Back to collection

Susiddhikarapūjāvidhi (Su Xi Di Jie Luo Gongyang Fa) 蘇悉地羯羅供養法

Scroll 2

Click on any word to see more details.

蘇悉地羯羅供養法卷第二
三藏法師善無畏

[0713a09] 魔法毘那夜迦 真言手印 真言

[0713a12]
oṃ ki li ki li va jra hūṃ pha ṭ
   () 𤙖  ()

[0713a15] 手印右手大指小指 向外 真言手印

[0713a18] 三昧耶于時右手 真言真言

[0713a20]
oṃ śaṃ ka re sa ma yaṃ svā hā
  [*(-+)]   ()

[0713a22] 手印右手大指小指 向外三昧耶

[0713a24] 閼伽然後 閼伽真言持誦通用 真言持誦成就差別閼伽
乃至奉獻真言

[0713a28]
oṃ ya kṣa na da ya ka tra dha nu
   ()  
pri ya pa śā pa śā svā hā
()  ()   (通用持誦閼伽真言)

[0713b04] 手印護身置於閼伽

[0713b06] 晨朝時日日暮三時 真言手印蓮華座供養本尊佛部 真言

[0713b09]
oṃ vī ra vī ra ya svā hā
  ()  

[0713b11] 蓮華部真言

[0713b12]
oṃ pa dma vī ra ya svā hā
 () ()  

[0713b14] 金剛部真言

[0713b15]
oṃ va jra vī ra ya svā hā
  ()  

[0713b17] 手印二手合掌中指無名指 相去其二大指 三部奉獻蓮華座

[0713b21] 善來世尊本願力 我所供養大慈 納受

[0713b24] 隨逐本尊毘那夜迦三昧耶

[0713b26] 衣裳瓔珞辦事真言持誦

[0713b28] 結界金剛 [-+] 地界金剛 上方金剛 [-+] 真言

[0713c01]
oṃ ka ri ka ri va jra va jri bhū ra
     ()
ba nu ba ḍa hūṃ ṭ
滿 滿 𤙖 泮吒 ()

[0713c05] 手印左手中指無名指向外 中指無名指左手無名指右手 右手左手中指右手
右手小指以此 大指著地真言地界金剛 [-+]

[0713c11] 金剛真言手印上方

[0713c13]
oṃ vi sphu ra dra kṣa va
  () 那羅() () 
jra paṃ ja ra hūṃ pha ṭ
() () 𤙖  ()

[0713c17] 手印 [-+] 大指 向上真言空界金剛

[0713c20] 金剛真言手印金剛真言

[0713c21]
oṃ sa ra sa ra va jra pra ka
   () () 
ra hūṃ pha ṭ
𤙖 

[0713c25] 手印相依 [-+] 大指右轉真言成就金剛 金剛

[0713c28] 金剛真言手印東方真言

[0714a01]
oṃ va jra pa hrīḥ ga ga na ma
  ()   
la hūṃ
𤙖 ()

[0714a05] 手印左手大指 指甲圓孔右手右手左手
金剛

[0714a09] 金剛真言手印西方真言

[0714a10]
oṃ pa nuṃ gi ni ra ṭ
    ()

[0714a12] 手印左手大指右手 左手大指頭上西方 右手

[0714a15] 金剛迦利真言手印北方真言

[0714a16]
oṃ va jra ka li ra ṭ ma ṭ
     ()

[0714a18] 手印二手大指小指各自 北方金剛

[0714a21] 金剛真言南方真言

[0714a22]
oṃ va jra śi kha ra ru ṭa ma ṭ
     ()

[0714a24] 手印左手大指右手左手大指頭上右手大指 印結南方右手中指以下
南方金剛

[0714a28] 真言持誦右手 下方上方上界

[0714b02]
oṃ śaṃ ka re sa ma yaṃ svā hā
  [*(-+)]   ()

[0714b04] 阿三真言手印

[0714b06]
oṃ a sa maṃ gi ni hrīḥ hūṃ pha ṭ
  ()  𤙖  ()

[0714b08] 手印右手左手無縫 大指向上右轉一遍 阿三

[0714b11] 真言手印大界真言

[0714b12]
oṃ śaṃ ka re ma hā sa ma yaṃ svā hā
 () [*(-+)]    (三重界內大界真言)

[0714b15] 手印二手小指無名指 中指中指中指大指
八方上下真言大界大界

[0714b20] 如是假使輪王佛頂相違 真言不能本尊威力 真言著法不得便
金剛數珠指環臂釧蓮華香水 本尊真言持誦念誦護摩
具備上等成就 相應置於 安置白檀欝金紫檀香部類
香華執持供養金剛 真言真言持誦香華供養 成就真言

[0714c03]
oṃ dhu na va jra hā
   

[0714c05] 成就嚩日囉真言

[0714c06] 紫檀作持

[0714c07] 佛部數珠真言

[0714c08]
na mo ra tna tra yā ya oṃ a dbha
  怛囉   ()
te vi ja ye si dvi si ddha rthe
    () ()
svā hā
 

[0714c14] 蓮華部數珠真言

[0714c15]
na mo pa dma pa ṇa ye oṃ a mṛ ta
     
ga me gri ye gri ma li ni
 () ()  
svā hā
 

[0714c21] 金剛部數珠真言

[0714c22]
na mo ra tna tra yā ya na ma
  () ()  
śca ṇḍa va jra pa ṇa ye ma
()  ()  
hā ya kṣa se na pa ta ye oṃ ki
 ()    
ri ki ri rau dri ṇi svā hā
  ()  

[0715a01] 以此三部數珠真言本部真言 穿一一持誦乃至穿持誦真言數珠
以此真言成就

[0715a05] 佛部成就數珠真言

[0715a06]
oṃ na mo bha ga va ni su si ddhe sa dha
      
ya si ddha rtha svā hā
   

[0715a10] 蓮華部成就數珠真言

[0715a11]
oṃ va su ma ti śe ye pa dma
   ()  ()
ma li ni svā hā
  

[0715a15] 金剛部成就數珠真言

[0715a16]
oṃ va jra ji taṃ ja ye svā hā
    

[0715a18] 以此成就數珠真言本部真言數珠乃至供養持誦以為成就

[0715a20] 執持數珠手印右手大指 指頭中指小指中指 手印三部佛部數珠

[0715a23] 蓮華部數珠印相右手大指 中指左手

[0715a25] 金剛部數珠印相右手 左手

[0715a27] 活兒佛部數珠蓮華觀音部 數珠嚕捺囉叉子金剛部數珠 活兒蓮華嚕捺囉叉子商佉
金銀琉璃其一 作數右手散亂真言一時前後臂釧臂釧
穿活兒真言手印持誦 香華供養香水以此真言 手印加持真言 供養乃至持誦

[0715b08] 無名指心真言 作法成就乃至持誦本部次第

[0715b11] 童女 () 欝金作法成就乃至持誦 念誦護摩腰間
成就真言

[0715b15]
oṃ hā ra hā ra va ḍa va ḍa ni śū
   滿 滿  
kra dha ra ṇi si ddha rtha svā hā
   () () (去聲)

[0715b20] 三部

[0715b21] 佛部白色蓮華部黃色 赤色在身可作

[0715b24] 大界應供養成就 塗香香氣相應 光澤塗香以此真言本部真言持誦
作手奉獻塗香真言

[0715b28]
i me ga dvaḥ śu bhā di vya śu ca yaḥ
     
śu ca yo na ya ma ya ni ve ni ḍo bha
      
ktya pra ti gṛ hya
() ()  () ()
pra si da me oṃ a ha ra a
()   ()  
ha ra sa rva vi dya dha ra pū
   ()  
ji te svā hā
  (三部)

[0715c11] 手印右手五指向外左手 向上右手指向大指在內 塗香手印三部

[0715c14] 佛部塗香真言

[0715c15]
oṃ a gā tna ra gra vi ṣa ye na maḥ
     
svā hā
 ()

[0715c19] 蓮華部塗香真言

[0715c20]
oṃ nṛ ṭi nṛ ṭi nṛ ṭa pa
 ()   () 
ti nṛ te nṛ tya pa ne
() ()  ()  ()
hūṃ pha ṭ
𤙖  ()

[0715c26] 金剛部塗香真言

[0715c27]
oṃ vi sa ra vi sa ra hūṃ pha ṭ
    𤙖  ()

[0715c29] 乃至光澤以此真言 真言持誦作手奉獻華真言

[0716a02]
i me su ma na su di vya śu ca śu
     
ca yo na ya na ma ya ni ve di ta bha
      
ktya pra ti gṛ hya
()  () ()
pra si da me oṃ a ha ra a ha ra
     
sa rva vi dya dha ra pū ja te svā
  ()   

(華真言三部)

[0716a14] 手印相如大指 三部

[0716a16] 佛部華真言

[0716a17]
oṃ śi khi gi khe svā hā
    ()

[0716a19] 蓮華部華真言

[0716a20]
oṃ ca ṇḍa ni ga ḍo mo de ṇḍa hūṃ pha ṭ
     𤙖  ()

[0716a23] 金剛部華真言

[0716a24]
oṃ bhū jvaṃ lāṃ ta ga svā hā
 ( )   ()

[0716a26] 乃至光澤燒香以此真言 真言持誦作手奉獻燒香

[0716a29]
a yaṃ va na gha ni ra su hṛ
  ()   ()
dya ga ḍā dya su ra bho ja
(好心)  ()   ()
na ma ya ni ve di to bha ktya
    (虔誠奉獻) ( )
dhu vo yaṃ pra ti tṛ hya naṃ oṃ
    (納受)
a ha ra a ha ra sa rva vi dya
    () ()
dha ra pū ji te svā hā
    (三部)

[0716b11] 手印二手小指無名指中指 向上相向 大指
(燒香三部) 。

[0716b14] 佛部燒香真言

[0716b15]
na mo gra ma ṇḍa vi ṣa ye śi khi
 ()    
ni svā hā
  ()

[0716b19] 蓮華部燒香真言

[0716b20]
oṃ ca ndra bha ma ṇḍa li ghṛ ṇi ghṛ
     
ṇi hūṃ pha ṭ
  ()

[0716b24] 金剛部燒香真言

[0716b25]
oṃ vi sa ra vi sa ra hūṃ pha ṭ
     ()

[0716b27] 乃至光澤飲食以此真言 真言持誦作手奉獻真言

[0716c02]
o ṣa dhe naṃ ra su hṛ dya
  ()  () (歡喜)
e ṣa maṃ ttra śa ḍo ma li ma
 滿 ()   ()
ya ni ve di ḍo bhya ktyā pra
   (至誠奉獻) () 
ti gṛ hya pra si da
 () () () 
me oṃ a ha ra a ha ra sa rva
     ()
vi dya dha ra pū ji te svā hā
     (三部)

[0716c14] 手印兩手向上無名指 中指大指 掬水


[0716c18] 佛部真言

[0716c19]
oṃ cche da mi ṇa svā hā
  () ()  ()

[0716c21] 蓮華部真言

[0716c22]
oṃ vi ro ki ni svā hā
    ()

[0716c24] 金剛部真言

[0716c25]
oṃ va jri ṇi va jraṃ ge svā hā
  ()   ()

[0716c27] 乃至光澤然燈以此真言 真言持誦作手奉獻然燈真言

[0717a01]
ra kṣo ghna śca pa
 () () (護身清淨無明虔誠奉獻)
vi tra śca naṃ mo vi dhaṃ ma naḥ
 怛囉() ()   
śu bha ma ya ni ve di to bha ktyā
     ( )
di tho yaṃ pra ti gṛ hya
()  ()  () ()
nāṃ oṃ a lo ka ya a lo ka ya
 ()    
sa rva vi dya dha ra pū ji te
 () ()   
svā hā
 (三部)

[0717a15] 手印右手中指大指 然燈三部

[0717a17] 佛部真言

[0717a18]
oṃ a ma la kāṃ ti te ji ni svā hā
      ()

[0717a20] 蓮花部真言

[0717a21]
oṃ ca ṇḍa ni jre stā ka ri
 (合上) (上聲) () 
hūṃ pha ṭ
𤙖  ()

[0717a25] 金剛部真言

[0717a26]
oṃ vi vṛ ta lo ca na hūṃ pha ṭ
  ()  () 𤙖  ()

[0717a29] 真言手印運心供養 塗香乃至燈明供養塗香 作手圓滿供養運心供養
水陸遍滿虛空 十方人天塗香燒香燈明 種種鼓樂歌舞真珠羅網
寶鈴華鬘白拂微妙如意 衣服妙香宮殿樓閣 莊嚴頭冠瓔珞如是
運心遍滿虛空以至誠心如是供養最為 是故行者決定心運心 真言作手所想成就

[0717b12] 真言

[0717b13]
oṃ sa rva thā kha u dga te spha ra
     
hi maṃ ga ga na kāṃ svā hā
    ()

[0717b17] 手印兩手合掌置於 成就運心供養手印

[0717b19] 凡作供養至誠信心閼伽 真言手印持誦成就運心合掌置頂圓滿供養

[0717b22] 讚歎先發信心至誠讚歎 觀自在金剛菩薩歎佛

大悲護世 導師
無邊功德海 頭面禮

離欲清淨 惡趣
第一義 稽首依法

解脫道 
福田 歸命
觀自在
諸佛大吉 
觀自在 歸依
執金剛
大力忿怒 成就大明
調伏 歸命執金剛

[0717c10] 歸命大菩薩讚歎隨意 讚歎本尊讚歎

[0717c12] 懺悔隨喜請召勸請 常住在世利樂有情

[0717c14] 歸命三寶發菩提心發願懺悔 十方一切諸佛大菩薩羅漢聖僧存念前生
無始生死一切煩惱惱亂 佛法僧父母師長 一切聖人眾生無德放縱
種種隨喜如是 無量無邊諸佛菩薩誠心發露 懺悔不復十方一切
大菩薩慈悲罪障銷滅 歸命三寶眾生種種應當如是歸依三寶思念三寶一一恩德頭頂著地如是歸依如是
(某甲) 乃至 菩提道場歸依如來無上三身歸依 廣大乘法歸依一切不退菩薩僧 一切諸佛大菩薩慈悲攝受應當如是
歸依三寶

[0718a02] 發菩提心菩提心名為無上大乘種子眾生甘露解脫妙果進修 悉地斷除眾生界無量煩惱
三惡道無量 無依度生死海 船師善道救護
一切眾生所有煩惱 除滅善業種種 智慧波羅勤修饒益
修福 饒益眾生所有煩惱隨煩惱摧伏勤修乃至菩提不善繫念應當如是發菩提心

[0718a15] 修行慈悲喜捨一境六念觀照涅槃棄捨 (後續) 。

[0718a18] 勝願諸菩薩修行勝願 眾生我所如是一切 眾生地獄圓滿福德涅槃
眾生財寶具足 作善宿命智悲念