Back to collection

Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

Scroll 14

Click on any word to see more details.

佛說一切如來真實大乘現證 三昧大教王經卷第十四
西天譯經三藏朝奉大夫祿 傳法大師賜紫沙門施護 

金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌第九

[0387a11] 復次教授息災

 攝心護摩
金剛忿怒法相 胡麻
護摩 依法舉火
粳米作法 定於舍得增益
 行人作法
吉祥草珊瑚 壽命
護摩 依法舉火
珊瑚 衛護

[0387a20] 護摩大明

[0387a21] () () () 嚩日囉 () () (一句)

[0387a23] () 嚩日囉 () () () () (一句)

[0387a24] () 嚩日囉 () () () (一句)

[0387a25] () () 嚩日囉 () () ( )

屈曲 
金剛忿怒等持 護摩鉤召
護摩 忿怒
赤色 世間敬愛
依法 忿怒舉火
 金剛
護摩 攝心舉火
苦味 剎那

[0387b06] 大明

[0387b07] () 嚩日囉 () () () (一句)

[0387b08] () 嚩日囉 () () () (一句)

[0387b09] () 嚩日囉 () 滿 () (一句)

[0387b10] () () () () () (一句)

依法 忿怒舉火
護摩 最上敬愛
護摩 攝心
 
依法應用 忿怒
曠野無形 隱身
以前依法 攝心舉火
空中行列 空中

[0387b19] 大明

[0387b20] () 嚩日囉 () () () (一句)

[0387b21] () () () 嚩日囉 () () (一句)

[0387b22] () () 嚩日囉 () () (一句)

[0387b23] () 嚩日囉 () () () () (一句)

苦味堅勁 攝心
忿怒金剛 金剛教令
以前依法 忿怒舉火
華鬘 使教令
忿怒 攝心舉火
金剛手華鬘 教令
護摩 忿怒
衣服作法 剎那教令

[0387c04] 大明

[0387c05] () 嚩日囉 () () () (一句)

[0387c06] () () 嚩日囉 () () () ( )

[0387c08] () 嚩日囉 () () () () ( )

[0387c10] () 沒馱 () () (一句)

[0387c11] 復次教授祕密羯磨

作法 出生
和合設法其中 敬愛
雌黃出生 金剛打擲
相應 成就法
牛黃安置出生 祕密
 執金剛無異
欝金出生 薩埵金剛
 執金剛無異

[0387c20] 大明

[0387c21] () () 嚩日囉 () [*] (切身 下同) ()

[0387c23] () () 嚩日囉 () [*] (一句)

[0387c24] () 嚩日囉 () () [*] (一句)

[0387c25] () 嚩日囉 () () [*] (一句)

[0387c26] 復次教授金剛部羯磨大印

金剛事業依法 所有大印如次
金剛忿怒法相 金剛拳作用
三昧印如是 降三世指法
所有法印 文字
羯磨印次 羯磨依法
金剛羯磨法相 成就清淨

金剛部廣大儀軌第十

[0388a06] 爾時世尊一切如來金剛三昧印加 三摩地宣說最上大明

[0388a08] () () () 嚩日囉 () 三摩 () (一句)

[0388a10] 爾時金剛手菩薩摩訶薩宣說金剛 印明

[0388a12] () () (半音一句)

[0388a13] 爾時金剛藏菩薩摩訶薩宣說三昧 印明

[0388a15] () () () (半音一句)

[0388a16] 爾時金剛眼菩薩摩訶薩宣說三昧 印明

[0388a18] () () () () (半音一句)

[0388a19] 爾時金剛菩薩摩訶薩宣說羯磨 三昧印

[0388a21] () 嚩日囉 () () () () (半音一句)

[0388a22] 爾時金剛手菩薩摩訶薩復次宣說降三世 曼拏羅

今次演說 最上曼拏羅
猶如金剛界 金剛忿怒故此
曼拏羅法用 如此曼拏羅
降三世 周匝佛像

[0388a28] 所有曼拏羅鉤召廣大儀軌 曼拏羅法用行人依法 曼拏羅教授祕密

依法 清淨法性曼拏羅
相應語言 得所成就
依法 清淨法性曼拏羅
愛語 成就
依法 清淨法性曼拏羅
相應 妙樂成就
依法 清淨法性曼拏羅
愛語合時 一切悉地

[0388b10] 清淨法性印明

[0388b11] () () () () () (一句)

[0388b13] () 嚩日囉 () () () [*] (一句)

[0388b14] () () (一句)

[0388b15] () () () () () ()
() () [*] (一句)

[0388b17] 復次教授曼拏羅祕密祕密

曼拏羅 五欲妙樂
相應合時 最上成就

[0388b20] 大明

[0388b21] () 嚩日囉 () () (一句)

[0388b22] 然後金剛蓮華 三昧印廣大儀軌教授 法用金剛金剛薩埵嬉戲
歌詠奉獻一切聖賢 智印現前一切旋舞供養由是旋舞 旋舞供養事業成就

金剛旋舞 二手忿怒
依法自心 降三世大印
金剛旋舞亦復 左手右手
旋轉 置於
旋舞 相合
安於 頂禮意生
金剛忿怒 面相
旋轉置頂 

[0388c08] 曼拏羅

[0388c09] 爾時金剛手菩薩摩訶薩金剛忿 三昧大明

[0388c11] ()

[0388c12] 復次曼拏羅

今次演說 外界最上曼拏羅
猶如金剛界 降三世
曼拏羅法用 曼拏羅
依法 月輪金剛杵
金剛杵降三世 依法執持大印
金剛威勢 色相

[0388c19] 所有祕密曼拏羅一切儀軌廣大 金剛降三世祕密

曼拏羅 忿怒
出生作法 一切事業成就

[0388c23] 成就大明

[0388c24] () 嚩日囉 () 三摩 () (半音一句)

[0388c25] 復次教授金剛降三世祕密成就

曼拏羅 最勝大印安置
金剛吽字和合 諸事

[0388c28] 成就大明

[0388c29] () 嚩日囉 () 三摩 (一句)

[0389a01] 其所依法教授然後 出生成就曼拏羅如是 形像通用成就法

[0389a04] 爾時金剛手菩薩摩訶薩諸如來 世尊一切如來加持 作法一切有情其所利益
獲得成就

[0389a08] 爾時世尊一切如來建立降三世 儀軌雲集

金剛薩埵善哉 金剛大寶善哉
善哉金剛妙法 善哉金剛羯磨
宣說正法 無上金剛祕密乘
一切如來祕密 大乘現證

三世曼拏羅廣大儀軌第十一

[0389a15] 爾時世尊一切如來如是悉知金剛手菩薩 摩訶薩金剛手一切 如來教令所行大自在天以降
而今應舉

[0389a19] 金剛手菩薩摩訶薩諸如來 一切如來忿怒灌頂使調伏一切 云何爾時一切如來
三世增上主宰大自在天活命一切如來大明

[0389a24] () 嚩日囉 () 薩埵 () [*] (一句)

[0389a25] 大明

堅固應作祕密 指向舒展
印相置頂 死者

[0389a28] 印明下方那世 瞿沙如來大自在天 出現

一切正覺 諸佛大智無有
死者有情 來得活命

[0389b04] 爾時金剛手菩薩摩訶薩大明

[0389b06] () 嚩日囉 () (一句)

[0389b07] 大明

金剛忿怒 不著堅固
旋轉金剛 頂上

[0389b10] 印明金剛手菩薩摩訶薩大自在天大自在 如來威神建立活命世界
灌頂有情利益 使調伏有情

[0389b15] 爾時金剛手菩薩摩訶薩從此出生 名為一切如來菩薩智印大明

[0389b18] () () () 三滿多 () (一句) ()
() () ()

[0389b20] 大明

堅固應作金剛 小指大指
攝心 名為月光

[0389b23] 印明金剛手大菩薩出現 如來如是出現大自在天 金剛手大菩薩菩薩即為半月
灌頂金剛手大菩薩左面 然後一切如來金剛大自在 雙手金剛手大菩薩
金剛最上灌頂灌頂 名號金剛最上菩薩

佛說一切如來真實大乘現證三昧大教王 經卷第十四

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0882 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary