Back to collection

Fire Hūṃ Ritual Summary (Huo Hong Gui Bie Lu) 火吽軌別錄

Scroll 1

Click on any word to see more details.

火吽軌別錄
[0936b28] 東北方大自在天

[0936b29]
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ ī
     ()
śa nā ye svā hā
 () () () (三七)

[0936c04] 東方帝釋天

[0936c05]
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ i
     ()
ndā ya svā hā
() () ()

[0936c09] 東南火天

[0936c10]
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ a gna
     () ()
ye svā hā
 () ()

[0936c14] 南方魔羅天王

[0936c15]
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ yaṃ ma
     
ya svā hā
 () ()

[0936c19] 西南涅哩底 () 天王

[0936c20]
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ rā kṣa
     () 
sā dhi pta ye svā hā
() () () ()

[0937a01] 西方水天

[0937a02]
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ va ru
     
ṇa ye svā hā
 () () ()

[0937a06] 西北方風天

[0937a07]
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ vā
     ()
ya ve svā hā
 () ()

[0937a11] 北方毘沙門天王

[0937a12]
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ ya kṣa
     
dhi dya dha ri svā hā
 ()  () ()

[0937a16] 上方大梵天王 (帝釋) 。

[0937a17]
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ pra
     ()
ja pta ye svā hā
() () () ()

[0937a21] 下方地居天 (水天) 。

[0937a22]
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ dhṛ
     ()
thi vye svā hā
 () () ()

[0937a26] 日天子 (帝釋) 。

[0937a27]
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ a
     ()
hya tya svā hā
() () () ()

[0937b03] 月天子 (水天) 。

[0937b04]
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ ca ndrā
     ()
ya svā hā
 () ()

[0937b08] 天子 (月天) 。

[0937b09]
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ na kṣa
     
tra de va ta ye svā hā
多羅()   () ()

[0937b14] 龍王 (水天) 。

[0937b15]
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ me ghā
     ()
śa ni ye svā hā
  () ()

[0937b19] 一切使者鬼神 (東北方) 。

[0937b20]
pi ci pi ci vi śa ca ṇaṃ svā hā
    () ()
gu gu bhū tā ṇaṃ svā hā
() () () () ()

[0937b26] 持誦不動尊真言 青色黑色沈香安息香隨時 飲食燈火香水供養供養行者澡浴
本尊真言本尊 香水供養然後供養名為 不能穢惡兼用虛空供養
思議布置供養三昧耶真言 結界

[0937c06] 毘盧遮那三昧耶真言 (真言結印) 。

[0937c07]
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ a sa
     
me tri sa me sa ma ye svā
 ()   ()

()

[0937c13] 三昧耶 (合掌) 左右 前件真言一遍

[0937c15] 不動尊不動尊真言 右旋結界結界

[0937c17] (二手) 一切佛菩薩 道場真言

[0937c19]
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ aḥ sa rva
    (引入) 
trā pra ti ha ta ta thā
怛囉() () ()  ()
ga tāṃ kū śa bo dhi ca rya
 ()   ()
pa ri pū ra ka svā hā
   薩嚩() ()

[0937c27] 一遍一切諸佛菩薩 無量聖眾悉皆然後禮拜懺悔 陳說

[0937c30] 然後毘盧遮那心印 (無名小指外交中指 附中外交) 真言

[0938a02] 毘盧遮那降伏四魔解脫六趣滿足一切智智 真言

[0938a04]
ā vi ra hūṃ khaṃ
()  

[0938a06] 真言 乃至多多益善然後不動 (劍印) 。不動尊真言

[0938a09]
na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ca
   () 
ṇḍa ma hā ro ṣa ṇa spha ṭ ya hūṃ
 ()    
tra ṭ hāṃ māṃ
怛囉() () ()

[0938a15] 真言然後 數珠乃至多多益善

[0938a17] 念誦本尊真言 發願禮拜三昧耶三昧耶 真言劍印一匝
聖眾然後出道行住坐臥 本尊真言

[0938a22] 不動尊施食真言

[0938a23]
na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ tra
  滿  () 怛囉()
ṭ a mo gha ca ṇḍa ro ṣa ro ṣa
    [*]
ṇa spha ṭ ya hūṃ tra ma ya
 ()  怛囉() 
tra ma ya hūṃ tra ṭ hāṃ māṃ
()  () () ()

[0938b03] 供養真言一遍 一切處擁護

[0938b05] 澡浴真言

[0938b06]
oṃ cu svā hā
 薩嚩() (政和)

[0938b08] 真言加持 洗浴八方 胡麻粳米塗香安瓶
歡喜四方諸天鬼神塗香末香 眷屬真言

[0938b13] 東北方自在天真言

[0938b14]
oṃ ī śa na ya svā hā
   () ()

[0938b16] 東方帝釋天真言

[0938b17]
oṃ i ndra ye svā hā
 陀羅() () ()

[0938b19] 東南火天真言

[0938b20]
oṃ a gna ye svā hā
 () () ()

[0938b22] 東方琰魔王真言

[0938b23]
oṃ yaṃ ma ya svā hā
  () ()

[0938b25] 西南羅剎娑真言

[0938b26]
oṃ ra kṣa sa a dhi pta ye svā
   () ()

()

[0938c01] 西方水神真言

[0938c02]
oṃ va ru ṇa ya svā hā
   () ()

[0938c04] 西北方風神真言

[0938c05]
oṃ va ya ve svā hā
  () ()

[0938c07] 北方夜叉真言

[0938c08]
oṃ ya kṣa vi dya pta ya
  () () 
svā hā
() ()

[0938c12] 上方鬼神真言

[0938c13]
oṃ gu i gu ī maṃ sa ni bhū ta nāṃ
     
svā hā
() ()

[0938c17] 下方真言

[0938c18]
oṃ pi ci pi ci vi śa ca nāṃ svā
     ()

()

[0938c22] 作法淨手漱口禮佛 菩薩如常念誦

天親護者 諸佛導師
修行殊勝 淨地波羅蜜
魔軍 釋師子救世
我亦降伏魔 曼荼羅

[0938c28]
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ vṛ
     ()
thi vyai svā hā
 () () ()

𤙖 儀軌

護摩

[0939a05] 可觀菩提心

[0939a06] ![T18p0939_01.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0939_01.gif)

[0939a11] 火天

 火天 
先行 降臨 納受護摩

[0939a14] 火天真言

[0939a15]
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ a gna
     () ()
ye svā hā
 () ()

[0939a19] 火天根本中指 勢頭一法火天 獻供發遣火天中指


[0939a23]
na mo bha ga va ti u ṣṇī ṣa ya e
   ()   ()
hye te ja mu li ne a gni
() ()  () ()
ye svā hā
 () ()

[0939a29] 燒火火天 供養供養諸佛菩薩金剛 火天

[0939b03]
oṃ a gna ye ha sya ha sya va
 () � ()  
ha na ya svā hā
  () ()

[0939b07] 火天發遣火天

[0939b08]      

[0939b09] ![T18p0939_02.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0939_02.gif)
![T18p0939_03.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0939_03.gif)

𤙖 儀軌音義

[0939b17] (說文日光激反明見) (
) ( [-+] 蒸餅之類) ()
(調) (爾雅食器上下調) (飲食) ()
(上下) (同音) () (食祿)
() ( 酷烈) () () ()
( ) ( [*] [*] )
(強取) () () ( )
() () ( ) ()
() () () ( ) 。

[0939b28] 火壇安穩富饒安穩露地蓮花 四面般若菩薩聲聞慈愍菩薩
相好淨居天 香花供養西南火壇穿火壇
中央 樹枝 兩頭大麥小麥
酪乳滿一千三時□ □滿半月一月寂靜鮮白 念誦向火燒火
一日起首黃昏作法淨居 集會成安面向結加趺坐燒火一日三時香花 針刺供養除滅一切
長命一切有無

[0939c17] 富饒火壇

[0939c18] 火法 觀音大勢大菩薩梵天王妙吉祥 藥叉諸仙大威德
供養法用十五起首 向東茅草淨衣 此時諸天作法諸天
成就南邊 二指穿中心 赤土臺中蓮花
供養 一日三時一千 樹枝乳酪兩頭 滿一千一百八
半月如是作法成就

[0940a03] 火壇

[0940a04] 欲降火法黑月十五夜半此時惡鬼藥叉羅剎 三角。□□向南
高三。□二指 怨家 瞋心青衣
衣裳西 皺眉端身正直心 芥子一日三時 苦練
芥子自身滿 一千一日三時如是骨頭 如是發願 前人錢物散失
不喜火壇 十六三十二東面 西面北面跋折羅中央
蓮花供養火星 起首

[0940a23] 火天

[0940a24] 火神成就時節 月中作法決定三月作法 有種正月作法決定有種
障礙九月作法 如是十五 成就

[0940b01] 安穩十五 十三日如是日月 最為第一二月三月十月十一月
富饒四月五月

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0914 火吽軌別錄
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary