Back to collection

Parṇaśavarīdhāraṇīsūtra (Ye Yi Guanzizai Pusa Jing) 葉衣觀自在菩薩經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

葉衣觀自在菩薩經
三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺三藏沙門 不空 

[0447a09] 爾時婆伽梵極樂世界大眾宣說 金剛手菩薩偏袒右肩雙膝 著地頂禮觀自在菩薩摩訶薩觀自在
菩薩聖者大悲解脫三昧 有情苦惱出世利益安樂假使三千 大千世界一切眾生同時有種苦惱
希望世間出世果報一心稱念 觀自在菩薩摩訶薩名號應時不捨大悲 種種隨類滿眾生一切
護持國界拔濟苦難攝受養育 增長吉祥遮止囚禁銷除 鬼魅臨陣禁制 消除水火災難斷除
結護地界聖者哀愍未來一切 國王男女淨信三寶護持佛法相承 斷絕陀羅尼加持 方便

[0447a26] 爾時觀自在菩薩摩訶薩頂禮 右遶三匝本處合掌白佛世尊哀愍加持我有葉衣觀自在菩薩
摩訶薩陀羅尼一切有情災禍 刀兵調宿失序增長 福德國界豐盛人民安樂
佛言善哉善哉爾時觀自在 威神陀羅尼

[0447b05] 曩謨囉怛曩 () 怛囉 () () () 曩謨 () ()
() () () () () () () 沒馱 () ()
曩謨 () () () () () () ()
摩訶薩 () () () () () () 曩謨 ()
() () () ( ) () () ()
() () (十一) () () () (十二)
() () () (十三) () (十四) ()
(十五) () (十六) () (十七) () [*]
[*] (十八) () () [*] () () ()
() () [*] () () (十九) (引入) () ()
() (二十) (引入) () () () (二十一) ()
() () () () (二十二) () (二十三)
() () (引入二十四) () (二十五) (二十六)
() 滿 () (二十七) (二十八) 薩嚩 () [*] () [*]
薩嚩 () (二十九) () (三十) (無後) (三十一)
() (三十二) () () () (三十三) ()
(三十四) () (三十五) () () 怛囉 () (三十六)
() () 薩嚩 () () (三十七) () (三十八)
() (三十九) 怛囉 () (四十) ( ) () (四十一)
() (四十二) () (四十三) () () (四十四)
() () [*] (四十五) 怛囉 () [*] (四十六)
() (四十七) () (四十八) () () 滿 (四十九)
滿 (五十) () (五十一) () () ()
(五十二) () () (五十三) () () (五十四)
() (五十五) () (五十六) ()

[0448a03] 心真言

[0448a04] () () () 發吒 ()

[0448a05] 觀自在菩薩陀羅尼白佛世尊善男子善女人陀羅尼一遍 伴侶
聚落 國內疫病流行 [*] 先令潔淨齋戒瞿摩夷
宿 觀自在菩薩天女寶冠 無量壽佛瓔珞莊嚴
火焰圍遶第一手當心 第二施願第一手 二手蓮華畫像竿
人執竿無間葉衣 自在菩薩陀羅尼 真言加持二十一真言

[0448a20] ()

[0448a21] 吉慶吉祥 知法弟子三五香爐 葉衣觀自在菩薩心真言加持
百八然後燒香斷絕 賢瓶滿香水樹枝在前 先行 引入王宮一匝
一匝便 南門南門大水 飲食 阿闍梨妙色如來
加持然後葉衣觀自在菩薩陀羅 真言國王名號加持 國王無諸災難然後曠野棄擲
閻魔汝等 受領飲食有情大慈 國界無諸災難

[0448b07] 欲求長壽病者隨意大小。 [*] 葉衣觀自在菩薩施願手下 道場每日香華飲食旋繞
發願加持滿其所

[0448b11] 國王男女疾病 寢食不安宿業因緣生宿 宿不安所居
牛黃上書二十八藥叉 真言東方四大 真言東北角起首所謂第一藥叉 真言

[0448b18] () () ()

[0448b19] 第二藥叉真言

[0448b20] 怛囉 () ()

[0448b21] 第三藥叉真言

[0448b22] () ()

[0448b23] 第四藥叉真言

[0448b24] ()

[0448b25] 次於南方四大藥叉真言

[0448b26] 第一藥叉真言

[0448b27] 僧伽吒 () ()

[0448b28] 第二藥叉真言

[0448b29] 僧伽吒 () ()

[0448c01] 第三藥叉真言

[0448c02] () ()

[0448c03] 第四藥叉真言

[0448c04] () () () ()

[0448c05] 次於西方四大藥叉真言

[0448c06] 第一藥叉真言

[0448c07] ()

[0448c08] 第二藥叉真言

[0448c09] () ()

[0448c10] 第三藥叉真言

[0448c11] () () ()

[0448c12] 第四藥叉真言

[0448c13] 迦比羅 () ()

[0448c14] 次於北方四大藥叉真言

[0448c15] 第一藥叉真言

[0448c16] () ()

[0448c17] 第二藥叉真言

[0448c18] () ()

[0448c19] 第三藥叉真言

[0448c20] () ()

[0448c21] 第四藥叉真言

[0448c22] ()

[0449a01] 次於東北藥叉真言

[0449a02] 半支迦 () ()

[0449a03] 次於東南藥叉真言

[0449a04] () () ()

[0449a05] 次於西南藥叉真言

[0449a06] () () ()

[0449a07] 次於西北藥叉真言

[0449a08] ()

[0449a09] 次於下方四大藥叉 置於四方地下

[0449a11] 東方地下藥叉真言

[0449a12] ()

[0449a13] 南方地下藥叉真言

[0449a14] ()

[0449a15] 西方地下藥叉真言

[0449a16] 迦羅 ()

[0449a17] 北方地下藥叉真言

[0449a18] 迦羅 ()

[0449a19] 次於上方藥叉真言

[0449a20] 東北藥叉真言

[0449a21] () ()

[0449a22] 東南藥叉真言

[0449a23] () ()

[0449a24] 西南藥叉真言

[0449a25] 蘇摩 () ()

[0449a26] 西北藥叉真言

[0449a27] 嚩庾 ()

[0449a28] 真言二十八藥叉各各 燒香飲食燈燭 虔誠二十八藥叉
護持守護某甲災禍 疾病獲得色力增長聰慧端嚴 具足長壽長遠加持
十八藥叉不敢諸佛如觀自在 金剛手菩薩晝夜擁護 大威德國王境內 消滅國土安寧人民歡樂

[0449b09] 法應本生宿每月供養如是 宿吉祥白檀 觀自在菩薩上書真言
宿灌頂灌頂 滿香水七寶 所謂娑訶娑訶 種子
葉衣觀自在陀羅尼加持一百 灌頂灌頂 種種飲食男女頭上三匝 知法線索葉衣
加持頭上如是身上疾病 鬼魅宿

[0449b23] 疫病取舍 () 護摩一百八
每日供養葉衣觀自在菩薩護摩聚落一切 災難悉皆除滅如是水牛
護摩

[0449c01] 滿香水真言加持一百 一切疫病悉皆消滅

[0449c03] 人頭香氣加持一百八除愈

[0449c05] 粳米護摩

[0449c07] 若一乃至 長時牛黃真言

[0449c10] 嬰孩鬼魅真言除愈

[0449c11] 侵奪遠遊 劫盜陀羅護摩真言一百八無諸

[0449c14] 真言加持一百八 於田五穀

觀自在菩薩

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1100 葉衣觀自在菩薩經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary