Dafangguang Fo Hua Yan Jing Ru Fajie Pin Dun Zheng Piluzhena Fashen Zi Lun Yujia Yi Gui 大方廣佛花嚴經入法界品頓證毘盧遮那法身字輪瑜伽儀軌

Translated by Amoghavajra

Colophon

第 19 冊 No. 1020 大方廣佛花嚴經入法界品頓證毘盧遮那法身字輪瑜伽儀軌 唐 不空譯 共 1 卷 Volume 19, No. 1020 Dafangguang Fo Hua Yan Jing Ru Fajie Pin Dun Zheng Piluzhena Fashen Zi Lun Yujia Yi Gui Translated by Amoghavajra in the Tang in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Amoghavajra, 《大方廣佛花嚴經入法界品頓證毘盧遮那法身字輪瑜伽儀軌》 'Dafangguang Fo Hua Yan Jing Ru Fajie Pin Dun Zheng Piluzhena Fashen Zi Lun Yujia Yi Gui,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 19, No. 1020, Accessed 2016-10-05, http://tripitaka.cbeta.org/T19n1020.

Collection vocabulary analysis