Jingang Ding Yujia Qing Jing Dabei Wang Guanzizai Niansong Yi Gui 金剛頂瑜伽青頸大悲王觀自在念誦儀軌

Translated by Vajrabodhi

Colophon

第 20 冊 No. 1112 金剛頂瑜伽青頸大悲王觀自在念誦儀軌 唐 金剛智譯 共 1 卷 Volume 20, No. 1112 Jingang Ding Yujia Qing Jing Dabei Wang Guanzizai Niansong Yi Gui Translated by Vajrabodhi in the Tang in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Vajrabodhi, 《金剛頂瑜伽青頸大悲王觀自在念誦儀軌》 'Jingang Ding Yujia Qing Jing Dabei Wang Guanzizai Niansong Yi Gui,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 20, No. 1112, Accessed 2016-10-08, http://tripitaka.cbeta.org/T20n1112.

Collection vocabulary analysis