Zong Rui Seng Zheng Yu Tang Guoshi Suo Kou Shou 宗叡僧正於唐國師所口受

Colophon

第 20 冊 No. 1156B 宗叡僧正於唐國師所口受 共 1 卷 Volume 20, No. 1156B Zong Rui Seng Zheng Yu Tang Guoshi Suo Kou Shou

Notes

English translations: None

Primary Source

, 《宗叡僧正於唐國師所口受》 'Zong Rui Seng Zheng Yu Tang Guoshi Suo Kou Shou,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 20, No. 1156B, Accessed 2016-10-08, http://tripitaka.cbeta.org/T20n1156B.

Collection vocabulary analysis