Yaoshi Liuli Guang Rulai Xiao Zai Chu Nan Niansong Yi Gui 藥師琉璃光如來消災除難念誦儀軌

Composed by Yi Xing

Colophon

第 19 冊 No. 922 藥師琉璃光如來消災除難念誦儀軌 唐 一行撰 共 1 卷 Volume 19, No. 922 Yaoshi Liuli Guang Rulai Xiao Zai Chu Nan Niansong Yi Gui Composed by Yi Xing in the Tang in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Yi Xing, 《藥師琉璃光如來消災除難念誦儀軌》 'Buddhahṛdayadhāraṇī (Yaoshi Liuli Guang Rulai Xiao Zai Chu Nan Niansong Yi Gui),' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 19, No. 922, Accessed 2016-09-30, http://tripitaka.cbeta.org/T19n0922.

Collection vocabulary analysis