Da Pi Lushena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui 大毘盧舍那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌

Translated by Unknown

Colophon

第 18 冊 No. 852b 大毘盧舍那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌 共 2 卷 Volume 18, No. 852b Da Pi Lushena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui

Notes

English translations: None

Primary Source

Unknown, 《大毘盧舍那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌》 'Da Pi Lushena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 18, No. 852b, Accessed 2016-09-28, http://tripitaka.cbeta.org/T18n0852b.

Collection vocabulary analysis