Back to collection

Susiddhikarapūjāvidhi (Su Xi Di Jie Luo Gongyang Fa) 蘇悉地羯羅供養法

Scroll 1

Click on any word to see more details.

蘇悉地羯羅供養法卷第一
三藏法師善無畏

歸命諸如來 菩薩
蓮華金剛部 眷屬
 供養持誦
省略三部 次第相應
 其事
真言 作手
外出 洗淨
灑掃 
供養 然後澡浴
三摩耶 繫縛
護身 光澤
澡浴灌頂 掬水
 身法
入室便禮拜 供具
數珠 
奉獻閼伽 
三摩耶 
 清淨光澤
護身結界 八方上下
 觀念本尊
所在 奉請本尊
真言 本尊
 坐法
三摩耶 閼伽
尊奉 塗香
燒香飲食 供養
真言手印 運心供養
讚歎懺悔 己身
處所 便大界
 數珠
充滿真言 持誦
所願 念誦
功德 廣大發願
閼伽 燒香
三摩耶 護身己身
 然後發遣
護摩 
 轉讀方廣
制底 等觀
思惟六念法 如是等次


[0704c24] 漫荼羅散華歸依

[0704c26] 其事最勝灌頂阿闍梨 印可傳法灌頂乃至作息 灌頂

[0704c29] 真言手印受法澡浴清淨 。 [*] 恭敬阿闍梨
真言作手阿闍梨轉授 生歡喜頂戴 阿闍梨廣解 可作念誦次第

[0705a06] 外出晨朝 忿怒真言護身真言

[0705a08]
oṃ kro dha na hūṃ jjaḥ
  (上聲) 𤙖

[0705a10] 手印右手大指五處

[0705a12] 洗淨五聚三聚 小便三聚左手 兩手任意
其三真言手印 持誦然後真言 真言

[0705a18]
oṃ śru ti sṛ ti dha
 () () () (同上)
ra ṇi hūṃ haḥ
 () 𤙖 (三反)

[0705a22] 手印右手五指 [-+] 無名指掌相
向前灑水面向蹲踞 默然兩手置於雙膝之間手印掬水 泡沫無聲三度然後
于時 飲水以此 頂上便護身清淨

[0705b02] 灑掃成就差別 無諸除去 瓦礫毛髮
淨土堅牢 向東西隨事向南 牛糞淨水塗香
淨水

[0705b09]
na ma stri ya dvi ka nāṃ
  [*(-+)] () () () ()
sa rva ta thā ga ta nāṃ āṃ vi ra
  ()  () ()  
ji vi ra ji ma hā ca kra va jri
    () 
sa ta sa ta sa ra te sa ra te tra
  ()   怛囉()
ye tra yi vi dha ma ni saṃ bhaṃ ja
     
ni ta ra ma ti si ddhā gri traṃ svā
    [0705b23] 忘念法則錯誤三摩耶每日 三七一百八

[0705b25] 供養

[0705b27]
oṃ svi te ma hā svi te kha da ne
     
svā hā
() 

[0705c01] 掃地明明

[0705c02]
oṃ hā ra hā ra ra jo gra hā ra
    () 
ṇi ya svā hā
  

[0705c06] 塗地明明

[0705c07]
oṃ ka rā le ma hā ka rā le svā hā
 ()     ()

[0705c10] 灑掃除去

[0705c11] 然後澡浴如是

[0705c12] 澡浴以此手印供養

[0705c14]
oṃ śi kha ra va jri aṃ
    ()

[0705c16] 手印右手大指二指 供具加持

[0705c18] 三摩耶凡作三摩耶 護身一切諸事如是說

[0705c20] 三摩耶真言手印佛部真言

[0705c21]
oṃ ta thā ga to dbha vā ya svā
 () () () 

()

[0705c25] 手印兩手向前佛部三摩耶 蓮華部三摩耶真言手印真言

[0705c28]
oṃ pa dmā dbha vā ya svā hā
 () () ()  ()

[0706a01] 手印合掌中間向外大指小指兩手依舊 蓮華中間
三摩耶

[0706a05] 金剛部三摩耶真言手印真言

[0706a06]
oṃ va jro dbha vā ya svā hā
 () () ()  ()

[0706a08] 手印兩手背逆右手 左手小指左手大指右手 中間兩手
三摩耶

[0706a12] 結縛軍荼利手印真言 手印左手置於大指 小指右手
大指小指 面向向前 以來右下
怒目默想自身軍荼利 根本真言

[0706a20]
na mo ra tna tra yā ya na ma śca
  怛囉   
ṇḍa va jra pa ṇi ye ma hā ya kṣa
戰拏     
se na pa ta ye na mo va jra kro
    () ()
dha ya daṃ ṣṭra tko ṭa
 () () () 
bha ya bhai ra va ya a si mu ma ra
  ()   
pra śu pa śa ha staṃ ya ta dya
   ()  
thā oṃ a mṛ ta ku ṇḍa li kha kha kha
     
kha kha hi kha hi ti ṣṭa ti ṣṭa va
  ()   滿
nva va nva hā na hā na ga rja ga
 滿    () 
rja vi sphā ṭa ya vi sphā ṭa ya
()    
sa rva vi ghna vi ghna ya
 () ()  
kaṃ ma hā ga ṇa pa ti jī vi taṃ ta ka
      
ra ya hūṃ pha ṭ
 𤙖  ()

[0706b17] 真言後置滿滿兩手便 依舊便 結縛

[0706b20] 澡浴身故淨土 真言手印持誦真言 (玄妙) 。

[0706b22]
oṃ ni kha na va su dhe svā hā
     (淨土真言)

[0706b24] 手印兩手手背以此手印 真言然後

[0706b27] 諸事然後 一切諸事如是真言

[0706b29]
na mo va jra ya hūṃ ha na dhu na ma
   𤙖   
dha vi dhvaṃ sa yu sa ra ya hūṃ pha ṭ
    𤙖  (真言)

[0706c04] 手印左手大指中指 大指中指 小指無名指頭上
右轉五處右手大指小指嚩日囉立法

[0706c10] 真言手印真言

[0706c11]
oṃ va jra ta ra hūṃ pha ṭ
   𤙖  (真言)

[0706c13] 手印右手左手如是 手印

[0706c15] 真言手印真言

[0706c16]
ki li ki la ra va rau dra hūṃ pha ṭ
    𤙖  (真言)

[0706c19] 手印右手手印

[0706c20] 護身以此真言手印十方 護身真言

[0706c22]
oṃ śa ka ra saṃ ma yaṃ svā hā
  [*(-+)]   (護身結界真言)

[0706c24] 手印右手大指小指 嚩日囉上下八方并用護身

[0706c27] 真言手印用印自身水土便清淨真言

[0707a01]
oṃ ki li ki li va jra hūṃ pha ṭ
    𤙖  (真言)

[0707a04] 手印右手大指小指 叉腰指向左手亦作清淨


[0707a08] 軍荼利真言手印用作清淨真言

[0707a09]
oṃ aṃ mṛ ta hūṃ pha ṭ
  𤙖 

[0707a11] 手印右手取水念誦 頂上便清淨清淨 () 。

[0707a14] 真言手印用作光澤真言

[0707a15]
oṃ jvā la jvā la ya va dhṛ ri svā
     

(光澤真言)

[0707a19] 手印左手大指小指 右手左手 左手己身
光澤

[0707a23] 真言手印真言

[0707a24]
oṃ hūṃ ha na va jri va jre ṇa
𤙖  ()  [*(-+)] () 

(真言)

[0707a28] 手印兩手向外著手 水印

[0707b02] 真言手印塗身真言

[0707b03]
oṃ bhū rjva ra hūṃ
 () 𤙖 (塗身真言)

[0707b05] 手印兩手大指小指 散開互相右手塗身

[0707b08] 軍荼利真言手印持誦真言

[0707b09]
oṃ a mṛ te hūṃ pha ṭ
  𤙖  ()

[0707b11] 手印右手中指無名指 大指小指中指無名指 持誦真言澡浴 (水印) 。

[0707b14] 真言手印毘那夜迦

[0707b16]
oṃ a mṛ te ha na ha na hūṃ pha ṭ
  ()   𤙖  (毘那夜迦)

[0707b19] 手印兩手大指各各左右虎口 略去毘那夜迦

[0707b22] 軍荼利真言手印護身五處

[0707b24]
oṃ va jra ga pra da ptā ya svā
    

(護身真言)

[0707b28] 手印小指無名指 小指中指 中指相去大麥
中指五處護身護身

[0707c04] 真言手印持誦一一真言

[0707c05]
oṃ dhṛ pi dhṛ pi kā ya dhṛ vi pra jvā
      ()
li ni svā hā
  (真言)

[0707c09] 手印二手小指 中指無名指其二手相 大指三聚
持誦用水灑淨第二第三如是 灑淨持誦
持誦真言作手隨意真言手印當心身後 被甲

[0707c19] 軍荼利根本真言隨意澡浴 真言

[0707c21]
na mo ra tna tra yā ya na maḥ śca
  怛囉   
ṇḍa va jra pa ṇi ye ma hā ya kṣa
     
se na pa ta ye na mo va jra kro
     
dhā ya pra jvā la ta di pta daṃ
    
ṣṭro tkā ṭa bha ya bhai ra va ya a
     
si mṛ sa la va jra pa ra śū pa
   ()  
śa ha sta ya ta dya tha oṃ aṃ mṛ
     
ta ku ḍo li kha kha kha kha kha na kha na
      
kha na kha na kha da kha da kha da kha da
      
kha ki kha ki kha ki kha ki ti ṣṭa ti
     
ṣṛ ha na ha na da ha da ha pa ca
     
pa ca gṛ ha ṇa gṛ pha ṇa va ddha
    () 滿 
va ddha ga rja ga rja tra ja tra
滿   怛囉 怛囉
ja vi spho ṭa ya vi spho ṭa ya bha
     
kha vaṃ na mṛ ta ku tā li mu ri ta
    
naṃ ta nu ya va jra ṇa sa rva vi ghna
   [*(-+)]   
ya vi na ya kāṃ ni va ra ya ma
     
ha kha na pa ti ja vi nāṃ ta kā ra ya
      
hūṃ hūṃ pha ṭa pha ṭa kro dha gna ye
𤙖 𤙖     
svā hā
 ()

[0708b01] 灌頂以此真言手印灌頂 真言

[0708b03]
oṃ haḥ kha la la hūṃ pha ṭ
 ()  𤙖  (灌頂真言)

[0708b05] 手印小指無名指小指中指 取水持誦真言
灌頂灌頂

[0708b09] 真言手印結髮真言

[0708b10]
oṃ sa si dvi ka ri svā hā
    (三部)

[0708b12] 手印右手大指 指頭使手印持誦真言 置於頂上結髮

[0708b15] 佛部結髮真言

[0708b16]
oṃ śa kha śi ga svā hā
    ()

[0708b18] 蓮華部結髮真言

[0708b19]
oṃ śi khi svā hā
   ()

[0708b21] 金剛部結髮真言

[0708b22]
oṃ śi kha sya svā hā
   ()

[0708b24] 洗浴淤泥 淺水旋渦 渾水中水如是
大小便不得正在思想婦人
應當寂靜默然洗浴

[0708c03] 掬水洗浴面向本尊所居 觀念本尊持誦真言作手 本尊閼伽
隨意念誦道場

[0708c07] 佛部真言

[0708c08]
oṃ te ra le bu ddha svā hā
  [*(-+)] ()  (掬水)

[0708c10] 蓮華部真言

[0708c11]
oṃ bhi ri bhi ri hūṃ pha ṭa
   𤙖  (掬水)

[0708c13] 金剛部真言

[0708c14]
oṃ vi śva va jre svā hā
 ()  [*(-+)] ()  (掬水)

[0708c17] 手印兩手 大指掬水持誦真言三度本尊三部掬水

[0708c20] 奉獻澡浴應須 阿三真言

[0708c22] 手印左轉真言

[0708c23]
oṃ a sa maṃ gi ṇi hri hūṃ pha ṭ
    [*] ()  (真言)

[0708c26] 手印右手無縫 [-+] 大指向上左轉一遍結印
道場道場瞋恚 貪欲專念本尊 種種藥草種種騎乘
一切草木 制底比丘 駱駝牛羊一切
身手三麼耶 貪瞋癡掉舉不著道場 制底尊容師長便致敬 至道

[0709a09] 至道門外而立洗手 真言手印飲水灑淨

[0709a11] 佛部飲水灑淨真言

[0709a12]
oṃ ma hā jva la hūṃ
 () () 𤙖

[0709a14] 蓮華部飲水灑淨真言

[0709a15]
oṃ tu tu la ku ru ku ru svā hā
     

[0709a17] 金剛部飲水灑淨真言

[0709a18]
oṃ jvā li ta va jri ṇi hūṃ
    𤙖

[0709a20] 佛部飲水灑淨手印 右手無名

[0709a22] 蓮華部飲水灑淨手印右手 小指

[0709a24] 金剛部飲水灑淨手印 右手 指向散開指小

[0709a26] 真言手印灑淨門外真言

[0709a27]
oṃ vi ma li svā hā
   (真言)

[0709a29] 手印右手取水持誦灑淨

[0709b01] 真言持誦