Back to collection

Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 佛母大孔雀明王經

Scroll 3

Click on any word to see more details.

佛母大孔雀明王經
三司 食邑三千 正號廣智大興 三藏沙門不空 

[0433b19] 阿難陀:「過去七佛正遍知亦復隨喜 宣說佛母明王真言受持如來 正遍知隨喜宣說佛母孔雀明王
真言

[0433b23] 「 () () () () () ()
() [*(-+)] () [*(-+)] () [*(-+)] [*(-+)]
() [*(-+)] [*(-+)] () [*(-+)] () ()
[*(-+)] (十一) (十二) (十三) (十四) (十五) (十六)
() () (十七)

[0433b28] 「復次阿難陀尸棄如來正遍知隨喜 佛母孔雀明王真言

[0433c01] 「 () () () [*] [*] () [*(-+)]
() [*(-+)] () () () () [*(-+)] ()
() [*(-+)] () () () () [/] ()
(十一) (十二) (十三) () (十四) ()

[0433c06] 「復次阿難陀毘舍浮如來正遍知隨喜 宣說佛母孔雀明王真言

[0433c08] 「 () () () () () () 滿滿 ()
[*(-+)] [*(-+)] () [*(-+)] () [*(-+)] ()
() [*(-+)] () 頗黎 () [*] () () [*] (十一)
(十二) (十三) (十四) [*] (十五) (十六) ( )
() (十八) ()

[0434a01] 「復次阿難陀如來正遍知 宣說佛母孔雀明王真言

[0434a03] 「 () () () () () () ()
() () () () () () () () (十一)
( ) () () (十三) [*(-+)] [*(-+)] (十四)
[*(-+)] [*(-+)] (十五) 悉地 (十六) () (十七) ()

[0434a08] 「復次阿難陀牟尼如來正遍知 隨喜宣說佛母孔雀明王真言

[0434a10] 「 () () () () () () () 多羅
() () () () [*(-+)] () () ()
[*(-+)] () () () () () (十一) ()
[*] (十二) () () () (十三) () (十四)
() (十五) () (十六) () (十七) 悉地 () (十八)
()

[0434a18] 「復次阿難陀迦攝波如來正遍知隨喜 宣說佛母孔雀明王真言

[0434a20] 「 () () () () [*(-+)] () [*(-+)]
() [*(-+)] () () [*(-+)] () ()
() () 滿 () [*(-+)] () () (十一)
(十二) (十三) (十四) (十五) () () (十六)

[0434a26] 「阿難陀釋迦牟尼如來正遍知隨喜 宣說佛母孔雀明王真言利益 有情真言

[0434a29] 「 () () () () () () ()
() () () () () [*] () ()
(十一) () (十二) () (十三) (十四) 嚩囉 (十五) ()
() () [*] () (十六) (十七) () () (十八)
(十九) (二十) (二十一) (二十二) (祈雨) ()
(息災) 滿 ( ) (二十三) 曩謨 () (二十四) () ()
(二十五) () () (二十六) () () (二十七)
(二十八) () (二十九) [*] (三十) [*] [*(-+)] ()
(三十一) [*(-+)] () () (三十二) () (三十三) ()
(三十四) (三十五) () () (三十六) [*] (三十七) ()
[*] (三十八) (三十九) () () (四十) 滿怛囉 () (四十一) ()
() (四十二) ()

[0434b18] 「阿難陀受持佛母孔雀明王莎底苾芻蛇毒苾芻獲得安隱一切有情讀誦受持大安
百年遂願

[0434b22] 「復次阿難陀慈氏菩薩隨喜宣說佛母 孔雀明王真言

[0434b24] 「 () () () () [*(-+)] () ()
() [*(-+)] () () [*(-+)] [*(-+)] ()
() () [*(-+)] () () () [*] ()
() () (十一) () () (十二) () () (十三)
() () () () () (十四)

[0435a03] 「阿難陀索訶世界大梵天王隨喜宣說佛母孔雀明王真言

[0435a05] 「 () () () () () [*]
() () () () () () () ()
() (十一) (十二) (十三) ( ) (十四) ()

[0435a11] 「阿難陀真言一切惡毒一切 佛力菩薩摩訶薩獨覺 阿羅漢三果實語
梵王帝釋金剛杵 火天水天 阿蘇羅幻士龍王
嚕捺囉 佛母孔雀明王一切 (某甲) 眷屬安隱

[0435a19] 「 難陀一切名字所謂 迦羅
眼毒 一切蜘蛛 蜂毒人非人
如是一切皆除 (某甲) 眷屬獲得安隱壽命百年

[0435a28] 「阿難陀帝釋天隨喜宣說佛母 明王真言

[0435b01] 「 () () () () () () ()
() () () [*] () () [*] () ()
[*] () () (十一) () (十二) () (十三)
() () () () () (十四) () (十五) 地底 (十六) 地底
(十七) (十八) (十九) (二十) (二十一) (二十二)
(二十三) 劫比羅 (二十四) () () (二十五) 薩嚩 () (二十六)
() () (二十七) () 迦盧 () (二十八) () ()
() (二十九) () () (三十) [*] () (三十一)
() () (三十二) () (三十三) () ()
(三十四) (三十五) 嚩日囉 () 嚩日囉 () (三十六) 嚩日囉 () (三十七) 嚩日囉
() 嚩日囉 () (三十八) 嚩日囉 () (三十九) () (四十) ()

[0435b18] 「阿難陀四大天王隨喜宣說佛母 明王真言

[0435b20] 「 () () () () () () ()
() () () () () ()
() 怛囉 (十一) 娜娜 娜娜 (十二) (十三) (十四) 悉地悉地悉地悉地 悉地
(十五) () () () ( ) () () ()
() () () () (十六) ()

[0435c02] 「 (某甲) 眷屬遠離一切鬼神使 琰魔使者黑夜母天死王
梵天帝釋仙人諸天龍王阿蘇羅誐嚕拏緊那羅藥叉
羅剎娑 塞建
水火 一切處所有謫罰 (某甲) 眷屬遠離常見擁護壽命百年

[0436a05] 「阿難陀稱念大河名字名曰

[0436a06] 「殑伽河 信度河     
   [*]   
  怛囉 怛囉   
   

[0436a19] 「如是大河大地 阿蘇羅誐嚕拏藥叉羅剎娑
塞建 精氣
脂膏命者 食香大便
便涕唾 不淨漏水

[0436b01] 「如是種種形貌種種顏色 以此佛母孔雀 擁護 (某甲)
眷屬憂苦 百年安樂

[0436b05] 「阿難陀稱念大山名字名曰

[0436b06] 「妙高山 雪山 香醉山 山王 山王 山王 光山 [*] 羅山 輪圍山 輪圍山
因陀羅 山王 山王 吉祥山王 善現山王 廣大山王 寶山 山王 寶頂 金剛山 阿蘇羅山王 毘摩質多 羅山 電光山王
乳山 月光山王 光山 摩羅耶山 山王 山王 怛囉山王 山王 山王 山王 摩尼山王 山王
山王 山王 山王 摩羅 羅山 形山 炎熱山王 山王 積聚山王 鹿山王 山王  大帝山王

[0436b20] 「如是大山大地所有 阿蘇羅誐嚕拏 藥叉羅剎娑
[*(-+)] 塞建
持明大仙營從眷屬以此佛母孔雀明王擁護 (某甲) , 眷屬壽命百年除滅惡事吉祥
憂惱伽陀

「『安隱, 晝日安隱
一切, 諸佛護念。』

[0436c02] 「阿難陀稱念星宿天名號星宿天威力常行虛空吉凶名曰

, 
宿吉祥, 第七

[0436c06] 「宿東門守護東方以此 孔雀明王 (某甲) ,眷屬壽命 百年憂惱

星宿, 如是
, 居第

[0437a01] 「宿南門守護南方以此 孔雀明王擁護 (某甲) ,眷屬壽命 百年憂惱

宿大威德, 亦復
斗牛, 女星第七

[0437a06] 「宿西門守護西方以此 孔雀明王擁護 (某甲) ,眷屬 百年憂惱

虛星, 星等
奎星婁星, 

[0437a11] 「宿北門守護北方以此 孔雀明王擁護 (某甲) ,眷屬壽命 百年憂惱

[0437a14] 「阿難陀稱念名號 巡行二十八宿晝夜時分增減世間所有苦樂名曰

日月熒惑, 大白
羅睺, 

[0437a19] 「九曜威力吉凶以此 孔雀明王擁護 (某甲) ,眷屬壽命
百年憂惱伽陀星宿

「『宿二十八, 四方
, 日月
三十七, 勇猛威神
出沒世間, 善惡
晝夜增減, 大光
清淨心, 隨喜。』

[0437a28] 「星宿天以此佛母孔雀明王 擁護 (某甲) ,眷屬壽命百年

[0437b01] 「阿難陀稱念大仙人名諸仙 成就禁戒苦行威德 光明山河林藪作善
成就五通自在遊行虛空一切所為無有障礙稱念名曰

[0437b06] 「大仙 大仙  摩利支大仙 大仙 種種 婆私大仙 大仙 迦葉波 大仙
老迦葉大仙 大仙 大仙 大仙 大仙 [*] 大仙 大仙 鹿頭大 火大 大仙
大仙 大仙 大仙 大仙 大仙 大仙 大仙 名稱大仙 名稱 大仙 尊重大仙 黃大仙 補怛洛迦大仙 
大仙 香山大仙 雪山大仙 大仙 難住大仙 大仙 大仙 大仙 大仙 大仙 大仙 主宰大仙
帝釋大仙 歲星大仙 大仙 光大 鸚鵡大仙 大仙 鎮星 辰星大仙 大仙 乾陀羅大仙 大仙 大仙 大仙 大仙
大仙 大仙 可畏大仙 劫比羅 喬答摩大仙 大仙 大仙 妙眼 大仙 大仙 山居大仙 大仙

[0437b27] 「諸仙皆是往古大仙四明 俱利以此佛母 明王擁護 (某甲)
眷屬壽命百年 憂惱。」真言

[0437c02] 「 () () () () () ()
() () () () () () [*] ()
[*] (十一) [*] (十二) [*] (十三) [*] (十四) ()
[*] (十五) [*] (十六) [*] (十七) [*] (十八) [*]
(十九) (二十) [*] (二十一) [*] (二十二) () [*]
(二十 ) [*] (二十四) () [*] (二十五) [*] ()
() (二十六)

[0437c11] 「阿難陀稱念大地中有毒藥名字名曰

[0438a02] 「 () () () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () (十一) () ( )
(十三) () (十四) (十五) 怛囉 () (十六) () (十七)
() () (十八) () (十九) () () (二十)
(二十一)  (二十二) (二十三) (二十四) (二十五) () (二十六)
() (二十七) (二十八) 麼麼 (二十九) (三十) (三十一)
(三十二) (三十三) (三十四) () (三十五) (三十六) ()
(三十七) (三十八) (三十九) 。

[0438a16] 「阿難陀毒藥以此佛母 孔雀明王守護 (某甲) ,眷屬壽命百年 毒害

[0438a19] 「復次阿難陀佛母孔雀明王七佛正遍知如來宣說所謂尸棄毘舍浮牟尼迦葉波
釋迦牟尼正遍知隨喜宣說佛母 孔雀明王慈氏菩薩隨喜宣說索訶 大梵天王天帝釋四大天王持國天
增長天王廣目天王多聞天王藥叉 十八藥叉隨喜宣說佛母孔雀 明王真言散支迦大將五百
眷屬隨喜宣說阿難陀佛母 明王真言無能 誐嚕拏緊那囉
無能藥叉羅剎娑 [*(-+)]
塞建 一切鬼神無能一切 精氣食肉
脂膏命者祭祠食香