Da Piluzhena Jing Asheli Zhenshi Zhi Pin Zhong Asheli Zhu A Zi Guan Men 大毘盧遮那經阿闍梨真實智品中阿闍梨住阿字觀門

Narrated by Wei Jin

Colophon

第 18 冊 No. 863 大毘盧遮那經阿闍梨真實智品中阿闍梨住阿字觀門 唐 惟謹述 共 1 卷 Volume 18, No. 863 Da Piluzhena Jing Asheli Zhenshi Zhi Pin Zhong Asheli Zhu A Zi Guan Men Narrated by Wei Jin in the Tang in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Wei Jin, 《大毘盧遮那經阿闍梨真實智品中阿闍梨住阿字觀門》 'Da Piluzhena Jing Asheli Zhenshi Zhi Pin Zhong Asheli Zhu A Zi Guan Men,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 18, No. 863, Accessed 2016-09-28, http://tripitaka.cbeta.org/T18n0863.

Collection vocabulary analysis