Back to collection

Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

Scroll 11

Click on any word to see more details.

佛說一切如來真實大乘現證 三昧大教王經卷第十一
西天譯經三藏朝奉大夫祿 傳法大師賜紫沙門施護 

降三世曼拏羅廣大儀軌第六

[0376c14] 復次宣說

注意 依法應用金剛
分量 三昧
薩埵 所謂金剛手
青蓮 金剛
外出威猛 復現忿怒喜笑
金剛善妙 大光
威勢 大自在天
 摩天

[0376c23] 根本

[0376c24] ()

金剛手四面 金剛忿怒尊
大光 忿怒可畏

[0376c27] 四大

[0376c28] ()

[0376c29] () 嚩日囉 () 薩埵 () () 發吒 (半音一句)

[0377a01] () 嚩日囉 () () () () ()
() 發吒 (半音一句)

[0377a03] () 嚩日囉 () () () () () 發吒
(半音一句)

[0377a05] () 嚩日囉 () () () () () ()
發吒 (半音一句)

金剛漸進 第二壇場
金剛灌頂 忿怒圍繞

[0377a09] 四大

[0377a10] 怛囉 (二合一)

[0377a11] () 嚩日囉 () () 俱胝 () (一句) () 發吒
(半音)

[0377a13] () 嚩日囉 () () () () () ()
() (一句) () () () 發吒 (半音)

[0377a16] () 嚩日囉 () () () () () 發吒 (半音一句)

[0377a18] () 嚩日囉 () () () () () 發吒
(半音一句)

金剛漸進 西第三壇場
金剛 忿怒大士圍繞

[0377a22] 四大

[0377a23] 紇哩 (二合一)

[0377a24] () 嚩日囉 () () () () (一句)
() () 發吒 (半音)

[0377a26] () 嚩日囉 () () () () () 發吒
(半音一句)

[0377b01] () 嚩日囉 () () () () ()
() () () 發吒 (半音)

[0377b04] () 嚩日囉 () () () () 發吒 (半音一句)

金剛漸進 第四壇場
金剛 金剛忿怒圍繞

[0377b08] 四大

[0377b09]

[0377b10] () 嚩日囉 () (二合一)

[0377b11] () 嚩日囉 () () (一句) (下同) () 發吒
(半音)

[0377b13] () 嚩日囉 () 藥叉 () (一句) () () ()
發吒 (半音)

[0377b15] [*] 嚩日囉 () () (二合一) () 三摩 ()
發吒 (半音)

復次 其所依次
金剛界法 祕密供養

[0377b19] 四大

[0377b20] () 嚩日囉 () () (一句) () () 發吒 (半音)

[0377b22] () 嚩日囉 () () (一句) () 發吒 (半音)

[0377b24] () 嚩日囉 () () (一句) () () 發吒 (半音 )

[0377b26] () 嚩日囉 () () (一句) () () () 發吒
(半音)

金剛 壇場
其外 供養賢聖

[0377c03] 等心

[0377c04] () 嚩日囉 () () () () () ()
() 發吒 (半音一句)

[0377c06] () 嚩日囉 () () () () () 三摩
() () 發吒 (半音一句)

[0377c08] () 嚩日囉 () () () () () 三摩 ()
() 發吒 (半音一句)

[0377c10] () 嚩日囉 () () () () ()
() 發吒 (半音一句)

金剛四明 依法四門
施設壇場 外金剛部

[0377c14] 等心

[0377c15] () () () () () ()
(一句) () 三摩 () () [*] ()

[0377c17] () 嚩日囉 () () () () (一句) ()
() () 三摩 () () () ()

[0377c19] () 嚩日囉 () () () () (一句) 滿滿
() 三摩 () () ()

[0377c21] () 嚩日囉 () () (一句) () () ()
() () () 三摩 () () ()

[0377c23] 復次宣說降三世 (三界最勝) 曼拏羅儀軌 廣大法用所謂金剛阿闍梨金剛
忿怒曼拏羅如是 一切如來世尊如來忿怒敬愛 調伏調伏攝受攝受
世尊云何所行 金剛忿怒 安於自心金剛事業
三昧印然後一切如來威神 祕密供養

[0378a07] 復次宣說金剛弟子曼拏羅儀軌 阿闍梨金剛忿怒令弟大明

[0378a10] () () () 嚩日囉 () 三摩 () (一句)

[0378a11] 然後引入 大明

[0378a13] () 嚩日囉 () 三摩 () () (一句)

[0378a14] 然後金剛三昧印 出生大明

[0378a16] 嚩日囉 () 吠舍 (一句)

[0378a17] 由此一切如來 加持瞬息了知過去未來 不為隱身不能
如是降三世相應調伏 攝受一切有情所有金剛手菩薩摩訶薩 事業常作成就然後
大明 一切曼拏羅弟子曼拏羅滅除一切善能降伏三世
降三世法相所有大自在天一切 鉤召警悟敬愛調伏一切如來神力加持金剛手菩薩摩訶薩
常時金剛手成就法金剛 灌頂灌頂金剛 大明

[0378b03] () 嚩日囉 () () 嚩日囉 () () () (一句)

[0378b05] 然後金剛灌頂大明

[0378b06] () 嚩日囉 () () () () () ()
() (一句) () 嚩日囉 () () ()

[0378b08] 所有相應和合 大智出生

金剛影像 安於
金剛忿怒法相 一切世間警悟
金剛寶相置於 亦復
金剛忿怒法相 一切有情敬愛
金剛蓮華安於 具有大光
金剛忿怒法相 一切有情調伏
金剛杵 具有大光
金剛忿怒法相 一切世間衛護

[0378b18] 復次宣說智印

[0378b19] () 薩埵嚩日囉 () () () 吠舍 (一句)

[0378b20] () () 嚩日囉 () () 怛囉 (二合一)

[0378b21] () () 嚩日囉 () () 發吒 (半音一句)

[0378b22] [*] () 嚩日囉 () () (一句)

[0378b23] 復次宣說鉤召天等

金剛 吽字手心
動搖忿怒 鉤召諸天最勝
金剛 自足
出生 決定鉤召諸天
金剛 出生
動搖 母天
金剛 
作用依法 鉤召最勝

[0378c03] 大明

[0378c04] () 嚩日囉 () () () () () ()
發吒 (半音一句)

[0378c06] () 嚩日囉 () () [*] () () ()
() () () 發吒 (半音一句)

[0378c08] () 嚩日囉 () () () () ()
() 發吒 (半音一句)

[0378c10] () 嚩日囉 () () () () () ()
() () () 嚩日囉 () 三摩 三摩 () () 發吒 (半音)

[0378c13] 復次教授

金剛平穩 金剛警悟法相
吽字剎那 一切世間警悟
金剛語言正語 吽字和合
諸佛世尊 決定一切
金剛忿怒和合 金剛忿怒最勝
金剛吽字法相應 世間能破
甲冑 自若他人
大甲法相 一切世間衛護

[0378c22] 大明

[0378c23] () 嚩日囉 () () () () 吠舍 () (一句)

[0378c25] () 嚩日囉 () () () ( ) ()
() (一句) 嚩日囉 () () 發吒 (半音)

[0379a01] () 嚩日囉 () () () () (一句)
() () () () () () () () () 嚩日囉
() 三摩 () 發吒 (半音)

[0379a04] () () () 嚩日囉 () (一句) ()
() 發吒 (半音)

[0379a06] 復次教授一切有情

金剛忿怒法和 應身相合
金剛吽字 決定一切
言論語言 發吒
發現忿怒 金剛杵現前
金剛普遍 金剛忿怒等持
有情 
意中 金剛心諦觀
一切吽字明 智印現前
有情調伏 發意即為
現前現前 一切事業成就

[0379a17] 大明

[0379a18] () (一句)

[0379a19] () [*] (一句)

[0379a20] () (一句)

[0379a21] () [*] (一句)

[0379a22] 一一羯磨印明相應

[0379a23] 復次教授祕密忿怒

一切身分相合 吽字相應依法
蓮華金剛杵相合 
相合依法 吽字相應法
蓮華金剛杵相合 相向
吽字相應法 樂受
蓮華金剛杵相合 苦樂平等
吽字相應法 一切身分
蓮華金剛杵合時 身分相合

[0379b04] 等心

[0379b05] () (一句)

[0379b06] () [*] (一句)

[0379b07] () (一句)

[0379b08] () [*] (一句)

[0379b09] 復次教授降三世曼拏羅三昧真實大印

金剛界法相應 念佛三昧成就
有情利益 決定成佛
大自在天 依法
其所修習 薩埵成就
如是密印中間 降伏三世
速得成就最上 降三世無異
熾盛曼拏羅中間 圖畫修習
金剛 薩埵印契
羯磨 金剛羯磨最上
念佛三昧成就 成佛
降三世大印 降三世
金剛壽命所行 降三世相等無異
金剛灌頂最上 世間一切法自在
羯磨金剛大忿怒 金剛事業
薩埵忿怒堅固 忿怒
忿怒 善哉忿怒歡喜
顰眉調伏一切 日輪忿怒光明
寶幢忿怒 大笑忿怒
妙法忿怒非法 金剛利劍一切
正因忿怒 密語忿怒
羯磨忿怒作業 金剛衛護
忿怒 忿怒成就

[0379c03] 復次宣說金剛三昧儀軌

金剛出生 名為三昧
 忿怒最上
相合金剛 小指二相
如期 降三世大印
不著 
中指蓮華 中指
金剛 二指
 當作彈指
顰眉 日輪
次復頂上 指向
指甲 
中指輪相 金剛
中指金剛 
 金剛拳
金剛嬉戲相合 如是吽字攝
諸法皆然 吽字相應

[0379c20] 復次宣說金剛三昧

吽字所謂金剛 怛囉金剛藏
紇哩金剛 金剛羯磨

[0379c23] 復次法印次第如是所謂

[0379c24] ()

[0379c25] ()

[0379c26] (一句)

[0379c27]

[0379c28]

[0379c29] ()

[0380a01] ()

[0380a02]

[0380a03] (半音二合一)

[0380a04] ()

[0380a05] ()

[0380a06] (二合一)

[0380a07] (二合一)

[0380a08]

[0380a09] (二合一)

[0380a10]

[0380a11] 法印即是金剛忿怒聖眾成就

[0380a12] 復次宣說金剛三昧羯磨

忿怒拳 金剛高舉相應
所有羯磨印次 金剛部中說
印相 左右羯磨
處處依法安置 和合

[0380a17] 所謂一切廣大儀軌

佛說一切如來真實大乘現證三昧大教王 經卷第十一

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0882 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary