Back to collection

Vajra Crown Tantra Tara Bodhisattva Liturgy (Jingang Ding Jing Duoluo Pusa Niansong Fa) 金剛頂經多羅菩薩念誦法

Scroll 1

Click on any word to see more details.

金剛頂經多羅菩薩念誦法
三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺三藏沙門 不空 

歸命瑜伽自在 三昧
剎海 種種隨類
蓮華相應 開示多羅大悲
修習三昧 二乘
神通波羅蜜 如來
行者普賢 金剛
不顧身命慈心 解脫
應從三摩耶 契印密語
阿闍梨 同學重心
阿練若 流泉浴池意處
石窟 建立壇場如法
莊嚴精室本尊 供養一心
十方諸佛 懺悔發願
三業金剛 二手心中
吽字五智 加持悉地
結契警覺 二手金剛拳
 二度

[0454b07] 真言

[0454b08] [*] () ()

敬禮阿閦 捨身不退轉
金剛合掌頂上 全身著地

[0454b11] 真言

[0454b12] () 薩嚩 () () () () ()
() () 薩嚩 () () 嚩日囉 () () () 薩嚩
() [*] ()

南方寶生 捨身灌頂
金剛合掌 著地虔誠

[0454b18] 真言

[0454b19] () 薩嚩 () () () () ()
() () 薩嚩 () 嚩日囉 () () [*] ()

觀自在王 捨身三摩地
金剛合掌置頂 著地虔心

[0454b24] 真言

[0454b25] () 薩嚩 () () () () ()
() () () () 薩嚩怛他蘖多 () 嚩日囉 () 達摩 ()
() () [*] ()

不空成就 捨身善巧
金剛合掌安於 著地稽首

[0454c02] 真言

[0454c03] () 薩嚩 () () () () ()
() () 薩嚩 () () 嚩日囉 () [*] ()

諸佛虛空 普禮
 右膝著地置頂

[0454c08] 真言

[0454c09] 嚩日囉 () (入微)

成就真言 普願眾生悉地
一切如來稱讚 加持速成

[0454c12] 真言

[0454c13] () 薩嚩怛他蘖多悉多 () 薩嚩 () () 薩嚩悉馱 () ()
() 地底 () ()

結加端身 三業清淨
諸法本性清淨 無垢

[0454c18] 真言

[0454c19] () () () 薩嚩 ( )

蓮華三昧耶 十度堅固
 

[0454c23] 真言

[0455a01] () 嚩日囉 () () () ()

三昧印 定慧堅固
忍辱交合 

[0455a05] 真言

[0455a06] () 三麼耶 () () ()

開心入佛 加持怛囉
金剛當心 開心

[0455a09] 真言

[0455a10] () 嚩日囉 () 滿 () 怛囉 () ()

蓮臺阿字門 莊嚴
金剛 流入心中

[0455a13] 真言

[0455a14] () 嚩日囉 () 吠舍 ()

密合金剛拳 以此加持使堅固
 堅持不退

[0455a17] 真言

[0455a18] () 嚩日囉 () () [*]

蓮華 以此
金剛合掌 
慈心 右旋三匝界方

[0455a22] 真言

[0455a23] () 摩訶戰拏 () () [*] () ()
() () () 怛囉 () 怛囉 () () () [*] ()
() 乞叉 () () (地力下同)

端身三昧 定印
空界諸佛 警覺真實

[0455a29] 真言

[0455b01] () 質多 () ()

阿字月輪 真言使明顯

[0455b03] 真言

[0455b04] 地質 () ()

自心本性清淨 妙觀察金剛

[0455b06] 真言

[0455b07] () ()

清淨 同法
大悲三摩地 眾生界

[0455b10] 真言

[0455b11] () () ()

三昧純熟 自在
己身 光照三昧

[0455b14] 真言

[0455b15] () () ()

堅固真言 加持傾動

[0455b17] 真言

[0455b18] () () () () ()

虛空諸如來 一體
等同諸佛 堅固菩提誓願

[0455b21] 真言

[0455b22] () () () () () 麼訶 ()
薩嚩怛他蘖多 () () () ()

本尊 淨滿金色
摩尼 寶冠無量壽
殊勝與願印 以定青蓮
三昧月輪 光照三界
根本青蓮 加持

[0455c01] 真言

[0455c02] () () ()

寶印灌頂 堅固金剛
 加持

[0455c05] 真言

[0455c06] () 嚩日囉 () () [*] () ()
() () () () [*]

二手 便堅固
金剛拳 二字
 
天衣 堅固傾動
三相 蓮華

[0455c14] 真言

[0455c15] () () 使 () ()

嚴淨佛國土 奉事諸如來
諦觀無盡香水海 華藏
摩尼寶殿莊嚴 諸天供具
虛空諸天第五 虛空生
供養聖眾 如意圓滿
以此真實加持 金剛合掌

[0455c22] 真言

[0455c23] () () 三婆嚩 () 嚩日囉 () ()

寶地莊嚴  () 字門成本
光明日月 蓮華眷屬圍遶
請召方便 召集身入
定慧堅固 二度

[0455c28] 真言

[0455c29] () () 俱舍 () () () 摩訶 ()
() () ()

蓮華大印 
以此密印真言 召請本尊引入

[0456a05] 真言

[0456a06] () () () 三摩 () (下同) 吠舍 ()
() () 薩嚩

 智相
以此蓮華 本尊堅固

[0456a11] 真言

[0456a12] () () 商迦 [*]

蓮華密印 蓮華
以此密印真言 本尊歡喜

[0456a15] 真言

[0456a16] () () () () () () 吠舍 ()
三麼耶 () ()

伽陀 閼伽香水
妙音無邊 以此加持速成

[0456a20] 真言

[0456a21] () () () () 嚩日囉 () 達摩 ()
() () () [*] [*] () () 多利 ()
(十一) (十二) 薩嚩 () ()

 
以此蓮華嬉戲 滿檀那波羅蜜

[0456a27] 真言

[0456a28] () () () (下同)

蓮華密印 蓮華
華鬘供養 滿淨戒波羅蜜

[0456b02] 真言

[0456b03] () () ()

蓮華歌詠 
如來妙法 滿安忍波羅蜜

[0456b06] 真言

[0456b07] () () ()

蓮華供養 旋舞置於
由此密印真言 精進波羅蜜

[0456b10] 真言

[0456b11] () () () () () ()

蓮華焚香 焚香
由此威力 靜慮波羅蜜

[0456b15] 真言

[0456b16] () () ()

蓮華供養 
莊嚴 般若波羅蜜

[0456b19] 真言

[0456b20] () () ()

蓮華燈明 蓮華手
以此燈明供養 滿方便波羅蜜

[0456b23] 真言

[0456b24] () () () () 達摩 () () ()
()

蓮華塗香 掌心塗香
以此真言密印 滿誓願波羅蜜

[0456b28] 真言

[0456b29] () () ()

本尊根本 印加自心
相背 相合

[0456c03] 真言

[0456c04] () () ()

不空多羅 印加
根本印相 

[0456c07] 真言

[0456c08] () () ()

本尊寶冠 以此大印置頂
心印 二度

[0456c11] 真言

[0456c12] () () 嚩囉 () ()

真實加持 以此一切
灌頂寶冠 精進去來

[0456c15] 真言

[0456c16] () () [*] ()

 以此調
灌頂寶冠 力度右旋

[0456c19] 真言

[0456c20] () 三麼耶 () [*] ()

字門己身 頂上
[*]  當心 [*]
[*]  薩嚩 ()
四明己身 以此加持無二
青蓮根本 蓮華
定慧 

[0457a04] 真言

[0457a05] () (下同) (下同) 三麼耶 () () ()
() () () () () 使 ()
() () () 使 () () 薩嚩悉地 () ()
薩嚩 (十一) 質多 [*] () (十二) (十三) 呵呵呵呵 (十四) 薄伽梵 ( )
薩嚩怛他蘖多 (十六) (十七) (十八) () (十九) 摩訶三麼耶 (二十)
()

真言 不解

[0457a16] 真言

[0457a17] () () 怛囉 () () () ()
() () () () () 摩訶薩 () () 摩訶 ()
() () () [*] (十一) [*] (十二) [*] (十三) 薩嚩
( ) ()

真言 頂上當心

[0457a24] 真言

[0457a25] () 嚩日囉 () 怛囉 () 三麼耶

 閼伽
重設發願 還本
蓮華三昧耶 頂上散華便

[0457a29] 真言

[0457b01] () (二入) 薩嚩 () () 悉地 () 也他
() [*] () () 那囉 () () () 那麼
(合十) (合十)

奉送本尊 加持灌頂被甲
本尊三摩地 自恣經行
轉讀摩訶衍 常令淨業
多羅現前 勝願圓滿
現世歡喜地 十六成菩提

金剛頂經多羅菩薩念誦法

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1102 金剛頂經多羅菩薩念誦法
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary