Back to collection

Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

Scroll 24

Click on any word to see more details.

佛說一切如來真實大乘現證 三昧大教王經卷第二十
西天譯經三藏朝奉大夫祿 傳法大師賜紫沙門施護 

羯磨曼拏羅廣大儀軌第二十

[0421a10] 爾時世尊一切如來灌頂羯磨三昧 加持三摩地最上大明

[0421a12] () () () () () () (一句)

[0421a14] 爾時金剛手菩薩摩訶薩羯摩 最上大明

[0421a16] () 嚩日囉 () () () () () ()
(一句)

[0421a17] 爾時金剛藏菩薩摩訶薩最上

[0421a19] () () () 薩摩 () () ()
(一句)

[0421a21] 爾時金剛眼菩薩摩訶薩出生 大明

[0421a23] () () () (一句)

[0421a24] 爾時金剛菩薩摩訶薩最上 大明

[0421a26] () () () (一句)

[0421a27] 爾時虛空藏菩薩摩訶薩羯磨

今次演說 最上羯磨曼拏羅
猶如金剛界 名為事業
曼拏羅法用 如次曼拏羅
其中依法 應當形像
大士 周匝大士
依法 所有大明如是

[0421b06] () () () () () ()
() (一句) 嚩日囉 () () () () () ()

[0421b09] () 嚩日囉 () 摩尼 () [*] 三摩 () (一句)

[0421b10] () 摩尼 () (一句) () 三摩 () ()
()

[0421b12] () 摩尼 () () (一句) () () [*]
() () () ()

[0421b14] () 摩尼 () () () () 三摩 ( )

[0421b16] () () 摩尼 () () () (一句)

[0421b18] () 摩尼 () () 羅布 () [*] (一句)

[0421b19] () 摩尼 () () () () () [*]
(一句)

[0421b21] () 摩尼 () () () () () [*]
(一句)

[0421b23] () 摩尼 () () () [*] (一句)

[0421b24] () () 摩尼三摩 () 三摩 () ()

[0421b25] () () () () () (一句) 三摩 ()
() (一句)

[0421c01] () 摩尼 () () 三摩 () (一句)

[0421c03] () 摩尼 () () 三摩 () (一句)

[0421c04] () 摩尼 () () () (一句)

[0421c05] () 摩尼 () () (一句)

[0421c06] () 摩尼 () () (一句)

[0421c07] () 摩尼 () () [*] (一句)

[0421c08] () 摩尼 () (一句) () () () ()

[0421c10] () 摩尼 () () () (一句)

[0421c11] () 摩尼 () () 西 () () () ( )

[0421c13] () 摩尼 () () () () () ()
(一句)

[0421c15] () 摩尼 () () () () (一句)

[0421c16] () 摩尼 () () () () (一句)

[0421c17] () 摩尼 () () () () (一句)

[0421c18] () 摩尼 () () () (一句)

[0421c19] () 摩尼 () () () () (一句)

[0421c20] () 摩尼 () () () (一句)

[0421c21] () 摩尼 () () () [*] (一句)

[0421c23] () 摩尼 () () () (一句)

[0421c24] () 摩尼 () () () (一句)

[0421c25] () 摩尼 () () (一句)

[0421c26] 曼拏羅所有法用廣大儀軌依法本部弟子曼拏羅謂言 以此祕密為人建立業障
深厚命終然後教授羯磨

所有金剛藏大印 等引依法
供養 一切敬愛
所有最勝三昧印 三摩地
供養一切佛世尊 灌頂
金剛藏三摩地 等引觀想
供養一切佛世尊 調伏世間最上
金剛藏三摩地 羯磨
供養一切佛世尊 剎那獲得義利

[0422a12] 大明

[0422a13] () () () () () (一句)

[0422a14] () () () () 三摩 () (一句)

[0422a15] () () () () () () (一句)

[0422a17] () () () () () ()
() () (一句)

[0422a19] 祕密羯磨

蓮華金剛杵相合 金剛藏三摩地
供養一切佛世尊 諸世間敬愛

[0422a22] 然後其所最上大印成就 三昧印

金剛寶相 分位
金剛事業法相 依次

[0422a26] 法印

[0422a27]

[0422a28] [*]

[0422b01]

[0422b02]

[0422b03] (二合一)

[0422b04] [*]

[0422b05]

[0422b06]

[0422b07] (二合一)

[0422b08] (二合一)

[0422b09]

[0422b10]

[0422b11] (二合一)

[0422b12]

[0422b13]

[0422b14]

[0422b15] 金剛羯磨

一切如來真實一切儀軌方便廣大 第二十之一

[0422b18] 爾時世尊寶印三摩地最上 大明

[0422b20] () 嚩日囉 () () (一句)

[0422b21] 爾時金剛手菩薩摩訶薩大明

[0422b22] () 嚩日囉 () () () (一句)

[0422b23] 爾時金剛藏菩薩摩訶薩大明

[0422b24] () 摩尼 () (一句)

[0422b25] 爾時金剛眼菩薩摩訶薩大明

[0422b26] () () () (一句)

[0422b27] 爾時金剛菩薩摩訶薩大明

[0422b29] () () (二合一)

[0422c01] 爾時虛空藏菩薩摩訶薩寶部

今次演說 最上曼拏羅
 如次分別

[0422c05] 然後曼拏羅弟子

[0422c07] 教授出生

金剛寶相 金剛三摩地
安置 一切成就法

[0422c10] 大明

[0422c11] () 嚩日囉 () () () () (一句)
() 悉馱 () () () () () 怛囉 () ()

[0422c14] 祕密

世間 亦復
相合 祕密法成

[0422c17] 成就大明

[0422c18] () 嚩日囉 () () 契尾 [*] (切身) (二合一)
() () () () () 怛囉 () ()

[0422c21] 然後說教印契 成就

[0422c23] 爾時虛空藏菩薩摩訶薩一切義成 大明

[0422c25] () 嚩日囉 () 摩尼 (一句) () () ()
() () () 嚩日囉 () () () ()

[0422c28] 曼拏羅

復次演說 曼拏羅無上
一切義成就 法用周遍

[0423a03] 祕密智印

所有五欲境 不捨
以此奉獻佛世尊 成就儀軌

[0423a06] 所有如是 大士 印契曼拏羅依法當作 事業

[0423a09] 爾時一切如來雲集稱讚虛空藏 菩薩摩訶薩

金剛薩埵善哉 金剛大寶善哉
善哉金剛妙法 善哉金剛羯磨
宣說正法 無上金剛祕密乘
一切如來祕密 大乘現證

[0423a15] 爾時金剛手菩薩摩訶薩宣說真實 廣大教理

[0423a17] 大印最上成就教理

所有如來大印 周遍空界
諸佛影像安立 心中廣大
現生 欲求最上寂靜
成佛 成就法

[0423a22] 如來部最上成就教理

[0423a23] 大印

大印依法相合 大士
一切 大士法用觀想
現生 欲求菩薩善果
己身 成就法

[0423a28] 三昧印最上成就教理

執金剛成就法 觀想
成佛菩薩 成就法

[0423b02] 法印最上成就教理

所有自性清淨 一切法
成佛 成就法

[0423b05] 羯磨最上成就教理

一切處清淨 一切事業清淨
成佛菩薩 成就法

[0423b08] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說本部最上 教理大印最上成就教理

佛智有情 成就方便
依法觀想大印 現生成佛

[0423b12] 三昧印最上成就教理

執金剛成就法 觀想
大印方便依法 剎那菩薩位

[0423b15] 法印最上成就教理

一切法文字 戲論無所有
即是勝法 觀想菩薩位

[0423b18] 羯磨最上成就教理

有所諸事 若非
奉獻佛世尊 剎那菩薩位

[0423b21] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說蓮華部最上 成就教理

[0423b23] 大印最上成就教理

本來性清淨 外事畢竟無所有
 大乘成就

[0423b26] 三昧印最上成就教理

大慈 堅固三摩地法用
廣大相應 剎那菩薩位

[0423b29] 法印最上成就教理

自性清淨 最初
波羅蜜圓成 剎那菩薩位

[0423c03] 羯磨最上成就教理

所有一切 亦復
一切有情 常令邊際

[0423c06] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說寶部最上 教理

[0423c08] 大印最上成就教理

一切灌頂 是故金剛藏
觀想無性 剎那菩薩位

[0423c11] 三昧印最上成就教理

一切有情 意願圓滿
虛空藏 剎那菩薩位

[0423c14] 法印最上成就教理

充當己身棄捨 歡喜
說法莊嚴 現生菩薩位

[0423c17] 羯磨最上成就教理

利益 出生財寶最上
勤求菩薩 成就法

[0423c20] 得佛菩薩最上成就 大教

[0423c22] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說三昧 教理

[0423c24] 一切如來三昧成就教理

染相 自清淨
乃是諸佛大印 名為三昧

[0423c27] 如來部三昧成就教理

不捨欲貪 即是三昧妙理
如來部清淨 諸佛不敢

[0424a01] 金剛部三昧成就教理

諸佛忿怒 有情忿怒
金剛部法門 三昧無有

[0424a04] 蓮華部三昧成就教理

自性清淨 應作
大蓮華法門 三昧無有

[0424a07] 寶部三昧成就教理

所有 樂欲
不空事業日常 即是三昧

[0424a10] 三昧教理

[0424a11] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說法成 教理

[0424a13] 一切如來法成教理

無法 法爾
佛法大印 大智最上

[0424a16] 如來部法成教理

清淨 中常諸法
如來部妙法 羯磨成就最上

[0424a19] 金剛部法成教理

諸佛清淨 救度有情
忿怒忿 成就

[0424a22] 蓮華部法成教理

蓮華無染 
外事 無染

[0424a25] 寶部法成教理

平等布施無有 真實所行
寶部法外 成就法

[0424a28] 法成教理

佛說一切如來真實大乘現證三昧大教王 經卷第二十

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0882 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary