Back to collection

Mañjuśrīmūlakalpa (Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing) 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

Scroll 4

Click on any word to see more details.

大方廣菩薩藏文殊師利根本 軌經卷第四
西天譯經三藏大夫 明教大師天息災 

菩薩變化儀軌品第之一

[0848c15] 爾時妙吉祥童子觀察一切大眾於是 妙吉祥童子觀照三摩地 臍輪大光有無數百那由他
光明以為眷屬普遍照耀一切眾生

[0848c20] 爾時金剛手菩薩摩訶薩妙吉祥童子宣說曼拏羅儀軌諸菩薩 眾生三昧一切眾生平等
真言所有世間出世間一切真言 成就金剛手祕密主如是說

[0848c25] 爾時妙吉祥童子最上祕密曼拏羅 一切神變右手指端之上悉皆一切大眾復出無數那由他
俱胝光明天上一切眾會

[0848c29] 爾時妙吉祥童子忿怒明王 心真言大無畏一切請召發遣 災害增長吉祥降伏隱沒身形
地上愛敬 一切廣大明燈大無畏三字 行法最為第一一切真言
成就大忿怒明王心真言

[0849a07] () ()

[0849a08] 大忿怒明王心真言大菩薩妙吉祥善說 曼拏羅真言一切一切障礙

[0849a10] 爾時妙吉祥童子右手忿怒明王如是一切如是說所有十方 世界諸佛世尊無量菩薩大福三昧
忿怒明王復現大忿怒 一切世界剎土之中所有惡心大力眾生 來集天上大眾之中安住

[0849a16] 眾生頂上熾盛光

[0849a17] 爾時妙吉祥童子大眾心淨瞻仰 大眾諦聽三昧不依 違犯忿怒明王威力
調伏何為不得違犯祕密三昧真言 諸佛世尊菩薩大德平等法汝今諦聽 善思

[0849a23] 曩謨滿沒馱 () () () () () ()
[*] [*] 薩嚩 ()

[0849a26] 聖者根本真言妙吉祥名為 大印持誦根本真言一切 成就

[0849a29] 心真言一切善事寂靜

[0849b01] () 曩莫 ()

[0849b02] 法名增長一切福德

[0849b03] 外心真言

[0849b04] ()

[0849b05] 降伏一切眾生

[0849b06] 內心微妙真言

[0849b07] 曩謨滿沒馱

[0849b08] 法名孔雀座敬愛一切眾生

[0849b09] 一切佛心大無畏八字真言最上 大吉三界生死除一切惡趣 一切災害一切安樂寂靜現在
見佛妙吉祥菩薩宣布最上祕密真言相一切眾生憶念一切所願圓滿持誦所有五逆重罪清淨 真言

[0849b16]

[0849b17] 聖者八字大無畏最上祕密心真言 佛住無有一切吉祥 功德宣說無數
那由他俱胝校量功德不能 名為精進圓滿一切

[0849b22] 召請眾聖真言

[0849b23] () () () () () ()
羅婆 () () () () () ()
曼拏羅 () () () 三摩 () ()
() 嚕嚕 ()

[0849c01] 真言妙吉祥菩薩召請一切諸佛一切 菩薩一切辟支佛聲聞天龍夜叉乾闥婆 修羅誐嚕拏緊那羅摩睺羅伽毘舍羅剎
一切部多召請香水加持 灑淨一切廣闊四維上下一切諸佛菩薩 妙吉祥眷屬一切世間出世間真言 部多一切眾生道場

[0849c08] 曩謨滿沒馱 () () () () ()
() () () () 三摩 () ()

[0849c12] 真言栴檀龍腦 和合真言一切如來 諸菩薩一切聖眾供養

[0849c15] 召請最上蓮華一切眾生 大吉

[0849c17] 諸佛如來一切菩薩聖眾閼伽 龍腦白檀 適意華龍
如是香華淹水 閼伽真言

[0850a01] 曩謨滿沒馱 () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () 摩努娑 () () ()
曼拏羅 () () 吠舍 ( ) () () () 阿蘇囉
() () ()

[0850a09] 圓滿一切眾生圓滿

[0850a10] 焚香真言真言

[0850a11] 曩謨滿沒馱 () () 曩謨滿 () () () ()
() () () () () () 馱摩 ()
() () () 滿 () () () () ()

[0850a16] 波羅圓滿一切

[0850a17] 華真言

[0850a18] 曩謨滿沒馱 () () () () () 曩謨
() () () () () 蘇摩 () () 蘇摩
() 蘇摩 () () ()

[0850a23] 獻食頂禮一切諸佛賢聖不思議 未曾有真言正覺正說前後所有 真言

[0850a26] 曩謨滿沒馱 () () () () () ()
() () () () 沒馱 () () ()
() () ( ) () () ()
() () () ()

[0850b03] 真言名為大力消除一切

[0850b04] 真言

[0850b05] 曩謨滿沒馱 () () () () () ()
() () () () () 曩謨滿 () ()
() () () () () () () ()
( ) () () () ()
() 滿 () () () () () ()
() 路迦 曼拏羅 () ()

[0850b15] 真言名曰觀照一切

[0850b17] 曩謨滿沒馱 () () () () () ()
() () () () () () ()
() ()

[0850b21] 真言合掌光照一切眾生 諸佛菩薩

[0850b23] 爾時妙吉祥童子祕密主金剛手菩薩微妙祕密真言汝等明王忿怒 內含所有智者一切真言成就
金剛蓮華障礙明令 降伏

[0850b28] 曩謨 () 沒馱 () () () () ()
() () () () () () ()
() () () () () [*]
() () () () ()
[*] 滿滿 () () 佉沙嚕捺囉 () () ()
() () () () () () 曼拏羅
() () 吠舍三摩 摩努娑 ()

[0851a02] 真言祕密主精進最上 祕密大忿怒明王能破障礙 自在十地菩薩降伏何況
障礙持誦供養大作擁護 名為破滅一切障礙

[0851a07] 忿怒明王心真言

[0851a08] () () () () () ()
()

[0851a11] 一切冤家惱亂依法 冤家苦惱 恒常慈悲心不得成就
不信三寶法令成就

[0851a16] 外心真言

[0851a17] () 迦羅

[0851a18] 調伏一切

[0851a19] 內心真言名為一字一切佛說 消除一切惡事降伏一切 曼拏羅法成定見忿怒 靈驗

[0851a23] 發遣賢聖真言

[0851a24] 曩謨沒馱 () () () () () ()
() () () () () ()
() () () () () () ()
怛囉 () () () 滿 怛囉 () () () ()
殿滿怛囉 () ()

[0851b04] 發遣真言寶座發遣 賢聖專心意念依法加持所有 一切世間出世間曼拏羅真言三昧
成就聖眾歡喜退

[0851b08] 爾時妙吉祥童子一切大眾自己明王真言

[0851b10] 曩謨 () 沒馱 () () () ()

[0851b12] 妙吉祥真言明王 一切 成就

[0851b15] 曩謨滿沒馱 () () () () () ()

[0851b17] 真言一切 一切凶惡宿耀自然退

[0851b19] 曩謨滿沒馱 () () () () () ()

[0851b21] 真言寶座一切 所有夜叉

[0851b23] 曩謨滿沒馱 () () () () ()

[0851b25] 真言大力調伏一切 妙吉祥一切諸佛

[0851b27] 曩謨滿沒馱 () () () () () ()
() () () 嚩囉 ()

[0851c01] 增長持誦 富貴

[0851c03] 曩謨滿沒馱 () () () () ()

[0851c05] 消除一切

[0851c06] 曩謨滿沒馱 () () () () () 怛囉
()

[0851c08] 大力一切 障礙

[0851c10] 曩謨滿沒馱 () () () () ()
()

[0851c12] 怛囉降伏一切世間 快樂

[0851c14] 曩謨滿沒馱 () () () () () ()
() () 三婆吠 () () 阿尾舍 () 三摩

[0852a03] 精進變化一切眾生施願惠施一切有情

[0852a05] 曩謨滿沒馱 () () () () ()
() () () () () ()

[0852a08] 名為大化孔雀座不思議未曾 有相一切無不成就降伏 童男童女愛敬

[0852a11] 曩謨滿沒馱 () () () () ()
() 契契 () () () () ()

[0852a15] 名相大明怛囉調伏 眾生

[0852a17] 曩謨滿沒馱 () () () () () ()
() () () ()

[0852a20] 大福合掌宣說 有情國王

[0852a22] 曩謨滿沒馱 () () () () () ()
() () () [*] () 哩嚕 [*] () 摩迦
() () ()

[0852a26] 無能勝童女甘露合掌真言遠離一切冤家

[0852a28] 曩謨滿沒馱 () () () () ()
() () () () () () [*] () ()
() [*] ()

[0852b02] 真言姊妹親近菩薩經行大地 度眾生有情真言 圓滿祕密

[0852b05] 曩謨滿沒馱 () () 路迦 () () () ()
() () () () () ()
() () ( ) () () () ()
() () () () () ()
() () () () () () ()
() () () 羅護羅護摩 () () ()
() 怛囉 () () () ( ) () 沒馱
() () () () ()

[0852b19] 爾時妙吉祥菩薩真言大地 振動大自在天惡相童子火曜 教化調伏一切惡業眾生妙吉祥
大權菩薩慈愍心行菩薩行利樂一切 愚癡眾生大力真言梵天 大福何況人身

[0852b25] 爾時妙吉祥菩薩真言名為三字 眾生大力真言一切眾生 大福

[0852b28] () [*]

[0852b29] 三字真言依法持誦

[0852c01]