Back to collection

Wonderful, Universal, Secret and Highest Method for Meditation, Great Teaching King of Sūtras (Miao Jixiang Pingdeng Mimi Zuishang Guan Men Da Jiao Wang Jing) 妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經

Scroll 3

Click on any word to see more details.

妙吉祥平等祕密最上觀門大教 經卷第三
契丹國中天竺摩竭陀國 三藏法師慈賢

[0915c07] 爾時世尊彌勒菩薩

繫念 再入觀門 
 安置 蓮華
 蓮華 金剛
金剛地上 日月 日輪
十二 月輪之上 十六
梵字 出生諸法 不可得
月輪  
菩薩  十方世界
隨意供養 諸佛聖賢 供養
良久 輪子 
毘盧 四方佛 次第
悉皆同等 種智 
 波羅 四佛
 三重 月輪
明王 悉皆如是 
居第 八菩薩 種智
密號 印契 第二
四門左右 次第分布 十二
明王 種智 及其密號
菩薩  十方
明王印相 次第

[0915c29] 東方明王

 
力度 
 
目視 
直立 鉤召

[0916a06] 南方明王

 
 東明
名為鉤召

[0916a10] 西方明王

 
安立 如東明王
名為法定

[0916a14] 北方明王

合相 亦復
自相 
東明 降伏自在

[0916a18] 東南明王

 
 安置
 相同北方
名為最勝

[0916a23] 西南明王

 
 
 
張口 
正立 號曰

[0916a29] 西北方明王

 六度
相交 
正視 
名為大力

[0916b05] 東北方明王

外相 印相淨地
 正視
安立 正立


[0916b10] 下方明王

 
相合 向下
目視 
 名為

[0916b15] 上方明王

印相 
 
 下方明王
名為佛頂

大明 居第
 
 身為毘盧
觀念 默念

[0916b24] 真言

[0916b25] 沒馱嚩日囉 () (二合一) 滿 () () 嚩日囉 () ()
(去聲) (上聲) (上聲) () (上聲) () (去聲)
() (上聲) () (去聲) () () 沒馱 ()
() () () () 薩嚩 (去聲) () 嚩日囉 ()
() (去聲) () ()

默念 
五佛波羅 內外十二
大明 布置次第
 阿字
大法 種智密號
印契 一同觀想
無量壽 觀念
默念

[0916c12] 真言

[0916c13] () (去聲) (二合一) 滿 ( ) () 嚩日囉 ()
() (去聲) () () (上聲) (上聲) ()
(去聲) () (上聲) () (去聲) () () 沒馱
() () () (上聲) () 薩嚩 (去聲) () 嚩日囉
() () (去聲) () ()

默念 阿閦
成心位次 吽字
 諸佛大菩薩
大明 密號
布置次第 
阿閦佛 觀念
默念

[0916c28] 真言

[0916c29] 嚩日囉 () (二合一) 滿 () () 嚩日囉 () ()
(去聲) (上聲) () (上聲) (上聲) () ( )
() (上聲) () (去聲) () () 沒馱 ()
() () (上聲) () 薩嚩 (去聲) () 嚩日囉 ()
() (去聲) () ()

三壇 安心不動
金剛 繫閉六根
隨念隨一 金剛

[0917a11] 真言

[0917a12] 嚩日囉 () [*] ()

三壇 
重心 歸命三寶
振鈴密語

[0917a16] 真言

[0917a17] (上聲) 沒馱 () (上聲) () () 曩謨 (去聲) ()
阿婆 (去聲) (去聲) (上聲) (去聲) () (去聲) (上聲) (去聲)
() (上聲) (去聲) (去聲) () (去聲) ()
() (上聲) () (上聲) [*] () (上聲) ()
(上聲) () () (上聲) () () (上聲) ()
[*] () (十一)

歸命三寶 然後再入
面前 
 
 最後
三角 寶地
然後 兩手
掌心 金剛
如此安置 再入
應觀阿字 
 蓮華
吽字 
金剛  bhrūṃ
(佛寶大毘盧) 光明
光明 輪子
 
七寶 曼拏羅
三重 四門
四門 青色
西金色 
日月 阿吽
月輪 東西安置
阿吽 字體
八菩薩 觀自在為首
十方 供養諸佛
阿字 八菩薩
大悲為首 十方
供養諸佛 吽字
八菩薩 金剛手為首
十方 供養諸如來
八菩薩 供養
 八菩薩
供養 
在於 八菩薩
供養 
 種智
八菩薩 去來相次
 五色
十方 良久
一處 
波羅 方位次第
 右膝著地
合掌 求救
一切諸眾生 
金剛波羅蜜 伽他
阿閦 

[0917c13] () 嚩日囉 () () () () () 怛囉
() [*] () ( ) (上聲) () () ()
() [*] () (上聲) () () () [*]
() () (去聲) () [*] () (去聲) ()

波羅 毘盧
諸眾生 

[0917c21] () 嚩日囉 () () () () ()
() 沒馱 ( ) () () (去聲) ( )
() (上聲) (上聲) (上聲) () 麼麼 () () ()
() [*] (入聲) () (去聲) (十一)

想法波羅 無量壽
諸眾生 

[0918a01] () 嚩日囉 () () 薩迦 () (去聲) () 路迦
() () () () () () (去聲) [*]
() (上聲) (上聲) () 薩滿 () () () [*]
() (去聲) (十一)

羯磨 三寶
諸眾生 

[0918a09] () 嚩日囉 () (二合一) () ()
(去聲) 滿 () (去聲) (去聲) () [*] () (入聲)
() 囉怛曩 () () () () [*] (入聲)
() (去聲) (十一)

波羅蜜  三壇
祕密真言 (真言)  
 默念 智心真言 ()

[0918a18] 真言

[0918a19] () () ()

默念真言 默念
金剛智真言 真言
光明真言 金剛真言
光明真言 金剛真言
 真言
 默念
阿閦佛 印契
 既成阿閦
圓滿

[0918a29] 真言

[0918b01] () 薩嚩 (去聲) () () (去聲) () ()
嚩日囉 () () () 嚩日囉 () () () 嚩日囉 ()
() 薩摩 () (入聲) 地底 (入聲) () () [*] () ()

阿閦 毘盧
阿閦 毘盧既成
成就

[0918b09] 真言

[0918b10] () 薩嚩 (去聲) () () (去聲) ()
(上聲) [*] (入聲) [*] (入聲) () [*] (上聲) () ()
[*] () 嚩日囉 () () (上聲) (入聲) 地底 (入聲) ()
() [*] () ()

毘盧 寶生
寶生既成 圓滿

[0918b17] 真言

[0918b18] () 薩嚩 () () (去聲) () () 囉怛曩
() () () () () () 囉怛曩 () 嚩日囉 ()
(上聲) (入聲) 地底 (入聲) () ( ) [*] () [*]
()

寶生 無量壽
無量壽 成就

[0918b25] 真言

[0918b26] () 薩嚩 (去聲) () () (去聲) (上聲) 納麼
() () () 納麼 () () 納麼 () 嚩日囉 ( )
() (入聲) 地底 (入聲) () ( ) [*] () 紇哩 ()

彌陀既成 不空
不空既成 圓滿

[0918c04] 真言

[0918c05] () 薩嚩 (去聲) () () (去聲) (上聲)
() () () () () () () ()
() 嚩日囉 () () (入聲) 地底 (入聲) () () [*] ()
(入聲)

五佛既成 阿閦居中
毘盧 南方寶生
西方無量壽 北方不空
名為阿閦 五位本尊
真言
菩薩 阿閦親近
菩薩印契 旋舞
如下次第 菩薩
想起菩薩 默念成就

[0918c19] 真言

[0918c20] () () () () () ()
() (上聲) () () 沒馱 [*] () (半音) ()

菩薩 菩薩
菩薩 默念成就

[0918c25] 真言

[0918c26] () () () () () ()
() (上聲) () () [*] (入聲) (上聲) () [*]
(上聲) [*] () (半音) [*] ()

菩薩 甘露
甘露起身 默念成就

[0919a03] 真言

[0919a04] () () () () () ()
() (上聲) () () () () () [*]
() (半音) ()

甘露 菩薩
菩薩 默念成就

[0919a10] 真言

[0919a11] () () () () () ()
() (上聲) () () () () 薩嚩 () ()
嚩日囉 () [*] () () () (半音) ()

菩薩 阿閦
 甘露
阿閦親近 印相本尊
如下供養 阿閦
明王 明王
默念成就

[0919a22] 真言

[0919a23] (去聲) () 嚩日囉 () (上聲) () 嚩日囉 ()
() (去聲) () () [*] (上聲) () (上聲) (上聲)
() ( ) (上聲) 嚩日囉 () () () (入聲) (去聲)
() (去聲) () () (上聲 十一) () [*] (上聲)
(十二) (上聲) [*] (十三)

成就 想起明王
各各 印契
東明 默念真言

[0919b03] () 嚩日囉 () [*] () () ( ) ()
(去聲) () () 嚩日囉 () () () ()
()

東明 想起東方
印相 名號各異
成就 明王
如是 明王真言
 名號各別
如是 南明
默念真言

[0919b14] 真言

[0919b15] () () ()

南明 西明
默念真言

[0919b18] 真言

[0919b19] 納麼 () ()

西明 明王
默念真言

[0919b22] 真言

[0919b23]  () (一句)

四大明王 四方
明王 東南
默念真言

[0919b27] 真言

[0919b28] () [*] (入聲)

東南 西南
默念真言

[0919c02] 真言

[0919c03] () [*] 嚩日囉 () (上聲) (上聲) ()

西南 西北方
默念真言

[0919c06] 真言

[0919c07] ()  () (上聲) [*] ()

西北方 東北方
默念真言

[0919c10] 真言

[0919c11] (上聲) (二合一) () () () () ()
() (半音)

四大明王 次第
東北方 下方明王
默念伽陀

[0919c16] 真言

[0919c17] (入聲) 嚩日囉 () (上聲) () () ()
() () 薩迦 () () 紇哩 () () () 楞迦
() (去聲)

伽他 默念靈驗

[0919c22] 真言

[0919c23] 嚕捺囉 () () () (上聲) (去聲) (二合一)
(上聲) () () (入聲) 滿 () [**] () ()
(上聲) () (入聲) () () () ()
(上聲)

默念靈驗 默念真言

[0919c29] 真言

[0920a01] () 嚩日囉 () () (半音)

成就 心想下方
壇場 東方明王
後面而立 上方明王
默念真言

[0920a07] 真言

[0920a08] () 曩謨 () (去聲) 滿 () () 嚩日囉 ()
(上聲) () () () ()

上方明王