Back to collection

Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

Scroll 3

Click on any word to see more details.

佛說一切如來真實大乘現證 三昧大教王經卷第三
西天譯經三藏朝奉大夫祿 傳法大師賜紫沙門施護 

金剛界曼拏羅廣大儀軌第一

[0346b09] 爾時世尊妙吉祥大菩薩三昧出生 加持金剛三摩地一切如來大智慧 一切如來自心大明

[0346b12] 嚩日囉 () () (二合一)

[0346b13] 一切如來如是持金剛 大慧出現入世大毘盧 如來合為一體出現金剛
然後金剛相中一切世界 極微塵量等如來一切如來大智慧 一切神通一切世界
妙吉祥金剛薩埵三摩地堅牢 合為一體出生妙吉祥大菩薩住世 毘盧遮那如來

一切大覺尊 名為妙音
無色 是故音聲

[0346b24] 妙吉祥大菩薩世尊心下一切 如來月輪如理請教

[0346b26] 爾時世尊一切如來大智慧金剛三摩 一切如來結使三昧無餘 有情獲利一切
快樂乃至一切如來隨順音聲大慧圓滿 最上悉地金剛授與妙吉祥大菩薩 雙手諸如來即為名號金剛 金剛慧灌頂法灌頂

[0346c04] 爾時金剛菩薩摩訶薩金剛 一切如來

一切大覺尊 般若波羅蜜多
一切怨敵 滅除一切

[0346c08] 爾時世尊平等心轉法輪大菩薩 出生加持金剛三摩地一切如來 三昧一切如來自心

[0346c12] 嚩日囉 () () (一句)

[0346c13] 一切如來如是持金剛 金剛界曼拏羅一切如來曼拏羅出現入世大毘盧遮那如來
一體出現金剛輪相然後 金剛輪相一切世界極微塵量等 如來平等心妙法一切
神通一切世界 等心轉法輪金剛薩埵三摩地堅牢 合為一體出生平等心轉法輪大菩薩
住世大毘盧遮那如來

金剛 金剛最上
發起平等心 無上妙法

[0346c25] 平等心轉法輪大菩薩世尊 一切如來月輪如理請教

[0346c28] 爾時世尊一切如來大輪金剛三摩地一切如來曼拏羅三昧無餘 有情不退轉利益
一切快樂乃至一切如來轉正法輪 最上悉地勝妙金剛授與 等心轉法輪大菩薩雙手諸如來
名號金剛金剛灌頂

[0347a07] 爾時金剛菩薩摩訶薩金剛安立 一切如來不退轉

一切大覺尊 一切諸法清淨
金剛不退轉 名為菩提場

[0347a11] 爾時世尊無言大菩薩三昧出生 持金剛三摩地一切如來自心 大明

[0347a14] 嚩日囉 () () (一句)

[0347a15] 一切如來如是金剛手一切如來法文出現入世 毘盧遮那如來合為一體出現金剛
念誦然後金剛念誦 一切世界極微塵量等如來一切 如來法光一切神通一切
世界自性金剛薩埵 堅牢合為一體出生無言大菩薩 住世大毘盧遮那如來

自然祕密 祕密
如理宣說正法 語言戲論

[0347a26] 無言大菩薩世尊心下一切 月輪如理請教

[0347a28] 爾時世尊一切如來祕密金剛三摩 一切如來念誦三昧無餘 有情獲得語密成就一切
快樂乃至一切如來祕密最上悉地金剛念誦授與無言大菩薩雙手 諸如來即為名號金剛金剛 灌頂灌頂

[0347b06] 爾時金剛菩薩摩訶薩金剛念誦一切如來談論

一切大覺尊 名為金剛念誦
一切佛如來 速成大明

[0347b10] 金剛大法一切如來 如來隨轉戲論一切如來大智 大士

[0347b13] 爾時世尊一切如來業大菩薩三昧出生羯磨加持金剛三摩地一切如來 羯磨三昧一切如來自心

[0347b17] 嚩日囉 () (二合一)

[0347b18] 一切如來一切羯磨平等 金剛薩埵三摩地通達如是 持金剛一切如來羯磨光明出現
以是光明遍照一切世界一切如來 羯磨一切如來羯磨 世尊大毘盧遮那如來合為一體
羯磨金剛周遍一切虛空界 然後羯磨金剛一切 極微塵量等如來一切事業
一切神通一切世界 一切如來無邊事業金剛薩埵三摩地堅牢合為一體出生一切如來業大
菩薩身住世大毘盧遮那如來

諸佛不空 一切事業
功用心作佛事 金剛

[0347c05] 一切如來業大菩薩身世尊心下一切如來月輪如理請教

[0347c07] 爾時世尊一切如來不空金剛三摩地一切如來供養無量不空一切事業 儀軌無餘有情一切
成就一切快樂乃至一切 金剛事業神境智通最上悉地殊勝 羯磨金剛杵一切羯磨轉輪一切
金剛羯磨灌頂授與一切如來金剛 大菩薩雙手諸如來即為名號 金剛灌頂灌頂

[0347c16] 爾時金剛菩薩摩訶薩羯磨 自心安立一切如來

一切大覺尊 最上
 

[0347c21] 爾時世尊精進大菩薩三昧 羯磨加持金剛三摩地一切如來 三昧一切如來自心大明

[0347c25] 嚩日囉 () (下同) (一句)

[0347c26] 一切如來如是金剛手堅固甲冑出現入世大毘盧 遮那如來合為一體出生金剛
然後金剛甲冑 一切世界極微塵量等如來一切如來 善護廣大儀軌事業一切神通
精進金剛薩埵 堅牢合為一體出生 大菩薩住世大毘盧遮那如來

精進 堅固堅固
堅固性無身 金剛身

[0348a09] 精進大菩薩世尊心下 一切如來月輪如理請教

[0348a11] 爾時世尊一切如來堅固金剛三摩地一切如來精進波羅蜜三昧 有情救拔利益獲得快樂
乃至一切如來金剛身最上悉地殊勝 金剛甲冑授與精進大菩薩 雙手諸如來即為名號金剛金剛灌頂灌頂

[0348a18] 爾時金剛菩薩摩訶薩金剛甲冑一切如來被甲

一切大覺尊 最上大慈甲冑
堅固精進護身 名為大慈

[0348a22] 爾時世尊大菩薩三昧出生 加持金剛三摩地一切如來方便 一切如來自心大明

[0348a25] 嚩日囉 () 藥叉 (一句)

[0348a26] 一切如來如是持金剛 金剛出現入世 毘盧遮那如來合為一體出生金剛
然後金剛牙 世界極微塵量等如來一切如來 調伏一切神通
金剛薩埵三摩地堅牢 合為一體出生大菩薩住世 毘盧遮那如來

大方便 諸佛
眾生寂靜 暴怒

[0348b08] 大菩薩世尊心下一切 如來月輪如理請教

[0348b10] 爾時世尊一切如來忿金剛三摩地一切如來調調三昧無餘 大無畏獲得快樂乃至
一切如來大方便神境智通最上悉地殊勝 金剛授與大菩薩 雙手諸如來即為名號金剛暴怒金剛暴怒灌頂灌頂

[0348b17] 爾時金剛暴怒菩薩摩訶薩金剛 一切如來恐怖

一切大覺尊 調一切調
大利金剛牙 大悲方便心所生

[0348b22] 爾時世尊一切如來大菩薩三昧 羯磨加持金剛三摩地一切如來 金剛三昧一切如來自心
大明

[0348b26] 嚩日囉 () (一句)

[0348b27] 一切如來如是持金剛 一切如來一切出現 世尊大毘盧遮那如來合為一體
金剛然後金剛 一切世界極微塵量等如來一切 世界一切如來一切如來神通
一切如來金剛 薩埵三摩地堅牢合為一體出生一切 如來拳大菩薩住世大毘盧遮那如來

堅固 三昧堅固
一切成就 解脫

[0348c10] 一切如來大菩薩世尊心下 一切如來月輪如理請教

[0348c12] 爾時世尊一切如來三昧金剛三摩 一切如來三昧無餘 獲得一切如來賢聖加持一切
一切快樂乃至一切如來 智印最上悉地殊勝金剛 授與一切如來大菩薩雙手
諸如來即為名號金剛拳金剛拳灌頂 灌頂

[0348c20] 爾時金剛拳菩薩摩訶薩金剛 如來

一切大覺尊 祕密堅固
一切速成 金剛大三

[0348c24] 一切如來供養廣大羯磨儀軌精進 甲冑一切如來大方便一切一切 如來羯磨大士

[0348c27] 爾時世尊阿閦如來世尊大毘盧遮那 一切如來一切如來金剛 三昧出生金剛加持
一切如來金剛三昧一切如來 自心大明

[0349a03] 薩埵嚩 (二合一)

[0349a04] 一切如來種種金剛光明 持金剛於是金剛光明一切 極微塵量等如來一切如來金剛
智印一體出現周遍 一切世界金剛世尊大毘盧 如來月輪如理

一切正覺 薩埵金剛堅固
堅固性無身 是故金剛身出現

[0349a12] 爾時世尊寶生如來世尊大毘盧遮那 一切如來波羅蜜多三昧出生金剛加持三摩地金剛三昧
自心大明

[0349a16] () (二合一)

[0349a17] 一切如來大寶光明 金剛於是寶光一切世界極微塵 量等如來一切如來
出現周遍一切世界金剛 世尊大毘盧遮那如來月輪如理

一切正覺 名為金剛
一切一切 灌頂堅固

[0349a25] 爾時世尊觀自在王如來世尊大毘盧 如來一切如來波羅蜜多 三昧出生金剛加持三摩地大法三昧
自心大明

[0349a29] () (二合一)

[0349b01] 一切如來蓮華光明 金剛於是蓮華光明一切世界極微 量等如來一切如來
一體出現周遍一切世界金剛 蓮華世尊大毘盧遮那如來月輪如理

一切正覺 大法金剛清淨
自性清淨 無垢

佛說一切如來真實大乘現證三昧大教王 經卷第三

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0882 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary