Back to collection

Dari Jing Chi Song Cidi Yi Gui (Vairocana Sutra Chanting and Ritual Manual) 大日經持誦次第儀軌

Scroll 1

Click on any word to see more details.

大日經持誦次第儀軌


淨行護持 (增益守護清淨行品第)

至誠恭敬一心, 五輪投地作禮
歸命十方正等覺, 三世一切三身
歸命一切大乘, 歸命不退菩提
歸命真實, 歸命一切
清淨, 慇懃無量恭敬

[0181a16] 歸命方便真言

[0181a17]
「 oṃ na maḥ sa rva ta thā ga ta kā ya
   () () 
vā kci ta pa nda va nda na ka ru
() ()    
mi


右膝著地合爪, 思惟罪業
無明積集, 意業
貪欲, 正法賢聖
父母二師善知識, 無量眾生
無始生死流轉, 無盡
十方現在, 悉皆懺悔不復。」

[0181a29] 出罪方便真言

[0181b01]
「 oṃ sa rva pā pa spha ṭ da
()   () () (半音) ()
ha na va jra ya svā hā
 () () () 

南無十方三世, 正法
勝願菩提大心, 歸依。」

[0181b07] 歸依方便真言

[0181b08]
「 oṃ sa rva bu ddhā bu dvi sa tvaṃ śa
     [*] () 
ra ṇaṃ ga ccha mi va jra dha rmma
[*] ()  () 
hrīḥ
()」

, 三世
過於大海塵數, 奉獻一切諸如來。」

[0181b16] 方便真言

[0181b17]
「 oṃ sa rva ta thā ga ta pū ja pra
  () ()  ()
va rtta nā ya tma naṃ ni rya
() ()   
ta ya mi sa rva ta thā ga ta
   () 
śca dhi ti ṣṭa ttaṃ sa rva ta thā
()  ()   ()
ga ta jñā naṃ mai a vi śa to
 ()   

菩提心勝願, 起發群生
生苦纏繞, 無知
歸依解脫, 利益。」

[0181c01]
「 oṃ bo dhi ci tta mu tpa da ya mi
   ()  

十方無量世界, 正遍知大海
種種善巧方便, 諸佛群生
有所修福, 一切隨喜。」

[0181c06] 隨喜方便真言

[0181c07]
「 oṃ sa rva ta tha ga ta pū ṇya jñā
  ()   ()
na nu mo nda na pū ja me gha sa mu
()     
dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ
那羅() ()   

勸請諸如來, 菩提大心救世者
十方, 法雨。」

[0181c15] 勸請方便真言

[0181c16]
「 oṃ sa rva ta thā ga tā ddhe ṣa ṇa
  ()  () 
pū ja me gha sa mu dra spha ra
   那羅() () 
ṇa sa ma ye hūṃ
  

凡夫住處, 眾苦
至於無垢, 安住清淨法界。」

[0181c24]
「 oṃ sa rva ta thā ga ta da ddhe ṣa ya
  ()   
mi sa rva sa tva he nā rtha ya dha
  ()   
rmma dha tu sthi ti rbha va tu
  [*] ()() [*] () 

種種善業, 利益一切有情
盡皆迴向, 生死苦菩提。」

[0182a03] 迴向方便真言

[0182a04]
「 oṃ sa rva ta thā ga tā va kvi tta
  () ()  ()
ni rya tna pu ja me gha sa mu
    
dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ
那囉() ()   

[0182a10] 入佛三昧耶

三業, 三昧耶
定慧, 二空
, 真實

[0182a14] 入佛三昧耶

[0182a15]
「 na maḥ sa rva ta thā ga te bhyu vi
   ()  () 
śva mu khe bhyaḥ oṃ a sa me
()  ()  
tri sa me sa ma ye svā hā
()   () 

[0182a21] 法界

般若三昧, 金剛拳
二空, 正直
, 向下
身等法界, 無垢虛空

[0182a26] 法界生真言

[0182a27]
「 na maḥ sa ma nta bu ddha nāṃ dha rmma dha tu
      
sva bha va ko haṃ
()  ()」

金剛薩埵, 金剛智
止觀手相, 
左右互相, 二空旋轉
合於, 名為法輪
最勝吉祥

[0182b06] 金剛薩埵真言

[0182b07]
「 na maḥ sa maṃ nta va jra ṇaṃ oṃ va
   () [*] 
jrā tmā ko haṃ
 () 

真言, 等引
諦觀, 即是執金剛
甲冑金剛, 
止觀, 火輪
附中, 二空自相
在於, 火輪
明珠, 頂上

[0182b18] 甲冑真言

[0182b19]
「 na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ oṃ va
   () [*] 
jra ka va ca hūṃ
()  

堪忍, 
, 環繞

[0182b25] 堪忍真言

[0182b26]
「 na maḥ sa rva ta thā ga te bhyo sa
   ()  () 
rva bha ya vi ga te bhyaḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif) vi śva
   () ()
mu khe bhyaḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa
rva thā hūṃ khaṃ
 ()  () () ()
ra kṣa ma hā va le ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) sa rva
 () ()  
ta thā ga ta pu ṇya ni rja te hūṃ
 ()  ()  
hūṃ tra ṭ tra ṭ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a
pra ti ha
   () 
te ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā
 () 

供養儀式品第

三昧耶, 不動
閼伽。 金剛座
香華, 無動尊
現前觀覽, 
朝日。 念誦真實義
一切。 淨心
道場, 悉皆除過
相如虛空。 
流布。 水輪
。 地觀阿字
黃金。 觀門
歸命

[0182c24]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ raṃ ha
    (下同)  
va a
 

自此金剛, 普現法相
諦觀牟尼, 坐百寶蓮華
, 蓮華
蓮華, 無量威德
殿, 殿行列
幢幡華鬘, 賢瓶遏伽
香華, 周流珍寶
光網, 
殿, 明徹法界
, 
千般, 繽紛法筵
摩尼, 天衣
滋味, 珍味
天樂妙音, 
, 供具
自力加備, 法界
真言, 廣大供養

[0183a16] 虛空藏明妃真言

[0183a17]
「 na maḥ sa rva ta thā ga te bhyo vi
   ()  () 
śva mu khe bhyaḥ oṃ sa rva thā khaṃ
  ()  () 
o dga te spha ra he maṃ ga ga na
()   [*]  
kaṃ svā hā
 () 

一切法不生, 自性本寂
想念真言, 阿字其中
大日, 普現塵沙
法界, 隨性開悟
大蓮華, 牟尼
, 復現明主
諦觀明主, 加持

[0183b03] 大日如來心真言

[0183b04]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ a
    

[0183b06] 置於

[0183b07] 如來毫相真言

[0183b08]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ āḥ haṃ jaḥ
    (去聲) ()」

[0183b11] 真言普通種子

[0183b12]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ka
    

契經迦字門, 一切諸法造作
真陀摩尼寶王, 定慧互相
金剛合掌, 普遍一切菩薩

[0183b17] 一切諸菩薩真言

[0183b18]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ sa rva thā
    ()  ()
ci ma ti vi ki ra ṇa dha rmma dha tu
  ()  () ()  
ni rja ta saṃ saṃ ha svā hā
[-+(/)]  ()  () 

不動尊, 使
一切, 火生三昧

[0183b26] 不動使者真言 (慧刀印供物名為) :

[0183b27]
「 na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ca ṇḍa
   () [*] 
ma hā ro ṣa ṇa spha ṭ ya hūṃ tra
 ()  ()  怛囉
ṭ hāṃ māṃ
() () ()」

[0183c05] 結界

召請, 堅固金剛
, 
金剛, 一切
, 不違本誓

[0183c10] 召請聖眾真言

[0183c11]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ āḥ sa rva
    () () 
trā pra ti ha te ta thā ga
怛囉() () [*]  () () 
to ku śa bo dhi ca ryā pa ri pu
  ()  [*] () [*]
ra ka svā hā
 () 

三昧耶, 真言
相如, 三昧耶

[0183c21] 三昧耶真言

[0183c22]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā naṃ a sa me
    ()  ()
tri sa me sa ma ye svā hā
  ()  () 

遏伽, 善逝
無垢

[0183c28] 閼伽真言

[0183c29]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ga ga na sa
      
mā sa mā svā hā
 () 

蓮華座, 一切處
二空地輪, 聚合以為
, 蓮華

[0184a06] 如來座真言

[0184a07]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ aḥ
    ()」

復次, 慧刀印
不動真言, 
最勝金剛, 無餘
, 金剛薩埵
真言印相, 遍布

[0184a14] 金剛種

[0184a15]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vaṃ
    

真實義, 諸法言說
, 執金剛
印相, 水輪內五

[0184a20] 金剛薩埵真言

[0184a21]
「 na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ca ṇḍa ma
    ()  
hā ro ṣa ṇa hūṃ
() [*] () () (三昧金剛印) 」

周遍, 被服金剛
密印, 依法
, 置於頂上
思惟真言, 諸法虛空

[0184a29] 真言

[0184b01]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ khaṃ
     (金剛薩埵) 」

一心, 摧伏
智者, 真言共相
惡心, 此地
金剛。 智慧
金剛拳, 正直
白毫, 毘俱知
標幟。 大印


[0184b11] 毘俱胝真言

[0184b12]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ sa rva bha ya
      
trā saṃ ni hūṃ spha ṭ ya svā
怛囉()  ()  ()難堪, 密印真言
, 威猛無能
, 在於
二空地輪, 猶如
火輪合為, 水輪
旋轉十方, 大界

[0184b24] 無能堪忍真言

[0184b25]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ le lu pu ri
    ()  [*]
vi ku le svā hā
  () 

不動尊, 一切
護身, 

[0184c02] 不動尊種子

[0184c03]
「 na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ hāṃ
   

慧刀印, 
香華, 供養
一切, 清淨法界
所謂字門, 開示

[0184c09] 塗香真言

[0184c10]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vi śu ddha
    () () 
ga ndho dbha va svā hā
 () ()  

[0184c14] 散華真言

[0184c15]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ma hā mai
    () () 
trya bhyu dga te svā hā
[*] () () ()  () 

[0184c19] 焚香真言

[0184c20]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ dha rmma dha
    ()  
tva nu ga te svā hā
()  () 

[0184c24] 真言

[0184c25]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ta thā ga tā
    ()  
rci spha ra ṇa va bhā sa na
() () ()  ()  ()
ga ga nau da rya svā hā
  () 

[0185a01] 獻食真言

[0185a02]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ a ra ra ka
    ()  
ra ra va liṃ dā da vi va liṃ da de
 ()     ()
ma hā va liṃ svā hā
 ()  () 

供養, 奉獻
法則, 不動尊
定慧, 互相
, 普通供養
心儀, 充滿
, 莊嚴
供物, 供養十方
諸佛菩薩, 
如法, 積集功德
迴向悉地, 諸眾生
真言, 悉地
依法持誦, 所為
持金剛, 殊勝
供養菩薩, 速成

[0185a22] 金剛歌詠

金剛薩埵攝受, 無上金剛
金剛言詞歌詠, 金剛事業。」

[0185a25] 明妃

功德莊嚴, 淨法界出生
如來神力加持, 成就眾生義利
虛空藏, 密印相如。」

持誦法則品第

如是法供養, 無盡眾生心
稽首諸佛聖天, 住相三昧
靜慮, 內心喜樂
真實義加持, 真言等引
智者開示, 現前觀本
心月, 悉皆照見真言
行者決定, 一緣觀本
真言祕密, 瑜伽本尊
本地相應, 成就
行者持誦, 大毘盧遮那
正覺真言, 如是

[0185b12] 大日如來種子

[0185b13]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ a
     (所謂一切法本不生 ) 」

身密, 正覺白毫相
金剛拳, 在於眉間

[0185b18] 如來毫相真言

[0185b19]
「 na maḥ sa ma svā bu ddhā nāṃ aḥ haṃ
    () (去聲) 
jaḥ
()」

阿字, 大日
法力所持, 自身無異
本尊瑜伽, 加以
下體、 眉間
三摩呬多, 安立
法住, 牟尼
阿字下體, 金輪瑜伽
, 光大
, 火光
白毫, 自在
頂上, 五色大空

, 威德成就, 大慧
罪業。 , 天魔退

[0185c07] kha khaṃ 大悲無邊性空障礙 空界離一切分別無分別如是一切智智
平等離一切分別無分別等等

[0185c10] ha haṃ 大悲風能開發 除塵如是大智無明 煩惱

[0185c13] ra raṃ 大悲火心三昧慧炬如火 一切如是一切智火燒
無遺無明暗中大明

[0185c16] va vaṃ 大悲功德滋潤 饒益滋潤草木本性
清淨如是如來真言法界助道果實洗濯 染污

[0185c21] a aṃ 大悲地界金剛座金剛寶地 萬物荷負一切不可
如是一切智如來金剛即此 畢竟無生菩提執持一切賢聖 心地不可

, 遍照
無垢, 燈明
智者自體, 等同如來身
心月明處, 相應
, 猶如
正等覺真言, 受持
方便, 悉地
儀軌, 普通三密
旋轉, 成就

[0186a06] 普通種子心真言

[0186a07]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ka
     (所謂一切諸法造作) 」

以是光明, 實義
摩尼寶王印, 互相

[0186a11] 一切菩薩真言 (真言) 。

, 增加大空
頂上, 虛空
, 想念初字
純白嚴飾, 最勝明心
眼界明燈, 大空無垢
本尊, 正覺現前
, 圓滿月輪
阿字門, 金剛
真實義, 諸法本不生
以為, 所持真實
。 單字
隨意出入, 作持
然後。 真言
心月, 深密
思念真實。 香華
次第供養

真實事業品第

前事, 加持
金剛薩埵。 思惟菩薩
無量功德, 無盡眾生
大慈悲。 金剛諷誦
言辭, 諸如來
真實功德。 迴向
如是: 「大覺世尊
功德, 迴向大菩提
如是, 所有
法界眾生, 度生死海
正遍知, 自利利他
如來, 非獨為己
乃至返生 諸眾生
一切種智, 第一安樂
奉獻閼伽。」 歸命合掌
置頂上思, 諸佛菩薩
真實大功德, 至誠作禮

[0186b17] 作禮偈言

一切, 無量功德莊嚴
一向饒益眾生, 悉皆歸命。」

[0186b20] 眾聖偈言

現前諸如來、 救世諸菩薩
不斷大乘, 殊勝
聖天, 決定
, 。」

[0186b25] 三昧耶真言密印頂上 :「結護加持解脫。」

[0186b26] 以此方便不為無礙

[0186b28] 用法本性加持自體思惟 菩提心金剛薩埵

[0186b29] 念誦以此所有真言行門法則圓滿

[0186c02] 前方便觀法 被服金剛甲冑祕密莊嚴金剛自性無能
音聲————必定阿耨多羅 菩提一切功德成就大日如來

[0186c07] 次復增上心修行殊勝事業 香華先令自身觀世音菩薩 如來自性前方便真言密印加持
法施讀誦大乘方廣經典諸天聽受說偈言

金剛頂經, 蓮華眼
同一, 無盡莊嚴
世導師, 諸法自在
名號, 本性加持。」

[0186c16] 觀自在種子

[0186c17]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ saḥ
    ()」

字門真實義, 諸法無染
音聲流出, 當作如是觀
身密, 所謂蓮華
, 分別

[0186c23] 觀自在真言

[0186c24]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ sa rva ta thā
    ()  ()
ga tā va ro ki ta ka ru ṇa ma ya
   ()   ()
ra ra ra hūṃ jaḥ svā hā
   () () 

[0187a01] 法界真言密印 讀誦經法制底曼荼羅 所為和敬相應 人事

[0187a04] 支持行乞檀越 所得供養本尊 諸佛乃至種種宿不淨
漿可以醉人

[0187a07] 食用 本尊隨意食法有餘乞求:「任持
安穩行道 滋味。」增減 然後觀法遍淨 金剛加持自身

[0187a13] 種子真言 十力

[0187a14]

[0187a16]
「 na maḥ sa rva bu ddhā bo dhi sa tva nāṃ oṃ
      ()
va laṃ da de te je ma le na svā hā
  ()   () 

[0187a20] 如是成就本尊瑜伽飯食訖已 成辦諸事真言供養 不空增加不動真言一遍受者
歡喜常隨行人護念

[0187a23] 真言

[0187a24]
「 na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ trā
   () () 怛囉()
ṭ a mo gha ca ṇḍa ma hā ro ṣa
()  ()   
ṇa spha ṭ ya hūṃ trā ma
() () ()  () 怛囉() 
ya trā ma ya hūṃ tra ṭ
() 怛囉()  () () 怛囉() () ()
hāṃ māṃ
 () 」

[0187b05] 休息禮拜諸佛懺悔

[0187b06] 淨心如是常業乃至誦讀經典

[0187b07] 後日分亦復如是初夜後夜 大乘無得