Back to collection

Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

Scroll 28

Click on any word to see more details.

佛說一切如來真實大乘現證 三昧大教王經卷第二十
西天譯經三藏朝奉大夫祿 傳法大師賜紫沙門施護 

一切如來真實一切儀軌最上祕密廣大 第二十

[0433c16] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說三昧 成就教理

[0433c18] 一切如來三昧成就教理

念佛三昧法成 金剛金剛
微妙金剛法相 最上成就

[0433c21] 法門

[0433c22] 如來部三昧成就教理

金剛薩埵三摩地 觀想微妙金剛
金剛薩埵 金剛薩埵故此

[0433c25] 金剛薩埵法門

[0433c26] 金剛部三昧成就教理

降三世 隨念亦復
 得無法成

[0433c29] 降三世法門

[0434a01] 蓮華部三昧成就教理

所有調伏世間相 觀想微妙金剛
[*] [*]  最上法成

[0434a04] 說法金剛法門

[0434a05] 寶部三昧成就教理

一切義成就 觀想微妙金剛
[*] [*]  最上義利成就

[0434a08] 說法法門

[0434a09] 三昧成就教理

[0434a10] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說妙法 成就教理

[0434a12] 一切如來妙法成就教理

妙法本來文字 三摩地出生
諸法諸相 無生
如是祕密法用 智者應觀
一切文字莊嚴 剎那善逝

[0434a17] 一切如來妙德法門

[0434a18] 如來部妙法成就教理

諸如來真實 應當淨信深經
 無上法成

[0434a21] 金剛薩埵法門

[0434a22] 金剛部妙法成就教理

罪業有情 佛教善施
祕密法成 有情調伏

[0434a25] 金剛部法門

[0434a26] 蓮華部妙法成就教理

本來自性清淨 第一義
中觀想法 諸法成就

[0434a29] 觀自在法門

[0434b01] 寶部妙法成就教理

有情財利 圓滿意願
寶部施法 觀想得勝成就

[0434b04] 說法法門

[0434b05] 妙法成就教理

[0434b06] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說三摩地 羯磨成就教理

[0434b08] 一切如來三摩地羯磨成就教理

諸佛三摩地羯磨 成佛菩提
觀想 最上法成

[0434b11] 法門

[0434b12] 如來部三摩地羯磨成就教理

金剛薩埵三摩地 廣大事業
有情 中觀成就

[0434b15] 金剛法門

[0434b16] 金剛部三摩地羯磨成就教理

清淨罪業 
有情 淨信成就

[0434b19] 金剛出生法門

[0434b20] 蓮華部三摩地羯磨成就教理

清淨一切 一切
然後羯磨 中觀成就

[0434b23] 蓮華法門

[0434b24] 寶部三摩地羯磨成就教理

 意願圓滿
一切 成就無疑

[0434b27] 金剛寶幢法門

[0434b28] 三摩地羯磨成就教理

[0434b29] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說微妙 成就教理

[0434c02] 一切如來微妙成就教理

微妙金剛法常 一切修習依法
諸相 神通

[0434c05] 法門

[0434c06] 如來部微妙成就教理

阿闍梨弟子 別異學者
開示密印 祕密成就法

[0434c09] 執金剛法門

[0434c10] 金剛部微妙成就教理

微妙金剛勝法 吽字法相應
金剛忿怒等持 一切成就

[0434c13] 金剛法門

[0434c14] 蓮華部微妙成就教理

微妙金剛勝法 金剛法相
廣大蓮華等持 法成

[0434c17] 蓮華法門

[0434c18] 寶部微妙成就教理

微妙金剛勝法 光明極微
金剛大寶等持 召集

[0434c21] 金剛手法門

[0434c22] 微妙成就教理

[0434c23] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說 教理

[0434c25] 一切如來成就教理

印契三摩地 二種成就法相應
空界無瑕 觀察
智者了知 觀察佛眼
佛世尊 一切儀軌成就

[0435a01] 法門

[0435a02] 如來部成就教理

一切無所有 亦復
影像 虛空界
世間 金剛清淨
了知供養 得無法成

[0435a07] 金剛薩埵法門

[0435a08] 金剛部成就教理

空中 左右順次旋轉
虛空 
 智印金剛
 智印成就

[0435a13] 金剛法門

[0435a14] 蓮華部成就教理

所有黑白 色光輪相
祕密加持 金剛成就

[0435a17] 觀自在法門

[0435a18] 寶部成就教理

虛空形相 珍寶
由於空中觀見 虛空眼成就

[0435a21] 金剛藏法門

[0435a22] 成就教理

[0435a23] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說最上 成就教理

[0435a25] 一切如來最上羯磨成就教理

羯磨曼拏羅法用 供養一切
快樂 相應得佛成就

[0435a28] 法門

[0435a29] 如來部最上羯磨成就教理

祕密供養 觀想
最上圓成 金剛威德

[0435b03] 欲法

[0435b04] 金剛部最上羯磨成就教理

祕密供養 忿怒觀想
最上圓成 降三世無異

[0435b07] 金剛手法門

[0435b08] 蓮華部最上羯磨成就教理

欲染清淨 觀想法相
即此相應自相 供養成就

[0435b11] 觀自在法門

[0435b12] 寶部最上羯磨成就教理

金剛高舉相合 頂禮
歸命最上 得勝灌頂

[0435b15] 金剛灌頂法門

[0435b16] 最上羯磨成就教理

[0435b17] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說羯磨 祕密成就教理

[0435b19] 一切如來羯磨三昧祕密成就教理

一切勝妙 安住心中
利益有情 隨宜
羯磨三昧 如來三摩地
觀想供養佛世尊 最上法成

[0435b24] 法門

[0435b25] 如來部羯磨三昧祕密成就教理

普賢 一切有情
金剛薩埵等持 供養法成

[0435b28] 欲法

[0435b29] 金剛部羯磨三昧祕密成就教理

普賢忿怒 有情利益
金剛降三世 供養法成

[0435c03] 金剛手法門

[0435c04] 蓮華部羯磨三昧祕密成就教理

普賢 一切勝妙
調伏世間 供養法成

[0435c07] 金剛法門

[0435c08] 寶部羯磨三昧祕密成就教理

普賢自在 有情財利
一切義成 供養法成

[0435c11] 一切義成就法門

[0435c12] 羯磨三昧祕密成就教理

[0435c13] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說羯磨 最上成就教理

[0435c15] 一切如來羯磨法性最上成就教理

三摩地被甲 至於正面
然後 究竟加護

[0435c18] 法門

[0435c19] 如來部羯磨法性成就教理

依法地中 出生
調 然後敬愛

[0435c22] 金剛手法門

[0435c23] 金剛部羯磨法性成就教理

右手指甲 地中夜叉
打擊 鉤召

[0435c26] 蓮華部羯磨法性成就教理

二手執持蓮華 觀察清淨
金剛 現前敬愛

[0435c29] 說法金剛法門

[0436a01] 寶部羯磨法性成就教理

金剛三摩地 二手執持金剛
吽字法相應 能破一切

[0436a04] 羯磨法性成就教理

[0436a05] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說 成就教理

[0436a07] 一切如來事業成就教理

供養羯磨法相 所有觀想
表相 智者依法成就

[0436a10] 法門

[0436a11] 如來部事業成就教理

祕密供養法相 金剛薩埵三摩地
所有依法 祕密成就

[0436a14] 執金剛法門

[0436a15] 金剛部事業成就教理

本部祕密供養 忿怒三摩地
智者隨事觀想 得所作法成就

[0436a18] 金剛忿怒法門

[0436a19] 蓮華部事業成就教理

觀自在三摩地 意中供養
智者隨事觀想 一切成就

[0436a22] 蓮華法門

[0436a23] 寶部事業成就教理

金剛藏三摩地 供養
智者隨事觀想 剎那成就

[0436a26] 金剛藏法門

[0436a27] 事業成就教理

[0436a28] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說觀想 加持相應成就教理

[0436b01] 一切如來加持相應成就教理

微妙金剛勝法 相應等引
最上悉地 佛印成就

[0436b04] 金剛手如來法門

[0436b05] 如來部薩埵加持相應成就教理

薩埵一切 一切我身
薩埵加持 應觀成就

[0436b08] 一切如來大乘現證三昧金剛 法門

[0436b10] 金剛部金剛加持相應成就教理

薩埵 即如
如是觀想法相應 一切成就

[0436b13] 執金剛法門

[0436b14] 蓮華部加持相應成就教理

妙法印契諸法 微妙金剛觀想
一切皆是 薩埵三摩地

[0436b17] 觀自在法門

[0436b18] 寶部羯磨加持相應成就教理

一切灌頂 供養三昧成就
金剛羯磨 應作佛觀

[0436b21] 金剛羯磨法門

[0436b22] 觀想印契加持相應成就教理

[0436b23] 爾時世尊一切如來雲集稱讚 一切如來轉輪金剛手菩薩摩訶薩

金剛薩埵善哉 金剛大寶善哉
善哉金剛妙法 善哉金剛羯磨
宣說正法 無上金剛祕密乘
一切如來祕密 大乘現證

一切如來真實一切儀軌教理第二 十六之一

[0436c02] 爾時金剛手菩薩摩訶薩

惡見 祕密相應
有情 宣說

[0436c05] 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說作用 儀軌

[0436c07] 如來部作用成就儀軌

[0436c08] 中根本心作用成就儀軌行人 曼拏羅普觀依法香華供養然後金剛起首
持誦隨處依法期滿 日日四時香華供養一切如來大乘現證三昧一百八
稱讚一切如來禮敬 佛印四方如來奉獻己身承事 稱念如是四大

[0436c17] () () 怛他誐多 (一句) () (仁祖) () ()
() () () () () () () 嚩日囉
() 薩埵 () () [*] () ()

[0436c21] () () () (一句) () () ()
() () () () () () () ()
嚩日囉 () () () ()

[0436c25] () () () (一句) () () ()
() () () () () () () ()
() 嚩日囉 () () () () [*] () ()

[0437a01] () () () (一句) () () ()
() () () () () () () () ()
嚩日囉 () () () () [*] () ()

[0437a05] 然後飲食隨意受用 自心成就自身影像觀想其所金剛持誦滿
八百速得成就

[0437a09] 金剛薩埵法門

[0437a10] 欲求最上悉地行人依法 世尊如來四大 法用愛樂色相莊嚴四大
月輪 本部賢聖如是 設供志心 持誦滿四月然後持誦明旦
一切如來真實最上悉地

[0437a17] 執金剛法門

[0437a18] 欲求成就行人 如來薩埵金剛印意樂成就 不解金剛持誦大明滿
然後志心持誦疲倦 止息持誦乃至最後熾盛光 警悟發起語言表示然後行人
色相隱身自在一切事業 一切中間其所一切

[0437a27] 執金剛法門

[0437a28] 欲求三摩地成就應觀微妙金剛三摩地有所愛樂相應心 先行期滿四月然後正心
寂靜明旦如來一切 三摩地成就現前圓滿然後樂法 成就

[0437b05] 金剛薩埵法門

[0437b06] 欲求羯磨成就依法持誦一月 成就最後持誦一切羯磨 成就

[0437b09] 宣說成就事業

[0437b10] 行人依法大明一遍 聚落衛護

[0437b12] 標幟警悟成就行人甲冑 印契牛頭旃檀標幟 成就所謂金剛杵手相日輪
行列蓮華舌相羯磨甲冑 如是標幟依法警悟

[0437b17] 加持成就應當依法孔雀 金剛杵纏縛行人 薩埵金剛印大明依法
乃至一切如來印契警悟 種種孔雀行人 出現一切色相

[0437b23] 以此孔雀加持一遍動搖 出現一切色相

[0437b25] 現世一切事業

[0437b26] 一切佛菩薩乃至十方 佛剎所有一切如來眾會降魔軍 神通變化乃至佛身
諸相具足

[0437c01] 敬愛成就行人一切 薩埵依法持誦乃至熾盛光 法成一切如來
敬愛

[0437c05] 欲求世間最上成就行人應當 依法持誦期滿一月八千然後結印 持誦乃至熾盛光法成
世間最上持明成就

[0437c09] 執金剛法門

[0437c10] 如來部作用成就儀軌

佛說一切如來真實大乘現證三昧大教王 經卷第二十

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0882 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary