Back to collection

Dari Rulai Jian Yin (Vairocana Sword Mudra) 大日如來劍印

Scroll 1

Click on any word to see more details.

大日如來劍印


[0195c25] 二手當心合掌 自心中有蓮華華中 a
() 金色印相 a ()一切 本來不生真言

[0196a01]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā naṃ a vi
  滿  () () () ()
ra hūṃ khaṃ
 () 

[0196a05] 真言加持自身五處 頂上一字 王印
合掌左右無名指小指中指第一 大指大指
甲頭頂輪王根本摩訶 所謂如來世尊

[0196a12] 頂輪王真言

[0196a13]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ
  滿  () (祈請一切孔雀陀羅尼) bhrūṃ ()」

[0196a16] 孔雀王印 二手 頂輪王真言
真言

[0196a20]
「 oṃ ma yu rā kra nte svā hā
  () 迦蘭() () 

[0196a22] 尋常一字頂輪王真言 真言句法阿闍梨 所以口傳瑜伽

[0196a25] 金剛解脫真言

[0196a26]
「 oṃ va jra mu kṣa muḥ
 () 乞叉() 

[0196a28] 葉衣觀世音菩薩真言

[0196a29]
「 oṃ pa lṇā ca va ri hūṃ pha ṭ
 ()   

[0196b01] 如來真言

[0196b02]
「 na mo a ṣṭa śī ti naṃ sa mya saṃ
 () ()   
bu ddhā ko ṭi nāṃ oṃ jñā na va
 () ()  () 
bhā se dhi ri dhi ri hūṃ
()   

[0196b08] 大悲隨心真言

[0196b09]
「 oṃ pa dma ṣa kra śaṃ kha ga dā
 () ()  ()
dhā rā ṇi ni la llā si dya
() [*]  () ()
si dya hūṃ
 () 

[0196b15] 多羅菩薩真言

[0196b16]
「 oṃ ta re tu ta re tu re re svā
 ()  ()   ()」

()

[0196b20] 如來袈裟真言

[0196b21]
「 oṃ ra kṣa sa rva bu ddhā dhi ṣṭi
[*] 乞叉()   ()
tā tma cī va ra svā hā
() ()  () 

[0196b25] 一字頂輪

[0196b25] 「 bhrūṃ ()」

[0196b26] 金剛延命真言

[0196b27]
「 oṃ va jra yu ṣe svā hā
 ()  () 

[0196c01] 金剛真言

[0196c02]
「 oṃ ṭuṃ va jra yuḥ
  () 

[0196c04] 金剛王真言

[0196c05]
「 oṃ ṭa ki hūṃ jjaḥ
  () 

[0196c07] 白傘蓋佛頂真言

[0196c08]
「 oṃ ma ma hūṃ dīḥ
  [*] 」

[0196c10] 毘盧遮那佛真言

[0196c11]
「 oṃ bhuḥ a vi ra hūṃ khaṃ
 ()  () 

[0196c13] 光聚佛頂真言

[0196c14]
「 oṃ kha kha kha hi kha hi hūṃ hūṃ jvā
     ()
la pra jvā la pra jvā
 () () () ()
la ti ṣṭa ti ṣṭa kṣṭrī
 ()  紇哩()
spha ṭ svā hā
 () 

[0196c22] 觀自在菩薩真言

[0196c23]
「 oṃ hrīḥ haḥ hūṃ pha ṭ
 紇哩  

[0196c25] 不空羂索心真言

[0196c26]
「 oṃ a mo gha pra ti ha ta hūṃ pha
  () ()   [0197a01] 虛空藏滿願真言

[0197a02]
「 oṃ sa rva ta thā ga tā mi pe ka va
   () [*] 
jra ra tna sa rva śā pa ri pū
 () ()  
ra ka jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ trāṃ
   

[0197a08] 虛空藏三昧耶真言

[0197a09]
「 oṃ va jra ra tna hūṃ
 () () 

[0197a11] 虛空藏真言

[0197a12]
「 oṃ ga ga na sa bha va va jra hoḥ oṃ
     
a hūṃ
 

[0197a16] 虛空藏真言

[0197a17]
「 oṃ va jra ra tno hāṃ
  () 

[0197a19] 文殊八字真言

[0197a20]
「 ā vi ra hūṃ kha ca raḥ dhaṃ
  ()  [*]

[0197a22] 文殊菩薩六字真言

[0197a23]
「 oṃ va ko da na maḥ
   

[0197a25] 孔雀真言

[0197a26]
「 na mo te ṭ ra ra svā hā
  (半音)  () ()」

[0197a28] 普賢菩薩

[0197a29]
「 oṃ sa ma ta bha dra svā hā
  () () () ()」

[0197b01] 真言

[0197b02]
「 oṃ a ṇḍa ri pa ṇḍa ri ṇḍa ga mā li
    ()  
ni hūṃ pha ṭ svā hā
  () 

[0197b06] 菩提心真言

[0197b07]
「 oṃ bo dhi ci ttā mu tpa da ya mi
    

[0197b09] [-+] 陀羅尼

[0197b10]
「 oṃ va jra ci tra sa ma ye hūṃ
 () 怛囉()  

[0197b12] 文殊師利菩薩陀羅尼

[0197b13]
「 na mo a ryā ma ju sri ya
 () ()  () 
bo dhi sa tvā ya ta dya thā
 ()  () 
ja ye ja ya la ve ja ya ma hā ma he
      
svā hā
() ()」

[0197b21] 祈雨頂輪加持真言

[0197b22]
「 oṃ
 () ()   () () 發吒

[0197b25] 金剛陀羅尼

[0197b26]
「 na maḥ stryi piṃ kā nāṃ
 (半音) ()  () ()
ta thā ga tā naṃ aṃ vi ra ji
  () () () () () 
vi ra ji ma hā ca kra va jra
 () ()  ()  ()
sa ta sa ta sa ra te sa ra te
   ()  () 
tra yi tra yi vi dha ma ni saṃ ḍhaṃ
怛囉 怛囉   () 
ja ni tra ma ti si ddhā gri
 () 怛囉() () ()  
ya ttraṃ svā hā
(十二) () () ()」

[0197c11] 懺悔滅罪真言

[0197c12]
「 oṃ sa rva pā pa tta hā na va jra
  ()  ()  ()
ya svā hā
 () ()」

[0197c16]

灌沐諸如來, 淨智功德莊嚴
五濁眾生, 如來淨法。」

[0197c19]

諸佛, 
猶如醫王, 如是。」

[0197c22] 佛眼二手合掌大拇指 中指第一兩眼 佛眼加持五處所謂
頂上真言

[0197c26]
「 na maḥ sa rva ta thā ga te bhyo
   ()  () ()
rha bhyaḥ sa myaḥ sa bu ddhe bhyaḥ
() () () ()   () ()
oṃ ru ru spha ru jvā
()  () () ()
la ti ṣṭa si ddha lo ca ni
 () () ()  ()  ()
sa rvā rtha sa ṭ ni svā hā
 ()  [*] () () ()」

[0198a08] 大日如來劍印

[0198a09] 二手當心合掌 大拇指 自心中有蓮華蓮華 a
金色印相 a () 本來不生真言

[0198a14]
「 na maḥ sa ma ta bu dā nāṃ a vi
 () 滿  () () () ()
ra hūṃ khaṃ
 () 

[0198a18] 真言加持自身五處 頂上

[0198a20] 軍荼利心真言清淨 真言

[0198a22]
「 oṃ a mṛ to hūṃ pha ṭ
 () () () (半音)」

[0198a24] 右手淨水加持便 清淨根本真言密印 二度
二度力度 以此根本真言 然後解衣隨意澡浴真言

[0198b01]
「 na mo ra tna tra yā ya na
 () () 怛囉() () 
maḥ śve ṇḍa ma hā va jra ṭro
 ()  () () ()
dha ya oṃ hu lu hu lu ti
() ()   () ()
ṣṭa ti ṣṭa va nta va nta ha
() () () 滿 滿 ()
na ha na a mṛ ti hūṃ pha ṭ
   () () (半音)
svā hā
() ()」

[0198b13] 澡浴三分須知次第前後 中分 皂莢淨手
中分洗手上分本經:「 寂然一心散亂 談話隱密思念男女
澡浴一心次第如法護持大小設有不如慈心善言教示。」如是 如法灌頂以此真言加持淨瓶
真言

[0198b24]
「 oṃ haḥ kha li li hūṃ pha ṭ
   () (半音)」

[0198b26] 加持真言二十一便 知法弟子加持滿一百八 無人以此掬水掬水加持真言
三度掬水如法加持
灌頂以前 三昧耶真言加持自身五處 軍荼利掬水加持
著衣清淨然後取著 伽陀間斷直至心想 清淨身心供養一切諸佛便入道
供養大教中說蘇悉地經金剛頂經 加持三業三業食噉語言
心中思惟饒益三業不淨以此陀羅尼正觀加持消除身語意清淨真言

[0198c15]
「 oṃ sva bhā va śu ddhā sa rva
 () () (詩律) () 
dha rmā sva bhā va śu ddhā haṃ
 () () () () 

[0198c19] 真言真言 意業一切清淨 瑜伽思惟一切諸法本性清淨虛妄
客塵煩惱迷失正理顛倒妄執 惡業入法界平等不思議了知 煩惱本來清淨陀羅尼不思議
一切諸佛神通加持相應應時 煩惱妄想清淨何以煩惱 無自性如夢本來清淨
正觀祕密加持一切惡業無不清淨 名為祕密澡浴二種 一者忿怒
真言真言一切穢惡不著 身心以此加持忿怒金剛毘那夜迦 得便忿怒真言

[0199a05]
「 oṃ kro dha na hūṃ jjaḥ
 ()  () ()」

[0199a07] 二者持誦人身清淨忽然不覺 自覺 身心不安灰水金銀
白瓷少許汲水以軍 加持二十一一百八 應時 真言
真言真言

[0199a14]
「 na mo ra tna tra yā ya na maḥ
 () () 怛囉 ()  
śca ṇḍa ma hā va jra kro
()   () ()
dha ya oṃ hu lu hu lu ti ṣṭa ti
()    () 
ṣṭa va ddhā va ddhā ha na ha na a
() 滿 滿   
mṛ ta hūṃ pha ṭ svā hā
() () (半音) () ()」

[0199a24] 佛部三昧耶止觀十度結印諸佛虛空 真言頂上真言

[0199a27]
「 oṃ ji na ji k svā hā
  (半音) () ()」

[0199a29] 蓮華部三昧耶佛部心印 結印一切 如來右邊觀自在菩薩眷屬
真言

[0199b04]
「 oṃ a ro li k svā hā
 () () (半音) () 

[0199b06] 金剛部三昧耶佛部心印一切如來 金剛手菩薩眷屬真言
真言

[0199b10]
「 oṃ va jra dhṛi k svā
 () 地力() (半音) ()[0199b14] 被甲護身握拳結印加持五處所謂名為五處護身


[0199b18]
「 oṃ bhuḥ jvā la hūṃ
 () () 

[0199b20] 一字頂輪王左右無名指 大指中指結印頂上左轉
三匝右轉三匝結護心所便 界方能破一切佛頂法事若一 天龍八部藥叉羅剎阿修羅迦樓羅緊那羅
毘那夜迦悉皆 真言

[0199b28]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ bhrūṃ
  滿  () () () ()
ba ndha svā hā
滿 () ()」

[0199c03] 閼伽真言

[0199c04]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ga ga na
  滿  () ()  
sa mā sa ma svā hā
 () () ()」

[0199c08] 二手, [*] 真言閼伽 沐浴聖眾普通供養

[0199c10]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ sa rva tha khaṃ
  滿    () 
u dga te spha ra he maṃ ga ga
 () ()  [*] 
naṃ kaṃ svā hā
 () 

[0199c16] 由此真言威力流出一切燈明雲海供養 如來聖眾觀想幢幡瓔珞 繒綵供養雲海無邊法界
誠實伽陀

功德, 如來加持
法界, 供養。」

[0199c22] 大慈十度作為 結印印心頂上 真言

[0199c25]
「 oṃ bu ddhā me trī va jra ra
  () () 
kṣa hāṃ svā hā
() () ()」

[0199c29] 佛眼二手合掌大拇指 中指第一兩眼 佛眼加持五處所謂
頂上真言

[0200a04]
「 na maḥ sa rva ta tha ga te bhyo
   ()  ()
rha bhyāḥ sa mya sa bu ddhe bhyāḥ
() () ()   () ()
oṃ ru ru spha ru jvā
()  () () ()
la ti ṣṭa si ddha lo ca ne sa
  [*] () ()  ()  ()
rva rtha sa dha ni svā hā
 ()  [*] () () 

[0200a14] 一字頂輪王合掌左右 小指中指 第一大指
大指甲頭頂輪王

摩訶, 所謂如來
, 世尊。」

[0200a21] 真言

[0200a22]
「 na maḥ sa ma ta bu ddhā nāṃ oṃ
  滿  () 
bhrūṃ
(祈請一切孔雀陀羅尼) ()」

[0200a26] 孔雀王印二手 真言 頂輪王真言
真言

[0200b01]
「 oṃ ma yu rā kraṃ te svā hā
  () 迦蘭() () 

[0200b03] 尋常一字頂輪王真言 真言句法阿闍梨 所以口傳傳授瑜伽

[0200b06] 祈雨亢旱祈請露地除去瓦礫穢物張設 一方七寶
水池龍王龍宮中有釋迦 如來說法觀自在菩薩 金剛手菩薩侍衛三千
世界輪蓋龍王難陀跋難陀 龍王四方瞿摩夷龍王東方龍王一身眷屬
南方龍王一身眷屬西方龍王一身 眷屬圍繞北方龍王
眷屬圍繞靉靆 半身以下蛇形半身 以上菩薩合掌四角
四清飲食 青色布列供養燒香青色道場 用物青色祈雨若是出家苾芻
律儀若是八戒作法 每日香湯沐浴青衣西 三密加持
自身》,一切 有情大慈悲志誠一切佛菩薩加持晝夜虔誠》。乃至
更替讀誦間斷亢旱如是 依法》,一日乃至 降雨
大海作法轉讀 發願讀經所生功德迴向 苦難無上菩提一切有情
所居

[0200c08] 「()()」

[0200c09] 金剛解脫真言

[0200c10]
「 oṃ va jra mu kṣa muḥ
  乞叉() 

[0200c12] 葉衣觀世音菩薩真言

[0200c13]
「 oṃ pa lṇa ca va ri hūṃ pha ṭ
 ()   

[0200c15] 如來真言

[0200c16]
「 na mo a ṣṭā śī ti nāṃ sa mya
 () ()   
sa bu ddhā ku ṭi nāṃ oṃ jñā na
 () ()  () 
va bhā sa dhi ri hūṃ
 ()  

[0200c22] 大悲隨心真言

[0200c23]
「 oṃ pa dma ca kra śaṃ kha ga dā
 () ()  ()
dhā rā ṇi ni la ghṇi si dya
() [*]  () ()
si dya hūṃ
 

[0200c29] 無量壽如來心真言

[0201a01]
「 oṃ a mṛ ta te je ha ra hūṃ
  ()   

[0201a03] 多羅菩薩真言

[0201a04]
「 oṃ tā re tu tā re tu re svā
 ()  ()  ()

()」

[0201a08] 如來袈裟真言

[0201a09]
「 oṃ ra kṣa sa rva bu ddhā dhi ṣṭi
[*] 乞叉()   ()
ta tma ci va ra svā hā
() ()  () 

[0201a13] 《大日經念誦行法

稽首無礙智, 密教意生
蘇多羅, 隨行
真言菩薩, 平等
語密身密