
 薩埵 色相頗梨
 羯磨 普遍
 真言 曼荼羅
  吉祥
  白檀
 香華奉獻 辦事
 傳法阿闍梨 
 五色修多羅 稽首一切
 大毘盧遮那 親自作加持
 東方以為 修多羅
  漸次右旋
 如是西 北方
 第二安立 
 憶念諸如來 所行
 右方後方 
 阿闍梨 涅哩底
  漸次以南
 從此右旋 轉依風方
 位移本處 火方
 持真言行者 復修如是
 弟子西南 伊舍尼
 學者旋繞 轉依火方
 位移本處 風方
 如是真言 四方
 漸次其中 分之
 三分 周遍
 一一 差別以為
 最初 作業所行
 其餘 聖天住處
 分齊 誠心
  阿闍梨
 正受 調善分
 內心白蓮 胎藏均等
 一切 悲生曼荼羅
 十六 
 圓滿 
 金剛智印 
 從此臺中 大日
 金色 髮髻
 救世圓滿 三昧
 四智四行 宣說
 大日如來 三昧眷屬
 畫作 一切遍知印
 三角蓮華 鮮白
 圍繞 周遍
  道樹
 四魔 遍知
 功德 三昧(云云)
 次於 導師諸佛
 金色 縞素以為
 遍照日光 正受三昧
 佛母虛空眼

[0069c12] 真言

[0069c13] (曩莫三滿多沒馱南()嚩囉[*]乞叉()()()薩嚩()()()三婆吠()()()()()

 定慧合掌 加上
  慧刀印
 一切 諸見
 俱生身見

[0069c20] 真言

[0070a01] (曩莫三滿多沒馱南()()()()()薩迦[*(-+)]()()[*]()()()()()()()()()達磨()()

 定慧虛心 
 商佉 名為勝願
 吉祥法螺 諸佛
 菩薩救世者 無垢
 寂靜涅槃

[0070a11] 真言

[0070a12] (二八曩莫三滿多沒馱()

 定慧 猶如
 相持 火頭
 吉祥蓮華 諸佛救世者
 金剛座 覺悟名為
 菩提佛子 悉皆從此

[0070a18] 真言

[0070a19] (曩莫三滿多沒馱()()

  
  跋折羅
 金剛大慧 
 睡眠者 天人不能

[0070a24] 真言

[0070a25] (曩莫三滿多()

 定慧 
  寶珠
 摩訶 所謂如來
  世尊

[0070b01] 真言

[0070b02] (曩莫三滿多沒馱()()

  風節眉間
  滿
  同人

[0070b06] 真言

[0070b07] (曩莫三滿多沒馱()()()

 瑜伽 定慧
 猶如 名為釋迦
 牟尼

[0070b11] 真言

[0070b12] (曩莫三滿多沒馱()()

  向上施無畏
 施與一切 眾生無畏
 大印 施無畏者

[0070b16] 真言

[0070b17] (曩莫三滿多沒馱()薩嚩()()()()()

 定慧 垂下施願
 如是與願印 
  諸佛滿

[0070b22] 真言

[0070b23] (三五曩莫三滿多沒馱()嚩囉嚩日囉()()()()()

  毘俱胝
 等引 如是大印
 諸佛救世者 恐怖
 隨意悉地 
 惡魔 
 無可 風頭眉間

[0070c02] 真言

[0070c03] (曩莫三滿多沒馱()摩訶()摩羅()()摩訶()每怛哩()()()()()()()

 水火 
 一切 
 置於眼界 智者成佛

[0070c10] 真言(灌頂開眼)

[0070c11] (三七曩莫三滿多沒馱()乞叉()()摩耶()()()()()

 定慧 風頭
 勝願 
 真言 不善

[0070c17] 真言

[0070c18] (三八曩莫三滿多沒馱()摩訶()()()()薩埵馱睹()()()()()()()()()

 定慧合成 
 即此 諸佛救世者
 召集一切 十地
 菩提大心 眾生
 

[0071a03] 真言

[0071a04] (曩莫三滿多沒馱()()薩嚩怛囉()()()()()()()()()()

  
 如來

[0071a09] 真言

[0071a10] (曩莫三滿多沒馱()()()()()

  如來
  如來
 持明

[0071a14] 真言(內縛拳二水)

[0071a15] 如來真言

[0071a16] (四一曩莫三滿多沒馱()()()()()()

[0071a18] 如來真言

[0071a19] (曩莫三滿多沒馱()()三婆嚩()()()

 定慧虛心 風水
  
 如來藏

[0071a23] 真言

[0071a24] (曩莫薩嚩()(二合一)[*][*]()()()

  結界
 堪忍 大力護者
 以前印相 
 

[0071a29] 真言

[0071b01] (曩莫三滿多沒馱()()()()

 堪忍

[0071b03] 真言

[0071b04] (曩莫薩嚩()(下同)薩嚩()()()()薩嚩()()()乞叉()摩訶()()薩嚩()()()()()怛囉()怛囉()()()()()()

 普光 入月
 放光

 空心 
 如來

  如來
 二水 
 真言 虛心
 風水 二空
  
  二空
 真言

[0071b20] 真言

[0071b21] 普光

[0071b22] (曩莫三滿多沒馱()()()()()()()()

[0071b24] 如來

[0071b25] (曩莫三滿多沒馱()()戰拏()()()()()()

[0071b28] 如來

[0071b29] (曩莫三滿多沒馱()()()()達摩()()()()()

[0071c03] 如來

[0071c04] (曩莫三滿多沒馱()()摩訶()(無名)怛囉()()()()()()

  第三
 相合 
 向上 

[0071c10] 真言

[0071c11] (曩莫三滿多沒馱()()()()()()()()薩嚩()()()()()()

[0071c15] 如來辯說

[0071c16] (五一曩莫三滿多沒馱()()()()()三摩()()()()()()()()

 佛十力 定慧虛心
  相合
 念處十力 
 節令相合 開悟
  
 普賢如意珠 
 慈氏 風火輪

[0072a02] 真言

[0072a03] 如來十力

[0072a04] (曩莫三滿多沒馱()()()()()

[0072a06] 如來念處

[0072a07] (曩莫三滿多沒馱()()()()()[*]()()()()()三摩()()()

[0072a11] 平等開悟

[0072a12] (五四曩莫三滿多沒馱()薩嚩達磨三摩()()()()()()()

[0072a15] 普賢如意珠

[0072a16] (五五曩莫三滿多沒馱()三滿多()達摩()()摩訶()摩訶()()()

[0072a19] 慈氏菩薩

[0072a20] (曩莫三滿多沒馱()阿爾單()薩嚩()()()()

 南方 救世佛菩薩
 大德 滿眾願
 摩尼寶 白蓮
  普通

[0072a26] 真言

[0072a27] 一切菩薩

[0072a28] (五七曩莫三滿多沒馱()薩嚩()()()()()()()()

[0072b02] 一切諸佛

[0072b03] (曩莫三滿多沒馱()薩嚩沒馱()(二合一)紇哩()()()()曩莫薩嚩()()()

[0072b06] 毫相

[0072b07] (曩莫三滿多沒馱()嚩囉()()()()()()

 次於 蓮華精進
 自在觀世音 
 商佉軍那華 微笑白蓮
 無量壽 大名
 聖者多羅尊 青白色相
 中年女人 合掌青蓮
 圓光 
 微笑鮮白

 毘俱胝 數珠
 髮髻 身形縞素
 圓光 
 得大勢 被服商佉
 大悲蓮華手 
 圍繞圓光
 明妃 持名
 一切瓔珞 莊嚴金色
  鉢胤遇
 多羅 白處
 純白 
 聖者 大力持明王
 晨朝 白蓮
  出現
 利爪 ()
 儀軌
 精進眷屬 
 十度 自相
 多羅 空前
 毘俱胝 大勢福智
 猶如 白處
 入月 馬頭
  相去
 名稱奢摩他 
 地藏馬頭 
 真言

[0072c14] 觀音蓮華部上首

[0072c15] (曩莫三滿多沒馱()薩嚩()()()()()

[0072c18] 多羅尊

[0072c19] (曩莫三滿多沒馱()[*(-+)][*(-+)]()()()()

[0072c21] 毘俱胝

[0072c22] (曩莫三滿多沒馱()薩嚩()()()()()()

[0073a03] 得大勢

[0073a04] (曩莫三滿多沒馱()()()()()()()

[0073a07] 耶輸多羅

[0073a08] (六四曩莫三滿多沒馱()()()

[0073a10] 白處

[0073a11] (曩莫三滿多沒馱()怛他蘖多()三婆吠()()()()

[0073a14] 何耶揭利婆

[0073a15] (曩莫三滿多沒馱()()()()()

[0073a17] 地藏

[0073a18] (曩莫三滿多沒馱()()()()

  方位
 大心摩訶薩 第三
 因陀羅 妙吉祥
 欝金 五佛
 猶如童子 青蓮
 金剛印 微笑白蓮
 圓滿 周匝暉映
 光網童子 種種瓔珞
  觀佛長子
 無垢光 左右五使者
 所謂髻設尼 優婆髻設尼
 質多羅地慧 請召五使者
  侍衛無勝
 文殊 水上
  青蓮
 光網 
 無垢 
  
  
 質多執杖 地慧
  請召童子
  三尊五使者
 請召真言

[0073b14] 文殊

[0073b15] (曩莫三滿多沒馱()()()()()()()()()()()

[0073b19] 光網

[0073b20] (曩莫三滿多沒馱()()()()()()

[0073b23] 無垢光

[0073b24] (曩莫三滿多沒馱()()怛囉()()()()()

[0073b27] 計設尼

[0073b28] (曩莫三滿多沒馱()()()()()()()()

[0073c02] 優婆計設尼

[0073c03] (曩莫三滿多沒馱()()()()()

[0073c05] 質多

[0073c06] 曩莫三滿多沒馱()()()

[0073c07] 

[0073c08] (曩莫三滿多沒馱()()()

[0073c10] 地慧

[0073c11] (曩莫三滿多沒馱()()()()

[0073c13] 召請童子

[0073c14] (曩莫三滿多沒馱()()()()()()

 行者右方 大名
 除蓋障菩薩 執持如意
 二分 八菩薩
 所謂除疑怪 無畏惡趣
 救護大慈 悲念熱惱
 不思議 定慧
  自相
 除疑定慧 
 施無畏 無畏
  惡趣
  救護
  大慈
  悲念
 熱惱 下作施願印
 不思議慧印 相持
  九真

[0074a08] 

[0074a09] (曩莫三滿多沒馱()()()係多()()()()()

[0074a12] 除疑怪

[0074a13] (七七曩莫三滿多沒馱()()()

[0074a15] 施無畏

[0074a16] (曩莫三滿多沒馱()娜娜()()

[0074a18] 惡趣

[0074a19] (曩莫三滿多沒馱()()()()()()

[0074a21] 救護

[0074a22] (曩莫三滿多沒馱()()()()()()

[0074a25] 

[0074a26] (曩莫三滿多沒馱()()()()()

[0074a28] 悲念

[0074a29] (曩莫三滿多沒馱()()()()

[0074b02] 

[0074b03] (曩莫三滿多沒馱()嚩囉嚩囉()()()()

[0074b05] 不思議

[0074b06] (曩莫三滿多沒馱()薩嚩()()

 行者 地藏摩訶薩
 寶地 蓮華
 嚴麗 聖者其中
 無量菩薩 寶掌寶手
 持地寶印手