Back to collection

Śrīsarvabhūtaḍāmaratantrasūtra (Fo Shuo Jingang Shou Pusa Xiangfu Yiqie Bu Duo Da Jiao Wang Jing) 佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經

Scroll 3

Click on any word to see more details.

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 

[0558c14]復次持誦河岸白檀曼拏羅廣大供養真言第七廣大供養夜半夜叉
現身苦惱持誦婢女日給金錢一百行人豐足使盡使盡不復

[0558c21]復次持誦尼拘陀飲酒肉食潔淨持誦真言一千第七真言中夜
莊嚴具與其僕從八百本身行人歡樂給與衣服飲食金錢行人十二豐足

[0558c28]復次持誦牛黃()夜叉形像寂靜處置臥床真言一千廣大
默然隨行人意妻子臥床最上莊嚴明旦還本持誦不得有所即令破壞

[0559a06]復次持誦金色一切莊嚴優鉢羅華童女供養真言八千
供養真言中夜夜叉現身歡樂即為妻子日給金錢二十五聖藥行人及其徒眾豐足

[0559a13]復次持誦臥床白檀曼拏羅真言一月十五日夜獻供真言中夜
夜叉現身種種聖藥

[0559a18]復次持誦無憂樹塗香供養真言一千夜叉現身姊妹妻子
日給金錢種種聖藥供給衣食姊妹由旬女人即為供給飲食衣服種種聖藥

[0559a25]復次持誦夜叉月初一日香華塗香供養一日三時持誦真言
力作供養持誦明旦夜叉現身隨行人意即為日給金錢一千種種聖藥壽命一千
名為降伏部多大教王夜叉成就

[0559b04]爾時金剛手菩薩祕密主夜叉不依三昧忿怒明王真言決定破壞真言

[0559b07]()()()()紇哩()[*]
()發吒(半音)

[0559b09]真言一千不速來頭剎那命終八大地獄印相二手小指相交不空忿怒
三界

[0559b13]夜叉二手中指顛倒無名指出外小指一切夜叉最上根本夜叉
現身右手鉤召真言

[0559b18]()紇哩()()

[0559b19]真言鉤召一切夜叉左手發送真言

[0559b21]()紇哩()()()()()
()()()

[0559b23]印相二手中指一切夜叉現前真言

[0559b25]()()()()()()()
()

[0559b27]二手小指一切夜叉親近真言

[0559b29]()()()()()

[0559c01]二手刀劍一切夜叉女心一字真言

[0559c03]()

[0559c04]二手中指一切夜叉香華供養真言

[0559c06]()()()()()()

[0559c08]如是說降伏部多大教王夜叉成就法

[0559c10]爾時中有龍女即從座起五體投地金剛手菩薩各各根本心真言

[0559c12]()()()阿難

[0559c13]()()()()()

[0559c14]()()()

[0559c15]()()()()

[0559c16]()()()()

[0559c17]()()

[0559c18]()()()()

[0559c19]()()普度()

[0559c20]八大龍女主成就

[0559c21]持誦之內持誦真言洛叉精熟一切龍女心大歡喜然後月初香華塗香
乳汁依法供養八大龍女真言一千龍女乳汁白檀香水閼伽持誦善來
日給金錢救護隨意

[0559c29]復次持誦合流真言八千龍女現身頂上龍女
給金五文飲食復次持誦真言一千剎那中間龍女頭痛行人
龍女供給衣服飲食徒眾

[0560a08]復次持誦蓮池岸上真言八千龍女歡樂日給金錢使盡不用

[0560a11]復次持誦合流分時真言八千龍女現身行人善來龍女日給黃金

[0560a14]復次持誦大海分時真言八千龍女現身行人姊妹日給金錢衣服

[0560a17]復次持誦池水臍輪真言八千龍女現身頂上龍女
給金飲食

[0560a21]復次持誦真言明旦龍女莊嚴閼伽善來龍女
持誦種種聖藥能滿一切願

[0560a25]復次持誦真言龍女歡樂龍女日給金錢五文飲食衣服

[0560a28]復次持誦真言八千龍女龍華頂上持誦龍女最上莊嚴

[0560b03]龍女三昧真言真言

[0560b04]()()()

[0560b05]塗香真言

[0560b06]()

[0560b07]真言

[0560b08]()

[0560b09]一切龍女三昧真言

[0560b10]()

[0560b11]發送真言

[0560b12]()()()()

[0560b14]印相二手合掌復合龍女三昧印一切三昧印發送供養
復次左手左右手小指指甲龍女三昧印如是降伏部多大教王龍女成就

[0560b21]爾時金剛手祕密主大忿怒金剛杵真言

[0560b23]()()嚩日囉()()()()()
()發吒(半音)發吒(半音)

[0560b25]爾時金剛手菩薩真言一切龍女倒地頭頂疼痛菩薩汝等龍女不依三昧大過命終
八大地獄如是金剛手降伏部多大教王龍女成就法

[0560c01]爾時中有即從座起五體投地金剛手菩薩根本心真言

[0560c03]()()()()

[0560c04]()()()()

[0560c05]()()()()()()

[0560c06]()()()()()

[0560c07]()()()()()

[0560c08]()()()()()

[0560c09]主成就持誦山頂真言八千供養牛肉真言中夜
持誦不得怖畏持誦背負行人諸天飲食

[0560c15]復次持誦真言現身行人種種承事即為妻子日給金錢衣服

[0560c18]復次持誦河岸真言明旦現身妻子日給金錢五文

[0560c21]復次合流真言八千現身第一第二面前發言第三歡樂
妻子供給承事金錢衣服

[0560c25]復次持誦山頂真言現身天女面前歡樂日給金錢
飲食如是說降伏部多大教王成就

[0561a01]爾時金剛手祕密主大自在天汝今諦聽降伏三界諸天僕從所有諸天降伏大自在天菩薩
降伏三界諸天真言印相成就大眾大自在天善哉善哉菩薩降伏三界諸天成就

[0561a08]金剛手菩薩大忿怒曼拏羅成就四方曼拏羅四門樓閣具足十六金剛界忿怒明王遍身
劫火青色髑髏莊嚴大笑惡相怖畏三界有情忿怒明王右邊大自在天真珠
明王左邊圓滿那羅延天輪寶明王帝釋天明王面前大梵天寶幢
軍那花月色復次帝釋月色真珠赤色帝釋天黃色
一切莊嚴大自在天那羅延天金翅鳥帝釋天天乘孔雀第二曼拏羅八部名曰

[0561a24]()()()()尾部沙尼()()
嚩囉()()()()沙尼()()()

[0561a27]八部即為()()二部白色尾部沙尼()
()二部赤色四部金色

[0561b02]復次金剛阿闍梨身著青衣頂戴儀軌忿怒明王真言一切眾生大利剎那中間決定成就

[0561b05]一切天人真言

[0561b06]嚩日囉()發吒(半音)

[0561b07]持誦之間一切天人成就

[0561b08]復次忿怒金剛杵真言

[0561b10]

[0561b10]吽字持誦能破一切天人爾時一切天女龍女夜叉部多金剛手菩薩剎那中間成就真言

[0561b14]()嚩日囉()()()()()
()發吒(半音)

[0561b16]復次一切天魔降伏真言

[0561b17]發吒(半音)發吒(半音)

[0561b18]如是真言決定破壞一切忿怒明王真言擁護令弟曼拏羅覺悟真言

[0561b21]()()()()()()
()()()()()嚩日囉()()

[0561b24]真言降伏

[0561b25]復次降伏部多大教王忿怒曼拏羅儀軌真言

[0561b27]()()()()()()紇哩()

[0561b29]真言()()部多師子忿怒明王東邊

[0561c02]()()()()()()


[0561c04]真言()部多弓箭忿怒明王西邊

[0561c06]()尾部()俱舍()()[*]()

[0561c07]真言尾部沙尼部多執金剛忿怒明王南邊

[0561c09]()()()()摩尼()()
()

[0561c11]真言()()部多如意寶幢忿怒明王北邊

[0561c13]()()嚩囉()()()()

[0561c15]真言嚩囉()()部多忿怒明王東北

[0561c17]()()()()

[0561c18]真言()()部多香爐忿怒明王東南

[0561c20]()()()沙尼()()

[0561c21]真言沙尼()部多塗香忿怒明王西南

[0561c23]()()()()()

[0561c24]真言()部多忿怒明王西北

[0561c26]復次八大部多印相二手摩竭金剛印弓箭

[0561c29]右手左手中指如意寶幢二手合掌
互相二手塗香右手中指

[0562a06]復次忿怒明王降伏部多儀軌八部成就法真言無能勝部多真言

[0562a09]()紇哩()[*]()

[0562a10][*]部多真言

[0562a11]()[*]()

[0562a12]部多真言

[0562a13]()紇哩()[*]()

[0562a14]部多真言

[0562a15]()()[*]()

[0562a16]尸陀林部多真言

[0562a17]()()[*]()

[0562a18]()()部多真言

[0562a19]()[*]()

[0562a20]()()真言

[0562a21]()()[*]()

[0562a22]部多真言

[0562a23]()[*]()

[0562a24]復次持誦金剛手真言洛叉精熟十五日用酥酪飲食廣大供養持誦明旦
無能勝部多決定不來剎那命終持誦僕從部多即便承事行人即為持明
帝釋天女行人諸天帝釋壽命復次持誦往詣舍利塔真言八千第七
種種飲食真言部多行人僕從部多背負行人四大自在壽命千歲

[0562b08]復次持誦金剛手菩薩宮殿真言八千第七廣大供養素食乳酪依法出生真言中夜
現身閼伽歡喜即為僕從承事能滿一切願吉凶隨行人意一千

[0562b14]復次持誦舍利塔真言以為精熟然後十五力作供養真言中夜部多
行人僕從部多天女承奉一切伏藏日給金錢五文飲食衣服壽命五百

[0562b20]復次持誦尸陀林真言八千第七酥酪糖蜜果子依法出生真言中夜
惡聲行人不得驚怖即時部多徒眾圍繞出生供養歡喜一切部多僕從一切冤家日給金錢行人一千

[0562b27]復次持誦宮觀紅色供養真言精熟二十九日夜種種飲食依法出生
真言中夜()()部多遍身惡相不得部多行人僕從部多
承事每日三時給金五文