Qing Jing Fashen Piluzhena Xin Di Famen Chengjiu Yiqie Tuoluoni San Zhong Xi Di 清淨法身毘盧遮那心地法門成就一切陀羅尼三種悉地

by

Colophon

第 18 冊 No. 899 清淨法身毘盧遮那心地法門成就一切陀羅尼三種悉地 共 1 卷 Volume 18, No. 899 Qing Jing Fashen Piluzhena Xin Di Famen Chengjiu Yiqie Tuoluoni San Zhong Xi Di

Notes

English translations: None

Primary Source

, 《清淨法身毘盧遮那心地法門成就一切陀羅尼三種悉地》 'Qing Jing Fashen Piluzhena Xin Di Famen Chengjiu Yiqie Tuoluoni San Zhong Xi Di,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 18, No. 899, Accessed 2016-09-29, http://tripitaka.cbeta.org/T18n0899.

Collection vocabulary analysis