Back to collection

Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

Scroll 26

Click on any word to see more details.

佛說一切如來真實大乘現證 三昧大教王經卷第二十
西天譯經三藏朝奉大夫祿 傳法大師賜紫沙門施護 

一切如來真實一切儀軌方便廣大 第二十

[0426c26] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說如來 成就教理

[0426c28] 一切如來加持成就教理

金剛界印契 等引依法
 得佛加持

[0427a02] 法門

[0427a03] 如來部加持成就教理

薩埵金剛堅固 金剛薩埵三摩地
 加持

[0427a06] 金剛部加持成就教理

金剛降三世印契 等引依法
 剎那加持

[0427a09] 金剛法門

[0427a10] 蓮華部加持成就教理

金剛蓮華堅固 觀自在三摩地
 本尊加持

[0427a13] 觀自在法門

[0427a14] 寶部加持成就教理

金剛寶印 金剛藏三摩地
 本尊加持

[0427a17] 金剛藏法門

[0427a18] 加持成就教理

[0427a19] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說灌頂 成就教理

[0427a21] 一切如來灌頂成就教理

金剛印二相 依法安置
金剛 本部灌頂

[0427a24] 法門

[0427a25] 如來部灌頂成就教理

所有金剛界 現前最上佛印
周遍四面 隨處灌頂

[0427a28] 金剛部灌頂成就教理

當作金剛灌頂 依法相合置於
灌頂 金剛灌頂

[0427b02] 蓮華部灌頂成就教理

金剛印二相 頂上
由此諸佛灌頂 觀自在灌頂

[0427b05] 觀自在法門

[0427b06] 寶部灌頂成就教理

金剛牙印 依法安置
由此諸佛灌頂 供養灌頂

[0427b09] 灌頂成就教理

[0427b10] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說三摩地 成就教理

[0427b12] 一切如來三摩地成就教理

所有一切諸佛 等引心結印契
依法持誦 得勝悉地

[0427b15] 法門

[0427b16] 如來部三摩地成就教理

三摩地金剛 薩埵加持相應
持誦心印 得所成就

[0427b19] 三摩地法門

[0427b20] 金剛部三摩地成就教理

出生 忿怒應觀
持誦心印 得所成就

[0427b23] 執金剛法門

[0427b24] 蓮華部三摩地成就教理

慈心廣大相應 成就
觀自在本部 持誦成就

[0427b27] 觀自在法門

[0427b28] 寶部三摩地成就教理

所有三摩地 等引觀想
持誦心印 一切成就

[0427c02] 虛空藏法門

[0427c03] 三摩地成就教理

[0427c04] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說供養 成就教理

[0427c06] 一切如來供養成就教理

供養 等引
然後成就 隨意得悉

[0427c09] 如來部供養成就教理

祕密供養 供養祕密
己身奉獻 供養成就

[0427c12] 金剛薩埵法門

[0427c13] 金剛部供養成就教理

忿怒金剛供養 忿怒祕密
忿怒拳 本部速成

[0427c16] 執金剛法門

[0427c17] 蓮華部供養成就教理

甚深廣大 宣說祕密方便
奉獻語意供養 本部法成

[0427c20] 金剛法門

[0427c21] 寶部供養成就教理

傘蓋幢幡 尊重恭敬供養
寶部成就 布施

[0427c24] 金剛藏法門

本尊加持和合 金剛薩埵無異
神通智門 金剛成就

[0427c27] 金剛薩埵法門

[0427c28] 供養成就教理

[0427c29] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說神通 成就教理

[0428a02] 一切如來神通成就教理

三摩地 神通善逝
善能 菩提成就

[0428a05] 如來部神通成就教理

所有天眼神通 等引觀想
神通自然 金剛薩埵

[0428a08] 金剛薩埵法門

[0428a09] 金剛部神通成就教理

忿怒智通出生 等引心作成就
神通自然 最上成就法

[0428a12] 執金剛法門

[0428a13] 蓮華部神通成就教理

神通出生 等引觀想
神通自然 清淨法成

[0428a16] 金剛法門

[0428a17] 寶部神通成就教理

供養智通出生 等引觀想
神通自然 任持悉地

[0428a20] 執金剛法門

[0428a21] 神通成就教理

[0428a22] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說大菩提 成就教理

[0428a24] 一切如來大菩提成就教理

金剛薩埵三摩地 隨念本部
菩提大智 應觀成就

[0428a27] 法門

[0428a28] 如來部大菩提成就教理

金剛薩埵三摩地 所有大印觀想
菩提大智 應觀成就

[0428b02] 大菩提薩埵法門

[0428b03] 金剛部大菩提成就教理

大忿怒三摩地 三昧
菩提大智 應觀成就

[0428b06] 執金剛法門

[0428b07] 蓮華部大菩提成就教理

觀自在三摩地 羯磨持誦
菩提大智 應觀成就

[0428b10] 觀自在法門

[0428b11] 寶部大菩提成就教理

金剛藏三摩地 羯磨印契
菩提大智 應觀成就

[0428b14] 大菩提成就教理

[0428b15] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說愛樂 成就教理

[0428b17] 一切如來愛樂成就教理

一切義利 菩提
念佛三昧 一切愛樂

[0428b20] 金剛愛樂法門

[0428b21] 如來部愛樂成就教理

境界 金剛薩埵成就
真實警悟 得所成就

[0428b24] 金剛薩埵法門

[0428b25] 金剛部愛樂成就教理

佛教大利 調伏
清淨忿有情 金剛愛樂

[0428b28] 降三世法門

[0428b29] 蓮華部愛樂成就教理

觀照 悲心即是正法
一切無畏施有情 諸佛愛樂

[0428c03] 金剛法門

[0428c04] 寶部愛樂成就教理

灌頂 
得佛相應 諸佛愛樂

[0428c07] 虛空藏法門

[0428c08] 愛樂成就教理

[0428c09] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說敬愛 教理

[0428c11] 一切如來敬愛成就教理

厭離 清淨樂施
有情法相 諸佛敬愛

[0428c14] 法門

[0428c15] 如來部敬愛成就教理

己身妙樂順行 
金剛薩埵成就 真實警悟敬愛

[0428c18] 普賢法門

[0428c19] 金剛部敬愛成就教理

清淨有情 有情得無
由於佛教護持 敬愛

[0428c22] 降三世法門

[0428c23] 蓮華部敬愛成就教理

觀察清淨 蓮華
 調伏敬愛

[0428c26] 觀自在法門

[0428c27] 寶部敬愛成就教理

諸佛灌頂 日日金剛
安置間作法成 諸佛敬愛

[0429a01] 虛空藏法門

[0429a02] 敬愛成就教理

[0429a03] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說 教理

[0429a05] 一切如來成就教理

不見有情有所 佛性清淨
身口意業 法成

[0429a08] 如實法門

[0429a09] 如來部成就教理

無所得一切 無瞋恚忿怒
金剛 法成

[0429a12] 金剛手法門

[0429a13] 金剛部成就教理

忿怒 無有可調
 降三世

[0429a16] 降三世法門

[0429a17] 蓮華部成就教理

 有情清淨
違背語言 自得法成

[0429a20] 觀自在法門

[0429a21] 寶部成就教理

可能 
一切有情 自得法成

[0429a24] 圓滿一切法門

無所有相應 諸佛不和
救拔利益 成就

[0429a27] 普賢法門

[0429a28] 成就教理

[0429a29] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說加護 成就教理

[0429b02] 一切如來加護成就教理

不捨有情 供養諸佛
歸命諸佛 最上希有加護

[0429b05] 如來部加護成就教理

金剛薩埵名號 中間攝受
加護廣大 剎那成就

[0429b08] 執金剛法門

[0429b09] 金剛部加護成就教理

不以 三界最勝
信奉降三世 加護

[0429b12] 降三世法門

[0429b13] 蓮華部加護成就教理

所有清淨大慈 一切無所畏
觀自在名稱 最上希有加護

[0429b16] 說法金剛法門

[0429b17] 寶部加護成就教理

晝日 方便
有情 最上希有加護

[0429b20] 金剛護法

[0429b21] 加護成就教理

[0429b22] 爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛世尊 一切如來最上成就教理願佛 攝受有情一切證法自在
成就阿耨多羅三藐三菩提

[0429b26] 爾時世尊金剛手菩薩摩訶薩善哉 金剛手宣說法門 攝受即時一切如來雲集稱讚
金剛手菩薩摩訶薩

金剛薩埵善哉 金剛大寶善哉
善哉金剛妙法 善哉金剛羯磨
宣說正法 無上金剛祕密乘
一切如來祕密 大乘現證

佛說一切如來真實大乘現證三昧大教王 經卷第二十

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0882 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary