Back to collection

Avalokitesvara bodhisattva of Great Mercy, Nilakantha Great Compassion Dharani (Da Ci Da Bei Jiu Ku Guanshiyin Zizai Wang Pusa Guangda Yuanman Wu'ai Zizai Qing Jing Dabei Xin Tuoluoni) 大慈大悲救苦觀世音自在王菩薩廣大圓滿無礙自在青頸大悲心陀羅尼

Scroll 1

Click on any word to see more details.

大慈大悲觀世音自在王 菩薩廣大圓滿無礙自在青頸 大悲心陀羅尼
廣智不空

[0498c12] 南無歸命頂禮南方海上淨土正法 教主釋迦牟尼如來觀音無量壽如來觀音正法如來南無千手千眼觀世音
菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼 陀羅尼延壽陀羅尼惡趣陀羅尼 業障陀羅尼滿願陀羅尼隨心自在陀羅尼
陀羅尼神呪第八陀羅 四百一時消滅陀羅尼

[0498c20]
na mo ra tna tra yā ya
   [*] ()

[0498c22] 觀世音菩薩本身慈悲高聲 神性

[0498c24]
na mo ā ryā
  [*] ()

[0498c26] 如意輪菩薩本身到此

[0498c27]
va lo ki te śva rā ya
   [*] ()

[0498c29] 觀音菩薩

[0499a01]
bo dhi sa tvā ya
  [*] ()

[0499a03] 不空羂索菩薩天兵

[0499a04]
ma hā sa tvā ya
  [*] ()

[0499a06] 菩薩種子本身

[0499a07]
ma hā kā ru ṇi kā ya
   [*] ()

[0499a09] 馬鳴菩薩本身手把菩薩自身

[0499a10]
oṃ
()

[0499a12] 合掌

[0499a13]
sa rva ra bha ye
   ()

[0499a15] 四天大王本身降伏魔王

[0499a16]
śu dha na da sya
   ()

[0499a18] 四天大王八部鬼神名字

[0499a19]
na mo skṛ ta ī mo a ryā
    ()

[0499a21] 龍樹菩薩本身用心

[0499a23]
ba ru ki te śva raṃ dha va
    (十一)

[0499a25] 毘盧遮那佛本身廣大圓滿不可 思議功德

[0499a27]
na mo na ra ki dhi
   (十二)

[0499a29] 清淨圓滿報身盧舍那佛本身用心 放逸

[0499b02]
he ri ma va dha ṣa me
    (十三)

[0499b04] 以為眷屬

[0499b05]
sa rva a thā du śu tuṃ
    (十四)

[0499b07] 甘露菩薩觀世音菩薩部落以為 眷屬

[0499b09]
a je yaṃ
  (十五)

[0499b11] 飛騰夜叉大王四方是非

[0499b12]
sa rva bhu ta na ma va ga
    (十六)

[0499b14] 帝王

[0499b16]
ma va du du
  (十七)

[0499b18] 剎利菩薩本身手把夜叉素有

[0499b20]
ta dya thā oṃ
  (十八)

[0499b22]

[0499b23]
a va lo ka lo ka te
    (十九)

[0499b25] 梵天王本身

[0499b26]
ka ra te
  (二十)

[0499b28] 長大黑色

[0499c01]
e hṛe
 (二十一)

[0499c03] 三十三天摩醯首羅天王天兵

[0499c04]
ma hā bo dhi sa tva
   (二十二)

[0499c06] 雜亂薩埵

[0499c07]
sa rva sa rva
 薩婆 (二十三)

[0499c09] 香積菩薩五方薩婆侍從不可 思議

[0499c11]
ma la ma la ma ma hṛe da yaṃ
 摩羅   (二十四) (同上)

[0499c13]
ku ru ku ru ka rmaṃ
   (二十五)

[0499c15] 空身菩薩將軍萬億天兵

[0499c16]
dhu ru dhu ru va ja ya te
    (二十六)

[0499c18] 嚴峻菩薩孔雀

[0499c19]
ma ha va ja ya te
   (二十七) (同上)

[0499c21]
dha ra dha ra
 陀羅 (二十八)

[0499c23] 觀世音菩薩手把金輪

[0499c24]
dhi ri ṇi
  (二十九)

[0499c26] 師子王調

[0499c27]
rā ya
 (三十)

[0499c29] 霹靂降伏眷屬

[0500a01]
ca la ca la
  (三十一)

[0500a03] 摧碎菩薩本身手把金輪

[0500a04]
ma ma
 (弟子某甲受持)

[0500a06]
va ma ra
  (三十二)

[0500a08] 降魔金剛本身手把金輪

[0500a09]
su kte le
  (三十三)

[0500a11] 合掌千手千眼觀世音菩薩 神妙章句

[0500a13]
e he e he
  (三十四)

[0500a15] 摩醯首羅

[0500a16]
ci nda ci nda
  (三十五) (同上)

[0500a18]
a rṣaṃ pra ca li
   (三十六)

[0500a20] 觀世音菩薩手把弓箭

[0500a21]
va ṣa va ṣaṃ pra śa ya
    (三十七)

[0500a23] 阿彌陀佛本身觀音菩薩

[0500a24]
hu ru hu ru ma ra
   (三十八)

[0500a26] 八部鬼神

[0500a27]
hu ru hu ru hri
 (三十九) (同上)

[0500b01]
sa ra sa ra
  (四十)

[0500b03] 五濁惡世

[0500b04]
si ri si ri su ru su ru
  (四十一)  (四十二)

[0500b06] 諸佛

[0500b07]
bo dhi ya bo dhi ya
 [*] 菩提 [*] (四十三)

[0500b09] 觀世音眾生罪惡

[0500b10]
bo dha ya bo dha ya
  菩提 (四十四)

[0500b12] 阿難本身

[0500b13]
mai tri ya
  (四十五)

[0500b15] 菩薩手把金刀

[0500b16]
na ra ki ndi
  (四十六)

[0500b18] 龍樹菩薩手把金刀

[0500b19]
dha rṣi ṇi na pa ya ma na
    (四十七)

[0500b21] 金光菩薩手把跋折羅

[0500b22]
svā hā si ddhā ya
娑婆 (四十八) (同上)  (四十九)

[0500b24] 一切法

[0500b25]
svā hā ma hā si ddhā ya svā hā
娑婆 (五十法語)   娑婆 

[0500b27] 菩薩手把

[0500b28]
si ddhā yo ge
  (五十二)

[0500c01] 天大菩薩菩薩手把

[0500c02]
śva ka ra ya svā hā
  娑婆 (五十三)

[0500c04]

[0500c05]
na ra ki ndi svā hā ma ra na
  (五十五) (同上) 娑婆 (五十六)  
ra
(五十七)

[0500c09] 散水菩薩手把

[0500c10]
svā hā si ra saṃ ā mu khā ya
娑婆 (五十八) (同上)    (五十九)

[0500c12] 菩薩手把

[0500c13]
svā hā pa ma hā si ddhā ya
娑婆 (六十) (同上)    (六十一) (同上)

[0500c15]
svā hā ca krā si ddhā ya
娑婆 (六十二) (同上)   (六十三)

[0500c17] 藥王菩薩本身

[0500c18]
svā hā
娑婆 (六十四) (同上)

[0500c20]
pa dma ka sta ya
   (六十五)

[0500c22] 藥上菩薩本身

[0500c23]
svā hā
娑婆 (六十六) (同上)

[0500c25]
na ra ki ndi va ga ra ya svā hā
    (六十七) (同上) 娑婆 (六十八) (同上)
ma va ri śa ṅka ya svā hā
   (六十九) (同上) 娑婆 (七十)
na mo ra tna tra yā ya
    (七十一)
na mo ā ryā va ro ki te śva
  (七十二)   (七十三)
ra ya bo dhi svā hā
 (七十四)  娑婆 

青頸觀音陀羅尼

[0501a08] 青頸大悲心

[0501a09] 虛心合掌大指第二 (法螺) 中指 (蓮花) 無名指 ()
() 法螺蓮華

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1113B 大慈大悲救苦觀世音自在王菩薩廣大圓滿無礙自在青頸大悲心陀羅尼
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary