Back to collection

Vairocana Sutra Lotus Platform Matrix Assembly Compassion Mandala Attainment Liturgy (Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui) 大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會

Scroll 2

Click on any word to see more details.

大毘盧遮那成佛神變經卷第二菩提密印幖幟曼荼羅

 北方地藏 
 身處 莊嚴
 互相 蓮華
 聖者安住 金剛不可壞
 境界三昧 大名
 無量眷屬 日光菩薩
 堅固菩薩 持地菩薩
 寶手菩薩 寶光菩薩
 寶印手菩薩 不空見菩薩
 除一切憂冥 祕密
 火輪 寶處
 三輪 
 寶掌 金剛印
 水輪 持地
 二手金剛印 寶印手
 五股金剛 堅固
 金剛印 

[0117c01] 地藏菩薩真言(薩嚩)。

[0117c02] 曩莫三滿多沒馱()()()()()

[0117c04] 寶處菩薩真言(囉怛曩)。

[0117c05] 曩莫三滿多沒馱()()()()()

[0117c07] 寶手菩薩真言(囉怛曩)。

[0117c08] 曩莫三滿多沒馱()()()()()()

[0117c10] 持地菩薩真言()。

[0117c11] 曩莫三滿多沒馱()()()()()

[0117c13] 寶印手菩薩真言(囉怛曩)。

[0117c14] 曩莫三滿多沒馱()囉怛曩()()[*]()()()

[0117c16] 堅固菩薩真言()。

[0117c17] 曩莫三滿多沒馱()()()()()()

 西方虛空藏 白衣
  大白蓮華座
 慧刀印 如是利刃
  清淨境界
 種子 智者
 檀波羅蜜菩薩 戒波羅蜜菩薩
 忍波羅蜜菩薩 精進波羅蜜
 禪波羅蜜菩薩 般若波羅蜜
 方便波羅蜜 波羅蜜菩薩
 波羅蜜菩薩 波羅蜜菩薩
 金剛藏菩薩 蘇悉地羯羅
 金剛針菩薩 蘇婆呼菩薩
 無垢菩薩 發意轉法輪
 念處菩薩 忿怒菩薩
 不空自在 觀自在
 曼荼羅菩薩 金剛明王菩薩
 金剛菩薩 軍荼利菩薩
 不空金剛菩薩 供養菩薩
 孔雀菩薩 羅剎
 十一自在
 如法 虛空無垢
 二手()
 虛空慧法輪 清淨慧商佉
 行慧蓮華 安住菩薩
 多羅

[0118a20] 虛空藏菩薩真言(自心本性清淨群生)。

[0118a21] 曩莫三曼多沒馱()阿迦三曼多()()嚩囉()()()

[0118a24] 虛空無垢菩薩真言()。

[0118a25] 曩莫三滿多沒馱()()阿難()()()

[0118a27] 虛空慧菩薩真言()。

[0118a28] 曩莫三滿多沒馱()()()()()

[0118b01] 蓮華菩薩真言()。

[0118b02] 曩莫三滿多沒馱()[*(-+)]()()()

[0118b04] 清淨慧菩薩真言()。

[0118b05] 曩莫三滿多沒馱()三婆嚩()()()

[0118b07] 行慧菩薩真言([*(-+)])。

[0118b08] 曩莫三滿多沒馱()納麼()()()()()

[0118b10] 安住菩薩真言()。

[0118b11] 曩莫三滿多沒馱()()()()

[0118b13] 出現菩薩真言(又名悉地菩薩可身)。

[0118b14] 曩莫三滿多沒馱()()()()()()滿怛囉()()()()

[0118b17] 蓮華菩薩真言()。

[0118b18] 曩莫三滿多沒馱()嚩日囉()()()()

[0118b20] 檀波羅蜜菩薩真言()。

[0118b21] ()()()()()()()

[0118b23] 戒波羅蜜菩薩真言()。

[0118b24] ()()()()()

[0118b26] 忍波羅蜜菩薩真言()。

[0118b27] ()()()()發吒()

[0118b29] 精進波羅蜜菩薩真言()。

[0118c01] ()()()()()()()()

[0118c03] 禪波羅蜜菩薩真言(智相)。

[0118c04] ()薩嚩()()()()()()()發吒()

[0118c06] 般若波羅蜜菩薩真言(左上當心)。

[0118c07] ()()()()()()()()()

[0118c09] 方便波羅蜜菩薩真言(相背)。

[0118c10] ()()怛囉()()()()

[0118c12] 波羅蜜菩薩真言(右手直豎施無畏)。

[0118c13] ()()()

[0118c14] 波羅蜜菩薩真言(相合)。

[0118c15] [*]()()()

[0118c17] 波羅蜜菩薩真言(相合)。

[0118c19] 麼麼()()()

 復次祕密主 第二
 四方 金剛印圍遶
 一切金色 內心蓮華
 迦羅奢 
 大空 周匝莊嚴
 大風 靉靆
 鼓動幢幡 幖幟
 生猛 
 三角形 三角
 光鬘 晨朝
 鉢頭摩 劫火
 金剛印 流散
 吽字 勝妙種子
 佛說 漫荼羅
 忿怒金剛 第一
 發生金剛部 金剛菩薩
 持金剛菩薩 金剛薩埵菩薩
 持金剛菩薩 金剛拳菩薩
 忿怒月黶菩薩 無垢持金剛
 金剛菩薩 忿怒持金剛
 無邊超越菩薩 金剛鎖菩薩
 持金剛菩薩 住無戲論菩薩
 金剛持菩薩 金剛菩薩
 持金剛 金剛牙菩薩
 戲論菩薩 金剛菩薩
 持金剛菩薩
  堅慧()
 瓔珞 金剛針
 使者圍繞 微笑瞻仰
  ()
 商佉 執持金剛鎖
 使 淺黃色
 幖幟 
 旋轉 執金剛
 忿怒降三世 摧伏
 月黶尊 
 時雨 阿吒吒笑聲
 金剛瓔珞 攝護眾生
 無量圍遶 乃至千手
 操持器械 如是忿怒
 蓮華 二空
 (五古) 金剛持
 金剛拳(二空相近)
 忿怒軍荼利 頗梨
 劫火 日輪
 顰眉怒容 虎牙上下
 目視 
 千手操持 金剛
 金剛 
 在於月輪 瑟瑟盤石
 忿俱摩羅 青蓮
 黃金 撩亂
 瓔珞 
 無畏 真言
 化佛 
 大忿怒 黑色
  
  金剛
 如是上首 佛剎塵數
 持金剛

[0119b26] 金剛手菩薩真言()。

[0119b27] 曩莫三滿多()()()()嚩日囉()()()

[0119b29] 金剛真言

[0119c01] 曩莫三滿多()()()()()()()()

[0119c03] 金剛針真言

[0119c04] 曩莫三滿多()()薩嚩()()嚩日囉()()嚩囉()()()

[0119c07] 金剛鎖真言

[0119c08] 曩莫三滿多()()()滿滿()()()薩嚩怛囉()()()()()

[0119c12] 降三世金剛真言

[0119c13] 曩莫三滿多()()泮吒()()()

[0119c15] 一切持金剛真言

[0119c16] 曩莫三滿多()()()()發吒發吒()()()

[0119c18] 金剛拳真言

[0119c19] 曩莫三滿多()()()()三婆吠()()()

[0119c21] 一切金剛真言

[0119c22] 曩莫三曼多()()()()()()()()()薩嚩()()()()()()

 西方 無量持金剛
 種種金剛印 形色差別
  諸眾生
 般若 不動曼荼羅
  涅哩底
 大日如來 不動如來使
  
 諦觀 
 安住盤石 面門水波
 充滿童子 焰火
 風方忿怒尊 所謂勝三世
 威猛圍繞 寶冠持金剛([*])
 不顧自身 受教
 般若右邊 焰曼威怒王
 水牛 種種
 髑髏瓔珞 頭冠
 遍身洞然 四方
 師子 降三世

[0120a16] 般若波羅蜜菩薩真言

[0120a17] ()()()()()()()

[0120a19] 不動尊真言(劍印)。

[0120a20] 曩莫薩嚩()(二合一)薩嚩()薩嚩()怛囉()()()()()()()薩嚩()怛囉()()[*]()

[0120a24] 勝三世金剛真言(金剛界降三世)。

[0120a25] 曩莫三曼多()()()()()()薩嚩怛他蘖多三婆吠()()()()()()()()

[0120a29] 大威德金剛真言()。

[0120b01] 曩莫三滿多()()()()()()薩嚩[*]()()()()()()()()()()()

 持真言行者 第三
 東方 釋迦師子
 因陀羅 妙善金色
 四方均等 金剛印
 波頭摩 周匝
 金剛印圍繞 紫金光聚
 三十二相 被服袈裟
 白蓮華 流布
 說法() 吉祥()
 寶處三昧(眷屬) 虛空觀自在
 無能勝 如來
 如來 轉輪光聚
 無邊音聲 如來
 白傘蓋 最勝
 摧碎 如來
  栴檀辟支
 多摩羅 目連須菩提
 迦葉舍利弗 如來喜捨
 如來 輪輻辟支佛
 辟支佛 拘絺羅阿難
 迦旃 供養雲海

[0120b27] 釋迦牟尼佛真言

[0120b28] 曩莫三滿多沒馱()()薩嚩()[-+(/)]()薩嚩()()()()()()

 次於世尊 顯示遍知眼
 微笑 遍體
 無比 能寂母

[0120c06] 真言()。

[0120c07] 曩莫三滿多沒馱()()()()()()()()()

 毫相 鉢頭摩華
 圓照商佉 執持如意
 滿足眾希願 ()

[0120c12] 真言

[0120c13] 曩莫三滿多沒馱()()嚩囉()()()()()

 一切諸佛 手指
 置頂密印

[0120c17] 真言

[0120c18] 曩莫三滿多沒馱()()()()()泮吒()()()

 救世釋師子 五佛頂
 白傘() 
 勝頂() 最勝金輪()
 光聚如來(淺白) ()
  毫相
 三佛頂 廣大發生
 蓮華 
 五智金剛印 無邊音聲
 商佉

[0120c29] 白傘蓋佛頂真言

[0121a01] 曩莫三滿多沒馱()()怛囉()()()()()

[0121a03] 勝佛頂真言

[0121a04] 曩莫三滿多沒馱()()()()()()()

[0121a06] 最勝佛頂真言

[0121a07] 曩莫三滿多沒馱()()()()()()()

[0121a09] 光聚佛頂真言

[0121a10] 曩莫三滿多沒馱()()()()()()

[0121a12] 除障佛頂真言(除業吉羅)。

[0121a13] 曩莫三滿多沒馱()()()()()()()()

[0121a15] 生佛頂真

[0121a16] 曩莫三滿多沒馱()()()()()()()

[0121a18] 發生佛頂真言

[0121a19] 曩莫三滿多沒馱()()()()()()

[0121a21] 無量佛頂真言

[0121a22] 曩莫三滿多沒馱()()()()()()

 聲聞 梵夾幖幟()

[0121a25] 真言

[0121a26] 曩莫三滿多沒馱()()()()()()

 緣覺 火輪
 圓滿錫杖

[0121a29] 真言

[0121b01] 曩莫三滿多沒馱()

 釋迦牟尼 無能勝
 明王()
 外向(高於) 
 大口(黑色持刀二空)

[0121b06] ()()()真言

[0121b07] 曩莫三滿多沒馱()()()[*]()[*]()[*]()[*]()()()()

[0121b09] 無能勝真言

[0121b10] 曩莫三滿多沒馱()()()()()

 次於東北方 布列淨居眾
 自在思惟()
 普華(胸前)
 光鬘 滿意風華
  掩耳()

[0121b17] 自在天真言

[0121b18] 曩莫三滿多沒馱()()()()()()

[0121b20] 普華天子真言

[0121b21] 曩莫三滿多沒馱()羅摩()三婆嚩()()()()()()

[0121b24] 光鬘天子真言

[0121b25] 曩莫三滿多沒馱()()()()()

[0121b27] 滿意天子真言

[0121b28] 曩莫三滿多沒馱()()()()

[0121c01] 天子真言

[0121c02] 曩莫三滿多沒馱()阿婆薩嚩()[*(-+)]()()()

 行者 火仙
  
  三角印
  掌印
 青羊 左右
  瞿曇
  
 自在 毘紐夜摩
 摩羯 羅睺阿伽
 悉多 置於
 七曜 質怛羅
  藥叉持明
 增長天王 南門難陀
 龍王 二修
 黑暗天 焰魔羅
  水牛以為
 震雷 黑夜
 死后圍繞 
 拏吉尼 成就大仙
 摩尼阿修羅 阿修羅
 金翅 
  火天
  持地()
 次第(開頭) 焰魔定慧
 入月() 三昧
 抽空 三昧
  焰魔
  猶如
 荼吉尼 

[0122a10] 火天真言

[0122a11] 曩莫三滿多沒馱()()()()()

[0122a13] 真言

[0122a14] 曩莫三滿多沒馱()()()()

[0122a16] 真言

[0122a17] 曩莫三滿多沒馱()()()()()

[0122a19] 真言

[0122a20] 曩莫三滿多沒馱()()摩訶()()()

[0122a22] 答摩真言

[0122a23] 曩莫三滿多沒馱()()()摩訶()()()

[0122a25] 真言

[0122a26] 曩莫三滿多沒馱()()摩訶()()()()()

[0122a28] 增長天王真言

[0122a29] 曩莫三滿多沒馱()[*]()乞叉()()()()

[0122b02] 閻魔真言

[0122b03] 曩莫三滿多沒馱()()()()()()

[0122b05] 死王真言

[0122b06] 曩莫三滿多沒馱()()()()()()

[0122b08] 真言

[0122b09] 曩莫三滿多沒馱()()()()()

[0122b11] 夜神真言(大黑天神)。

[0122b12] 曩莫三滿多沒馱()()()()()

[0122b14] 教官真言

[0122b15] 曩莫三滿多沒馱()()()()()()

[0122b17] 拏吉尼真言

[0122b18] 曩莫三滿多沒馱()()()()()

[0122b20] 金翅鳥真言

[0122b21] 曩莫三滿多沒馱()()()()()()()()()摩訶()()()乞叉()薩嚩(十一)(十二)三摩(十三)薩摩()(十四)()(十五)()(十六)()(十七)()()

  羅剎
 恐怖() 羅剎娑
 合水入月 
 羅剎女

[0122c03] 羅剎