Back to collection

Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

Scroll 27

Click on any word to see more details.

佛說一切如來真實大乘現證 三昧大教王經卷第二十
西天譯經三藏朝奉大夫祿 傳法大師賜紫沙門施護 

一切如來真實儀軌祕密法用廣大 第二十

[0429c18] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說最上 祕密教

[0429c20] 一切如來最上成就祕密教

大菩提三摩地 等引觀想
菩提妙樂 思惟成就

[0429c23] 一切如來法門

[0429c24] 如來部最上成就祕密教

薩埵金剛印安心 愛樂
 一切成就
祕密相應法 不成業因
婆哩野 成就

[0429c29] 金剛薩埵法門

[0430a01] 金剛部最上成就祕密教

忿怒 降三世印契
祕密忿怒 一切怖畏

[0430a04] 一切如來降三世法門

[0430a05] 蓮華部最上成就祕密教

三摩地印相合 應觀金剛拳
 愛樂法成

[0430a08] 蓮華法門

[0430a09] 寶部最上成就祕密教

蓮華金剛杵相合 即為最上
出生 一切速成

[0430a12] 法門

[0430a13] 最上成就祕密教

[0430a14] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說三昧 祕密教

[0430a16] 一切如來三昧成就祕密教

三摩 一切愛樂
不捨利益有情 諸佛起敬

[0430a19] 毘盧遮那法門

[0430a20] 如來部三昧成就祕密教

捨離 一切敬愛
金剛祕密三昧門 加護法成

[0430a23] 毘盧遮那法門

[0430a24] 金剛部三昧成就祕密教

世間 身語意愛樂
降三世法成 三昧成就

[0430a27] 蓮華部三昧成就祕密教

清淨故我清淨 清淨
清淨三昧門 善護法成

[0430b01] 觀自在法門

[0430b02] 寶部三昧成就祕密教

金剛寶印 金剛藏三摩地
攝伏有情 三昧成就

[0430b05] 執金剛法門

[0430b06] 三昧成就祕密教

[0430b07] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說法成 祕密教

[0430b09] 一切如來成就祕密教

諸法自性清淨 等引觀想
一切所行 菩提成就

[0430b12] 金剛界法

[0430b13] 如來部法成祕密教

一切有情愛樂 不捨境界
清淨 祕密成就

[0430b16] 金剛祕密法門

[0430b17] 金剛部法成祕密教

吽字法 一切能破
微妙金剛三摩地 應法成就

[0430b20] 說法吽字法

[0430b21] 蓮華部法成祕密教

微妙金剛勝法 一切敬愛
獲得一切成就 金剛三摩地

[0430b24] 寶部法成祕密教

蓮華金剛杵相合 圓滿意願
明妃 最上成就法

[0430b27] 法成祕密教

[0430b28] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說羯磨 祕密教

[0430c01] 一切如來羯磨成就祕密教

金剛薩埵三摩地 諸佛
 使敬愛

[0430c04] 如來部羯磨成就祕密教

金剛薩埵三摩地 出生
增廣 一切敬愛

[0430c07] 金剛法門

[0430c08] 金剛部羯磨成就祕密教

金剛降三世 等引依法
忿怒出生 復生

[0430c11] 金剛三昧成就祕密法門

[0430c12] 蓮華部羯磨成就祕密教

羯磨 金剛蓮華三摩地
依法出生 善護

[0430c15] 金剛蓮華法門

[0430c16] 寶部羯磨成就祕密教

羯磨金剛寶印 金剛三摩地
出生 剎那警悟

[0430c19] 金剛法門

[0430c20] 羯磨成就祕密教

[0430c21] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說曼拏羅 清淨成就祕密教

[0430c23] 一切如來曼拏羅清淨成就祕密 教理

清淨法輪普遍 依法曼拏羅
明妃圍繞 中間佛像
祕密 剎那佛像
我所 明妃成就
如是祕密 一切理趣
祕密成就 諸佛

[0431a02] 法門

[0431a03] 如來部一切曼拏羅清淨成就祕密教

依法曼拏羅 猶如金剛界
如來部勝法 一切理趣
 曼拏羅
三摩薩埵 金剛薩埵成就
依法 一切悉地
真實警悟法相 樂法成就

[0431a10] 金剛薩埵法門

[0431a11] 金剛部一切曼拏羅清淨成就祕密教

所有降三世 一切金剛部
一切曼拏羅 智者應當依法
稱言 祕密成就法
出生 如是一切皆成

[0431a16] 降三世法門

[0431a17] 蓮華部曼拏羅清淨成就祕密教

調伏世間勝法 一切蓮華部
智者曼拏羅 
大蓮華 速成
如是法相 曼拏羅成就

[0431a22] 觀自在法門

[0431a23] 寶部曼拏羅清淨成就祕密教

一切義成勝法 曼拏羅
大寶相應 
[*] [*] 薩埵 一切法成就
一切悉地 意樂最上成就
如是稱說祕密 曼拏羅
悉地圓成 祕密供養無上
成就 一切
祕密速成 真實警悟成就

[0431b03] 金剛薩埵法門

[0431b04] 曼拏羅清淨成就祕密教

[0431b05] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說 成就教理

[0431b07] 一切如來祕密成就教理

如來廣大極微 愛樂
真實隨轉如實 毀謗不成

[0431b10] 如來部大印祕密成就教理

本部大印 其所依次
真實祕密 金剛宣說
金剛薩埵 金剛明妃
一切身分相合 金剛高舉
金剛高舉大明 真實警悟愛樂
一切中堅 其所速成

[0431b17] 金剛高舉法門

[0431b18] 金剛部三昧印祕密成就教理

[*] [*] 三昧 三摩 [*] 我愛
警悟 其所成就

[0431b21] 金剛三昧法門

[0431b22] 蓮華部法印祕密成就教理

[*] [*] 薩埵 本部愛樂
警悟 其所成就

[0431b25] 說法金剛法門

[0431b26] 寶部羯磨祕密成就教理

羯磨 本部金剛成就
警悟 其所成就

[0431b29] 虛空藏法門

[0431c01] 祕密成就教理

[0431c02] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說三昧 成就教理

[0431c04] 一切如來三昧祕密成就教理

利益見者 
依法 了知成就

[0431c07] 一切如來三昧法門

[0431c08] 如來部三昧祕密成就教理

一切有情 一切有情
有情 三昧

[0431c11] 一切如來法門

一切佛世尊 最上祕密未曾有
清淨了知 成就

[0431c14] 執金剛法門

[0431c15] 金剛部三昧祕密成就教理

清淨 
最勝三昧 了知成就

[0431c18] 執金剛法門

[0431c19] 蓮華部三昧祕密成就教理

大種出生一切 何等清淨
破相 決定祕密成就

[0431c22] 金剛法門

[0431c23] 寶部三昧祕密成就教理

中善和合 祕密聚集
無上 應觀成就

[0431c26] 智積法門

[0431c27] 三昧祕密成就教理

[0431c28] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說供養 成就教理

[0432a01] 一切如來供養祕密成就教理

圍繞 
奉獻供養佛世尊 供養法成

[0432a04] 法門

[0432a05] 如來部供養祕密成就教理

妙樂 樂事
四處禮敬供養 奉獻諸佛速成

[0432a08] 堅固法門

[0432a09] 金剛部供養祕密成就教理

降三世三昧印 和合妙樂
和合妙樂 奉獻諸佛成就

[0432a12] 金剛降三世法門

[0432a13] 蓮華部供養祕密成就教理

觀自在 善觀
觀察 奉獻諸佛速成

[0432a16] 蓮華眼法門

[0432a17] 寶部供養祕密成就教理

羯磨印契結成 莊嚴具
和合供養 廣大奉獻成就

[0432a20] 金剛法門

[0432a21] 供養祕密成就教理

[0432a22] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說祕密 供養成就教理

[0432a24] 一切如來祕密供養成就教理

祕密 無有知者
依法觀想佛身 供養法成

[0432a27] 法門

[0432a28] 如來部祕密供養成就教理

相合金剛嬉戲 金剛
金剛 金剛旋舞供養
妙樂灌頂 歌舞
此外別有法門 祕密供養

[0432b04] 金剛部祕密供養成就教理

諸法 供養供養
觀想降三世 供養法成

[0432b07] 金剛祕密法門

[0432b08] 蓮華部祕密供養成就教理

祕密 大法印契供養
調伏世間印契 供養法成

[0432b11] 觀自在法門

[0432b12] 寶部祕密供養成就教理

祕密 羯磨印契供養
一切義成法相 供養法成

[0432b15] 金剛藏法門

[0432b16] 祕密供養成就教理

[0432b17] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說覺真 甚深祕密成就教理

[0432b19] 一切如來覺真甚深祕密成就 教理

三摩地出生 成佛依次
薩埵愛樂法相 得無

[0432b23] 法門

[0432b24] 如來部覺真甚深祕密成就教理

薩埵無始 虛空出生
一切皆是普賢 一切世間
所有一切有情 堅固性薩埵
相合金剛 決定金剛
建立薩埵法成 金剛薩埵
即此大士 金剛薩埵如來
最初自心 成佛菩提
成佛世尊 出生一切如來

[0432c04] 無始無終薩埵法門

由是便如來部 即此金剛部
淨蓮華 大寶

[0432c07] 一切如來法門

[0432c08] 覺真甚深祕密成就

[0432c10] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說印契 執持成就祕密教

[0432c12] 一切如來標幟執持成就祕密教

即此薩埵 金剛薩埵心中
相合三摩地法門 成佛菩提

[0432c16] 法門

[0432c17] 如來部標幟執持成就祕密教

金剛杵善覺 攝持
厭離妙智 善哉歡喜
以為莊嚴具 日輪光明相
寶幢建立 
蓮華清淨 利劍煩惱
境界 持誦
金剛 甲冑善護破壞
 法用
佛世尊法常 金剛薩埵所行
金剛杵標幟 觀想成就

[0432c28] 一切如來標幟法門

[0432c29] 印契標幟執持成就祕密教

[0433a02] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說 生成祕密教

[0433a04] 一切如來出生成就祕密教

金剛 二手當作金剛
金剛薩埵三摩地 依法成佛

[0433a07] 法門

[0433a08] 如來部出生成就祕密教

譬如世間王印 成王教令
大士祕密 有情
所有金剛 影像祕密勝法
大士大印 了知成就

[0433a13] 普賢法門

[0433a14] 金剛部出生成就祕密教

三昧印 何等
法門 一切如來
金剛薩埵 最勝印契三昧
乃至 了知成就

[0433a19] 金剛三昧法門

[0433a20] 蓮華部出生成就祕密教

一切金剛 依法應有
 得法成就

[0433a23] 說法金剛法門

[0433a24] 寶部出生成就祕密教

金剛教令羯磨 應有
教令羯磨 了知成就

[0433a27] 堅固法門

[0433a28] 出生成就祕密教

[0433a29] 爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛 法門世尊加持攝受即時一切如來雲集稱讚一切
增上主宰金剛手菩薩摩訶薩

金剛薩埵善哉 金剛大寶善哉
善哉金剛妙法 善哉金剛羯磨
宣說正法 無上金剛祕密乘
一切如來祕密 大乘現證

一切如來真實一切儀軌最上祕密廣大 第二十之一

[0433b10] 爾時金剛手菩薩摩訶薩宣說最上 成就教理

[0433b12] 一切如來最上法成教理

所有佛法三摩地 等引觀想
念佛三昧法相 得無法成

[0433b15] 諸如來法門

[0433b16] 如來部最上法成教理

金剛薩埵三摩地 等引觀想
隨念法相 最上法成

[0433b19] 一切如來三摩地法門

[0433b20] 金剛部最上法成教理

降三世 依法觀想亦復
金剛手 降三世成就

[0433b23] 金剛薩埵法門

[0433b24] 蓮華部最上法成教理

調伏世間法 觀想如是
諸相具足妙莊嚴 一切調伏

[0433b27] 說法金剛法門

[0433b28] 寶部最上法成教理

一切義利成就 觀想亦復
諸相具足圓成 具足財寶

[0433c02] 金剛手法門

[0433c03] 最上法成教理

佛說一切如來真實大乘現證三昧大教王 經卷第二十

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0882 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary