Back to collection

Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

Scroll 22

Click on any word to see more details.

佛說一切如來真實大乘現證 三昧大教王經卷第二十
西天譯經三藏朝奉大夫祿 傳法大師賜紫沙門施護 

一切成就曼拏羅廣大儀軌第十九

[0412c20] 爾時虛空藏菩薩摩訶薩出生所有一切如來一切勝願圓滿 一切義成就曼拏羅

今次演說 曼拏羅無上
猶如金剛界 一切義成就
四方四門 樓閣莊嚴
依法 繒綵廣嚴
曼拏羅 門戶相合
金剛其間 曼拏羅如次
依法 金剛
殊勝 
曼拏羅嚴麗 種種寶光熾盛
周匝圍繞 依法佛像

[0413a04] 大明

[0413a05] () 沒馱 () (一句)

[0413a06] () 嚩日囉 () 摩尼 (一句)

[0413a07] () 嚩日囉 () 囉怛曩 () (一句)

[0413a08] () 嚩日囉 () () () (一句)

[0413a09] () 嚩日囉 () () () (一句)

金剛東漸 一切曼拏羅
金剛藏 施願相當
周匝分位 寶印周遍
大士 如次

[0413a14] 大明

[0413a15] () () () () (一句)

[0413a16] () 嚩日囉 () 摩尼 () () (二合一) [*]
[*] () ()

[0413a18] () 囉怛曩 () () () (一句) ()
() () () () () () () 三摩 ()
() ()

[0413a21] () 摩尼 () () () (一句) ( )
() () () () () ()

[0413a24] () () () (一句)

金剛漸進 曼拏羅
依法 執持最上
周匝分位 依次
大士莊嚴 各各標幟

[0413b02] 大明

[0413b03] () () () () 怛囉 (二合一)

[0413b04] () () () (一句) () ()
() () ()

[0413b06] () 摩尼 () () (一句)

[0413b07] () () 摩尼 () (一句) () () ()
() () () () () ()

[0413b09] () () () (一句) () ()

金剛 蓮華曼拏羅
依法 執持蓮華
周匝分位 大士莊嚴
標幟 其所依次

[0413b14] 大明

[0413b15] () () () (一句)

[0413b16] () () 三摩 () (一句) () () ()
()

[0413b18] () () () () () (一句)

[0413b19] () 摩尼 () () () (一句)

[0413b20] () () () (一句)

金剛漸進 曼拏羅
依法本尊 當作
周匝分位 大士
標幟執持 手印如次

[0413b25] 大明

[0413b26] () () () () () () (一句)
() () () () () ()

[0413c02] () 摩尼 () () 三摩 (一句)

[0413c03] () 摩尼滿 (一句)

[0413c04] () 摩尼 () () 羅摩 () (一句) ()
() () () () () ()

[0413c07] () 摩尼 () 滿三摩 (一句)

金剛漸進 曼拏羅
嬉戲 依次

[0413c10] 大明

[0413c11] () () (一句)

[0413c12] () () () () (一句)

[0413c13] () () () () (一句)

[0413c14] () () () () (一句)

金剛漸進 曼拏羅最勝
曼拏羅 供養

[0413c17] 大明

[0413c18] () () 波羅 (一句)

[0413c19] () () 摩尼 (一句)

[0413c20] () () () (一句)

[0413c21] () 摩尼 (一句)

所有曼拏羅四門 賢聖依法
賢聖一門 大明

[0413c24] () () () (二合一) () ()
() 薩埵 () () () () () ()
() () () () [*] ()

[0414a01] () () () () () 三摩 (一句)
() 吠舍 () () 三摩 () () 摩尼 () () ()
() () ()

[0414a04] () 摩尼滿 () (一句)

[0414a05] () 摩尼 () () (一句)

[0414a06] 曼拏羅所有本部阿闍梨 曼拏羅儀軌為己擁護然後加持寶部弟子
弟子金剛三昧印大明

[0414a10] () 嚩日囉 () 摩尼三摩 (一句)

[0414a11] 一色繒帛弟子弟子曼拏羅大明

[0414a13] () () () 摩尼 () (一句)

[0414a14] 弟子以此祕密為人 大地獄乃至一切 貧窮不得解脫顯示三昧
大乘現證三昧法門然後阿闍梨 金剛問言何處廣大伏藏云何 虛空藏菩薩摩訶薩
弟子除去 曼拏羅次復一切如來灌頂三昧 最後世尊如來行人
供養然後一切事業成就

[0414a24] 教授智印

所有金剛藏大印 等引依法
伏藏 隨處伏藏
最勝三昧印 伏藏
印相 自然伏藏
金剛藏三摩地 等引觀想
隨意伏藏 伏藏
羯磨 金剛藏三摩地
普遍警悟 隨處伏藏

[0414b05] 大明

[0414b06] () () 摩尼 () (一句)

[0414b07] () 摩尼 () () () ( )

[0414b09] () () 三摩 () () (一句)

[0414b10] () () () () (一句)

大印依法相合 纏繞
所有寶藏 三昧
最勝三昧印 當作警悟開示
所有伏藏 大寶莊嚴悉皆
三摩地印 警悟
某處伏藏 大寶莊嚴悉皆
羯磨大印 警悟三昧
二手互相 隨處伏藏出現

[0414b19] 大明

[0414b20] () () () () () (二合一)

[0414b22] () () () () 摩尼 (二合一) ()
() () 怛囉 () ()

[0414b24] () 摩尼 () () (一句) ( ) ()

[0414b26] () 三摩滿 (一句) () ()

依法大印 疑心
了知 伏藏自然
疑心某處 三昧印
 隨處伏藏
三摩地印依法 處決
出生了知 隨處常有伏藏
伏藏 羯磨
結印 伏藏分明出現

[0414c07] 大明

[0414c08] () () () (一句)

[0414c09] () () 三摩滿 (一句)

[0414c10] () () () () () (一句)

[0414c12] () () () () (一句) ()
() 滿 () () ()

本部大印相合 隨行尋求伏藏
依法警悟 伏藏
三昧印 隨行尋求伏藏
印契堅固 伏藏
三摩地印 隨行尋求伏藏
出生 伏藏
羯磨 隨行尋求伏藏
羯磨動搖 伏藏

[0414c22] 大明

[0414c23] () () 摩尼 () () () (一句)

[0414c24] () () 三摩 () () (一句)

[0414c25] () () () () () ()

[0414c27] () 摩尼 () () (一句)

[0414c28] 教授祕密

蓮華金剛杵相合 隨行尋求伏藏
依法觀想大印 普遍警悟伏藏
三昧印 亦復
印契堅固 伏藏
蓮華金剛杵相合 隨行尋求伏藏
依法觀想智印 伏藏隨時
依法羯磨 蓮華金剛杵相合
煥明 隨處伏藏

[0415a09] 大明

[0415a10] () () 摩尼 () () (一句)

[0415a11] () 三摩 () () () () (一句)

[0415a12] () () () () () (一句)

[0415a14] () () () () () (一句)

[0415a16] 然後教授大寶中一

[0415a17] 所謂大印

妙月曼拏羅中間 修習
依法觀想大印 勝義成就

[0415a20] 一切大印所有功用

佛印成佛 金剛藏成就
 
歡喜歡喜 
灌頂 日光
寶幢 義利
法寶妙法 最上
寶劍 增上
成就 
供養供養 甲冑堅固
牙印 成就

[0415b03] 曼拏羅三昧印

金剛 一切灌頂
金剛寶印 金剛成就
二手金剛羯磨 執金剛
即此大指金剛 安心珍寶
緊密 觀自在
二手業大寶幢 金剛羯磨
 大指金剛
金剛界 佛寶
金剛寶印 金剛藏
依法中間 金剛
二手金剛相合 中指
依法中間 灌頂
即此中指無名指 小指緊密依法
觀自在心印 財寶
金剛法用 指大小指
中指相合 無名指
二手金剛 
大指 安心成就
二手金剛相合 中指
名為標幟 摩尼寶
即此法用 相合
鉤召一切 摩尼寶如是
即此勇力 
 鉤召世間敬
即此作善 指大相合
大指相合 指頭如是
大指 
名為 財利
即此大指面相 當心安置
成就 灌頂
二手寶光相安 
無名指 廣大
即此大笑 依法嬉戲旋轉
名為大寶 財利
指頭 三摩地法攝
即此 
大指向下 
寶劍 世間
金剛最上 大指
 轉輪
即此面相 齊平
相合 教攝財利
金剛寶印 
依法 四方財寶
金剛寶印 應作旋舞
供養 珍寶供養
一切義成就 依法相合
名為 甲冑善護
即此一切成就 
 怖畏財利
二手金剛拳 依法
大指 成就
三昧供養 金剛界
其所 三昧印分別
中指形相 善分
所有 一切羯磨成就

[0416a02] 復次宣說大寶諸法所謂

[0416a03] 怛囉 (二合一)

[0416a04] (二合一)

[0416a05] (二合一)

[0416a06] 紇哩 (一句)

[0416a07] (一句)

[0416a08]

[0416a09]

[0416a10]

[0416a11] ()

[0416a12]

[0416a13] ()

[0416a14] ()

[0416a15]

[0416a16] ()

[0416a17]

[0416a18]

[0416a19] 當作一切羯磨印契

佛說一切如來真實大乘現證三昧大教王 經卷第二十

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0882 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary