Back to collection

Sutra of the Correct Inclusion in the Great Vehicle of Present Awakening of all the Tathagatas of the Diamond Pinnacle, the Great King of Teachings 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經

Scroll 2

Click on any word to see more details.

金剛頂一切如來真實大乘 大教王經
三藏沙門 不空 

金剛界毘盧遮那一切如來祕密 心地真言羯磨部第二

稽首薄伽梵 大毘盧遮那
自在王 演說金剛界
羯磨 印契真言
供養諸如來 羯磨
修習 諦觀心月
羯磨 金剛拳
等引 金剛拳
握力 安於
 
施願 
相背 彈指
 施無畏
如來

[0317b06] 真言

[0317b07] () 嚩日囉 ()

[0317b08] () () ()

[0317b09] () 囉怛曩 () 三婆嚩 [*] ()

[0317b10] () () () 紇哩 ()

[0317b11] ()

羯磨 波羅蜜
佛印 真言

[0317b14] 真言

[0317b15] () () ()

[0317b16] () 囉怛曩 () () [*] ()

[0317b17] () () () 紇哩 ()

[0317b18] () () ()

十六 羯磨
 
 
 當心彈指
 日輪
 
 左手
右手 
 
 旋舞兩頰
金剛 被甲
 相合
十六大士 內外供養
及於 印相
 低頭
 
相合 
 旋轉
金剛 燒香
以降三世 四攝
向下 
 
 
二度便 搖動

[0317c14] 真言

[0317c15] () 嚩日囉 () ()

[0317c16] () 嚩日囉 () [*]

[0317c17] () 嚩日囉 () (入聲)

[0317c18] () 嚩日囉 () 娑度

[0317c19] () 嚩日囉 () 囉怛曩 ()

[0317c20] () 嚩日囉 () ()

[0317c21] () 嚩日囉 () ()

[0317c22] () 嚩日囉 () (入聲)

[0317c23] () 嚩日囉 () 達磨紇哩 ()

[0317c24] () 嚩日囉 () 乞叉 ()

[0317c25] () 嚩日囉 () [*] ()

[0317c26] () 嚩日囉 ()

[0317c27] () 嚩日囉 () 羯磨

[0317c28] () 嚩日囉 () [*] 乞叉 ()

[0317c29] () 嚩日囉 () 乞叉 ()

[0318a01] () 嚩日囉 ()

[0318a02] () 嚩日囉 ()

[0318a03] () 嚩日囉 () 摩利怛囉 () ()

[0318a04] () 嚩日囉 () (入聲)

[0318a05] () 嚩日囉 () () () () ()

[0318a07] () 嚩日囉 ()

[0318a08] () 嚩日囉 () ()

[0318a09] () 嚩日囉 ()

[0318a10] () 嚩日囉 ()

[0318a11] () 嚩日囉 () [*]

[0318a12] () 嚩日囉 ()

[0318a13] () 嚩日囉 () () ()

[0318a14] () 嚩日囉 () 吠舍 (入聲)

 四面
真言 安立賢劫

[0318a17] 真言

[0318a18] () ()

賢劫如來 十六大名
彌勒 不空
一切惡趣 一切
香象勇猛 虛空藏
無量光月光 賢護光網
金剛藏 無盡
普賢大光 上首
最初阿字 a
十六 金剛智種子
聖天儀軌 安立
空行 
悉地 次第應當

[0318b02] 真言

[0318b03] () () () ()

[0318b04] () 阿目佉 () () ()

[0318b05] () 薩嚩 ()

[0318b06] () () () ()

[0318b07] () () ()

[0318b08] () 阿迦 () () ()

[0318b09] () () () ()

[0318b10] () () 婆娑 () ()

[0318b11] () () 嚩日囉 () () 婆娑 () ()

[0318b13] () () () ()

[0318b14] () () [*] () () ()

[0318b15] () 嚩日囉 () () () ()

[0318b16] () 乞叉 () () ()

[0318b17] () 滿 () () ()

金剛界毘盧遮那一切如來祕密 心地真言三昧耶第三

爾時薄伽梵 大毘盧遮那
自在王 演說金剛界
三昧儀軌 三昧耶
金剛 合金
便金剛 
 
 
合於 
五佛

[0318b29] 真言

[0318c01] 嚩日囉 () () (去聲)

[0318c02] 嚩日囉 () ()

[0318c03] 嚩日囉 () () [*] ()

[0318c04] 嚩日囉 () ()

三昧耶 波羅蜜
 真言

[0318c07] 真言

[0318c08] 嚩日囉 () ()

[0318c09] 嚩日囉 ()

[0318c10] 嚩日囉 () 紇哩 ()

[0318c11] ()

十六 供養四攝
三昧耶印契 
 金剛
 便
不解彈指 
 旋轉
 
不易印相 
 
 
 
 
六度 
當心 慧開
 小根
 
 
旋舞 
 
 
虎口 
 
真言

[0319a06] 真言

[0319a07] 三摩 () () 娑度娑度 素摩 () ()
 ()  薩嚩 沒馱  () () ()
[*] () () () 乞叉 () 薩嚩悉地  (
) 怛囉 () () [*] ( ) () [*]
() (入聲) [*] ()  (入聲)

金剛界毘盧遮那一切如來祕密 心地真言供養第四

敬禮毘盧 自在王
演說供養 供養諸如來
供養 金剛
印相 遍照尊
羯磨

[0319a25] 真言

[0319a26] () 薩嚩 () 嚩日囉 () () () ()
() () () 三摩 ()

[0319a28] 金剛薩埵羯磨 

[0319a29] () 薩嚩 () 嚩日囉 () () () ()
() () 三摩 () ()

[0319b02] 金剛羯磨 施願

[0319b03] () 薩嚩 () 嚩日囉 () 囉怛曩 () () ()
() () 三摩 () ()

[0319b05] 金剛羯磨 法定

[0319b06] () 薩嚩 () 嚩日囉 () () () ()
() () 三摩 () ()

[0319b08] 金剛羯磨 最上

[0319b09] () 薩嚩 () 嚩日囉 () () () ()
() () 三摩 () ()

[0319b11] 金剛密語 十六

[0319b12] () 薩嚩 () 薩嚩 () [*] ( ) ()
() () () () () ()

[0319b15] 密語

[0319b16] () 薩嚩 () 薩嚩 () [*] ( ) () 娑度
() () () () () () ()

[0319b19] 密語

[0319b20] () 曩莫薩嚩 () () ( ) () () 嚩日囉
() () ()

[0319b22] 旋轉日輪密語

[0319b23] () 曩莫薩嚩 () () () () ()
() () () () () () () ()

[0319b26] 解散密語

[0319b27] () 曩莫薩嚩 () () () () ()
[*] () () 嚩日囉 () ()

[0319c01] 密語

[0319c02] () 薩嚩 () 嚩日囉 () () () 三摩地 ()
() () () () () 紇哩 ()

[0319c05] 密語

[0319c06] () 薩嚩 () () () () [*]
[**] () () () ()

[0319c09] 密語

[0319c10] () 薩嚩 () () 乞叉 () ()
() () 薩嚩素怛覽 () () () () () 薩嚩 ()

[0319c13] 密語

[0319c14] () 薩嚩 () () 沒馱 () () ()
嚩日囉 () ()

[0319c17] 頂上密語

[0319c18] () 薩嚩 () () () () ()
() () (入聲 ) ()

[0319c21] 密語

[0319c22] () 薩嚩 () () () () ()
() () () ()

[0319c25] 跨上密語

[0319c26] () 薩嚩 () 路迦 () () () ()
() () ()

[0319c28] 密語

[0319c29] () 薩嚩 () () () () ()
() () ()

散華 觀察十方
勸請 諸佛轉法輪
應作 
及於十方 人天意生
水陸所有 十方
一切薩埵 眷屬
諸天 供養
一切諸如來 事業

[0320a10] 密語

[0320a11] () 薩嚩 () () () () ()
() () 三摩 ()

燒香 思惟
人天本體 和合變易
如來羯磨 奉獻

[0320a16] 密語

[0320a17] () 薩嚩 () () () () ()
() 三摩 ()

 思惟
人天本體 差別光明
事業 奉獻

[0320a22] 密語

[0320a23] () 薩嚩 () () () () ()
() 三摩 ()

三昧耶 應作如是
 寶山
地中 供養
如來羯磨 奉獻
密語

[0320b01] 密言

[0320b02] () 薩嚩 () [*] () 囉怛曩 ( ) (去聲)
() () () () 三摩 ()

嬉戲 應作思惟
人天所有 種種戲弄
玩笑妓樂 供養
事業 奉獻
小根 

[0320b10] 密語

[0320b11] () 薩嚩 () () () () ()
() () () () 三摩 ()

薩埵三昧耶 應作思惟
如是 種種
資具 供養
事業 奉獻
祕密

[0320b19] 密言

[0320b20] () 薩嚩 () () 三摩地 () ()
() () () () 三摩 ()

羯磨三昧耶 思惟
虛空藏 所有諸如來
承事 一一
己身 親近侍奉
密語

[0320b29] 真言

[0320c01] 薩嚩 () [*] () () () ()
() 三摩

達磨三昧耶 思惟
即此 諸菩薩
得法實性 平等無有
無有 密言

[0320c07] 密語

[0320c08] () 薩嚩 () [*] () () ()
() () 三摩

寶幢三昧耶 應觀生死
一切眾生 苦惱
哀愍 救護
菩提心 未度者
 涅槃
種種 滿足
思惟 密言

[0320c18] 密語

[0320c19] () 薩嚩 () () ( ) () ()
() () 三摩

 三昧耶塗香
思惟 一切眾生
三業不善 悉皆遠離
一切善法 悉皆成就
密言

[0320c27] 密語

[0320c28] () 薩嚩 () () () ()
() () () 三摩

羯磨 應作
一切眾生 慈心惱害
遠離怖畏 歡喜
諸相莊嚴 甚深法藏
真言

[0321a07] 密語

[0321a08] () 薩嚩 () () () ()
() () () () 三摩

精進 三昧耶甲冑
思惟 一切眾生
菩薩行者 堅固甲冑

[0321a14] 密語

[0321a15] () 薩嚩 () () () ()
() () () () 三摩

三摩地 羯磨
應作思惟 一切眾生
調伏煩惱 隨煩惱
甚深禪定 密語

[0321a22] 密語

[0321a23] () 薩嚩 () () () () ()
() () () 三摩

遍照尊 羯磨
思惟 一切眾生
成就 世間出世間
智慧成就 真實
煩惱障 辯才無畏
佛法 密語

[0321b03] 密語

[0321b04] () 薩嚩 () () () () 嚩囉拏 ()
() () () () () () ()
三摩

三摩地 印契
外相 
安於 應作思惟
證法真實性 空無
諸法如是 密言

[0321b13] 密語

[0321b14] () 薩嚩 () (上聲) () () ()
() () () 三摩

 思惟
金剛 
語言 一切眾生
悉皆 祕密

[0321b21] 密言

[0321b22] () 薩嚩 () () [*] () ()
() () () 三摩

如是作佛事 念誦
眾會眷屬圍繞 圓寂
金剛三昧 金剛
金剛薩埵 

[0321b29] 真言

[0321c01] () 嚩日囉 () () 三摩 () () 嚩日囉 ()
() () () () () () () (
) () () ()