Back to collection

Vairocana Sutra Abbreviated Liturgy (Dari Jing Lue She Niansong Suixing Fa) 大日經略攝念誦隨行法

Scroll 1

Click on any word to see more details.

大日經略攝念誦隨行法
(念誦要行 )

三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺三藏 沙門不空 

稽首無礙智 密教意生
蘇多羅 隨行
真言菩薩 平等
語密身密 相應

[0176a21] 三昧耶真言

[0176a22] 曩莫三曼多阿三謎底 () () 三摩 () ()

 二空
五處 最後
不動 
 結護相應

[0176a28] 不動尊真言

[0176a29] 曩莫三曼多嚩日囉 () () () 戰拏 () () () ()
() (半音) () [*] ()

 
如是 出鞘
如來 本尊
一切眾聖 本誓

[0176b07] 如來真言

[0176b08] 曩莫三曼多 () 薩嚩怛囉 () () () () ()
() (上聲) (半音) () ()

止觀 
 
聖天悲願 
奉現三昧耶 
本誓 
 供養誠心
閼伽 
 殊勝
普通 密語加之
 一時成就

[0176b22] 普通真言

[0176b23] 曩莫三曼多 () 薩嚩 (平聲) () () [*] 伽伽那
(平聲) ()

互相 頂上
運心周遍 現前
供養 常作持誦
金剛 結護事相

[0176c02] 金剛甲冑真言

[0176c03] 曩莫三曼多嚩囉 () 嚩日囉 ()

虛心 
大空 居心
 不動尊
左轉 右旋上下
 結護堅牢
真言 分別
 根本
五位 再三
頂上 半跏正身
相應 
正面 
清淨無瑕 猶如滿月
中有本尊 三界
 寶冠
寂然三摩地 
猶如 幽邃真容
喜怒顏色 操持
正受相應 明了
無相淨法 群生
專注念持 
後方 普通
虔誠 
左轉動力 結護
本尊 頂上散開
聖天 五輪投地
 如初
一時二三 如此
旋繞 方廣
塗飾曼荼羅 讚佛
雜念 專注等引
以此三業 悉地現前
加持 行願相應
樂修 
持明傳本 三昧耶
無間 
順行學處 悉地
大日 瑜伽
修證殊勝 有情

大日經略攝念誦隨行法

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0857 大日經略攝念誦隨行法
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary