Guanzizai Pusa Da Fu Duo Li Sui Xin Tuoluoni Jing 觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經

Translated by Zhi Tong

Colophon

第 20 冊 No. 1103b 觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經 唐 智通譯 共 1 卷 Volume 20, No. 1103b Guanzizai Pusa Da Fu Duo Li Sui Xin Tuoluoni Jing Translated by Zhi Tong in the Tang in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Zhi Tong, 《觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經》 'Guanzizai Pusa Da Fu Duo Li Sui Xin Tuoluoni Jing,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 20, No. 1103b, Accessed 2016-10-08, http://tripitaka.cbeta.org/T20n1103b.

Collection vocabulary analysis